Breznyik János: A Selmecbányai Ágost. Hitv. Evang. Egyház és lyceum története 16. sz. (Selmecbánya, 1883)

Harmadik fejezet: - Egyházi viszonyok 1528-1600-ig

a luth, könyveket s az egyházi eretnek könyvtárt is Nagyszombatba vitték — biztos adatok mutatják. — Ferdinand a bányavárosoknak egyenesen meghagyván, hogy eretnek papjaikat elbocsássák és igaz, kath. hitüeket, alkalmazzanak: ezek szükségesnek látták vallásuk védel­mére ismét gyűlést tartani. Selmecbányán jöttek össze 1559 December 6-án s itt szerkesztették azon hitvallást, mely „Confessio heptapolitana" név alatt jön elő, a mennyiben a kárpátaljai öt sz. kir. város hitvallásának, a Stöckl Lénárd, bártfai igazgató tanár által 1549 szer­kesztett Confessio pentapolitan a-nak mintájára ké­szült; szerkesztették pedig a végből, hogy a királynak átnyujtatván, aggodalmát a bányavárosok iráut eloszlas­sák s bebizonyits&k, hogy mit hisznek és vallanak, nem egyéb, mint a mit a német birodalombau már tövénye­sen elismert Ágostai hitvallás tartalmaz, s német­birodalmi hitrokonok hisznek és vallanak. Hogy e hit­vallás nem egy a Körmöci nyilatkozattal, miként Ribíni állítja, mindenki könnyen meggyőződik, ha a kettőt egymással össze hasoulítandja. A selmeci oklevéltárban két példányban van meg. Az egyik egy füzetben a XXY. csomóban, a másik a Liber Confessiouumban, melyben legeiül áll, de, fájdalom, itt is a hitvallók aláirása nél­kül. Ama jelmondat : Qui confidit in domino stb., melyet Ribíui a Confesssio homlokára tesz, sem a füzet­ben, sem a Liber Confessiouumban nem áll a confessio előtt, hanem a könyv címlapján, melynek címe következő: Confessio fi d e i c i v i t a t u m montanarum Hun­gáriáé. Collecta ex sacris et aliorum doc­torum libris Anno a restituta salute 1559, die sexta Decembris. Ez alatt áll*. Qui confidit in domino, sicut mons Sión, in aeternum non commovebitur*). *) A könyv borítékának belső lapján következő jelmon­datok vannak bejegyezve : 1558 Tentando graeci venerunt ad Trojam. Nihil est aptum ad ius conditionemve naturae, quam lex, sine qua nec dorn us ulla, nec civitas, nec gens, nec ho­minum ullum genus stare, nec rerum natura omnis. nec etiam ipse mundus stare potuerit. D. Ambros. Qui male vivit et bene

Next

/
Oldalképek
Tartalom