Hörk József: A Sáros-Zempléni Ev. Esperesség története. Kassa 1885.

104 mint magánzó. 1620-ban szebeui másodlelkészszé szenteltetett fel Zabler Péter superintendens által Lőcsén. 2. Lucae András, szül. 1596-ban. Atyja Lucae Mátyás tarkői lelkész, anyja Rogolin Anna. Tanult otthon Migyelka Györgytől; Eperjesen Róháts Meny­hért és Bártfán Waiszmann Mártontól, Kassán Sovinus Sándortól, Mössóczon Franczisci Tamástól, Neczpálon Burdin Mihály és Gazur Mátyástól, Lőcsén Zabler Péter, M. Úrsinus Illéstől és M. Horler Szaniszlótól. Befejezvén tanulmányait, ezen iskolában 1 évig műkö­dött 1620., majd átment K.-Szebenbe kántorul, végül Tarczára hi­vatott 1623. lelkészül. Zabler Péter superintendens által szentelte­tett fel Lőcsén. (L. tarczai 1.) 3. Cedichius Márton siléziai Nagy-Streleczről. Atyja C. Jakab, anyja Erzsébet, — Tanult otthon, Beszterczebányán, Wagner Ta­másnál, majd Trebinben Morvaországban Rucophaei Gáspárnál. — Dé a 30 éves háború által kizaklattatván, Magyarországba jött, s Ujhelyen 2 éven át Zidikius Andrást hallgatta. 1623-ban héthársi kántorrá választatott. Majd az iskola rectorává tétetett, de a tisztet 1l i éven tul nem viselte, mert lomniczi Horváth László által lelké­szül hivatott el, s ilyenné felszenteltetett 1624. Zabler Péter super­intendens által Lőcsén. 4. Coci János, szül. 1609-ben Berzeviczén ; cseh eredetű atyja a Prága melletti Radoniczből származott. Ayja Csehova Anna. 6 éves korában az ottani iskola igazgatója Selecensis-Fábry Mátyásnak (Fabriczy) adatott át, majd pedig Stephanus Regis-Király és Vesés Mártont hallgatta ugyanott 6 éven át. Midőn pedig az utóbbi pes­tisben meghalt, az egy év multával ezen (berzeviczei) iskola rec­torává lett Matthaei Jánost hallgatta. Majd tanulmányai kiegészítése czéljából Liptóba ment, de mivel költsége nem volt, 12 hétnél tovább ott nem maradhatván, Bártfára jött, a hol 1V 2 évig Wagner Leonhardot hallgatta. Eperjesen is tanult Jaroschech Oyriacus alatt. Innen Privigyére ment Litterati Ferencz hallgatására, a hol a cho­rusban a kántort is helyettesitette. Majd visszatért szülőföldjére agg szülőihez, s Eperjesen az akkori igazgató-tanár Serédi Jánost hall­gatta. Innen Várallyára (Szepes) ajánltatván, annak iskolájában 2 éven át sikerrel működött. (Majd Héthárson tanitó volt.) Végül a bajori egyházba lelkészül hivatott gróí Forgách Miklós, Berzeviczy. Hona és Alacskay Sára által. Lőcsén Zabler Péter superintendens által szenteltetett fel 1635. 5. Martinides Tamás. Ilibei, Liptóbau. Szülőit korán vesztette el. Rokona Janovszki János ottani lakos által küldetett iskolába. — 55 1619-ben Szenitzen (Nyitra) kántorrá lett, s e tisztet 2 éven át viselte. n De a 30 éves háború zivatarai miatt innen eltávozván 1622-, Rózsahegyen viselt 2 éven át kántori tisztet. Ekkor rectorrá lett Héthárson. Végül szülőföldje hivta meg őt rectoral. 7 évet töltött ott mint ilyen, szorgalmasan gyakorolván magát egyúttal a prédi­kál ásban is. Kegyes élete s ügyessége megszerezte neki Tököli István kegyét s a késmárki várban lelkészszé tétetett. S mivel itt is kitűnt, a lőcsei egyház lelkészévé választatott 1631-ben. Felszen­teltetett Zabler Péter által. 6. KLisch Márton. („Gnisnensis Schola"). — Lőcsei születésü. Atyja K. Szaniszló.ottani polgár; anyja Clementis Regina. Otthon tanult; atyja meghalván. 4 éven át otthon tartózkodott a magány­ban. Majd tanulmányai folytatására BeszterCzebányára ment Kianka János, Breznóbányára Rotarius János hallgatására. Rövid idő alatt olyan előhaladást tett, hogy méltónak találtatott Poprádra kántorul. Két évet kitöltvén, Alauda Bertalan lelkész ajánlatára (Gnisnam) Gnésenbe hivatott rectoral, a hol 2'/j • évet töltött. Azután lelké­szével együtt Szpisiovius Wenczellel, a krakkói r. kath. esperes által elűzetett. Majd ismét Erythreus János lelkész ajánlatára in „Dura­denis-Villa" (Durandon) volt alkalmazva hasonló minőségben. A héthársi iskolában 2 évig volt rector. Felszenteltetett Zabler Péter superintendens által Lőcsén. 7. Manlius György, siléziai; Wilmshawból (ni. város) Bielitz mellett. Tanult Lőcsén, Eperjesen, Privigyén és Rájeczen. Kántor volt Georgenbergben (Szepes-Szombaton) és rector Héthárson. 8. Praetorius alias Haan György. Atyja P. Mátyás 16 éven át Zabler Péter majorosa volt Lőcsén, anyja Hanki Margit. Tanult a lőcsei gymnásiumban. Azután a selmeczi Lycaeumba ment, hol 3 éven és 36 héten át tanulván, újra Lőcsére tért vissza és Sax Mátyásnak volt hallgatója. Ettől 2 éven át tanult. Ekkor elhivatott Héthársra, a hol az iskolában 4 éven át működött, míg el nem hi­vatott Schwedlérre, s onnan Szepes-Várallyára másodlelkészszé. — Felszenteltetett Zabler Péter által Lőcsén. Felszenteltetésének évét e chronostichonba foglalta : AUrea paX Ylgeat Cesset Mars UnDIgVe fUrens (1637.) 9. Curani András. („Crompachensis Schola"). Curani János roskoványi, sárosi, lelkésznek fia. Tanult otthon s külföldön. Hall­gatta a „Thorunensis Gymnasii Professorokat, Nachbar M. Jánost, Gerhard M- Gerhardot, Hoppius M. t. Engelbert M. -Jánost" is 2 éven át. (Thornban.) Hazajővén, előbb Roskoványban, majd Hét-

Next

/
Oldalképek
Tartalom