Evangélikus Élet, 1997 (62. évfolyam, 1-52. szám)

1997-05-04 / 18. szám

Evangélikus Élet 1997. május 4. NAPRÓL NAPRA / (Imádkozzatok!) Áldott legyen Isten, mert nem uta- I sította él imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Zsolt 66,20 VASÁRNAP - Pál írja: Az ÚR mellém állt és megerő­sített. 2Tim 4,17 (lKir 8,57; Zsolt 95,l-7b; Zsolt 66; Jn 16,23b-33; lTim 2,l-6a; Zsolt 30). Valaki egyszer megfogadta Istennek, hogy ha visszanyeri látóké­pességét, akkor egy teljes hónapon át imádkozni fog. A gyógyulás megtörtént, egy hónapot imádság­ban töltött Istennel. Vajon mi hány órán át tudunk imádságban lenni az URral? HÉTFŐ -A Krisztus békessége uralkodjék szíveteken, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. Kol 3,15 (Zak 8,16; lKir 3,5-15; Zsid 12,25-29). Ugye van egy öreg karosszéked, ahol megpihensz imádság­ban? Esetleg egy fának dőlve tudsz csak elcsende­sedni? A sekrestyés feleségével és sok gyermekével a templomtoronyba szokott menni imádkozni. Te hol vagy, amikor a fohász közepette szívedbe Krisz­tus békessége költözik? KEDD - Jézus Krisztus mondja: Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankod­jék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Jn 14,27 (Ezs 54,14; Jak 5,16-18; Zsid 13,1-14). Kint az utcán kiabálnak. A szívemben béke van. A buszon tülekednek, hábo- rognak. A lelkem békét sugall. A boltban bosszan­kodnak. Lényem az Isten előtti csendet keresi. Jó a templomba belépni, itt kétszeres a béke. Békessé­geddel veszel körbe URam és a szívemben is béke van. A csüggedésnek nincs helye. SZERDA - Elindult Jonátán, elment Dávidhoz és erősítette az Istenbe vetett bizalmát. lSám 23,16 (Jel 3,2; Jn 17,20-26; Zsid 13,15-27). Az első hang, amit a szívünkben hallunk, mindig a Szentiéleké. A má­sodik a saját hangunk. A harmadik a sátáné. A Szentlélek azt mondja: Menj el, látogasd meg a be­teg barátodat! Bátorítsd, hogy az ÚR mellette van! A mi hangunk így szól: Ráérek holnap is. A sátán hangja: Holnapután is jó, vagy a jövő héten. CSÜTÖRTÖK - Krisztus mondja: Én pedig ha fel­emeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Jn 12,32 Körülfontak a halál kötelei, nyomorúságban és bánatban vagyok De az ÚR nevét hívom segítségük Ó, URam, mentsd meg életemet! Zsolt 116,3-4 (Jel 1,17-18; Zsolt 47; Lk 24,44-53; ApCsel 1,3-11). Ady Endre Az ÚR érkezése című verse jut az eszembe: „Mikor elhagytak IMikor lelkem roskadoz­va vittem, / Csöndesen és váratlanul /Átölelt az Isten. ” A legjobban elhagyatva az életünk utolsó percében leszünk, de az ÚR csöndben és váratlanul majd át­ölel. PÉNTEK - Az ÚR mondja: Mivel ragaszkodik hoz­zám, megmentem őt. Zsolt 91,14 (Jn 16,27; Jel 1,4-8; ApCsel 1,1-14). Az imádság vasárnapjával kezdő­dött a hét. Ezen a héten az ÚR jobban szívünkre he­lyezi az imádságot. Mivel tudnánk legjobban ragasz­kodásunkat kifejezni, mint a felé szálló imánkkal. Ragaszkodik a lelkünk hozzá, ezért hívjuk segítségül az Ö nevét. SZOMBAT - Láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt. Vigasztalással fizetek neki. Ezs 57,18 (Jel 7,17; Dán 7,2-14; ApCsel 1,15-26). Néha nem sze­retek a cselekedeteimre gondolni, mert bűnhöz ta­pad. Sok mindent el is felejtek, amit meg kellene tennem. A szeretetben is fogyatékos vagyok. A tü­relmem is elhagy. Te látod az életutam, URam, mégsem vetsz meg, hanem kipótolsz. Börönte Márta Vigyázat - mázolva! Frissen festett ajtóra, padra szokták felírni - „Vigyázat - má­zolva!” Aki nem figyel oda, keze, ruhája festékes lesz, talán tönkre is megy a festéktől. A „mázolás" másutt is fenyeget. Emberekkel beszélve, vagy köny­veket, filmeket nézve, olvasva gon- dolunk-e arra, hogy amit a világ kí­nál, az többnyire szépen be van festve. Az emberek is sokszor úgy viselkednek, olyasmit mondanak, ígérnek, aminél ott van a mindent eltakaró „mázolás”.