Eöttevényi Nagy Olivér: A Győr Szab. Kir. Városi Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyházközség története keletkezésétől 1904. december 31-ig. Győr 1905.

ELŐSZÓ

ELŐSZÓ. Régi, törzsökös győri családból származva, melynek elődjei már a XVII. században is buzgó szerepet játszottak az ottani evang. egyházközségben, sőt magam is győri születésű lévén, régóta foglalkoztam azzal a tervvel, hogy ennek a sok vihart kiállott eklézsiának a történetét meg­irjam. Nagy segítségemre voltak e tekintetben boldogult édes atyámnak, Nagy Endre győri ügyvédnek, hátrahagyott, több száz oldalra terjedő jegyzetei, a melyeket az egyház­község levéltárának konventi megbízás alapján még az 1860-as években történt átkutatása alkalmával gyűjtött. Ezenkívül saját magamnak ugyancsak az egyházközségi levéltárban tett beható vizsgálódásaim, nemkülönben a tárgyra vonatkozó történelmi tanulmányok nyújtják azt a hármas forrást, melyből ez a munka táplálkozik. Nem volt szándékomban e monografia megírásával a történeti eseményeket időbeli sorrendben, szárazon felszámlálni; célom az, hogy a magyarországi általános történelem, de kivált a magyar protestantismus históriájának foly­tonos szemmeltartásával és követésével élénken festett képet adjak egy oly egyházközség dicső múltjáról, a melynek működése régiségénél és geográfiái helyzeténél fogva messze meghaladja az egyszerűen helyi vonatko­zású események keretét. Meggyőződésem, hogy a hazai í*

Next

/
Oldalképek
Tartalom