Bodor István: A Rimaszombati Egyesült Protestáns Főgimnázium története. Rimaszombat 1899.

BEVEZETÉS.

BEVEZETÉS. A rimaszombati egy. prot. főgimnázium, — mint neve is mutatja, — nem egy intézet önálló fejlődése által emelkedett mai színvonalára, hanem két külön, régi tanintézetből alakult, u. m. a régi rimaszombati ev. ref. és az osgyáni ág. lritv. ex. gimnáziumból. E két intézet volt az a kettős, egymás mellett tenyésző gyökér, mely összefonódva s összeforrva, ma már ^rős, lombos fává növekedett. Mindkettő a protestáns hitbuz­góság és áldozatkészség emlőjén táplálkozva, több, mint két .századon át. külön-külön, de egyiránt nemes buzgalommal ápolta Grömör-Kishontvármegye délnyugati vidékén a közmí­velódést és hazafias érzületet, mely szent hivatását az 1853-ik évben történt egyesülés óta egyesitett erővel, egy központban,. nz ujabban megyei székvárossá lett Rimaszombatban, mint a magyar hazában egyetlen egyesült protestáns fi osztályú gim­názium folytatta; 1884. óta pedig, állami támogatás mellett, mint főgimnázium igyekszik azt ma is hiven és méltóan betölteni. Midőn e tanintézet történetét kivánjuk előadni, hogy -annak eredetét s fejlődését a maga teljességében és összefüg­gésében feltüntethessük, természetes, hogy előbb külön-külön kell szólanunk a két anyaintézetről, azután az egyesülés létre­jöttéről s ug} r az egyesült intézet további fejlődéséről és mű­ködéséről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom