Evangélikus Élet, 2004 (69. évfolyam, 1-52. szám)

2004-03-07 / 10. szám

Menyes Gyula felvétele 10 . oldal - 2004. MÁRCIUS 7. Evangélikus Élet 95 évesen is tettre készen A külmissziói egyesület közgyűlése Jézus ma is gyógyít! Egyhetes konferencia Piliscsabán Első ízben hirdetett egyhetes konferenciát a Fraternitás Magyarországi Evangé­likus Lelkészek Közössége gyógyulni vágyó alkoholbetegek számára. Február 23-28. között a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthon adott otthont az ország minden tájáról érkező, különböző felekezetekhez tartozó - fél tucatnál valamivel több - kiútkeresőnek és evangélikus segítőiknek. Az immár kilencvenöt esztendős Evan­gélikus Külmissziói Egyesület február 21-én, szombaton tartotta éves közgyű­lését - missziói nap keretében - a Deák téri gyülekezet nagytermében. A nyári missziói konferenciák és körlevelek mellett ezek a tél végi találkozók erősí­tik az egyesület tagjai közötti kapcsola­tokat, tágítják látókörünket. Nem oko­zott csalódást az idei alkalom sem. Ittzés János püspök nyitóáhítata rá­hangolta gondolatainkat a kereszt cél­egyenesébe érkező Megváltóra, aki eb­ben a helyzetben is - amikor jogosan le­hetett volna saját feladatával elfoglalva - meghallotta Bartimeus kiáltását, és meggyógyította őt. Krisztus ma is kész arra, hogy a látni kívánók, a helyesen tá­jékozódni akarók feszült vágyakozását felismerje, és segítsen rajtuk. A délelőtti előadás keretében Bence Imre esperes szolgált. A saját árnyé­kunktól való megszabadulás témaköre kitárt szívekre talált mindnyájunknál. Bár nem tipikusan a külmissziót érinti, mégis sokan éreztük, hogy szolgálatunk, tettrekészségünk, indítékaink gyökerét tárja fel. A gyülekezeti élet fegyelme­zettségét, ugyanakkor rugalmasságát, nyitottságát csak Jézustól tanulhatjuk. Gyülekezeteink magja sokszor csonthé­jas, ahelyett hogy csíraképes, élettől duzzadó maradna. A közgyűlés keretein belül került sor a tisztújításra is. Az egyesület élén a jö­vőben ismét lelkészi és világi társelnö­kök állnak Ihrig Dénes és Brebovszkyné Pintér Márta személyében. Tiszteletbeli elnökként pedig Brebovszky Gyulát kö­szönthettük, aki jelentős szerepet vállalt az egyesület újraszervezésében. Az újonnan választott vezetőséget Keveházi László iktatta be tisztségébe. A nap hátralévő részében Smidéliusz Gábor Deák téri lelkész szolgált vetített képes előadással Löhe Vilmos életéről és neuendettelsaui szolgálatáról. Ez alkal­mas volt arra, hogy újra szembesüljünk a Krisztus iránti szeretet hétköznapokat is átszövő, minden réteg iránt irgalmas­ságra indító erejével. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület több évtizeden át volt kénytelen „téli ál­mot” aludni. De hisszük és gyakran ta­pasztaljuk is, hogy e kényszerszünet nem tudta elsorvasztani bennünk a Jézus által belénk ágyazott felelősséget a külmisszió iránt. Azt azonban újra tudatosítani kel­lett, hogy nem szabad szélességi-hosszú­sági köröket átugrani, hiszen a külmisszió a saját küszöbünk átlépésével kezdődik. Bálint Józsefné Már maga a környezet is fél gyógyulást jelent: csönd, friss, tiszta, levegő és pu­ha hótakaró fogadott bennünket ezen a Pest környéki településen. A gyógyító hétről a szervezők egyike, Magassy Zol­tán nemeskéri lelkész, a Fraternitás Egyesület titkára adott bővebb felvilá­gosítást. „Egyházunk mindig is gondot fordított az alkoholproblémákkal küsz­ködő emberek között végzett szolgálat­ra” - mondja. „Én például Klucsik János egykori béri lelkész halála után vettem át a stafétabotot, mert kötelességemnek éreztem, hogy folytassam azt, amit ő el­kezdett. Nem lehet nem megemlítenem azt a munkát, amelyet - ugyan nem egyesületünk keretein belül - szintén az alkoholbetegek között végez Selmeczi Lajos nyugalmazott evangélikus lelkész Szarvason. Az általa szervezett legköze­lebbi gyógyító hét áprilisban lesz. Fon­tosnak tartom megemlíteni azt a szomo­rú tényt, hogy hazánkban jelenleg körül­belül 30-50 ezer evangélikust érint az italozás problémája. Jó érzés, hogy olyan segítőtársakra találtam, akiket szintén aggaszt ez a probléma. Örülök, hogy magam mögött tudhatom a Frater­nitás egyesület támogatását is. Ez a szer­vezet a 90-es évek elején alakult, napja­inkban mintegy negyven tagot számlál. Isó Zoltán lelkész az elnök, a titkári tisz­tet pedig jómagam töltöm be. Elsődleges célunk a lutheri teológia képviselete, to­vábbadása, valamint - nevünkhöz híven- a lelkészek közötti kapcsolat ápolása. Ám semmiképp nem szeretnénk szemet hunyni azok felett a konkrét nehézségek felett sem, amelyekkel a lelkészi szolgá­latunk során közvetlen környezetünkben szembesülünk. Ezért vagyunk most itt segítőtársaimmal, dr. Sikó Zsuzsával, Boncsér Sándor evangélikus diakónus lelkésszel, valamint édesanyámmal, id. Magassy Sándornéval együtt.” Beszélgetésünk itt félbeszakadt, mert Magassy Zoltánnak - a program szerint- a Miatyánkról kellett előadást tarta­nia. Az ördögről beszélt és arról, hogy a bukott angyal mindig minden eszközzel kísértésbe akar vinni bennünket. „Soha nem tágít és nem fárad el. Várjuk és védjük ki a támadását! Soha ne feledjük azokat az ígéreteket, amelyeket Isten a Miatyánkban adott nekünk!” - hangsú­lyozta. Ezután Sikó Zsuzsa doktornő kapta meg a szót, aki Szeverényi János missziói lelkész meghívására érkezett Piliscsabára. A belgyógyász szakorvos a dohányzás különféle ártalmairól tar­tott színes és érdekes, a bibliai alapokat sem nélkülöző előadást. Beszámolójá­ban egyebek mellett arról beszélt, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint az alkohol, az AIDS, a ká­bítószerek, valamint a közlekedési bal­esetek következtében elhunytak száma összességében kisebb, mint a dohány­zás áldozataié. Főként a férfiak érintet­tek. A fejlett országokban negyvenkét, a fejlődőkben negyvennyolc százalékuk dohányzik. Pedig ez a szenvedély na­gyon súlyos következményekkel járhat, például rákot vagy érszűkületet okoz­hat. „Ám Isten ettől is megszabadíthat” - zárta előadását Sikó Zsuzsa, aki egyébként nem egyszerűen csak a meg­hívott előadók egyikeként volt jelen, hanem azért is, hogy a szükséges egész­ségügyi felügyeletet biztosítsa, és segít­séget nyújtson abban az esetben, ha va­lakinél hirtelen jelentkeznének az elvo­nási tünetek. Megérkezésünkkor Magassy Zoltán lelkész utalt arra, milyen fontosak az ökumenikus kapcsolatok, mert ki-ki ta­nulhat a másik tapasztalataiból. Példa­ként a római katolikus és a református egyházat említette, kiemelve, hogy egy református alapítvánnyal, a hajléktala­nokat gondozó Tiszta Forrással különö­sen is szoros munkatársi kapcsolatot tar­tanak fenn. Az ökumenikus nyitottság példájaként mindenképp említést érde­mel Bartolák Pál baptista vendég, aki éppen ottjártunk napján érkezett azzal a céllal, hogy gyógyult alkoholistaként te­gyen bizonyságot a szabadulás és a Krisztusban való új élet lehetőségéről. A Fraternitás Magyarországi Evan­gélikus Lelkészek Közössége a „Jézus ma is gyógyít!” címet viselő gyógyító hetét mustármagnyi kezdetnek szánta. Csak remélni lehet, hogy ez a nemes kezdeményezés idővel egyre több gyó­gyulni vágyó evangélikus alkoholbeteg számára kínál szabadulási lehetőséget.- gazdag ­A Fraternitás egyesület következő össze­jövetelét április 17-én, szombaton tartja Ajkán, a gyülekezeti nap keretében. Március 27-én a történelmi egyházak vezetői családias istentisztelet keretében szentel­ték fel a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézetének új szárnyát Farkas- gyepün. A liturgiában Márfi Gyula veszprémi érsek, valamint Márkus Mihály reformá­tus és Ittzés János evangélikus püspök szolgált. A 40 férőhellyel bővített intézmény az Európai Unió előírásainak megfelelően regionális feladatokat láthat el a jövőben. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 2004. március 7. 1., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Keczkó Szilvia; de. 10. (német) Andreas Wellmer; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Herzog Csaba; II., Modori u. 6. de. fél 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. Fodor Viktor; Csillag- hegy-Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dé­vai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., LebstUck M. u. 36-38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv., családi) Gerőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. Smidéliusz Gábor; VII., Vá­rosligeti fasor 17. de. fél 10. (családi) Muntag Andomé; de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Szpisák Attila; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., Vaj­da P. u. 33. de. 9. Smidéliusz András; IX., Gát utcai római katolikus templom de. 11. Sza­bó Julianna; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Smidéliusz András; Kerepesi út 69. de. 8. Verasztó Teodóra (teol.); Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Blázy Árpád; de. fél 10. (úrv., családi) Joób Máté; de. 11. (úrv.) Blázy Árpád; du. 6. Blázy Árpád; XI., Né­metvölgyi út 138. de. 9. Győri Tamás; XI., Magyar tudósok krt. 3. (Egyetemi Lelkész­ség) du. 6. (úrv.) Rozs-Nagy Szilvia; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (családi) Vári Krisztina; de. fél 12. Kézdy Péter; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; XIII., Frangepán u. 43. de. fél 9. Kendeh György; Zugló, XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv., családi) Balog Eszter; Gyarmat u. 14. de. fél 10. Verasztó Teodóra (teol.); Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. Kendeh K. Péter; Rákospalota, XV, Juhos utca 28. (kistemplom) de. 10. Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 11. de. 10. (úrv.) Börönte Mária; Cinkota, XVI., Bat­thyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Eszlényi Ákos; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Kosa László; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kosa László; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Eszlényi Ákos; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (ref. templom) de. 8. (úrv.) Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli Bul­csú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXL, Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. D. Szebik Imre; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Bu­dakeszi (ref. templom) de. fél 9. Bácskai Károly. REMINESCERE (BÖJT 2.) VASÁRNAPJÁN a liturgikus szín: lila. A vasárnap lekciója: Mt 15,21-28; az igehirdetés alapigéje: ApCsel 3,22-26. HETI ÉNEKEK: 81, 189. Összeállította: Tóth-Szöllős Mihály A szabadságharc evangélikus hőse Százötvenöt éve, 1849. március 5-én a magyar honvédsereg - Damjanich Já­nos vezetésével - győzelmet aratott a betolakodó ellenség felett. Ez volt a di­csőséges tavaszi hadjárat egyik legfé­nyesebb csatája. A március 5-i hadisiker mindazonál­tal a szabadságharc legnépszerűbb vezé­rének, Damjanich Jánosnak és az ugyan­csak legendás hírű harmadik (vörös sip- kás) ezred vitézeinek volt köszönhető. Damjanich János és Vécsey Károly (a lengyel Dembinszky Henrik főparancs­nok tervének megfelelően) elhagyta elő­ző sikeres harcainak színhelyét, a Bán­ságot, és Szolnok felé tartott az osztrák támadók ellen. Az ellenséges hadakat Windischgrätz vezette. Szolnok alatt zaj­lott le szabadságharcunknak ez a nagy jelentőségű ütközete, amelyben Wysocki lengyel légiója és a Woronyeczky vezeté­se alatt harcoló lengyel dzsidások is nagy elszántsággal vettek részt - termé­szetesen a mi oldalunkon. A jeles hadtörténész, Bóna Gábor Kossuth Lajos kapitányai című könyvé­ben említést tesz egy bizonyos Szilvay Károlyról (képünkön), aki a szolnoki csa­tában súlyosan megsebesült, s akinek tör­ténetesen felekezeti hovatartozását is fel­jegyzésre méltónak tartották a krónikák. Az evangélikus Szilvay Károly 1825- ben született Nemeslieszkón. Az olmüt- zi katonaiskola elvégzése után 1847-től hadnagyként szolgált a császári sereg­ben, ám a délvidéki harcok után - 1848 októberében - egész egységével átállt a honvédekhez. A katonai akadémiát végzett császári tiszt megértette a haza hívó szavát, és Kossuth Lajos katonája lett. Hősi harca, majd sebesülése után bujdosásra kénysze­rült, később a Honvédegylet és az ország- gyűlés felelős tagjaként tartják számon. A harcok befejeztével a politikai életben szolgálta tovább Magyarországot. Azért lépett be - Klapka György, az evangélikus Pulszky Ferenc és Türr István társaként - a szabadkőművesek közé is, hogy őrizzék a hamu alatt az izzó parazsat... Szilvay 1883. augusztus 21-én bekö­vetkezett halála alkalmából ekképp em­lékezett meg róla a „Kelet” című, belső terjesztésű szabadkőműves lap: „A Corvin Mátyás páholynak gyásza van. Meghalt élte 59. évében Szilvay Károly m. kir. honvédhuszár őrnagy, az ág. hitv. Trencsén megyei esperesség felügyelője, aki a szabadságharc egyik kiváló hőse volt. A Ferdinánd király ne­vét viselő huszárezredben mint kapi­tány szolgált, és 1849. március 5-én Szolnoknál századával egy egész vasas ezredet támadott meg, és ezen hőstetté­nek köszönhető nagyrészt a szolnoki üt­közet dicsőséges kimenetele. Huszon­egy sebből borítva és holtnak tartva vi­tetett el a csatatérről, de sebeiből nagy bajjal kiépült, és a közéletben tevékeny részt vett. Mint képviselő Deák pártjához tar­tozott, és rendíthetetlen híve volt. A páholynak és a szövetségnek 1875. áp­rilis 10. óta élte fagyiig hű és buzgó tagja volt. ” A „Corvin Mátyás, az Igazságoshoz” páholyt a szabadságharc hadvezérei, Klapka György és Türr István alapítot­ták 1869-ben azért, hogy a ‘48-49-es eszméket ébren tartsák. A páholy össze­jövetelei alkalmat nyújtottak az agg had­fiknak a találkozásra és arra is, hogy a nagy időkre emlékezzenek. Berényi Zsuzsanna Ágnes Barta Imre felvételei

Next

/
Oldalképek
Tartalom