Schrödl József: A pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközösség története I. rész (Pozsony, 1906)

X. A pozsonyi evangelikusok küzdelme templomaik és iskolájuk megtartásáért

most a király nevében az evangelikus iskolát birtokába vette. De vesztére. Szavai egy pillanatra megdöbbenést okoztak, de már a következő percben köröskörül hang­zottak az erélyes felszólítások, hogy azonnal hagyja el az iskolát. Midőn pedig a szóra nem hallgatott és az asszo­nyok is körülvették, férfiak asszonyok vegyest nem épen gyengéden és megtisztelő kifejezések mellett kitették az utcára, hol a nagyobb bajtól csak egy közkatona védelme — ki aligha lehetett ott véletlenül — mentette meg. Az egész jelenetet a városháza ablakából nézte végig Szelep­csényi, szintén aligha minden érdeklődés nélkül, mert midőn az iskolaőrség a közkatona fellépése ellen Schütz kapitányt a tett színhelyére hivta, ki a katonát elker­gette, Szelepcsényi maga elé hivatván a kapitányt, lehordta, hogy miért nem engedte, hogy a közlegény tovább is »megvédje« Vattay-t, a király emberét, erre Schütz azt felelte, hogy őneki császári parancs nélkül semmi köze sincs sem a templomhoz sem az iskolához. 1) A város birájának azonban megparancsolta Szelepcsényi, hogy Büchler Orbán, Kácser Mátyás és Eisert Kristóf evangeli­kus polgárokat tartóztassa le. Március 19-én pedig a külső tanács tagjai idéztettek meg a városházára, ahol Spindler Kristóf, a Szelepcsényi­hez átpártolt evangelikus városi tanácsos kijelentette, hogy a Vattayt ért sérelem tulajdonképen ő felsége sze­mélye ellen volt intézve, amiért is kemény büntetés éri a polgárokat, mely azonnal végre fog hajtatni. A külső tanács azonban azt felelte, hogy megbizottjaik ezt Bécs­ben majd elfogják intézni. Sőt nem respectálva a helytartó parancsát a bebörtönzött Büchler, Kácser és Eisert polgá­rokkal együtt kivonultak az utcára, melyen épen akkor l) Liebergott. I. m. 51. o. Reimundus i. m. 44. Relatio sincera et fide­lis, quomodo anno 1672. templa cum accessoriis Evangelicorum in Libéra regiaque civitate Posoniensi per Catholicos sunt occupata Documenta archivi ecclesiae A. C. Posoniensis. Tom. II. p. 1—7. A pozsonyi polgárok jelentése a királynak. Reimundus i. művében. Littera E. p. 91—94.

Next

/
Oldalképek
Tartalom