Evangélikus Élet, 1997 (62. évfolyam, 1-52. szám)

1997-04-13 / 15. szám

Evangélikus Élet 1997. április ts. Az ÚR szeretetével tele van a föld. Zsolt 33,5; Krisztus mondja: Én vagyok a jó pásztor. Az én ju- haim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem, én örök életet adok nekik. Jn 10,2.27-28 VASÁRNAP Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Zsolt 32,8 (ApCsel 9,17; Zsolt 23; Jn 10,11-16 (27-30); lPt 2,211>-25). Tanácstalan vagyok URam. Merre menjek? Jobbra? Balra? Hátra nem mehetek. Előre nem me­rek. Hogyan tovább? Mintha egy útkereszteződésnél állnék tétlenül. Thnácstalan vagyok, de igéd bátorít. Bármerre lépek is, Te velem vagy. Szemeddel taná­csolsz. így most már lehet jobbra, balra, előre hátra. HÉTFŐ Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el! Zsolt 62,11 (Lk 8,14; 5Móz 18,15-19; Zsid 7,1-10). Biztonságot ad-e a ház, amelyet földrengés pusztíthat? Adhat-e a pénz egészséget? A kényelmes autó nem romolhat-e el az út kellős közepén? A nya­raló sértetlen marad vagy betörők látogatják meg? Ház, pénz, autó, nyaraló. Fontosak vagytok, de van nálatok nagyobb dolog is, amit nem pusztíthat föld­rengés, ami a betegnek is erő, az út végéig kitart, nem tudják ellopni. Ez a szeretet. Dávid így fejezi be ezt a zsoltárt: „... nálad van URam, a szeretet”. KEDD Ujjongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesszétek a föld határáig! Mondjátok: Megváltotta az ÚR szolgáját, Jákobot. Ézs 48,20 (Gál 1,4; Mt 26,31-35; Zsid 7,11-22). Magam előtt látom a hatal­mas plakátokat úton, útfélen. Egy-egy terméket aján­lanak rajta. Egy több-emeletes ház falára napokon át egy óriás képet festettek reklámként. Micsoda befek­tetés!? Mindent megtesznek, hogy a terméket megis­merjék a föld határáig. Mi hogy állunk ezzel? Hirdet­jük az evangéliumot, drága kincset szakadatlan? Nem kell ház falán lógva hirdetést festenünk, de uj­jongó örömmel mondhatjuk embertársunknak: „Megváltotta az ÚR szolgáját, Jákobot”. SZERDA Minden lélek dicsélje az URat! Dicsérjétek az URat! Zsolt 150,6 (Ef 1,3; Jn 21,15-19; Zsid 7,23-28). Dicsérlek URam, mert Veled kezdhetek el egy új napot. Dicsérlek URam, mert a nap minden másodpercében gondod van rám. Dicsérlek URam, mert fogod a kezem és nem engedsz el. Jő lenne, ha mindig tudnék Neked dicséretet mondani, akkor is, ha szomorú vagyok. A jóságod akkor is elér. CSÜTÖRTÖK Ha engedelmesen hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a szavára, áldott leszel jártodban-keltedben. 5Móz 28,1-6 (Lk 5,5; lPt 5,1-4; Zsid 8,1-13). Ki ne vágyódna Isten áldó keze után? Érdemes kinyitni a Bibliánkat és kikeresni a mai napra szóló teljes útmu­tatást. Mennyi mindenre mondja az ÚR: .Áldott le­szel”. Van-e olyan Tőle származó jó, amelyre nem kérhetjük az áldását? PÉNTEK Veled van az ÚR, Izrael Királya, nem kell többé veszedelemtől félned. Zof 3,15 (ApCsel 18,9-10; Ez 34,23-31; Zsid 9,1-10). Mindenki indul valahová. A gyermek az iskolába. A felnőtt a munkahelyre. A háziasszony a boltba. A szomszéd a szomszédhoz. Az ágyban fekvő imádságával Isten trónusáig. Ma hová indulsz? Érzed szívedben a gondoskodó ÜRat? „ Ve­led van az ÚR, Izrael királya”. SZOMBAT Egy folyam ágai örvendeztetik Isten váro­sát, a Felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Zsolt 46,5-6 (2Thessz 1,4; Jn 10,27-30; Zsid 9,11-15). A szívünknek ma egy kicsit jobban kellene dobognia. A 46. zsoltárból kapunk erőt. A zsoltár címe: Erős vár a mi Istenünk. így köszönünk egymásnak. Temp­lomunk falain is ez olvasható az arra járó számára. Isten láthatatlan szeretet-téglából épít körénk egy várat. A szabadulás forrását terelgeti felénk. (Ézs 12,3). Börönte Márta A VASÁRNAPIGEJE A PÁSZTOROLT GYÜLEKEZET ApCsel 20,25-31 Felfedezés Tlidósok ezrei kutatják ma a rák és az AIDS gyógyszerét. Óriási felfedezés lenne, betegek milliói kapnák vissza a reményt. Néha jönnek olyan hírek, hogy valaki felfedezte, megtalálta a gyógy­szert. Nem kell meghalnia a rákos betegnek. Aztán jön a hír - még­sem sikerült. Tbdjuk-e, hogy egy nagy felfede­zés van, amire mindenkinek el kel­lene jutni, most erről akarok írni. ” Égy példával1 'kezdem1.1 'MÖzgá3: sérült, fiatal japán leány fekszik a kórházi ágyon. TUdja, hogy soha­sem fog már járni Nincs számára gyógyulás. El van keseredve, és ez teljesen érthető. Titokban gyűjti a gyógyszert a párnája alatt: öngyil­kos lesz. De az ápolónő észreveszi, meg­akadályozza. Később hazakerül. Keresztyén fiatalok kezdik láto­gatni, beszélnek vele, igét olvas­nak. Néha jólesik, de sokszor ter­hére vannak. Rajta úgysem lehet segíteni - miért nem hagyják béké­ben? Egyszer magnókazettát hoznak. Többen is ott ülnek a szobában. Az emmausi tanítványok történe­téről hangzik az igehirdetés. A le­ány unottan hallgatja - de amikor odaérnek, hogy az emmausi tanít­ványok a halott Jézusról beszél­nek, majd hirtelen rádöbbennek, hogy aki velük megy az úton, az Jézus - a leány felfedez valamit. Akkor rádöbbentem - úja -, hogy Jézus él - és ezért, mert 0 él -, ezért látogatnak engem a fiata­lok. Nem ők, hanem az élő Jézus keres engem. Élete új fordulatot vesz, és bete­gen is értelmet kap. A mai zűrzavaros, gondterhelt életben felfedeztük-e már azt, amit ez a beteg lány? Nem csak ő, hanem vele ezren és millióan ta­pasztalják ma is, hogy Jézus él. Nemcsak a lelkészed, a hívő test­véred - hanem Ő keres. Ő akar új célt, értelmet, tartalmat adni üres életednek. Igazi életünk akkor kezdődik, amikor az élő Jézussal kezdünk él­ni - rábízva terhet, gondot, bűnt, egész eddigi elrontott életünket. Ma a Sátán nagy zűrzavart kelt a sokféle vallás, felekezet, szekta, fi­lozófia „megoldását” kínálva. De mindez nem ér semmit. Az élő Jé­zussal kell találkoznunk, aki maga lép mellénk, szólít meg és kínálja naponta, hogy vegyük fel az Ő igá­ját. Cserét kínál! Mert a mi erőnk kevés terheink elhordozásához. Olyan nagy batyuk azok, amelyek nem fémek át a „szoros kapun”, amelyekkel nem tudunk Haza jut­ni. És cserébe kínálja az Ő igáját, ami nem más, mint az 0 vezetése, az ige naponkénti élő kenyere és élő vize. Konkrétan így megy vég­be az élő Jézussal való találkozás. Próbáld ki ezt a felkínált áldott cserét! Gáncs Aladár MAGYAR ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGÁLAT Csecsen segélyprogram - 1997. március Az egyházi év útmutatása sze­rint ez a vasárnap a golgotái áldo­zat és a húsvéti győzelem tényé­ben, valamint állandó kegyelmi je­lenlétében mutatja meg Urunk hozzánk való irgalmát. Húsvét egyértelműen bizonyítja, hogy Jé­zus nem hagyja magára övéit. Min­den napon velünk jön és mutatja az utat, népe, egyháza vándorlásá­nak irányát. Úgy vezet, terel, hogy előttünk megy. Gondja van ránk. Ebben a pásztori munkában mun­katársaivá hív el és avat. Bevon él­tető, őrző munkájába, mert együtt akar munkálkodni velünk. A gyü­lekezet pásztorlásával kapcsolat­ban nagyon lényeges dolgokat tu­dunk meg Pál szavaiból, amiket az efezusi gyülekezet véneitől való búcsúzása alkalmából mondott. 0, aki a feltámadott Úr megbízásából végezte gazdagon megáldott szol­gálatát, úgy látja, hogy a jól pászto­rolt gyülekezet feltételeihez elen­gedhetetlenül hozzátartozik: Isten teljes akaratának hirdetése. Semmit sem szabad elvenni belőle, mint némelyek tették, akár a feltá­madás kérdésével, akár az utolsó ítélettel kapcsolatban. „Ha valaki el­vesz e prófétai könyv igéiből, attól az Isten is elveszi osztályrészét az életfá­jából ” (Jel 22,18-19). De hozzáten­ni sem szabad az Isten kegyelmé­hez, mint némelyek továbbra is a törvény megtartását hangsúlyozták. Egyedül Jézus, egyedül a kegyelem! Noha mind a törvénynek, mind