Evangélikus Élet, 2004 (69. évfolyam, 1-52. szám)

2004-06-06 / 23. szám

Bottá Dénes felvételei 69 . ÉVFOLYAM 23. SZÁM 2004. JÚNIUS 6. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE ÁRA: 149 Ft A TARTALOMBÓL Isten titka Szentháromság ünnepének liturgiája Ötödfélszáz esztendeje született Balassi Bálint Egyházi focitorna Frenkl Róbert köszöntése Átértékelt haj-jaj Az egykori nagytarcsai pásztor naplójában ez áll: „A kereszténység nem a dog­mák, hanem a szeretet világa. Az élő, eleven, cselekvő szereteté.” Sztehlo Gábor evangélikus lelkész (1909-1974), sokak Gábor bácsija a hitvallásának megfele­lően is élt. A vészkorszak idején éppúgy, mint a második világháború után segí­tett nemcsak a zsidó származású rászorulókon és bajbajutottakon, hanem min­denkin, aki hozzá fordult. Akik ismerték, szerették. Akik szerették, még ma is emlékeznek rá. Pünkösd vasárnapján családtagjai, védencei és tisztelői elsőként a sírjánál, a Farkasréti temetőben gyűltek össze, majd a budavári evangélikus templom falán lévő emléktábláját koszorúzták meg. A halálának 30., gyermek- mentő munkájának 60. évfordulóján tartott ünnepi megemlékezések sorát hála­adó istentisztelet zárta a Bécsi kapu téren, ahol prédikációjában Bence Imre es­peres, a gyülekezet lelkésze, illetőleg ár. Füzéki Bálint, a Sztehlo Gábor Gyer­mek- és Ifjúságvédő Alapítvány tanácsadója méltatta a névadó életútját. A sírnál D. Szebik Imre a'Gál 5,22 alap­ján hirdette Isten igéjét. Egyházunk el­nök-püspöke áhítatában kiemelte, hogy Sztehlo Gábor a Lélek bátorságával szólt, saját élete kockáztatása árán is kész volt arra, hogy másokat mentsen. Egy olyan korban, amelyben nem sok ok volt az örömre, létrehozta a Gaudiopo- list, az öröm városát, hogy otthona le­gyen mindenkinek. „Egész életével Krisztusra mutatott” - hangsúlyozta a püspök. Történelmi, spirituális és személyes megközelítésű emlékbeszédében egyhá­zunk országos felügyelője egyebek mel­lett arról szólt, hogy a Gaudiopolis és a Pax Gyermekotthon vezetője számára a hitbeli elkötelezettség tette nemcsak kö­telezővé, hanem magától értetődővé az életmentést. „Természetesen tenni a jót, evidensen segíteni - ez volt a sztehlói ti­tok” - mondta dr. Frenkl Róbert. A következőkben dr. Szécsi József­nek, a Keresztény-Zsidó Társaság főtit­kárának méltatása hangzott el a farkas­réti sírnál, majd a Sarepta retetotthon lakói és dolgozói nevében Sztojanovics András tisztelgett Sztehlo Gábor személye és életműve előtt. A te­metői összejövetel - melyet a Sarepta kórusának szolgálata színesített - csen­des főhajtással zárult. A lelkész végső nyughelyét - többek között - köztársa­sági elnökünk felesége, Módi Dalma, valamint az I. kerület polgármestere, Nagy Gábor Tamás koszorúzta meg. Az emlékezés a sírkert után a budai Várban folytatódott. A budavári evangé­likus templom falán lévő emléktáblánál Harsányt László, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának államtitkára, illetve - többek között - a Veszprém megyei Gic községben működő Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesz­tő Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium két munkatársa helyezett el koszorút. Ők az ezt követő, beszélge­tésre is lehetőséget adó szeretetvendég- ségen elmondták, hogy az intézmény Sztehlo Gábor nevelési elveit követve igyekszik gondoskodni a rábízott negy­venkét középsúlyos értelmi fogyatékos­ról. Magukat a pedagógiai célkitűzése­ket a beszélgetésbe bekapcsoló­dó Merényi Zsuzsanna, a Szteh­lo Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Sztehlo Gábor, a gyer­meknevelő című könyv szerzője ismertette: „A sztehlói szemlé­let három pillére az úgyneve­zett családi otthon - amely a ri­deg, intézményes keretek he­lyett a valódi família mintáját szeretné megvalósítani -, to­vábbá a munkaiskola, azaz a | tanulás és hasznos kétkezi te­vékenység, valamint az ön- kormányzat. Ez utóbbi célja az, hogy a gyermekek külön­böző tisztségek vállalása révén aktívan kivegyék részüket közösségük életé­ből.” A „Sztehlo-reneszánsz” kezdete a né­hány napja elhunyt Bozóky Éva újság­írónak köszönhető - mesélte a beszélge­tést mintegy lezárva dr. Füzéki Bálint, az alapítvány megálmodóinak egyike: „A gyermekmentő és -nevelő evangélikus papról annak idején Bozóky Éva emlé­kezett meg a Nők Lapja című hetilap ha­sábjain. Emellett részleteket jelentetett meg Sztehlo Gábor naplójából az 1984- es Lelkipásztorban, majd sajtó alá ren­dezte a lelkész memoárját, Isten kezében címmel. Mindezek nyomán az alapít­vány korábbi elnöke, Koren Emil evan­gélikus lelkész felesége, Sztehlo Gábor egykori munkatársa kutatta fel a »Szteh­lo gyerekeket«, köztük engem is. Húsz éve, 1984 óta minden májusban összejö­vünk itthonról és külföldről, hogy sze­mélyesen is találkozzunk, és együtt em­lékezzünk Gábor bácsira.” Hogy az idei megemlékezést záró is- tentisztelen a jelenlévők ismét gyönyör­ködhettek a Vox Hungarica női kar szol­gálatában, az nem kis mértékben az ala­pítvány titkárának, a szervezésben oroszlánrészt vállaló Keszthelyiné Lán- dori (Sztehlo) Sárának volt köszönhető. Gazdag Zsuzsanna Szentírás és észérvek Luther Márton legnagyobb nyilvános politikai kihallgatásán, a wormsi birodal­mi gyűlésen ezt a feltételt szabta evangéliumi tanításának további megtárgyalá­sához: győzzetek meg a Szentírás szavaival és észérvekkel! Ritkán szoktuk fel­idézni ezt a meglepő fordulatot, pedig nemcsak 1521-ben, hanem ma is keserű következményei lehetnek annak, ha nem vesszük elég komolyan ezt a reformá­tor! javaslatot. Közéletünkben, különösen is a politikai életben gyakran gyerekes szempontok szerint születnek a döntések - egy-egy jótékonyan mosolygó plakát, hangzatos és csillagászati összegű ígéret többet nyomhat a latban, mint az élettapasztalat és a meg­fontolás. A felelős demokrácia azonban éppen azt jelentené, hogy a döntésemet nem a népszerűségi listák nyomasztó árnyékában, sőt nem is csupán a pillanatnyi rokon- szenv kísértésének engedve hozom meg. Annál is inkább, mert megalapozott vagy méltatlan bizalmunk és döntéseink következményei szinte azonnal megmutatkoznak - a másik ember életében is. Mi lehet akkor egy alaposabb mérlegelés alapja? - tesszük fel tanácstalanul a kér­dést a sok ránk szabadított tanácsadó hallatán. Vonzó az az egyszerű döntés, hogy en­gedünk a - mindig, mindenki ellen kapható - mocskolódók kicsiny, de hangos tábo­rának, s hagyjuk, hogy az érzelmeink sodorjanak bennünket. A lutheri tanács - a Szentírás és az észérvek figyelembevétele - azonban, úgy tűnik, igen nehezen illeszt­hető be egy ilyen döntésbe. A mai közélet láttán először talán mindannyiunknak a „Ne lopj!” parancsolat jut­na az eszébe. Azonban bármilyen fontos is ez az erkölcsi szempont, mégsem az egyetlen. Hányszor szegezhetnénk ezzel szembe azt, hogy „Ne tégy felebarátod (em­bertársad) ellen hamis tanúbizonyságot!”, amikor kiderül, hogy valakit hazugul vá­doltak meg lopással! Sőt a Szentírásban nem csak a Tízparancsolat ad útmutatást a közéleti döntésekhez. A világi felsőbbség ügyében Isten igen körültekintően mérlegel. Mindenekelőtt azt veszi figyelembe, hogy hűségesen betölti-e a feladatát a rábízottak kormányzásá­ban: fenntartja-e a rendet, megőrzi-e a teremtett világot, gondoskodik-e az elesettek­ről és a gyengékről, a békét szolgálja-e vagy a gyűlöletet, és így tovább. A felsőbb- ségnek tehát saját hivatása van Isten szemében, és e felsőbbség megválasztásának a felelősségét - közös döntéshozatal esetén - mindannyian viseljük. Ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy Istennek is van egy „politikai népszerűségi listája”! Hiszen nincs tökéletes emberekből álló tökéletes kormányzat, amelynek Isten mindenki mással szemben a pártjára állna. Mert Isten nagyobb ezeknél. Sőt az sem biztosíték semmire, ha egy közéleti ember keresztény - ha hivatása szerint nem alkalmas a po­litikai pályára. Bátran mondhatjuk tehát, hogy a Szentírásból (mint bármely más munkából) a közéleti szereplőkkel kapcsolatban nem csupán a minél nagyobb erköl­csi tisztaság, hanem a szakszerűség követelménye is kiolvasható. Szentírás és észérvek? Vajon a Szentírás önmagában nem elegendő?! Kínosan fi­gyelmeztet minket ez az összekapcsolás egy gyakori mulasztásunkra: felületesen kötjük össze Isten igéjét a mindennapi dolgainkkal! Pedig felelős döntéseknél nem elég „a szívünkre hallgatni”, helye van a józan mérlegelésnek is - hiszen éppen ezek a józan és lelkiismeretes érvek és ellenérvek tárhatják fel nekünk a felszínesnél mé­lyebben és tisztábban azt a valóságot, amelyben élünk. Szentírás és észérvek együtt - és nem Szentírás vagy észérvek egymás nélkül! Csak ez vezethet el ahhoz az emelkedett, evangéliumi és bátor lelkiismerettel vállalt reformátori végszóhoz: Isten engem úgy segítsen! Korányi András Határhelyzeteink A Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületének üléséről A diakóniai szolgálat és az egészség­ügy határmezsgyéjén mozgó klinikai lelkigondozás jelenét és jövőjét bon­colgatták május 28-án, pénteken a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületének (KLÖE) legutóbbi tu­dományos ülésén. Mintegy százan érkeztek Dunakeszire a KLÖE elnöke, Debrecenyi Károly Ist­ván református lelkész meghívására a helyi egyházközség templomába, a Ha­tárhelyzetek címet viselő összejövetelre. Az egész napos együttlét a hagyomá­nyokhoz híven most is a különböző fele­kezetekhez tartozó, klinikai lelkigondo­zást végző lelkészek és laikusok tovább­képzését kívánta elősegíteni. Idén az előadások a klinikai lelkigondozást az egyházak oldaláról próbálták megköze­líteni (tavaly az egészségügy szempont­jából vizsgálódtak). A szervezet idei - immár tizenkette­dik alkalommal megrendezett - konfe­renciáján a jelenlévők többek között dr. Beer Miklós római katolikus megyés püspököt, Fónagy Miklós református es­perest, valamint Gáncs Péter evangéli­kus püspököt hallhatták. A felkért elő­adók egyházuknak a kórházakban vég­zett szolgálatáról, terveikről és teendő­ikről számoltak be az egybegyűlteknek. Az ebédszünetet személyes hangú be­számolók követték, melyek egyikében Kulcsár Zsuzsanna balassagyarmati evangélikus segédlelkész és klinikai lel­kigondozó a beteg gyermekek között végzett munkájáról beszélt. G. Zs. „Ezért nem kell azon vitázni, hogy miként lehet Isten Atya, Fiú, Szentlélek és mégis egy, mert mindez úgyis megfoghatatlan. Legyen elég, hogy Igéjében maga Isten állítja ezt magáról. Micsoda vigasztalás ez! Vidámítsa is meg a szívünket Istennel szemben. Hiszen lám a teljes Szentháromság mindegyik személye azon van, hogy a szegény, nyomorult embert bűnből, halálból, ördög hatalmából megigazulásra, örök életre - Isten országába segítse. ” Luther Márton: Jer, örvendjünk keresztyének! (Szabó József fordítása)

Next

/
Oldalképek
Tartalom