Evangélikus Élet, 2003 (68. évfolyam, 1-52. szám)

2003-12-14 / 50. szám

2003. DECEMBER 14. 5. oldal Evangélikus Élet Rejtőzködő műkincsek Kiállításmegnyitó az Evangélikus Országos Múzeumban „Itt a holtak élnek - a némák beszél­nek” - olvashatjuk a feliratot az Evan­gélikus Országos Múzeum állandó kiál­lításának bejárata felett. A Rejtőzködő műkincsek címmel december 3-án megnyílt új időszaki kiállításon néhány újabb egyházi vonatkozású tárgy „szó­lalhat meg”... „Számtalan értékes - és eddig még fel nem fedezett - műkincs van vidéki evan­gélikus gyülekezeteink birtokában. Ezeknek a gyakran mostoha körülmé­nyek között tárolt becses tárgyaknak a felkutatása, megmentése és bemutatása volt a célja ennek a tárlatnak” - mondta a megnyitón elhangzott rövid beszédében Harmati Béla László igazgató, a kiállítás megálmodója. Neki és munkatársainak - Kákonyi Zsófia, Gyimóthy Tamásné és Bucsi Ag­nes restaurátoroknak - köszönhetően mostantól a Dunántúl néhány egyházi vo­natkozású értéke mindgjki számára megtekinthetővé válik. A Rejtőzködő műkincsek elnevezésű tárlat keretében a töröktől és az ellenreformáció viszontagságaitól leginkább megkímélt térség, a Dunántúl néhány 18. század végi, illetve 19. század eleji oltárképét és szobrát gyűjtötték össze. Emellett - születé­sének kétszázadik évfordulóján - emléket állítanak Deák Fe­rencnek is. A reformkori államférfi által faragott bot a múze­um egyik büszkesége. Bottá Dénes Felvétele Az április végéig látható kiállítás rendezője Ágoston István belsőépítész. Munkáját dr. Kertész Botond történész és Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész is segítette. Gazdag Zsuzsanna Az Országos Evangélikus Múzeum (1054 Budapest, Deák tér 4.) hétfő kivételével mindennap 10-17 óráig látogatható. Veni Creator Spiritus Új lemez a hittudományi egyetem zenei tanszékéről Nyolcvan éve nyert egyetemi rangot az 1923-ban Pozsonyból Sopronba költöző te­ológia. Ebből az alkalomból Veni Creator Spiritus címmel új CD-t adott ki a hit- tudományi egyetem zenei együtteseinek közreműködésével a Luther Kiadó. Aho­gyan a cím is elárulja, a felvételen elhangzó tételek legnagyobb része pünkösd ünnepéhez kapcsolódik. A műsor összeállításánál az volt a szándékunk, hogy az egyházzenei tanszéken folyó énekkari, liturgikus ének szemináriumi, fúvós- és ka­marazenei munkát egy téma köré rendezve mutassuk be az egyházzene klasszikus műfajain keresztül. Egyházzenénk értékei között kamara­zenei tételeket is számon tartunk. Mivel hallgatóink közül többen magas szintű zenei képzésben vettek részt, lehetőség nyílt arra, hogy ebből a gazdag reperto­árból Schütz két zsoltárfeldolgozását és Bach egyik kantátájának áriáját is bemu­tathassuk. Az egyházzenei tanszék mai munkájának hátterében több év­tizednyi kitartó szolgálat húzódik meg, hiszen a 80 éve egyetemi rangot kapott teológián kezdettől fogva gondot fordítottak az egy­házzene megismertetésére és igényes ápolására. Ennek kö­szönhető, hogy ma olyan alapra építhetünk, amelyet Hamar Gyu­la és Gárdonyi Zoltán vetett meg, majd Zalánfy Aladár, Peskó Zoltán és Sulyok Imre épített tovább, míg Trajtler Gá­bor tevékenysége idején immár önálló tanszék keretei közt foly­tatódhatott a zenei munka. A ma oktatói és hallgatói ezzel a CD- vel azt szeretnék szolgálni, hogy a felvétel hallgatója az egymást jól kiegé­szítő értékeken keresztül képet kapjon ar­ról, hogy mit jelent az „evangélikus egy­házzene”, és mit üzen ezen keresztül pünkösd ünnepe. Finta Gergely A CD anyaga ízelítőt ad a legősibb kin­csekből, a liturgikus éneklésből abban a formában, ahogyan azokat a 16-17. szá­zadi protestáns graduálok megőrizték számunkra. Felcsendülnek többek kö­zött zsoltárok