- Ezt mondja - és valami egé­szen mást gondol. írók, költők - talán jóindulattal, de úgy írnak le valamit, hogy meg­szépítik. A bűneset történetéből tudjuk, hogy a mázolás mestere el­sősorban a Kígyó (lMóz 3). Mi­lyen szép színben tudta feltüntetni az első bűnt: egyetek a fáról és olyanok lesztek, mint az Isten. Az engedetlenség, a magunk útja, vá­gyaink követése általában szépnek mutatkozik. Aztán jön a dolog má­sik oldala - kiderül egy barátság­nál, hogy milyen megbízhatatlan, egy szerelemnél, hogy a vonzó kül­ső önzést, rosszindulatot takar, hogy az igazi szándék más. „Mázolva.” Aki egy-egy szenve­dély útján elindul - nem sejti, hogy az alkohol mámoros színes órái után jön a pusztító szenvedély, és ennek nyomán anyagi romlás, síró feleség, riadt gyermekek, családi drámák... „Vigyázat, mázolva!” Mások, de elsősorban magunk felé kell ezt fordítani. Jézus is ezért mondta a tanítványoknak, amikor tüzet akartak kérni egy samáriai falura: „Nem tudjátok milyen lélek van bennetek!” A „máz” itt a „szent harag”, a „vallásos” felháborodás. De a máz alatt ott van a szeretet­len, kegyetlen vesztő szellem. Ma, sajnos, nagyon meg kell ta­nulnunk, hogy holminkra, tás­kánkra, csomagunkra vigyázni kell. De gondolunk-e arra, ami a lelkünket fenyegeti, amikor vala­mit elolvasunk, talán egy kétes ér­tékű filmet nézünk, amikor valaki­vel beszélgetünk, valakinek a taná­csát követjük és nem gondolunk az ige egészen más figyelmeztetésére. Elsősorban gyermekek és fiata­lok vannak veszélyben. Végképp nem ismerik az életet... Nem tud­ják, mi rejlik egy kedves szó, egy barátságos mosoly mögött. - Jézus az igével győzte le a Kísértő három ajánlatát. Olvassuk el Máté 4,1-11-et. Jézusnál nincs „mázolás”. Amit 0 mond, arra építhetünk. Ha fedd valamiért, vagy tilt valamitől - az a mi őrzésünkre van. Ha biztat vala­mire, elindít egy úton, - akkor bát­ran mehetünk, mert az a Hazafelé vezető út... Van egy biztos, csalhatatlan út­jelzőnk: az ige naponkénti olvasá­sa és befogadása. Gáncs Aladár A MENNYBEMENETEL ÜNNEPÉNEK IGÉJE MEGLÁTJA MINDEN SZEM Jel 1,7-« Bárcsak jobban hasonlítana a mi istentiszteletünk ennek a pár bibliai versnek a világához! Egyetlen hatal­mas üzenetet fogalmaz meg szá­munkra: nem maradtunk ma­gunkra. Mekkora szükségünk lenne ennek a meghállására ma! Templo­mainkba egyedül érkező, sokszor ott is csak önmagukban üldögélő és hazafelé egyedül ballagó ezredvégi emberek számára életmentő üzenet ez. Nemcsak hallgatni lehet itt a szót, hanem érezni az érkező Krisz­tust és látni az igazi teljhatalommal rendelkező Mindenhatót. Annak a jelenlétét ünnepli a gyülekezet, aki valóban képes a hétköznapjainkat ünneppé, a profánt szentté és az üd­vösséget teljességgé alakítani. De jó lenne megállni ezen az ünnepen egy-egy szép ortodox ikon-Pantok- rátor alakja előtt és elgondolkodni azon, hogy mit jelent Krisztus ereje, szépsége és irgalma a mi életünk­ben! Millió alkotó kezet és ihletet formába öntő tehetséget indított el ez az ige arra, hogy Krisztust meg­rajzolja és kifejezze egy-egy kor em­berének. Feketék feketének, fehé­rek fehérnek, gazdagok pompázó- nak, szegények koldusnak rajzolták meg őt. Mert ugyanaz a vágy volt meg mindenkiben, nem lehet távol tőlünk. Jelen van és olyan, mint amilyenek mi vagyunk. Dinamikus istentisztelet képe áll most előttünk. Elhangzott a prófé­tai prédikáció a visszatérő Krisztus­ról, áhítattal felelt rá ,Ámen”-nel a jelenlévő közösség, és megszólal Krisztus hatalmas mondata: Nem marad semmi sem visszhang nélkül! Nem önmagában és önmagáért zaj­lik az alkalom. Ereje van, fénye van és dinamizmus tölti be. Aki hallja az igét, felelni akar rá. Aki érzi a jelen­létet, élni akar benne. Akit tettre hívnak, elindul szolgálatra. Akinek világfájdalmat tükröző hangulata van, felfedezi az erőforrást és vi­gasztalja a nála szerencsétlenebbet. Aki el sem tudta képzelni, milyen lehet az eddig csak szóban hirdetett Mindenható, most személyesen ta­pasztalja meg a közösséget vele. Nem a távolság ünnepét üljük ezen a napon, hanem az érzékszer­veink számára is érezhető jelenlé­tet, közelséget. Csak úgy nézzünk felfelé Jézus Krisztusra, hogy való­ban meglássuk benne a közellevőt, a bennünk lakozót! Pathmosz szige­te a hatalmas látomás szülőföldje, de a legelesettebb Krisztus-követők vigasztalása is. Úgy tudták elfogad­ni és átélni ezt a különleges valósá­got, hogy hihetetlen dinamizmust, erőt és aktivitást nyertek az első ke­resztyének a nagy üldözés idején. Nem az üldözők iránti ellenszenv dominált bennük. Nem is az önsaj­nálat hosszúra nyújtott siránkozása töltötte meg őket, hanem az egyér­telművé vált életcél, életünk az érettünk eljött és eljövendő Krisz­tus szolgálatában értelmes igazán. •• Ezt nemcsak elméletben tanulták meg, hanem meg is élték valódi küzdelemben. Mert az igazi távolba tekintés adja meg a közelinek is az értékét. Imádságunkká lehet a 19. században írt vers néhány sora: „Jó átmerengni az igazi honba, hogy ne fájjon a súlyos hontalanság De jó lesz majd, ha egyszer szárnyat bontva megláthatom az Istennek édes arcát!” Szabó Lajos IMÁDKOZZUNK! Urunk! Taníts meg minket látni, érezni és átélni közelségedet. Adj erőt ahhoz, hogy életünkkel jelenlétedről tegyünk tanúbizonyságot Egyházadat erősítsd meg ezen a napon az idege­nek, távollevők és a messzire kerültek szeretetével. Ámen. A VASARNAP IGEJE IMÁDKOZZ - NE SIRÁNKOZZ! lTim 2,1-3 Áldott az Isten, aki nem vetette meg imádságomat, kegyelmét sem vonta meg tőlem - ad hálát a mai vasárnap zsoltárigéje (Zsolt 66,20). Imádkozz - ne siránkozz! Ezt a kemény jótanácsot adta egy sok szenvedésen átment nagymama az örökké panaszkodó szomszéd- asszonyának. Siránkozó korban élünk és el kell ismerni, a változá­sok sodrásának kitett kisember ezer gonddal küzd, bőven van oka panaszra. Szó szerint emlékszem konfirmáló lelkészem évtizedekkel ezelőtt mondott prófétai szavaira: majd csak ezután döbben rá a vi­lág, hová jut azzal, hogy elfelejtett imádkozni. Pál apostol Timóteushoz inté­zett útmutatása azzal kezdődik: mindenekelőtt. Mindenekelőtt kö­nyörögni, imádkozni! Isten elévül­ni! A világgá kürtőit panaszáradat az öngeijesztő kilátástalanság esz­köze. Az Isten előtt elsírt pana­szok, gondok után békesség és re­ménység tölti el a lelket. Nem min­dig azt a megoldást adja Isten, amit mi kérünk. A legnagyobbat adja: az Isten békessége, amely minden emberi értelmet megha­lad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézus­ban. Képessé tesz Jézus szerint érezni és gondolkozni. Az imádságban nem csupán sa­ját fájdalmunkat és örömünket „daloljuk el” Istennek. A közben­járó, vagyis másokért mondott imádság fontosságát helyezi a szí­vünkre az apostol. Akarva-akarat- lan összefügg az életünk mások életével. Elénk tárulnak, sőt hatás­sal vannak mások ügyei, viselt dol­gai a mi életünkre. Kénytelenek vagyunk véleményt alkotni mások magánügyeiről és a közéletről. Sőt lehetőség szerint befolyásolni is szeretnénk. Egyébként is hajlamo­sak vagyunk beavatkozni mások dolgába. A közbenjáró imádság ilyen Istentől kínált, áldott „be­avatkozás” magán- és közügyekbe. Mindenekelőtt! Mielőtt beleszól­nánk - bármilyen megalapozott kritika alapján -, imádkozzunk azokért, akikre panaszunk van. Előzze meg a velük folytatott szó­váltást az értük mondott imádság. Isten meglepő eredményeket ad­hat az imádság meghallgatásával. Luther meggyőződése szerint - a mai szuperaktív, technokrata szemlélettel szemben - az imádság életet befolyásoló, megtartó cse­lekvés. Idős emberek visszatérő keserűsége, hogy elfogyott az ere­jük, nem tudnak annyit dolgozni, tenni családjukért, unokáikért, a gyülekezetért, mint amennyit szükségesnek éreznek. Tehetetlen­nek, ezért feleslegesnek érzik ma­gukat. Tálán táplálja is ezt az érzé­süket szívtelen, teljesítménycent­rikus környezetük. Amíg az ember imára tudja kulcsolni a kezét, ad­dig cselekvőképes. Értékes tevé­kenységet folytat és - bár anyagi­lag nem közvetlenül mérhető - nagyszerű eredményekkel ajándé­kozza meg Isten. A Föld a szentek (hívők) imádságainak gyémánt­tengelyén forog - mondta egy ke­resztyén teológus. Az imádság a hit aktivitásának a része. Erősíti a hitet. A hit viszont szüntelen imádkozásra késztet, minden emberért. Nemcsak az is­merősökért, kedvesekért, szim­patikusokért, hanem idegenekért, sőt az ellenségért is. Az imádság­ban Isten ügyévé tesszük életünk dolgait, pozitív és negatív közössé­gi kapcsolatainkat. Kéijetek és adatik nektek! Baranyai Tamás IMÁDKOZZUNK! Urunk, taníts minket imádkozni! Ámen. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE­TET közvetít a Magyar Rádió a Kos­suth adó hullámhosszán május 19-én, Pünkösd hétfőjén a banki evangélikus templomból. Igét hirdet: Németh Zol­tán lelkész. Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól, 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz. május 3. szombat: Missziótörténet ­Bálintné Kis Beáta. május 4. vasárnap: „Élő vízcseppek” ­igemeditációk. Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1997. május 4. I. , Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) Kiss Béla (Kolozsvár); du. 6. dr. Zsigmondy Árpád; n., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pes (hidegkút, II., Ör­dögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Bé­kásmegyer, III., Víziorgona u. 1. de. fél 9. Gálos Ildikó; Csillaghegy, ül., Mátyás kir. u. 31. de. 10. Görög Tibor; Óbuda, ÜL, Dévai Bíró M. tér de. 10. Szalay Tamás; Újpest, IV, Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Andorka Eszter; de. II. (úrv.) Pintér Károly, du. 6. Bolla Árpád; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szir­mai Zoltán; du.i 6. (zenés áhítat) Nagy Zoltán; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; MII., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás; IX., Tbaly Kál­mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Thmás; X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamásy Thmás; Ke­lenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Sze- verényi János; de. fél 10. (családi) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. Schulek Mátyás; XL, Németvölgyi út 138. de. 9. Schulek Mátyás; Budagyöngye, XU., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Hafenscher Ká­roly; Budahegyvidék, XU., Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.) Th- kács József; du. fél 7. Kőszeghy Thmás; Xm., Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XIII., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Th- másy Thmás; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. Thmásy Thmás; Pestújhely, XV, "templom tér de. 10. Rafael József; Rákospalota, XV, Ré­gi Fóti út 73. (Nagytemplom) de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 11. de. 10. dr. Karner Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., tes- sedik tér de. 9. (úrv.) Kósa László; Rákos­csaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Péter Atti­la; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa László; Rákosliget, XVII., Gázon Gy. u. de. 11. (úrv.) Péter Attila; Pest- szentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rá­kóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pester­zsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza; Törökbálint, (ref. templom) du. 3. Endreffy Géza; Buda­keszi, de. fél 9. Kőszeghy Thmásné. HUSVET ÜNNEPE UTÁNI 5. (ROGATE) VASÁRNAP a liturgikus szín: fehér. A délelőtti istentisztelet ol­tárt igéje: Lk 11,1-4; az igehirdetés alapigéje: lTim 2,1-3. Heti énekek: 72, 322. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE­TET közvetít a Televízió az 1. csator­nán május 18-án, Pünkösd vasárnap­ján de. 11 órakor Körmendről az evan­HAZAI ESEMENYEK NYÁRI CSENDESHETEK AZ EKE RENDEZÉSÉBEN Az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért a következő heteket rendezi Piliscsabán idén nyáron: 1. Július 22-26.: ifjúsági (13-25 éveseknek). 2. Júl. 28.-aug. 2.: fel­nőtt és családos. 3. Aug. 4-9.: gyer­mek (7-13 éveseknek). 4. Aug. 25-30.: felnőtt és családos. Részvételi d(j: 4000,- Ft, de szükség szerint kedvezményt bizto­sítunk. Jelentkezési cím: Széli Réka, 1195 Budapest, Nagysándor u. 41. Ibi.: (1) 178-0859. A korlátozott fé­rőhely miatt a jelentkezéseket a le­velek beérkezése sorrendjében fo­gadjuk el, de minden esetben vá­laszt küldünk. lomban a Teológiai Akadémia hallgatói és zenei együttesek közreműködésével. SZOMBATHELY Május 11-én, vasárnap du. 5 órakor zenés áhítaton az Oroszlányi Evangé­likus Gyülekezet Énekkara szolgál. Mű­soron: Kórusmű-válogatás Schütztől Kodályig. kezdete előtt 3 héttel beérkezőleg kérjük a jelentkezéseket, melyeket visszaigazo­lunk. A jelentkezések visszaigazolása ide­gen nyelvű táboroknál 1000,- Ft, a többi konferenciánál 500,- Ft/fő befizetésével válik érvényessé. Apróhirdetés IS) CSENDESNAPOT rendez az Evangé­likusok Közössége .az Evangéliumért (EKE) május 17-én, szombaton 10-16 óráig a kispesti templomban. A nap témá­ja; „Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiá­val a mi Urunk Jézus Krisztussal való kö­zösségre.” (lKor 1,9.) Szeretettel várjuk testvéreinket. Délben üdítőt biztosítunk. Konkoly Müvek. Tbronyóra és harangjáték, harangvillamosítás, elektronikus vezérlőóra ké­szítése. 5 éves teljes körű garancia. 1102 Buda­pest, Állomás u. 14. telefon: 260-7065 vagy 06- 30-492-915. MEGHÍVÓ 1997. május 11-én, vasárnap, a Bécsi kapu téri templomban a 11 órai isten- tisztelet keretében D. Szebik Imre püs­pök felavatja a diakonissza szolgálatra Jankovics Észter testvérünket. Az ünne­pi alkalomra mindenkit szeretettel hív a FÉBÉ Diakonissza Egyesület. ISTENTISZTELET A MÁTRÁBAN A bagolyirtási Názáret templomunk­ban május 1-jétől október 1-jéig minden vasárnap de. 11 órakor istentiszteletet tartunk (Mátraszentimre-Bagolyirtás, Jókai u. 7-9.) FÉBÉ Diakonissza Egyesület. BUDAPEST-ZUGLÓ 1997. május 8-án, este 6 órakor TEO­LÓGUS ZENÉS ÁHÍTAT lesz a temp­ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1997. május 8. I., Bécsi kapu lér de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Balicza Iván; IL, Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor, Pesthidegkút, IL, Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Csillaghegy, HL, Mátyás kir. u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, ÜL, Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV, Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4.; de. 11. (úrv.) Bolla Árpád; du. 6. Zászkaliczky Péter; VDL, Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.); du. 6. Vitt., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VHL, Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VHL, Ka­rácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; Vili., Vqj- da P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Thmás; DL, Thaly Kál­mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Ká­polna u. 14. de. fél 11. Fhbiny Thmás; Kelenföld, XL, Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) ; de. 11. (úrv.); du. 6. XL, Németvölgyi út 138. de. 9. Budahegyvidék, XIL, Tarcsay V. u. 11. du. fél 7. Thkács József; XllL, Kas­sák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XDI., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. Thmásy Thmásné; du. 6. Zenés Áhítat; Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. Rafael József; Rákospalota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagy­templom) du. 6. Veperdi Zoltán; Cinkota, XVL, Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyás­föld, XVL, Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVIL, Tessedik tér du. 6. Péter Attila; Rákoskeresztúr, XVIL, Pesti út 111. de. fél 11. Péter Attila; Pestszentlőrinc, XVDL, Kossuth tér 3. du. 6. Havasi Kálmán; Kispest, XDL, Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX^ Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXL, Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXIL, Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor, Budaörs, (reá imaház) de. 9. Endreffy Géza; MENNYBEMENETEL ÜNNEPÉN a liturgikus szín: fehér. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Lk 24,50-53; az igehirdetés alapigéje: Jel 1,7-8. AZ ÜNNEP ÉNEKE: 278. A BETHANIA CE SZÖVETSÉG sze­retettel hív az alábbi nyári konferenciára: HAJDÚSZOBOSZLÓN (Major u. 63. Egyszerű körülmények, gyógyfürdő lehe­tőség) Május 26-31. Egyedül élők konferenciá­ja, Június 23-28.1. Hitmélyítő, Június 30.-július 5.1. Gyermekhét, Július 14-19.1. Ifjúsági hét, Augusztus 18-23. Családi hét, PILISCSABÁN (Kálmán u. 9., Lelkiszol­gálat Háza): Június 16-21. Lelkészek hete, Június 23-28. Evangélizációs (hitébresz­tő) hét, Június 30,-július 5. II. Hitmélyítő, Július 12-19. I. Angol nyelvű ifjúsági tá­bor (16-30 év), Július 21-26. II. Gyermekhét (6-11 év), Július 28.-augusztus 2. III. Hitmélyítő (legalább 15 fő esetén!), Augusztus 4-9. III. Gyermekhét (12-14 év), Augusztus 11-16. II. Ifjúsági hét, Augusztus 17-24. II. Német nyelvű ifjúsá­gi tábor, PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓN Július 12-18.1. Német nyelvű ifjúsági tá­bor, Július 19-26. II. Angol nyelvű ifjúsági tábor. Étkezési hozzájárulás: Idegen nyelvű táborokon: 5000,- Ft/fő, a többi konfe­rencián: 3500,- Ft/fő. Jelentkezés és fel­világosítás: a Hajdúszoboszlói konferen­ciákra: Kábái István, 4025 Debrecen, Szív u. 16.; piliscsabai konferenciákra: Bethá- nia CE Szövetség, 1088 Budapest Krúdy Gyula u. 20.1.9.; püspökszentlászlói kon­ferenciákra: Csekei Tibor, 7623 Pécs, Kolozsvár u. 14. címen. A jelentkezés határideje a májusi konferenciára május 15-ig, a többire legkésőbb a konferencia Egészséges életvitelre törekvő, hívő leány (28/176) keres családcentrikus és hitben vele küzdő társat házasság céljából. Választ „... szer­zek neki segítőtársat...” jeligére a Kiadóhiva­talba kérem. GOMBOS LAJOS aranykoszorús harangöntő mester 2162 őrbottyán, Rákóczi út 119. Pf. 3. "telefon: 06/28-360-175 Budapesti iroda: XIII., Jász u. 60/B Telefon: 330-6394 CD Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (970018/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 720 017 Petőfi Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalban közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési díj belföldön: fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft Előfizetési díj külföldön: szomszédos országokban: egész évre 4500 Ft (postázással együtt), más országokban (nyugaton): egész évre 45 USD (68 DEM) légipostával: 66 USD (99 DEM) Csekkszámlaszám: 11708001-20204127 Beküldött kéziratokat nem őrzőnk man óc nőm aril ink x/isszal

Next

/
Oldalképek
Tartalom