A rozsnyói ágostai hitv. evang. egyház temploma 100 éves felszentelésének 1886-os emlékünnepe. Rozsnyó 1887.

ÜNNEPI EMLÉKBESZÉD

ÜNNEPI EMLÉKBESZÉD. Alapige: 1. királyok 8, 56—61. A kegyelemnél• Istene nagy és nevezetes napot derített ma reánk, templomunk 100 éves felszentelésének emlékünnepét, me­lyen minden buzgó keresztyénnek egy részről lelki öröm rezgi át kebelét, hogy életének az Ur kedvezvén, e szép ünnepélyen részt vehet: wtís részről a hála, az Isten iránti őszinte és forró hála érzelmeitől dagad szive és az Ur dicsőítésére nyilnak meg ajkai, hogy oly hü őrizője egyházának, oly hü támasza a Krisztus tiszta eviingyéliomának. Legyen a kegyelem és szeretet Isteneé mindeneknek előtte a dicsőség, áldjuk az ő szent nevét, ki egy századon át támogatta jóvoltával egyházunkat, egy századon át óvta meg a dúló vészek rombolásaitól, egy századon át emelte azt jólétben és felvirágzás­ban, s mennyei trónjának szent zsámolya előtt meghajtva térdein­ket, hangoztassuk ama dicsőitő szózatot: Áldott legyen az Ur ki áldásának és kegyelmének napját fényiette fölöttünk, dicsőíttes­sék szent neve, földön és mennyen mindörökké! — De hálánkat a kegyelem Istene előtt leróva, emlékezzünk egyszersmind kegyelet­tel azon buzgó apák és anyákra is vissza, kik e diszes templom alapkövét 1784-ik év junius 30-án tevék le, s azt két év alatt nem csak nagy áldozatkészséggel, hanem saját kezeik munkájával fel­építve, 17S(j-ik év advent 1-ső vasárnapján ünnepélyesen Isten dicsőítésére felszentelők. Atyámfiai az TJrban! Azon hnzgó apák és anyák, kik ma 100 éve a buzgóság ihletétől áthatva, a lelki öröm és hála éne­keit zengedezve, az Isten iránti szeretet szent tüzétől hevitve és a lelki üdv mennyei boldogságáért epedve, e templomot felszente­lők. testben a sirban porlanak, de lélekben Isten dicső trónja kö­rül velünk bizonyosan ők is örömünnepet tartanak és mint Sala­mon király a jeruzsálemi templom felszentelése után imára emelé ^ *

Next

/
Oldalképek
Tartalom