antifónákkal, megszólal a strofikus pünkösdi szekvencia Babits gyönyörű fordításában és pünkösd virtu­óz introitusa (bevezető zsoltára) is. A felvételen hallhatók a jól ismert, né­met eredetű pünkösdi korálok is. Ezek vál­takozó, úgynevezett altematim előadásban szólalnak meg: hol egy szólamban, hol Schütz, illetve Praetorius négyszólamú feldolgozásaiban, olykor orgona-, más­kor fúvóskísérettel. Gyülekezeti ének­anyagunk másik, nem kevésbé jelentős része a magyarországi reformáció szel­lemi terméke. A 16-17. századi énekeket szívesen veszik alapul műveikhez kor­társaink. Felvételünkön ezt a kincset Rezessy László, Sulyok Imre és Csorba István egy-egy műve képviseli. Az utóbb említett két szerző neve a teológi­ai zeneoktatás múltját és jelenét is idézi: Sulyok Imre a 60-as években volt zene­tanár, Csorba István pedig most vesz részt a zeneoktatásban. A Biblia múltja, jelene és jövője Ulrich Fick előadásáról Egy örök „bestseller”, a Szentírás állt dr. Ulrich Fick de­cember 5-én tartott előadásának középpontjában. A német evangélikus lelkész 1973 és 1988 között volt a Bibliatársu­latok Világszövetségének főtitkára. A Káloli Gáspár Re­formátus Egyetem Hittudományi Karán elmondott beszá­molójában elsősorban ennek a szervezetnek a szemszögéből vizsgálta a Biblia múltját, jelenét és jövőjét. „A legfontosabb cél: minden ember számára hozzáférhetővé tenni az anyanyelven olvasható Ó- és Újszövetséget. Ennek előfeltétele a szöveghű, érthető fordítás, a jSzentírás eredeti, görög és héber nyelvű szövegét alapul véve” - hangsúlyozta. Mivel ezt egyetlen egyház sem tudja egyedül elvégezni, ezért mind az egyes országokban, mind pedig világviszonylatban ökumenikus együttműködésre van szükség. Jelenleg több mint nyolcszáz bibliafordítási projekt van folyamatban, ezek közül számos olyan akad, amely több felekezetet is érint. Dr. Ulrich Fick szólt arról is, hogy munkájuk során figye­lembe kell venniük a kereszténység mai területi megoszlását is. 1900 körül a keresztények több mint fele Európában élt. Ma ez az arány mindössze 19%. Napjainkban Afrika lakosságának már 19%-a keresztény, holott 1900 táján még csak 1,5%-uk vallotta magát Krisztus követőjének. Emellett Latin-Ameriká- ban és Délkelet-Azsiában is egyre nő a keresztények száma. „Biztos vagyok benne - zárta előadását Ulrich Fick -, hogy a nemzeti bibliatársulatok, valamint a Bibliatársulatok Világszö­vetsége a jövőben sem marad munka nélkül.” A Luther Kiadó újdonságaiból Bozóky Éva: Szárnyasoltár A Szárnyasoltár három olyan kisregénye a szerző­nek, mely az 1970-80-as évek fordulóján, politikai szempontból enyhültebb légkörben, a megjelenés­nek csupán halvány reményével született. Am mégis kiadták őket, egyenként, kis példány számban. Bozóky Éva az előszóban így vall a művekről: „Velük és bennük a választ kerestem. Bíztam, le­írva talán könnyebb lesz feleletet találni a gondo­lataimban szüntelenül fel-felbukkanó kérdésekre. Az elsőre a Claudia-történetben reméltem választ lelni: a zsarnokságnak miért kell szükségszerűen üldöznie az Istenbe kapaszkodó embereket? A Sebastianus alapkérdése: szabad-e, kell-e megalkudni az elnyomó hatalommal, ha ezzel életet menthetünk, vagy ha az igehirdetést csak így biztosíthatjuk? A triptichon harmadik alakja Mária Magdaléna. Úgy írtam róla, ahogy elképzel­tem: tevékeny apostolként, aki ifjúkorának üldöztetései után fáradhatatlanul követ­te mesterét, s a születő egyház épületének egyik oszlopa lett. Hiszen máig izgat a kérdés: hogyan formálódtak az első közösségek egymástól annyira különböző né­pek, kultúrák, hagyományok között és fölött? Az egyház születése csoda. Megma­gyarázhatatlan, csak figyelni lehet rá. Ez a kötet célja.” Formátum: 113x202 mm • 412 oldal • keménytáblás • 1850 Ft Hullámhossz Örömmel tudatjuk, hogy december első napjaiban megjelenik a Hullámhossz című prédikációs kötet. Ebből az alkalomból 2003. december 15-én, hétfőn délelőtt 11 órai kezdettel az Evangélikus Hittudo­mányi Egyetemen könyvbemutatóval egybekötött adventi találkozót rendezünk. A bemutató alkalmá­ból a Luther Kiadó kedvezményesen árusítja a köte­tet. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt. Formátum: B5 • 308 oldal • kartonkötés • 1600 Ft Kiadványaink megrendelhetők a Luther Ki­adó címén (1085 Budapest, Üllői út 24. • Fax: | 486-1229 • e-mail: kiado@lutheran.hu), illetve megvásárolhatók az evangé­likus könyvesboltban (Budapest VIII., Üllői út 24.) és a Huszár Gál könyv- kereskedésben (Budapest V., Deák tér 4.) A Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó karácsonyi könyvajánlata Sue Graves: Ismered a Bibliát? Mi a Biblia? Miért olyan fontos a kereszténység számára? Mire tanít a Biblia? Pontosabban: mit je­lent a „Biblia” szó? Ki írta a Bibliát? Hogyan és milyen nyelven írták a Bibliát? Mi az Ószövetség? Hogyan kezdődik a Biblia? Vannak-e törvények Mózes könyveiben? Melyek a történeti könyvek? Milyen események következnek a történeti köny­vekben? Melyek a bölcsesség könyvei? Kik voltak a próféták? Az egyes Bibliák hossza miért külön­bözik? Mi az Újszövetség? Mi az evangélium? Hol található a karácsonyi történet? Mit tudunk Jé­zusról? Mik a példázatok? Miért fontos a megfeszítés? Mi történt Jézus után? Ho­gyan tartották a kapcsolatot a keresztények? Leírja a Biblia a mennyországot? Ki adta tovább a történeteket? Ki olvassa a Bibliát? Te hogyan használod a Bibliát? Mi a Biblia üzenete? E kérdésekre ad választ ez a könnyen érthető, 8-14 éves gye­rekek számára készült, színesen illusztrált, keménytáblás kötet a „Könyvek köny­véről”, melynek kezdetei a bronzkorig nyúlnak vissza, és amelynek bölcsessége ma is sokak gondolkodását és tetteit irányítja világszerte. Formátum: 213x260 mm • 62 oldal • fűzött • 1900 Ft Ingo Baldermann: A Biblia, a tanulás könyve „Nyilvánvaló, hogy éppen a mi korunknak van szük­sége olyan keresztény hívőkre, akik nagykorú és jó­zan ítélőképességű bibliaolvasók, mivel napjaink ki­hívásai közepette csak így őrizhetjük meg hitünket és reménységünket rendíthetetlenül. Ezért ebben a könyvben megkíséreltem, hogy mindazt, amit a Bib­liával való tudományos foglalkozásból megtanultam, összekapcsoljam azzal, ami az alapját képezi a Szent­írás iránt érzett szeretetemnek. A Bibliában én újra meg újra a némákhoz szóló nyelvet, a reménység fé­nyét, a megrettentek felé hangzó megváltó szót fe­deztem fel, egyúttal azonban olyan leírhatatlanul szép könyvet is, amely kimeríthetetlen emberségről tesz tanúbizonyságot. A tudományos munkát Biblia­értésem nagy meggazdagítójaként és pontosítójaként ismertem meg, egyúttal azonban veszélyes kísértésként is arra, hogy a Biblia helyes értelmezését csak keveseknek, ne­vezetesen a tudósoknak tartsa fenn. Véleményem szerint a bibliai tudomány feladata kérdéseinek és felismeréseinek olyan továbbadása, hogy azok a bibliaolvasót a kisko­rúvá való lefokozás helyett önálló ítéletalkotásra képesítsék a teológiai párbeszédben.” Formátum: A/5 • 333 oldal • kartonkötés • 990 Ft A kiadványok megvásárolhatók a Luther Kiadó könyvesboltjában (1085 Budapest, Üllői út 24.). a Huszár Gál könyvkereskedésben (1054 Budapest, Deák tér 4.). vala­mint megrendelhetőek a kiadónál: Kálvin Kiadó. 1113 Budapest, Bocskai út 35. Tel.: (1) 386-8267 és 386-8277, e-mail: kalvin.kiado@mail.datanet.hu á-Ismered aj 1f BIBLIÁT? é. BOZÓKY ÉVA Szárnyasoltár tutim K1*W G. Zs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom