Bányakerületi evangélikus superintendentiának egyházi név-tára 1840

Kl 1 u § £ é. Az iit közlőit jegyzőkönyvi kivonatot ne úgy értse a’ tisztelt közönség, mintha az ezen könyvben elkövetett hibák fötisztelendő Super- intendens urunktól i s származnának. Ha mi jó van e’ munkában, annak igen is, ő a’ kút­feje és a’ nagy tiszteletű Esperes urak, kik az adatokat készségesen közlötték 5 de a’ hi­bák, már csak valljuk-meg, egyenesen Szé­kács József ellen kiáltanak. Ezen ur Pes­ten lakik, a’ Sütö-utczában, az evang. papiak’ második emeletében. Kéretnek tehát mindazon t. ez. urak, kiket az ezen munkában elköve­tett hibák vagy nevetésre, vagy panaszra, vagy épen boszuságra indítanának, hogy lel­kűk ezen hangulatának okait közöljék a’ hi­bák mesterével, derült vagy borús vagy vá­doló szellemű, de minden esetre — bérmen­tes levelekben. A’ Szerkesztő ezen észrevé­teleket méltányolni, lélekösmeretesen lelje— gyezni ’s a’ jövő Schematismus Szerkesztőjé­vel közölni fogja, hogy az hibátlanabb mun­I

Next

/
Oldalképek
Tartalom