az evangéliumnak megvan a maga sa­játos helye a hitrejutásunk és a hit­ben való megmaradásunk folyama­tában! - De hozzátartozik az élő Úr által pásztorolt gyülekezethez: Az egymás iránti felelősség ébren­tartása is! Példamutató volt már Pál korában, az ifjú gyülekezetek életében, hogy voltak „vének”, presbiterek, ha úgy tetszik laiku­sok, akikre rá lehetett bízni a gyü­lekezet őrzését. Tisztában van azonban azzal, hogy a gyülekeze­tek vezetői, presbiterei, felügyelői sem tökéletes emberek. Ezért elő­ször őket inti: mindenek előtt ma­gatokra vigyázzatok! „Primum vobis”, ahogy Bengel, a nagy Würt­temberg! írásmagyarázó tanítja. Magatokra, hogy jó példaképek le­gyetek! Járjatok elől a hitben, a szeretetben, egymás iránti türe­lemben, az egyházhűségben, a templomba járásban, az áldozat­hozatalban, a családi életvitelben, a mindennapi munka becsületes végzésében, a hazaszeretetben stb. így lesz hitelt érdemlő a szavatok, a tanácsaitok, útmutatástok a gyü­lekezet életében! A jól pásztorolt gyülekezeti munkához továbbá hozzátartozik: a nyáj, a gyülekezet egységének őrzése. Pál kettős ve­szélyre hívja fel a figyelmet. Az egyik külső: farkasok jönnek, sok­szor báránybőrbe öltözötten. Élő, épülő gyülekezetnek az ilyenek mindenkori kísérőjelenségei. A 13,6-11-ben megemlít Pál bizo­nyos Barjézus nevű zsidó mágust, álprófétát, akivel szemben nagyon határozottan és keményen lép fel. Sokszor megtévesztő, „biblikus” a név, itt is Jézusfiát jelenti. Ma is hányszor és hányán próbálnak be­tömi gyülekezeteinkbe, ifjúsági csoportjainkba, táborainkba, hogy megzavarják és az „egyenes útról” letérítsék híveinket. Máskor be­csengetnek lakásainkba, vagy leál­lítanak az utcán, melléd szegődnek a temetőben és Bibliával a kezük­ben hirdetik az általuk megtalált nagy „igazságokat” és szidják az egyházadat, amelyhez tartozol, mondván: az a Sátán zsinagógája, ahonnan miharabb ki kell szakad­nod, ha üdvözülni akarsz és meg- menekedni az utolsó ítélet minden borzalmától! - De a belülről táma­dó veszélyek sem lekicsinyelhetők! Sokszor veszélyesebbek. Ilyenek­kel is felvette Pál a harcot. „Gyak­ran voltam veszedelemben... áltest­vérek között. (2Kor 11,26). A „ve­lem lévő Tituszt sem kényszerítették arra, hogy körülmetélkedjék a befu­rakodott áltestvérek kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Jézus Krisztusban kaptunk és hogy szolgává tegyenek minket. Ezeknek egyetlen pillanatra sem en­gedtünk, hogy az evangélium igazsá­ga megmaradjon számotokra” (Gál 2,3-5.) „Némelyek eltévelyedtek és üres fecsegésre adták magukat, tör­vénytanítók akarnak lenni... ” (lTim 1,6 kk.) „A szentségtörő, üres fecsegők elől pedig térj ki... szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély” (2Tim 2,16 kk.) Mai kérdés: van- nak-e olyanok gyülekezeteinkben, akik kemény szóval és határozot­tan fel tudják venni a harcot a min­denféle, első hallásra talán nagyon kecsegtető, de általános, vagy fél­igazságokat tartalmazó tanokkal szemben? Ne feledjük, ahol Isten épít templomot, gyülekezetét, annak árnyékában a Sátán kápolnát kezd építeni. Vigyázzatok hát! Van mire vigyáznunk ma is! Annak a tudata erősítsen és tartson ébren, amivel Pál is búcsúzik: „legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett!” A nyáj, a gyüle­kezet az Övé! De őrzésére ben­nünket is hív, mozgósít és kész fel­készíteni. Kérdés: kész vagyok-e együttmunkálkodni a Feltámadot- tal, a Főpásztorral? Lábossá Lajos IMÁDKOZZUNK! Mindenható Isten, aki feltámasztot­tad és Urunkká tetted az eltévedt ju­hok pásztorát, Jézust: add, hogy a most hirdetett igéből meghalljuk az ő kereső és megtérésre hívó hangját és éljünk őáltala. Amen. HAZAI ESEMENYEK Mint ismeretes, a Magyar Ökume­nikus Szeretetszolgálat a genfi Action by Chinches Together (Közös egyházi segélyakciók) szervezet meg­bízásából 1995 áprilisa óta végzi cse­csen menekülteket segítő karitatív munkáját a kaukázusi térségben. Két héttel ezelőtt utazott ki Groznijba a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat két újabb munka­társa, Hídvégi Agnes és Dunajszky Gábor, akik a szeretetszolgálati hu­manitárius programok grozniji veze­tőjét, Horváth Istvánt váltották fel. Megérkezésüket követően bemu­tatkozó látogatást tettek Henk Bemard Duthoonál, a dagesztáni UNHCR Képviselet helyettes veze­tőjénél. Március 17-én Maszadov elnök hi­vatalában fogadta a háromfős ma­gyar szeretetszolgálati delegációt. Köszönő szavai nagyrabecsülését fe­jezték ki a Magyar Ökumenikus Sze­retetszolgálat humanitárius segítség- nyújtó munkájával kapcsolatosan, hi­szen egyetlen helyszínen maradt se­gélyszervezetként igen nagy felelős­séggel végzi tevékenységét és prog­ramjai a legelesettebbek részére jut­tat el élelmiszert, meleg ebédet, ru­haneműt. Maszadov elnök támoga­tásáról biztosította a magyar munka­társakat biztonságuk és a segélyszál­lítmányok célbaérése érdekében, hogy a felbukkanó békeellenes erők­től védve, dolgozhassanak tovább. A csecsen gazdaság tragikus álla­pota miatt általános a pénztelenség, a munka után járó bért sem fizetik ki. Az eddig működő 12 ingyenkony­ha nemrég bezárt. A grozniji helyi szervezetek képvi­selői naponta felkeresik a szeretet­szolgálati irodát. Az idős emberek ingyenkonyhájának, a több száz ár­ván vagy félárván maradt gyermek­nek, a közel félszáz életveszélyes helyzetben levő súlyos beteg kisgye­rek gyógyszerellátásának biztosításá­ra, a lerombolt kórházban hónapok óta ingyen dolgozó nővéreknek, az ottani kisgyermekek élelmezéséhez, a 17 000 rokkant felnőtt és gyermek élelem- és ruhasegélyezéséhez kér­nek segítséget. A Magyar Ökumenikus Szeretet­szolgálat napi 100 adagos in­gyenkonyháját tovább működteti Groznij Zavodszki kerületében. Amint a napokban a körzet vezetői az Ökumenikus Szeretetszolgálatnál tett látogatásukon elmondták, a közel­múltban 3-4000 csecsen menekült tért vissza Dagesztánból. Ez az oka, hogy az ingyenkonyha adagszám-növelésé- nek lehetőségei felől érdeklődtek. Március 26-án és 27-én érkezett Groznijba a következő magyar szer­vezésű segélyszállítmány. A közel 50 tonna alapvető élelmiszert tartalma­zó adományból 2000 menekülttábor­ban élő csecsen gyermek és felnőtt, valamint egy 1320 férőhelyes hajlék­talanok részére létesült központ la­kója részesült. A segélyáru egyházi szervezetek nemzetközi gyűjtőakció­inak eredménye, amelynek részét al­kotják a Magyar Ökumenikus Szere­tetszolgálat együttérző, itthoni támo­gatóinak erre a programra küldött pénzadományai is. A Magyar Ökumenikus Szeretet­szolgálat ezúton is köszöni adomá­nyozói áldozatkész segítségét és er­kölcsi támogatását. Számlaszáma: 10102093 - 3003 3003-00000000. BÉKÉSCSABA Az Evangélikus Gimnázium rendezésé­ben kórushangverseny lesz áprüis 17-én, pénteken du. 2 órakor a kistemplomban. Résztvesznek: az Evangélikus Gimná­zium, a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, a gyülai „Magvető” Refor­mátus Általános Iskola, a gyulai Erkel Fe­renc Gimnázium és a békéscsabai Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola kó­rusai. Az érdeklődőket szeretettel várják. Az EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉGI MŰHELY következő összejövetelét ápri­lis 16-án, szerdán du. 6 órától tartja a De­ák téri Gimnázium dísztermében. Téma: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokáli­san!” Bevezeti: Kató Béla református lel­kipásztor, Illyefalva (Erdély). Igét hirdet: Gryllus Vilmos. Előadás után videó- vetítés lesz Illyefalváról. KÖNYVPREMIER A Hermeneutikai Kutatóközpont és a Magyarországi Luther Szövetség két újonnan megjelent könyv bemutatóját tartja április 16-án, szerdán du. 5 órakor a Huszár Gál Könyvesboltban. A Kutató- központ lyconius: Szabályok könyvét, az első latin nyelvű hermeneutikát magyar nyelven, a Luther Szövetség Ebeling: Lu­ther - Bevezetés a reformátor gondolko­dásába címen jelentette meg. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Árkedvez­mény a könyvpremier napján. A BETHÁNIA CE SZÖVETSÉG sze­retettel meghívja az érdeklődő testvére­ket és tagjait az 1997. április 19-én de. 10-du. 4 óráig a VIII., Salétrom u. 5. sz. alatti ref. templomban tartandó TAVA­SZI ORSZÁGOS CSENDESNAPJÁ­RA, és az ebéd után sorra kerülő KÖZ­GYŰLÉSRE. Főtéma: Üzenetek a Róma 8-ból. - Megközelíthető a 4-es vagy 6-os villamos­sal a Rákóczi téri megállóig. - Étkezésről mindenki maga gondoskodik. Ebédhez teát biztosítunk. SZÜLETÉS Stermeczki András és felesége So- mogyfoki Krisztina ösküi lelkészéknek második gyermeke: Boglár, Ágnes 1997. április 2-án megszületett ..........hűséges vag y, hiszen benned bízom” Zsolt 143,8/b. HALÁLOZÁS Mátis Zoltánt a gödöllői és veresegyházi gyülekezet hűséges tagját, jegyzőjét és fel­ügyelőjét március 11-én, 82 éves korában hazahívta Ura. Temetésén, március 24-én a gyászoló népes gyülekezetnek Blázy Árpád lelkész hirdette a feltámadás evangéliumát, Lk 2,29 alapján: „Mostan bocsátód el, Uram, szolgádat, beszéded szerint békességgel" Templomtornyok villámhárító rendszerének elkészítését, tornyok javítását, festését vál­lalom. Tőrök Lajos kisiparos, 8800 Nagykani­zsa, Vasasdi u. 45. Nyugdíjasok emelt szintű apartmanházába beköltözhető lakrészekben elhelyezést biztosí­tunk. 1998. évi átadási időpontra lakrészek leköthetők. 8316 Várvölgy, Mátyás király u. 30. Ibi.: 83/340-244 Üdüljön Sopronban, a Lővérekben, az Evan­gélikus Vendegház 2-4 ágyas, összkomfortos, apartmanos szobáiban! Szállásdíj reggelivel bruttó 1510,- Ft/fő/nap (+ idegenforgalmi adó). Érdeklődni, szobát foglalni Kiéli Erzsébet vendégházvezetőnél lehet. Ctm: 9400 Sopron, Zerge u. 26. Tblefon: (99) 316-2Í4. Lábszárfekély gyógyítása, érszűkület, dia­betes, vérnyomás panaszok kezelése megbe­szélt időpontban, dr. Magéra Judith adj. Bp. XII. Krisztina krt. 2-4. II. 23. Ibi.: 156-3073 Konkoly Művek. Ibronyóra és harangjáték, harangvillamosítás, elektronikus vezérlőóra készítése. 5 éves teljes körű garancia. 1102 Budapest, Állomás u. 14. Tblefon: 260-7065 vagy 06-30-492-915. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1997. április 13. I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Miklós; de. Í0. (német) Dietrich Tigge- mann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bozóky Éva; □., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, Ördög­árok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békás­megyer, III., Víziorgona u. 1. de. fél 9. Magassy Sándor; Csillaghegy, III., Mátyás kir. u. 31, de. 10. Donáth László; Óbuda, ül., Dévai Bíró M. tér de. 10. Makán Hargi­ta teol. szuppl.; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) Bolla Árpád; du. 6. Bolla Árpád; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Molitórisz Gergely teol. szuppl.; du. 6. Pocsai Istvánné; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIH., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIH., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny lám ás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. II. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Thmás; X., Kerepesi út 69. de. 8, Tamásy Thmás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Gáncs Aladár; de. 11 (úrv). Gáncs Aladár; du. 6. Ferenczy Er­zsébet; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (csalá­di) Ferenczy Erzsébet; Budagyöngye, XH., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Budahegyvidék, XH., Thrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Thmás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Thmás; du. fél 7. Thkács József; Xm, Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XIII., FTangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Thmásy Thmás; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. Thmásy Thmás; Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. Rafael József; Rákospa­lota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVH., Tessedik tér de. 9. Kósa László; Rá­koscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Péter Attila; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út III. de. fél 11. Kósa László; Rákosliget, XVH., Gőzön Gy. u. de. 11. Péter Attila; Pestszentlőrinc, XVül., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromne­gyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Tbmplom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. SzéÚ Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győ­ri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXH., Já­ték u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza. HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 2. (MISE- RICORDIA DOMINI) VASÁRNAPON a liturgikus szín: fehér. A délelőtti is­tentisztelet oltári igéje: Jn 10,1-6; az igehirdetés alapigéje: ApCsel 20,25- 31. HETI ÉNEKEK: 334, 261. „ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” cím­mel evangélikus félórát közvetít a Ma­gyar Rádió a Kossuth adó hullám­hosszán április 14-én, hétfőn 1330 órakor. Előtte evangélikus korálismer- tetés lesz 13.20 órakor. Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól, 41 m -es rövidhullám, 7355 kHz április 12. szombat: Missziói híradó április 13. vasárnap: Áhítat Erdélyből - Fóris Katalin Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. Az Evangélikus Egyház Lelkisegély Szolgálata, az EKE és a „Tiszta For­rás” Alapítvány április 20-26. között missziói hetet tart SZENVEDÉLY és LELKIBETEGEK számára. Helye: Szarvas V. külkerület Középhalmi Missziói telep. Jelentkezés: Evangéli­kus Ó-templomi lelkészi hivatal, 5540 Szarvas, Vasút u. 10. Tel.: (66) 313-153. Étkezési hozzájárulás: 4000,- Ft Aki valóban rászorul, annak mérsékelt anyagi segítséget tudnak nyújtani. GOMBOS LAJOS aranykoszorús harangöntő mester 2162 őrbottyán, Rákóczi út 119. Pf. 3. Tblefon: 06/28-360-175 Budapesti iroda: XIII., Jász u. 60/B Telefon: 330-6394 Evangélikus Élet OTg) A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZŐLLŐS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (970015/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 720 014 Petőfi Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalban közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési díj belföldön: fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft Előfizetési díj külföldön: szomszédos országokban: egész évre 4500 Ft (postázással együtt), más országokban (nyugaton): egész évre 45 USD (68 DEM) légipostával: 66 USD (99 DEM) Csekkszámlaszám: 11708001-20204127 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza! KÉRÉS A LELKÉSZI HIVATALOKHOZ! Évekkel ezelőtt kértük annak bejelentését, hogy a nagyünnepi számokból többletrendelést kérhetnek a lelkészi hivatalok. Azóta változások történtek, egyes helyeken többlet, máshol hiány mutat­kozott Arra kéijük a Lelkésztestvéreket, hogy május 1-jéig szíves­kedjenek közölni, mennyi többletpéldányt kérnek a húsvéti, pün­kösdi, reformációi és karácsonyi újságokból. Köszönjük megérté­süket! Kiadóhivatal AJÁNDÉK KONFIRMANDUSOKNAK Nyakláncra akasztható érme (lásd húsvéti számunk 6. oldala) ezüst patinázott és aranyozott db/3900,- Ft Luther rózsa (ólomüvegbe égetve) 14x14 cm db/3700,- Ft Luther rózsa (tűzzománc) kitűző db/180,- Ft medál db/250,- Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom