A lőcsei evangelikus egyházközség története : A reformatio 400 éves fordulója alkalmából kiad. az egyházközség. Lőcse 1917.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG EGYHÁZI ÉS VILÁGI VEZETŐI - I. Lelkészek

85 15. A következő lelkész volt Rosner Sámuel; született Bárt­fán, azonban legnagyobbrészt Lőcsén és Wittenbergában tanult. Első alkalmazását, mint lőcsei gimnáziumi conrector, kapta 1728-ban. Egy év raulva segédlelkész lőn s ő volt az első, kit Pfannschmiedt Keresztély egyházi hivatalába beiktatott. 0 volt egyszermind az utolsó lőcsei evangelikus segédlelkész is. Pfann­schmiedt halála után ugyanis a segédlelkészi állás teljesen meg­szűnt s helyette két egyenrangú lelkész működött. Mint lelkész, Rosner 1741-től egészen 1753-ban bekövetkezett haláláig működött 16. Lelkésztársa Rumi Sámuel volt, ki Kőszegen született, a soproni gimnáziumban és a tübingiai egyetemen tanult. Hazá­jába visszatérve, először rector Selmecen 9 évig, majd segédlel­kész Kassán, honnan Rosnerhez Lőcsére mint másodlelkész kapott meghívást 1741-ben. Hivatalában 1761-ben bekövetkezett haláláig maradt. 17. Münch Sámuel Fülöp az itteni egyházban 1753—1758-ig működött, Yondorfban, Sopronmegyében született s ausztriai nemes családból származott. Sopronban s Tübingában tanult, a Heilen­bach.- és Prónay-családnál nevelősködött s a késmárki gimnázium­ban 1752-ben rector lőn, ahonnan rögtön a rákövetkező évben Lőcsére lelkésznek megválasztatván, Fischer Illés superintendens által felszenteltetett. Alapos tudásánál és kiterjedt műveltségénél fogva nagy tiszteletnek örvendett. Innen 1758-ban Sopronba ment lelkésznek, ahol azonban már a következő évben elhalálozott. 18. Sopronból került Lőcsére Ribiny János, ki nyitrai (Krencs községi) illetőségű volt s Selmecen, Pozsonyban s a jénai egyetemen készült. Tiz évig a soproni gimnázium rectora volt, amidőn 1758-ban Lőcsére való meghívását elfogadta, azonban 1759-ben itteni állását a pozsonyival cserélte fel. A pozsonyi egyházközségnél 1788-ig maradt s mint hazánk legkiválóbb tudó­sainak egyike halt meg. Értékes müve: Memorabilia August. Cout. in Regno Hung. 1787. II. Tomi. 19. Ribiny helyére meghívták ll^em Jánost, egy itteni iparos Hát, a lőcsei s pozsonyi gimnázium növendékét, ki Jénában s Halléban tanult. Conrector volt Lőcsén 1751-1754-ig, majd Bélán lelkész s 1759-ben ismét Lőcsére jött, ahol hivatalát majd 30 évig viselte. Meggyőző szónoki képességénél, a hivataloskodásá­ban kifejtett buzgalmánál, valamint mintaszerű családi életénél fogva, általános tiszteletben volt része. A szomszéd késmárki egy­házközség is méltányolva ezen érdemeit, meghívta lelkészének

Next

/
Oldalképek
Tartalom