Batizfalvy István: A Budapesti Ág. Hitv. Ev. Főgymnasium története (Budapest, 1895)

1. A gymnasium megalapítására tett kísérletek

10 hozták be a bizonyítvány-könyveket, melyekben minden egyes tantárgyból írták be az osztályzatot. Schedius az új tantervezet életbeléptetésén már nem műkö­dött közre. Ötven évig buzgón, fáradhatlanúl, önzetlenül, sőt áldozatkészséggel szolgálta az egyházat és annak tanügyét. Az egy­ház 50 éves jubiláris ünnepélye után visszalépett közös fö- és iskolafelügyelői állásáról. Hűséges szolgálatait az egyház azzal jutalmazta, hogy egy fényes «Schedius-ünnepélyt» rendezett tisz­teletére, mely alkalommal az egyházi elöljáróság s számos egyház­tag aláírásával ellátott díszes albumot adtak át az érdemes férfiú­nak. Emlékét pedig az egyház különösen az által örökítette meg, hogy «Schedius Lajos alapítvány» czímén, adakozás útján 2167 fo­rintot gyűjtött a hívek között, mely összeg a gyülekezet tisztviselői számára tervezett nyugdíjintézet alapját vetette meg. Ezen nyug­díjintézet tőkéje jelenleg közel százezer forint. A Schedius Lajos vezetése alatt készült tanügyi reformokat dr. Fabinyi János iskolai felügyelő vitte keresztül. Mindenekelőtt szerveztetett a külön álló elemi fiú-iskola, mely két osztályból állott két-két évi tanfolyammal. Az I. elemi osztály Balassovics Lajos, a II. Stuhlmüller Sámuel tanítókra bízatott. Ettől kezdve az elemi iskolák a gymnasiumtól elkülöníttettek s az elemi iskolák és gymnasium között legfeljebb azon közösség állott fenn, hogy a gymnasium legfelső osztályának tanára nemcsak a gymnasium, de az összes elemi iskolák igazgatója is volt egész 1856-ig. Az új szervezet folytán a gymnasium grammatikai, syntakti­kai és humanitási osztályokra tagoltatott, s mindenik osztály két­két évi tanfolyami; volt. A grammatikai osztály tanáráúl Melczer Lajos választatott meg. Melczer született 1806-ban Osztrolukán Zó­lyommegyében. Középiskolai tanulmányait Selmeczbányán és Bozs­nyón végezte, a theologiai tudományokat a bécsi theologiai facul­táson hallgatta. Tanulmányai végeztével öt éven át több nemes úri családnál nevelősködött, mígnem a balassagyarmati nemzeti iskola tanárává választatott. Itt három évig működött közmegelé­gedésre, mire ezen állását a pesti gymnasiumban elfoglalt tanszé­kével cserélte föl. Állását az egyház teljes megelégedésére töltötte be, s azon tanárok közé tartozott, kik az intézet felvirágzását iro­dalmi müveivel is előmozdította. Irodalmi művei közül jelentéke­nyebbek voltak : Magyar és német szó- és mondattan (1842). — Elméleti gyakorlatilag tárgyalt latin nyelvtan elemei (1844). —

Next

/
Oldalképek
Tartalom