Pákh Károly: Az Iglói Ág. H. Ev. Főgymnasium története (Igló, 1896)

^Magyarország ezredéves fennállásának megünnep­lése alkalmából a fenkölt szellemű gr. Csáky Albin, volt m. k. vallás és közoktatásügyi miniszter, felhívta a hazai középiskolákat -történetök megírására és kiadására. Az iglói ág. h. evang. főgymnasium története is a hazai tanügy életfájának egyik kisebb hajtásaként ugyan­azon külhatás folytán és azon czélból jelen meg, hogy a magyarhoni közoktatás és nevelés százados fejlődésének az egyes tanintézetek történetéből alakuló képe minél tel­jesebb legyen. Iskolánk régibb múltjának felderítésére igen kevés, adatot találtam; ujabb történetéhez főforrásaim voltak az iglói evang. egyházközség egyháztanácsi és közgyűlési-, továbbá a gymnasiumi tanács és a tanári tanácskozmá­nyok jegyzőkönyvei, szintúgy a tanintézet évi értesítői és végre saját visszaemlékezéseim, mint akinek tanári műkö­dése ez intézetnél 40 évre terjed. Tanintézetünk történetének megírásában a fejlődés időrendjét követve, e fejlődésnek csak fontosabb mozza­natait kívántam előadni; itt azonban nemcsak az általános érdekű tanügyi dolgokat tarthattam szem előtt, hanem tekintettel a helyi viszonyokra — melyek kivált protestáns tanintézeteknél, ugy erkölcsi, mint anyagi tekintetben határozott befolyással vannak az intézet haladására — olyan részleteket is felvettem, amelyek a távolabb állók érdeklődését talán kevésbé fogják felkölteni, míg helyben megvan a jelentőségök. A Függelékben a különféle kimutatások közé az illető felekezeti felettes hatóságok egyházi és világi elnökeinek (1784 — 1896. terjedő) névsorát is beillesztettem, mivel fon­tos állásuknál fogva nagy részben ők irányítják a protes­táns közszellemet s e szerint az egyházi és iskolai élet fejlődésére, közvetve vagy közvetlenül mindig nagy be­folyást gyakoroltak. A szerző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom