Evangélikus Élet, 1997 (62. évfolyam, 1-52. szám)

1997-04-20 / 16. szám

Evangélikus Élet 1997. április 20.----------NAPRÓL NAPRA-----------v A VASÁRNAP IGÉJE IS TENTISZTELETI REND Budapesten, 1997. április 20. Örvendj, egész föld az Istennek! Zsolt 66,1; Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi el­múlt, és íme, új jött létre. 2Kor 5,17 B VASÁRNAP - Magasztaljátok Istenünket, az URat, boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent Ő! Zsolt 99,5 (Jel 15,4; Zsolt 66,1-9; Zsolt 29; Jn 15,1-8; ÍJn 5,1-4; Zsolt 15). Öröm számomra, hogy egyházi esz­tendőnk egyik vasárnapjának neve: Jubilate. Örven­dezésre,. ujjongásra biztat. Minden vasárnap az öröm vasárnapja, hiszen minden vasárnapban ben­ne van a húsvét öröme. Jubilate vasárnapján kétsze­res az öröm. HÉTFŐ - Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Gál 6,2 (Ám 6,6; Ef 4,17-24; Zsid 9,16-28). Egy kínai mese szerint a vak hátára vette a sántát. A sánta irányította a vak lépteit. A vak tudta vinni a sántát. így menekültek meg mind­ketten a háborúban a halál torkából, megsebesülve. Jó lenne ezt a kölcsönös tehervállalást megtapasz­talni a mai világban. A szeretet viszi előbbre a dol­gokat, nem a közömbösség. KEDD - Örvendeznek általad, akik szeretik neved. Zsolt 5,12 (Kol 2,5; Jób 38,31-38; Zsid 10,1-18). Örömre teremtettél bennünket Istenem. Erről be­szél minden mosoly, minden kacagás, minden neve­tés. Naponta ezernyi öröm les ránk, csak észre kell vennünk. Öröm számomra, hogy ... Folytasd! Hívd segítségül az ÚR nevét, ha nem találod meg az örö­möket az életedben! SZERDA - Térjetek hát meg és éljetek! Ez 18,32 (Róm 12,2; 2Kor 4,16-18; Zsid 10,19-25). Ezt mondja Jézusnak a vak: „Hiszek, URam. És leborul­\ ___________________________________________ va imádta őt. ” Ilyen egyszerű lenne? Csak két szó? Hiszek, Uram. Sokszor ez a két szó is alig hagyja el a ajkunkat. Nincs erőnk kimondani, pedig az élet szavai ezek itt a földön és mennyen. CSÜTÖRTÖK - Az ÚR így szólt Káinhoz: Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. lMóz 4,10 (Zsid 12,22.24; Róm 1,18-25; Zsid 10,26-31). Az egyik este rohantam át a zebrán a villamoshoz. A lámpa pirosat mutatott. A villamos becsukta az ajtót és elindult. Két kislány is rohant, de ők nem vették észre a becsukódó ajtót. A villamos elindult, nem tudtam őket visszarántani. Köszönöm URam, hogy a villamosvezető le tudott fékezni. Nem tudtam vol­na Neked URam mit felelni, ha tőlem kérdezed: Mit tettél? Azóta nem megyek át a piroson és a gyermekekre még jobban figyelek. PÉNTEK - Szereteted az életnél is jobb. Zsolt 63,4 (Róm 8,38-39; Gál 6,14-18; Zsid 10,32-39). Mácz István írja Örülj velem! című könyvében: „Szeretet. Ha éled, ismered az örömét. Ha meg­halt benned a szeretet, csoda, hogy még élsz”... Éltető erő a szeretet. Egy csepp úgy kell belőle, mint a falat kenyér. Köszönöm URam, hogy sze­retsz, ez éltet. SZOMBAT - Ki mehet föl az ÚR hegyére és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű. Zsolt 24,3-4 (Zsid 10,21-22; Gál 5,1-6; Zsid 11,1-7). Tiszta szívet teremts bennem ó Istenem, hogy felmehessek a hegyedre és megállhassak szent helyeden. Egyedül erőtlen vagyok, sok tisztátalan- ság vesz körbe. Mint a mágnes, vonz. A Te erőd azonban hatalmasabb és erősebben vonz. Börönte Márta J ELŐ VIZ Beszélgessünk! Jn 15,11 Divatba jött a dialógus. Hivata­los megbeszélések, tárgyalások és érdekegyeztetések rendszerint hosszúra nyúlnak. Sok a szófia be­széd és ideges szóváltás. Öntelt monológból is van elég, de hiány­zik a meghitt beszélgetés. Minden­ki a magáét mondja. Sajnos, időnk sincs, hogy leüljünk egymás mellé. Pedig az információrobbanás ko­rában is szükségünk lenne a bizal­mas megszólalásra és a megértő meghallgatásra. Nem felesleges időtöltés ez, hanem emberségünk fontos megnyilatkozása, aminek hiánya személyiségtorzulást okoz. Beszélgessünk őszintén arról, ami foglalkoztat. Ne szégyelljük megosztani egymással gondjain­kat, de örömeinket sem. Ha meg­hányjuk-vetjük a világ sorát, jó megoldásokra segítjük egymást. Közben vigyázzunk arra is, nehogy a beszélgetésből pletykálkodás le­gyen. Beszélgetéseinkben adjunk he­lyet keresztyén életünk, hitünk kérdéseinek is. Gondoljunk arra, hogy Jézus nemcsak nagy sokaság­nak hirdette Isten országának evangéliumát, hanem négyszem­közti csöndes beszélgetésekben is. Déli verőfényben beszélgetett a samáriai asszonnyal Jákob kútjá- nál, egy hűvös éjszaka pedig Nikodémus személyes kérdéseire válaszolt. Sokszor tanított nyilvánosan a templomban, ahol sokan hallgat­ták, máskor meg csak tanítványai­val beszélgetett. Jézus példája nyo­mán a nyilvános istentiszteletek mellett az első gyülekezetek életé­hez kezdettől fogva hozzátartoz­tak a beszélgetések meghitt alkal­mai is. Többek között erre utal Já­nos apostol második levelének egy mondata is: remélem, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhe­tünk, hogy örömünk teljes legyen (12 vers). - János szívében jól megőrizte mindazt, amit Jézus utolsó beszélgetésük alkalmával mondott tanítványainak (Jn 14-16). így jegyezte fel Jézusnak ezt a mondatát is: Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örö­möm legyen bennetek és a ti örömö­tök teljessé legyen (Jn 15,11). A ta­nítványok folytatódó beszélgetései is örömforrások lehetnek. Beszélgessünk! Ne fosszuk meg magunkat ettől az örömtől! Madocsai Miklós t KISSNÉ ALMÁSI ÉVA A kecskeméti gyülekezet presbi­tere és szolgálattevője. Múlt évben végezte el a Teológiai Akadémia hittantanári szakát Most 48 éve­sen eltávozott az élők sorából. Bú­csúzásnál megélt hitvallása hang­zott: „Nékem az élet Krisztus, a meg- halás nyereség.” (Fii 1,21) Hitét, szeretetét őrzi a család, a gyüleke­zet. Nekrológ helyett saját bizony­ságtételét utolsó írását közöljük. EN ISTENEM, ÉN MINDE­NEM! Én arról tudok bizonyságot ten­ni, akit nagyon szeretek. Ez Ő, az én Teremtőm, édes mennyei Atyám! Az a szerető ÚRISTEN, aki döntésre hívott engem. És én - bár nagyon sokáig rugódoztam az ösztöke ellen -, meghallottam az ÚR szavát. Megláttam végre és megértettem az Úr Jézus kereszt­jét. Túl sok fölösleges holmit cipel­tem addig, míg meg nem láttam a Keresztet. De hála legyen az Úr kegyelmének, elérkeztem a ke­resztig, ahol lerakhattam a sok-sok fölösleges batyut és megpihenhe­tek az Ur lábai előtt. Isten nem tréfál! Ha küld, akkor nincsen veszteni való idő. Pál apostol intelmeivel élve: ...ami a hátunk mögött van, azt el kell felej­teni, ami pedig előttünk van, annak neki keli dőlni. Az már a célegye­nes futás... Az ÚRISTEN kegyel­méből - tövisekkel a testemben, amelyet ajándékba kaptam az Úr­tól - folytatom futásomat, hogy megérkezzem a menekülés helyé­hez, a hegyhez, ami nekünk a GOLGOTA! A menny ajtaja nyitva: Tudod-e miért? Mert Jézus harcolt és vérzett ér­tünk: azért!” KIKNEK SZÁNOM A BI­ZONYSÁGTÉTELEMET? Mindenkinek, akiket az Úristen rám bíz! Kicsiknek, nagyoknak, öregeknek, ifjaknak, szegények­nek, gazdagoknak, egészségesek­nek, betegeknek, hívőknek és hi­tetleneknek. Só szeretnék lenni és nem a sótartóban „ücsörögni”, ha­nem kimozdulva a „sótartóból” életeket behinteni a sóval, hogy megízleljék az Úr csodálatos bé­kességet árasztó szeretetét. Isten és ember között, ember és ember között. Szolgálni szeretnék min­denkinek - mint Jézus - a fölis­mert igazsággal és az Úrtól kapott agapéval. Mert ez a tanítványság célja! És el szeretném nyerni az Úr ígéretét is! Amit ehhez a szolgálat­hoz fűz Jézus! „...ők Isten jiainak neveztetnek”... Az Evangélikus Egyház Lelki Segély Szolgálata, az EKE és a „Tiszta Forrás” Alapítvány fo­lyó év április 21-én 12 órától áp­rilis 26-án 12 óráig missziói he­tet tart SZENVEDÉLY- és LELKI­BETEGEK számára Szarvason, V. kerület Közép­halmi Misszió telepén. Jelentkezés: Evangélikus Ótemplomi Lelkészi Hivatal, 5540 Szarvas, Vasút u. 10. Tel.: (06-66) 313-153. Lehetőleg hozzon magával minden résztvevő Bibliát, jegy­zetfüzetet, tisztálkodási eszkö­zöket, ágyneműhuzatot. Érkezés: 1997. április 21-én 11 órára. Hazautazás: 1997. április 26- án 12 órától. Étkezési hozzájárulás: 4000,- Ft/fő, amelyet a helyszínen kell rendezni. (Aki nem hoz ágyne­műhuzatot, kérjük, számítson mosatási díjra is.) Várjuk alkoholisták, neuroti­kusok, gyógyszerfüggők, kény­szerképzeletektől szenvedők stb. jelentkezését - akik lelki és tes­ti nyomorúságuktól vágynak szabadulni Jézus Krisztus által. Aki kéri, és valóban rászoru­ló, annak mérsékelt anyagi se­gítséget nyújtunk, esetleg in­gyenessé tesszük a héten való részvételt. Kérjük a gyülekezetek, illetve a gyülekezetvezető lelkészek segítségét imádkozásban, kül­désben és támogatásban. Az anyagi támogatás az Or­szágos Égyház csekkszámláján történhet, a csekken fel kell tüntetni „Lelki Segély Szolgá­lat” (esetleg a küldött(ek) ne­vét). KÖNYVPREMIER A Sajtóosztály kiadásában megjelent Gottfried Voigt: Bevezetés az egyház tanításába című könyve magyar fordításban. A könyvet Könyvesboltunkban 1997. április 29-én, kedden du. fél 5 órakor mutatja be D. dr. Harmati Béla püspök, dr. Reuss András rektor és a fordító: Magyar István. Minden érdeklődőt szeretettel várunk erre az alkalomra. JUBILATE! 2Kor 7,9-10 Örvendezz Istennek egész föld! - buzdít a mai vasárnap zsoltárigéje (Zsolt 66,1-2). Pál apostol is gyakran ír levelei­ben az örömről és bár nem minden témája örvendetes, mondanivaló­jának alaphangja örömöt sugároz és örömre hangol. Hiszen szolgá­latának a lényege az evangélium továbbadása. Az evangélium ma­gyarul pedig örömhírt jelent. Oly­kor egészen gyötrelmes élethely­zetekben is feltör leikéből a spon­tán öröm. Betegségtől gyötörten, bilincsbe vert rabként, megalázot- tan és életveszélyben is képes uj­jongani. Különös, kiáltó ellentétet fedez­hetünk fel Pál apostol és a mai em­berek általános életérzése között. ,„Az Öröm illan, ints neki, még visszabúsul szép szeme, lágy hangja elfúló zene, s ezüstfehérek tincsei ” - borong Tóth Árpád, míg egy másik költő, Lenau ennél keményebben konstatálja: „...nincs bennünk tü­relem, s öröm. " A kétségbeesett és sokszor kétségbeejtő eszközökhöz nyúló örömkeresés nem talál igazi kielégülésre és a ritka önfeledt pil­lanatok sem oldják fel a lelket bé­nító, szinte nem is evilági tragikus szorongást. Az emberiség kultúr­történetén, a művészet minden ágában végigvonul a haláltánc mo­tívuma. Pál apostol számára lelki meg­határozottság, habitus, talán nem túlzás azt mondani, hogy életfor­ma volt az öröm. Nem a személyes sikerek, a mindent feledtető ki- kapcsolódás ritka alkalmai, vagy az életének biztonságos kényelme adták az örömét. Ezt az életérzést olykor meg-megtörte egy kudarc, csalódás, vagy ahogyan ő mondja: kívül harc, belül félelem. Ezek azonban hamar tovatűntek és nem győzték le a szívében élő öröm életerejét. Gyorsan távoztak, mint a nap előtt elszáguldó felhőfosz­lányok, hogy utánuk ragyogó su­gárzásban fürödjék a táj. A mi ko­runkra fordítottan jellemző a ha­sonlat. A letargikus, örömtelen lel­keket csak ritkán vidítja fel egy örömteli pillanat, ahogyan a sűrűn beborult ég sötét felhői között csak villanásnyi időre talál rést a napfény. Az apostol derűs életszemlé­letének titkáról egy vallomása von­ja le a leplet: „Nem csüggedünk, ha a külső ember megromlik is, a belső emberünk megújul mégis napon­ként.” Ez az ő belső örömének állandó forrása. A Krisztussal együttszenvedés és együttörvende- zés mindennapi ajándéka és meg nem szégyenülő reménysége. A Krisztussal való személyes kapcso­latot nélkülöző, ezért lelkileg elár­vult ember szenved az örömtelen- ségtől. Láthatjuk tehát, hogy Pál apos­tolt más hangolja örömre, mint ál­talában az embereket, ugyanúgy a szomorúságnak is más motívumai vannak nála. Az Isten szerinti megszomoro- dottság ígéretes, erőt adó, végül örömre változó érzés. A korinthu- siak a bűnbánat egészséges szomo­rúságát élték át. Az ő szomorúsá­guk nem a belső üresség bénító le­targiájából, célt és motívumot nem találó levertségéből eredt, ami pusztító kórrá is válhat. A meg­bánt bűnök fölötti, Isten előtti szo­morúság az első lépcsőfok az Is­tentől jövő békesség, derű, öröm felé. így értendő, erre vonatkozik Jézus ígérete a Hegyi Beszédben: Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. A bűnei miatt megszomorodottat maga Isten vi­gasztalja. Baranyai Támás IMÁDKOZZUNK! Öröm van nálad, még ha búbánat ér is minket Jézusunk. Benned és véled mienk az élet nagy Megváltónk, hű Urunk. Ámen. „ÖRÖMHÍR” címmel evangélikus műsort közvetít a TV 1 csatornája áp­rilis 27-én, vasárnap du. 15.30-kor. Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól, 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz. április 19. szombat: „Lélektől lélekig”. áprjlis 20. vasárnap: JÉlő vízcseppek” - Gáncs Aladár. Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. dr. Széchey Béla; H., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, □., Ördög­árok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békás­megyer, III., Víziorgona u. 1. de. fél 9. Thuraay Béla; Csillaghegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, Hl., Dévai Bíró M. tér de. 10. Báüntné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Bre- bovszky János; de. 11. (úrv.) ifj. Cselovszky Ferenc; du. 6. Pintér Károly; VII., Városlige­ti fasor 17. de. 11. (úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. (ifj.) Pángyánszky Ágnes; vm., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VHI., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; Vm., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VOL, Vajda R u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás; DL, Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Támás; X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamásy Ihmásné; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Gáncs Aladár; de. 11. Gáncs Aladár; du. 6. Fodor Viktor; XI., Né­metvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Fodor Viktor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Madocsai Miklós; Budahegyvidék, XII., Thrcsay V u. 11. de. 9. (úrv.) Thkács József; de. 11. (úrv.) Tákács József; du. fél 7. Kő- szeghy Támás; XIII., Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; Xm., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Támásy Támásné; XIV., Gyar­mat u. 14. de. fél 10. Támásy Támásné; Pest­újhely, XV., Ifemplom tér de. 10. Rafael Jó­zsef; Rákospalota, XV, Régi F6Ü út 73. (Nagytemplom) de. 10. Márton Mihály; Rá­kosszentmihály, XVI., Hősök tere 11. de. 10. dr. Karner Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyá­ny I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyás­föld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Pétemé Benedek Ágnes; Rákoscsaba, XVII. , Péceii út 146. de. 9. Marschalkó Gyu­la; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 9. (konfirmáció) Kósa László; Rákosliget, XVH., Gázon Gy. u. de. 11. Marschalkó Gyu­la; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII. , Rákóczi út 83. (ref. templom) de. há­romnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XDL, Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel;. Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza. HÚSVÉT UTÁN 3. (JUBILATE) VA­SÁRNAP a liturgikus szín: fehér. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Lk 10,17-20; az igehirdetés" alapigéje: 2Kor 7,9-10. HETI ÉNEKREND: 398, 48. HAZAI ESEMÉNYEK ZENÉS ÁHÍTAT április 27-én, vasárnap 18 órakor a Deák téri templomban a PERPETUA MUSICA RÉGIZENE EGYÜTTES szolgálatával. Műsoron Vivaldi-, Bach- és Hándel-versenymfivek. A BUDAPESTI HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT és a ZÜRICHI HERMENEUTIKAI INTÉZET há­romnapos tudományos ülésszakot tart a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, Budapest, Rá­day u. 28. Vendégelőadó: dr. Hans Weder, teológiai professzor. Az ülés­szak április 23-25. között lesz. Április 23-án, szerdán de. 10.15 órakor tart előadást Weder professzor: trAz Isten­ről szóló metaforikus beszéd” címmel. Érdeklődőket szeretettel látják. MEGHÍVÓ Isten iránti hálával tudatjuk mindazokkal, akik az elmúlt 3 év­ben segítségünkre voltak a Tótkom­lós! Evangélikus Egyház Szeretet­otthonának építésében, hogy a sze­retetotthon első üteme elkészült Használatba vétele előtti hála­adó istentiszteletünket 1997. május 3-án, szombaton de. 11 órakor tart­juk, melynek szolgálatát D. dr. Harmati Béla püspök végzi. Szeretettel hívunk minden érdeklődőt Presbitérium BÖRTÖNSZOLGÁLAT Imádkozzunk megvetett embertest­véreinkért, hogy a feltámadás fényé­ben megpillanthassák az élet igazi cél­ját és értelmét! A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGI KÖR legközelebbi alkalmán, április 28-án, hétfőn este 3/4 7 órakor dr. Makai János egyetemi tanár ,A kettős honfoglalás” címen tart előadást, fó­rumbeszélgetéssel. Helyszín: Budapest XII., Tkrtsay Vil­mos u. 11. Az MPKE április 22-én, kedden du. 5 órakor tartja összejövetelét, melyen Kurucz Gyula író, a Berlini Magyar Ház volt igazgatója tart előadást „Ma­gyarország szolgálatában külföldön és itthon” címmel (VHI., Múzeum u. 17. OMIKK klubterem). HALÁLOZÁS Hári Emma, a barlahidai gyülekezet tagja, aki a gyenesdiási Kapemaum- nak is lakója volt, 1996. december 28- án, 95 éves korában elhunyt. Hamvait a barlahidai temetőben helyezték el szülei sírjába 1997. március 20-án a család, a szeretetotthon tagjainak és a helyi lelkészeknek részvételével. „Kö­zel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.” Zsolt 145,18. Zeng Péter, aki hosszú időn át volt a kecskeméti gyülekezet gondnoka, hű­séges tagja, 90 éves korában csendesen elhunyt. „Légy hű mindhalálig és néked adom az élet koronáját!” Jel 2,10. KÉRÉS A LELKÉSZI HIVATALOKHOZ! Évekkel ezelőtt kértük annak bejelentését, hogy a nagyünnepi számokból többletrendelést kérhetnek a lelkészi hivatalok. Azóta változások történtek, egyes helyeken többlet, máshol hiány mutatkozott. Arra kéijük a Lelkész­testvéreket, hogy május 1-jéig szíveskedjenek közölni, mennyi többletpél­dányt kérnek a húsvéti, pünkösdi, reformációi és karácsonyi számokból. Köszönjük megértésüket! Kiadóhivatal AJÁNDÉK KONFIRMANDUSOKNAK Nyakláncra akasztható érme (lásd húsvéti számunk 6. oldala) ezüst, patinázott és aranyozott db/3900,- Ft Luther rózsa (ólomüvegbe égetve) 14x14 cm db/3700,- Ft Luther rózsa (tűzzománc) kitűző db/180,- Ft medál db/250,- Ft Apróhirdetés Nyugdíjasok emelt szintű apartmanházába beköltözhető lakrészekben elhelyezést biztosí­tunk. 1998. évi átadási időpontra lakrészek leköthetők. 8316 Várvölgy, Mátyás király u. 30. TfcL: 83/340-244. Konkoly Művek. Toronyóra és harangjáték, harangvillamosítás, elektronikus vezérlőóra készítése. 5, éves teljes körű garancia. 1102 Budapest, Állomás u. 14. Tfelefon: 260-7065 vagy 06-30-492-915. í TORONYÓRÁK KORSZER ŰEN VILÁGSZÍNVONALON „TOREL ” ÓRAIPARI BT CT.: Kovács Jenő órásmester 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. OREL Telefon/Fax: 22/348-880, (22) 312-235 GOMBOS LAJOS aranykoszorús harangöntő mester 2162 örbottyán, Rákóczi út 119. Pf. 3. Tfelefon: 06/28-360-175 Budapesti iroda: XHL, Jász u. 60/B Telefon: 330-6394 Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (970016/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 720 015 Petőfi Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalban közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési díj belföldön: fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft Előfizetési díj külföldön: szomszédos országokban: egész évre 4500 Ft (postázással együtt), más országokban (nyugaton): egész évre 45 USD (68 DEM) légipostával: 66 USD (99 DEM) Csekkszámlaszám: 11708001-20204127 Beküldött kéziratokat nem őrzőnk meg és nem adunk vissza!

Next

/
Oldalképek
Tartalom