Mikulik József: A Gömöri Ág. Hitv. Evang. Esperesség története 1520-1740. Pozsony 1917. (Magyar Protestáns Történelmi Emlékek 2.)

A gömöri ág. hitv. evang. esperesség története 1520-1741 - VI. KORSZAK. A nagy üldözés kora 1670-1682.

86 Alikulik József. (Feczeli 117 1.) és végre Ratkón kemény büntetés ért egy nőt azért, hogy már majdnem három évig elmaradt az úr aszta­lától. (Peczeli 127 1.). A templomok ékességei közt találtam 1653-ban: Chisnón Krisztus és a 12 apostol képét (Schmidt Salamon ajándéka), Jolsván egy gyönyörű kárpitot (Homonnay Mária ajándéka), Röczón Krisztus feltámadásának képét (Arel Salamon aján­déka), Csetneken egy szép oltárt (Bakos Bornemisza Mária emléke), Alsó-Sajón szép kárpiton az úrvacsora kópét (Kovács Márton ajándéka). 1670-ben: Kis Veszverésen a 12 apostol szobrait, Köviben szt. László király képét (de hitvány munka lóvén az oltárról levétetett és a falra függesztetett) és Sum­jáczon egy kárpiton a 12 apostol képét. Megjegyzem, hogy majdnem minden templom volt képekkel és szobrokkal díszítve, melyek tárgyait azonban nem ismerjük. Érdekes volna tudni, milyenek voltak a színi előadások és mit tárgyaztak, melyek e korban pl. 1670 körül Rozsnyón, a ritkaságok közé épen nem tartoztak? de erről hallgat a krónika, csak tény, hogy ezen a deákok segítségével tartott előadások a tanító egyik jövedelmi forrását képezték. Való­színű, hogy a tárgyak, úgy mint más vidéken, a vallás és erkölcs köréből kölcsönözhettek ós az előadás valamely esz­ményi dolog személyesítésóre szorítkozott, mely egyszerű párbeszédek alakjában terjesztetett a hallgatóság elé. VI. KORSZAK. A nagy üldözés kora 1670-1682. A) Történelmi áttekintés. Mint támadta meg Lipót király a magyar alkotmányt? láttuk; nézzük már most mint használta fel a rémületet, melyet a murányi összeesküvés vérbefojtása országszerte okozott? Spork tábornok és Kopp kassai helyettes főkapitány vérbe fojtotta a makacsokat; Bocskay István, Kende Gábor, Kende Márton, Szuhay Mátyás, Szepessy Pál, Gyulaffy László és mások Erdélybe menekültek; Nádasdy Ferenc, Zrinyi Péter és Frangepán Ferenc jog ós törvény ellenőre idegen földön és idegen bíráktól vette a halálos Ítéletet, mely rajtuk az ország határain kívül 1671 ápril 30-án végre is hajtatott. Ez alatt megalakult egy kir. biztosság 1) mely Lőcsén űlt l) Ezen biztosság elnöke Rottal János volt, tagjai: Heister Siegfried altábornagy, Yolkra Ottó cs. tanácsos, Gubasóczy János pécsi püspök és Eszterbázy Farkas kir. személynök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom