Farkas Mihály: A nagy-geresdi ágost. hitv. evang. gyülekezet története. Sopron 1895.

X. Iskola, lelkészlak s gazdasági épületek

„Merül, de el nem merül az ecclésia. Horváth Sámuel prédikátor 1788". Szélén pedig ez áll: „Joh. Georg Kochel goss mich in Oedenburg 1788". Az uj harangot jun. 20-án húzták fel a haranglábra. A kisebb 149 fontos harangot ifj. Péterfi János jul. 1-én hozta meg Sopronból, mely aug. 2-án húzatott fel a haranglábra. Köriratát Szarka András (ügyvéd) fogalmazta. ,,Non pretio sed amore Deum Lutheranus adoret". Egyéb felirata ugyanaz, mint a másiké. A nagyobb harang került 181 frt 48 kr., a kisebb 100 frt 23 krba. Ezen kisebb harang helyett 1822. juliusban szereztetett egy nagyobb, mely 510 fontot nyomott. Karimáján ugyanazon felírással, mi az előbbin volt. A szombathelyi harangöntő felirata: „Fudít me Andreas Haeller Sabariae 1822''. E harang fontja 34 garasba, összesen 710 frtba került; a becserélt kisebb harang fontját 25 garasba vette be a harangöntő. Ezen uj harang 1835-ben elhasadván, april 5-én a Convent elhatá­rozza, ennek becserélése mellett egy hatodfél mázsás harangnak önte­tését. A soproni harangöntő Seltenhofer Frigyessel megkötendő szerző­déssel megbizta Patthy István kurátort, Mesterházy Pált, (ügyvéd) Simunyák Istvánt és Tamaska Istvánt. A szerződés egy 550 fontos ha­rangra, a fentebbi határozat szerint april 10-én megköttetett. Az uj ha­rangon csak a harangöntő neve áll, minden felirás nélkül. Junius 28-án, a harangokra való felügyelet az egyházfira bízatott, melyért 5 frt dijt szab meg a gyülekezet. Ugyanekkor, — tekintettel arra, hogy eddig a halottakra „rendkívül felesleg" harangoztak, hatá­roztatott, hogy ezután napjában csak háromszor szabad hasonló esetekben harangozni. E szerint a toronyban mai napig meglevő harangok közül a kisebb 1788-ban készült, súlya 272 font; a nagyobb 1835-ben, súlya 550 font. Végül hálásan örökíti meg a gyülekezet ifj. Rupprecht János ur azon kiváló érdemét, hogy a harangokhoz 18G8-ban nagy áldozatkész­séggel egy toronyórát állíttatott fel, mely a toronynak, sőt az egész templomnak valódi díszére szolgál. X. Iskola, lelkészlak s gazdasági épületek. Ezen épületeknek helyei a templom fundussal egyidejűleg 1783. jul. 21-én mérettek ki, s egy alkalommal építtettek is meg. Jegyző­könyvünk erre vonatkozólag ,,senkinek unalmat szerezni nem akarván 1',*) bővebb felvilágosítást nem nyújt. Csak annyit emlit, hogy „az iskolaház Németh Péter felügyelete alatt", — a lelkészlak pedig ,,Doctorics Sá­muel szorgalmas gondviselése alatt" épült. — A melléképületek 1787­ben épültek meg, az akkori építkezési mód szerint, talpfákra. *) Couv. jkv. 178G. okt. 24, 15. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom