Evangélikus Élet, 2004 (69. évfolyam, 1-52. szám)

2004-06-13 / 24. szám

10. oldal-2004. JÚNIUS 13. Evangélikus Élet r Bozóky Éva (1923-2004) Hát elment a nagyasszony, Erdély szülötte. Méltósággal és természetességgel vi­selte az utolsó hetek szenvedéseit is. Olyannyira nagy lelkierővel és szemérmes­séggel élt együtt a súlyos kórral, hogy halála után sokan kérdezték meglepődve, beteg volt-e. Élete számos titkáról fellebbentette a fátylat könyveiben, írásaiban, sokat mégis magával vitt a szörnyűséges, szépséges huszadik századból. Legalább három életet élt. Feleség volt, anya volt, alkotó ember volt. Történelmi személyiség felesége, a Nagy Imre-perben elítélt agrárközgaz­dász-jogász Donáth Ferencé. Politikus társául szegődött Bozóky Éva, aki az öt­venes években nem „alanyi jogon”, hanem férje sorsában osztozva, a férjével való szövetséget el nem árulva járta meg maga is a Rákosi-rendszer börtönét és a snagovi száműzetést. Férje történelemformáló szerepének értékelésével még adós az utókor. Édesanyja volt három fiúnak, Mátyásnak, Lászlónak és Ferencnek, fiai más­más utat, hivatást választottak - László lelkész és országgyűlési képviselő lett. Újságíró volt és író, levelező teológiát végzett gyülekezeti munkatárs. írásait, igehirdetéseit kiváló stílusérzék, mély humánum, társadalmi érzékenység jelle­mezte. Evangélikusként az egri angolkisasszonyoknál és a pápai Református Nőnevelő Intézetben tanulta a másság tiszteletét és az ökumené gyakorlatát, s a Nékosz-kollégiumban sajátította el a média ismeretét, a mesterséget. így vált igazi mediátorrá, közvetítővé különböző gondolatok és eszmerendszerek, eltérő világlátású és politikai felfogású emberek között. Bozóky Éva rendelkezett a legnagyobb adományokkal: a természetes szeret­ni tudás képességével és azzal a sugárzó intellektuális kedéllyel, amely a legne­hezebb időkben is sajátja volt, és amely környezetét is éltette. Nemcsak családjában hagyott űrt maga után. Vigasztalásul jó emlékezetünk­be idézni a zsoltáros szavát: „De én mindig veled vagyok, mert te fogodjobb ke­zemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. ” (Zsolt 73,23-24) Frenkl Róbert ,, Áradjon ajkamról a dicséret, mert megtanítasz rendelkezéseidre. Válaszoljon beszédedre'nyelvem, mert minden parancsolatod igaz. ” Zsolt 119,171-172 Az Evangélikus Hittudományi Egyetem 2004. június 19-én, szombaton 10.30-kor tartja TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELETÉT és ÜNNEPI ÜLÉSÉT a budapest-zuglói evangélikus templomban (Bp. XIV, Lőcsei út 32.). Az istentisztelet igehirdetői szolgálatát dr. Szabó Lajos végzi. Ünnepünkre szeretettel meghívjuk. Az istentisztelet offertóriuma a kollégium bővítését szolgálja. Az ünnepi ülés rendje: megnyitás, köszöntés, visszatekintés a 2003/2004-es tan­évre, diplomaátadás (nappali tagozat, levelező tagozat), jubilánsok köszöntése, habilitációs oklevél átadása, a Dr. Sólyom Jenő Alapítvány jelentése, Himnusz. Közreműködik: az egyetem énekkara Csorba István, fúvószenekara Johann Gyula vezetésével, valamint a liturgikus ének szeminárium. Orgonái: dr. Finta Gergely. A zuglói templomban (Bp. XIV., Lőcsei u. 32.) június 20-án, a 11 órakor kezdődő istentiszteleten közreműködik és az istentisztelet után rövid hang­versenyt ad a svédországi Eskilstuna Fors templomának énekkara. Műsorukon Lassus, Homilius, Brahms, Dvorak, valamint svéd szerzők müvei. Szólót énekel Carina Eriksson (szoprán) és Eskil Lundström (bariton). Orgonán közreműködik Sven Ivarsson, vezényel Eskil Lundström. Az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk. A Téti Evangélikus Egyházközség meghirdeti lelkészi állását. Olyan lelkészek jelentkezését várja, akik egyaránt szívügyüknek tekintik a gyerekek és a fiatalok közötti munkát, valamint a felnőttek pasztorálását, az idősek, betegek látogatását. Az egyházközség a készpénzfizetés mellett négyszobás, összkomfortos lakást biztosít. <t Jelentkezni lehet július 5-ig Jankovits Béla esperesnél (9123 Kajárpéc, Fő u. 12., tel.: 96/378-372) ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 2004. június 13. L, Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Andreas Wellmer; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Veperdi Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy-Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Fülöp Attila; du. 4. Takácsné Kovácsházi Zelma; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36-38. de. 10. (úrv.) Solymár Pé­ter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2-4. de. 9. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 7. (H-moll mise) Zászkaliczky Péter; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Szpisák Attila; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. (úrv.) Kertész Géza; VIII., Vajda P. u. 33. de. 9. Smidéliusz András; IX., Gát utcai római katolikus templom de. 11. (úrv.) Szabó Julianna; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Smidéliusz András; Kelen­föld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Győri Tamás; de. 11. (úrv.) Győri Tamás; du. 6. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Schulek Mátyás; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; XIII., Frangepán u. 43. de. fél 9. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyar­mat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (tanévzáró) Kendeh K. Péter; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 75. (nagytemplom) de. 10. Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 11. de. 10. D. dr. Harmati Béla; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Marschalkó Gyula; Rá­koskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Eszlényi Ákos; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Wiszkidenszky András; Rákosliget, XVII., Gőzön Gy. u. de. 11. Wiszkidenszky András; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (ref. templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (családi) Győri János Sámuel; Csepel, XXL, Deák tér de. fél 11. Zólyomi Má­tyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP a liturgikus szín: zöld. A vasár­nap lekciója: ÍJn 4,16b—21; az igehirdetés alapigéje: Jn 5,45-47. ÉNEKEK: 65, 232. Összeállította: Boda Zsuzsa SZEMÉLYES (EGYHÁZ)TÖRTÉNELEM Megtartott ígéret Negyvenhét esztendővel ezelőtt, 1957 nyarán tartotta a Lutheránus Világszö­vetség az észak-amerikai Minneapolis- ban harmadik nagygyűlését. Ez volt a vi­lág legtöbb evangélikusát egybegyűjtő találkozó. Ha addig voltak olyanok, akik nem tudták, hogy a magyarok hazájában élnek evangélikusok, a megnyitó isten­tiszteleten megtudhatták, amikor bevo­nult az a férfi, aki több magyarországi börtön lakója volt, mert szembe mert szállni az egyház szabadságát korlátozni akaró, diktatórikus kormány döntéseivel. Nagy benyomást tett a hallgatóságra, amikor angol nyelvű igehirdetésében nem erről az élményéről beszélt, hanem Krisztus váltságművéről, a földbe hullott gabonamagról. Ordass Lajos - hiszen ő volt ez az igehirdető -, valamint Ma­gyarországról vele érkezett munkatársai - akik közül nem egy, hozzá hasonlóan, a szenvedések útját is megjárta - többször felszó­laltak a két hétig tartó munka­ülések és előadások során, il­letve a parkban, ahol a rendőr­ség becslése szerint több mint százezren voltak együtt. Or­dass püspök volt a záróünne­pély egyik prófétalelkű közre­működője is. Mindazok, akikkel az ese­mény résztvevői közül később találkoztam, Isten iránti hálá­val emlékeztek minneapolisi élményeikre. Olyanok azon­ban sokkal kevesebben vol­tak, akik egy áldott és nekünk, magyaroknak különösen fon­tos eseményre - egy magyar úrvacsorái istentiszteletre - is emlékezhettek. Ezt Ordass Lajos szer­vezte meg a nagygyűlésen részt vevő magyarok kérésére (körülbelül 30 sze­mélyről lehetett szó). A világszövetség rendezői a város több mint száz evangé­likus temploma közül egyet a magyar püspök rendelkezésére bocsátottak. A kiválasztott templomban legalább 120 személy részére volt ülőhely. Amikor mi, magyarok, a kijelölt nap reggelén a templomhoz értünk, csaknem minden hely foglalt volt már. Többségükben magyarul nem beszélő résztvevők ültek a padokban, akik azért jöttek el a kis templomba, mert részesülni szerettek volna abban az élményben - még ha nem is értették a szertartás és az igehir­detés nyelvét -, hogy egy sokat szenve­dett magyar püspök vezeti őket az úrva­csora révén az Úrral való közösségbe. Amikor az istentisztelet véget ért, a püspök kihirdette, hogy egy magát meg­nevezni nem akaró személy a jelen levő magyarokat aznap meghívja egy közel­ben levő gyülekezeti ház termében fel­szolgálandó ebédre, hogy a magyarok a nagygyűlés egy napján egymás mellett ülhessenek, és beszélgethessenek egy­mással. így vagy harmincán megint együtt voltunk - most egy fehér asztal mellett - Ordass Lajossal, öt, Magyaror­szágról vele érkezett delegátustársával, két Dél-Amerikából jött magyar lelki- pásztorral, valamint dr. Vajta Vilmossal, a Lutheránus Világszövetség genfi köz­ponti irodájában dolgozó teológiai pro­fesszorral. Közöttünk ültek továbbá az amerikai magyar gyülekezetek lelké­szei, és voltak ott nem sokkal azelőtt Minneapolisba vagy a környékére ke­rült, menekült magyarok, illetve régeb­ben ott élő „öregamerikások” is. Az ebéd előtt Brachna Gábor föespe- res, clevelandi lelkész köszöntötte a püs­pököt és a vendégeket, majd a finom ebédet elfogyasztva Ordass Lajos emel­kedett szólásra. Sok mindent elmondott arról, mi történt Magyarországon első amerikai látogatása, 1947 óta, majd ar­ról a helyzetről szólt, amelyben az or­szág és népe ma él. Megemlítette a kül­földi keresztények segítségét, amelyet hazánk újjáépítéséhez nyújtottak, és biz­tosította hallgatóságát: minden külde­mény, amely az egyházakon keresztül érkezik Magyarországra, biztosan a rá­szorulókhoz fog eljutni. Végül külön ké­réssel fordult az amerikai magyar evan­gélikus gyülekezetekben szolgáló lelké­szekhez, valamint a világ többi részén dolgozó magyar lelkipásztorhoz. Arra kérte őket, tegyenek meg mindent azo­kért az evangélikusokért - többségük­ben fiatalokért -, akik röviddel azelőtt, 1956-ban hagyták el a hazájukat. Segít­sék őket, hogy az új környezetben eljus­sanak a gyülekezetekbe, fogadják őket szeretettel. Brachna Gábor válaszában biztosítot­ta a püspököt arról, hogy e cél eléréséért eddig is munkálkodtak, és hogy az ő biz­tatására ezt a szolgálatot meg fogják erősíteni. Talán sikerül új gyülekezete­ket is szervezni az ide menekült magya­rokból - vélte. (Ez Chicagóban, illetve néhány évvel korábban New Yorkban meg is történt.) Nem szabad azonban fi­gyelmen kívül hagyni, hogy Amerika nagy, és a tucatnyi magyar evangélikus gyülekezet nem sokat tud tenni. (Említ- tessék itt meg, hogy 2004-ben már csak három gyülekezet működik!) A főespe­res reményét fejezte ki, hogy a Nyugat- Európában maradtak számára is sikerül majd valamilyen ifjúsági programot ki­dolgozni, és hogy a két régió, a tenge­rentúli és a nyugat-európai minden téren támogatni fogja egymást. Ordass püspök kérése mély benyo­mást tett a Géniből érkezett dr. Vajta Vilmosra, aki egyben a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozói Munkaközösség (KÉMELM) megvá­lasztott elnöke is volt. így Svájcba visz­szatérve e szervezet több vezetőségi gyűlésén előterjesztette a magyar püs­pök kérését, és arra biztatta a nyugat-eu­rópai magyar evangélikusok fiatalabb vezetőit, hogy valamilyen módon segít­sék megvalósítani az Ordass Lajos által kitűzött célt. A biztatás nem volt hatástalan: 1960 nagyhetén Norvégiában találkozót ren­deztek külföldre került magyarok számá­ra. A sítábomak nevezett összejövetel szervezésébe több fiatal magyar lelkész bekapcsolódott; a szervezési aprómunkát főleg Terray László oslói lelkész végez­te. A rendezvényre hetvenkét résztvevő érkezett kilenc országból, köztük olyan neves személyiségek, mint Cs. Szabó László író Londonból és dr. Kerényi Ká­roly professzor a svájci Asconából. Bár a „sítábomak” nem volt struktu- . rált, kidolgozott programja, a résztvevők nagyon sikeresnek tartották. Az előadások anyaga, valamint a lelki-szellemi prog­ramok nagy része később meg­jelent egy kis könyvecskében. De a legfontosabb az volt, hogy a jelenlévők eldöntötték: 1961 nagyhetén újból találkoznak. A második találkozó - amelynek helyszíne Salzenbad volt - óta a programot ifjúsági konferencia néven rendezik meg minden év­ben. A virágvasámapot megelőző szombat és nagyszombat között immár a negyvenötödik találko­zóra került sor, a két korábbi év­hez hasonlóan egy közép-né­metországi faluban található konferencia-központban. A ki­lenc országból érkezett mintegy nyolc­van résztvevő a Nemzedékről nemzedék­re témát járta körül. A jelenlévők négy főelőadás, a naponta tartott ótestamentu- mi bibliatanulmányozás, valamint a dél­utáni csoportos megbeszélések segítsé­gével mélyedhettek el a témában. De kapcsolatban volt ezzel a napkezdő ima­óra, az esti áhítat, a virágvasárnapi és nagypénteki igehirdetés, a nagycsütörtö­ki „vigília” s a nagypénteki úrvacsorái előkészület is. Az előadásokat egy teoló­giai tanár, egy pszichológusnő, egy tör­ténész és egy Brazíliában is munkálko­dott agrármérnök tartotta. Virágvasámap az első találkozó 45. évfordulójáról emlékeztek meg, előadás, diavetítés és emlékkiállítás formájában. A résztvevőknek kulturális programok­ban is részük volt: néptáncbemutató, vi­dám vetélkedő, Balassi Bálintról szóló irodalmi est és zene színesítette a kínála­tot. A 2004. évi konferenciát a szokásos „morzsaszedés”, az együttlét kiértékelé­se és a jövendő megbeszélése zárta le. Még egy utolsó megjegyzést fűzhe­tünk az elmondottakhoz. A találkozók első harminc esztendejében nem volt ta­nácsos Magyarországon arról beszélni, hogy valaki részt vett rajtuk. Mégis volt - szinte állandóan - magyarországi résztvevő. Az utóbbi időben azonban erősen csökkent a számuk. Mintha Or­dass Lajos 1957-ben elhangzott szavai nem jutottak volna el a mostani fiatalok egy részéhez! Pósfay György Ordass Lajos a Lutheránus Világszövetség 1957-es minneapolisi nagygyűlésén, a végrehajtó bizottság tagjaként A Zöld Út Caritas pester­zsébeti szervezete és az Athanaeum 2000 Kiadó a közelmúltban jelentette meg a lapunkban is gyak­ran publikáló Bánó Attila „Régi magyar családok - mai sorsok” címmel nap­világot látott kötetének új, bővített kiadását. A június 3-án a Csili Műve­lődési Központban tartott könyvbemutatót - a szin­tén evangélikus - dr. Je­szenszky Géza volt kül­ügyminiszter nyitotta meg. Bottá Dénes kame­rája a dedikáló szerzőt örökítette meg. (Bánó At­tila művével a közeljövő­ben részletesebben is foglalkozunk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom