Markusovszky Sámuel: A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceum története (Pozsony, 1896)

II. Második korszak - Az üldözés és az elnyomatás kora 1682–1790 - 10. Az iskola állapota, szervezete és gyors hanyatlása

Szerdán és szombat napon tanulták Dietericus na­gyobb katekizmusát. Egy fél órában az evangéliumok vagy az uj testamentom más szövegét görögül elemezték. Az epistolai stilus kiképzése végett ajánltattak Cicero, Antesignanus, Muretus, Buchler, Baudius, Seneca, Lipsius, — a gyakorlati rhetorika tanulmányozására Lauxminus, Pomey. Massenius, — a gyakorlati szónoklatra Cicero, Vernuleus, Muretus. Perpinianus, Junius stb. művei. A stilus lapidaris elsajátítására Emánuel Thesaurus, » Mausoleum Regum Hungáriáé,« — a történelmi stilus begyakorlására Curtius, Livius, Sallustius, Valerius Maximus, Tacitus, — a phraseologiára Lang »Florilegium« stb. művei ajánltattak. A III. vagy classis po ëtica tantárgyai a prosodia, metrica és poetica. A rhetorikai szóképeket a tanterv a költői stilus elsajátítása végett nagyfontosságú tényezőnek tartja, és ezeket az elegiai. majd a heroikus verseken kívánta begyakoroltatni. Az elegiai versnemre mint könv­nyebbre Ovidiusnak néhány epistoláját olvasták a tanulók, melyeket utánoztak is; a heroikus versnemre Vergilius két-három eclogája. a Georgikon I-ső könyve és ha az idő kitiltotta, az Aeneis első könyve szolgált útmutatóul. A kötött stílusban való gyakorlásra számos írásbeli gya­korlatokat szabott ki a tanterv. Hetenkint egy órában egy feladatot rögtönözve kellett készíteni. Megbírálása vetél­kedéssel járt. A vetélkedő átvette vetélytársának munká­ját. feltűntette ennek jelességeit és hiányait, a hangzók előtti hiatusokat, a mássalhangzók összekerüléséből elő­állott hangtorlatokat, idegen, homályos és illetlen epithe­tonokat és bírálatát még ugyanaz nap délután felolvasta; ki háromszor vagy négyszer egymás után legyőzetett, rend­sori helyét elvesztette. Epigrammák írása is gyakorlatban volt, a példákat Martialis, Massenius könyveiből vették. A lyrai költészetből Horatius vagy Sarbieviusnak néhány ódáját tárgyalták és utánozták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom