Evangélikus Élet, 1997 (62. évfolyam, 1-52. szám)

1997-12-14 / 50. szám

,997. DECEMBER 14. (­-----NAPROI Ép ítsetek utat a pusztában az Úrnak.' Az Úr jön hata­lommal. Ézs 40,3-10 í k I VASARNAP a tévedéseket ki veheti észre? Titkos bű­nök miatt ne büntess meg. Zsolt 19,13 (lKor 6,11; Zsolt 85,2-14; Mt 11,2-10; lKor 4,1-5; Lk 1,46-55). Uram! Rád vagyok teljesen utalva, a Te drága kijelentéseidre. Szavadra, Igédre, mint tükörre, mert abba nézve látha­tom meg tévedéseimet, titkos bűneimet. Bűneim, vét­keim és mulasztásaim miatt ne büntess meg. Kérlek, egyedül Tfe légy Ura teljesen az életemnek, hogy senki­nek és semminek ne legyen rajtad kívül beleszólása ab­ba. Ámen. HÉTFŐ Miután elmentek tőlük az angyalok a menny­be, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.” Luk 2,15 (lSám 17,37; Mt 11,11-15; Zak 8,1-3.14-23). Határozott kije­lentés, minden vita nélküli egyhangú megszólalás a pásztorok részéről. Minden gyanakvás nélkül elhangzó szavak ezek. Nem ellenőrzésről, vagy talán bizalmatlan­ságról van szó. Nem a hallottak hitelének kontrollálása, hanem látni indulnak. Látni mennek, hogy bizonyságot tudjanak tenni az Úr nagy tettéről. Arról, amiről üzent nekünk az Úr! Legyünk mi is Jézus Krisztus hiteles bi­zonyságtevői, miközben mi magunk is páratlan öröm­ben részesülünk és másoknak is örömet szerezhetünk vele. KEDD És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mond­ták. „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön bé­kesség, és az emberekhez jóakarat.” Lk 2,13-14 (3Móz 26,6; Mt 3,1-12; Zak 9,9-12). Az egyszerű pásztorokat övező dicsőség a mennyei seregek sokaságán keresztül egyedül a Szentháromság Istené, de valahogy az embert is részesíti ebben. Megszületett a Megváltó! Istenünk azt akaija, hogy ebbe a dicsőségbe a kegyelemre szoru­ló ember is belekapcsolódjon. Krisztus maga a békés-. ség. Békesség Istennel, embertársammal és saját ma­gammal. ■tli\44/ . NAPRA—---­SZE RDA Ne legyetek tehát olyan makacsok! Adjatok kezet az Úrnak, és jöjjetek el szentélyébe. 2Krón 30,8 (ApCsel 3,1; Jel 3,1-6; Zak 11,4-17). Akik Istent szere­tik, azoknak minden javukra van. Egy újszövetségi Ige ószövetségi előképe. Itt a nagy alkalom. Páratlan lehe­tőség, a fogságban megmaradtak visszatalálhatnak Is­tenhez. Ha visszatérnek, megtérnek az Úrhoz, az még az elhurcoltak jövőjére is életújító hatással lehet. A kró­nikás figyelmeztetése és hívása ma is felkínált lehetőség mindenkinek a megtérésre. CSÜTÖRTÖK Pál úja: A mi alkalmasságunk az Isten­től van. 2Kor 3,5 (Hós 14,6-10; Zak 12,9-13,1). Az al­kalmasság nem belülről fakad, kívülről: Istentől van. Nem egyéni kínlódás, próbálkozás, erőlködés, kudarc, vagy netán siker következménye. Isten ajándéka, az Ő adománya. Látni és érteni kell, hogy Tőle kapjuk. Él­nünk kell vele, nem a magunk hasznára kamatoztatva, hanem embertársaink javára. Isten dicsőségére. PÉNTEK Mária ezt mondta: „Felkarolta szolgáját, Iz­raelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelen­tette atyáinknak. Ábrahámnak és az ő utódjának mind­örökké.” Lk 1,54—55 (lMóz 15,1; Mk 1,14-15; Mai 1,6-14). Mária énekét az ősi latin egyházi hagyomány Magnificat-nak nevezi. Isten Szentjeikének megvilágo­sító ereje által válaszol az Úr dicsőítésével Mária. Ma­gasztalja az Urat, mert rátekintett szolgálóleánya meg­alázott voltára. A különleges szolgálatra való kegyel­mes és páratlan kiválasztásáért dicsőíti Istent. Tudja: Is­ten nagy dolgokat fog véghezvinni életében. Beteljesíti, amit már atyáinknak egykor megígért. SZOMBAT Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Zsolt 51,17 (Lk 5,25; Ezs 45,1-8; Mai 2,17-3,5). Szívből jövő fohász az igaz, Isten előtti bűn­bánat után. Az újjáteremtett szív csodálatos megtapasz­talása, a szabadulás öröme a hálaadó istentiszteleten való aktív, tevékeny részvétellel. A szabadítás hirdetése Isten dicsőségére történik. Te indítsd szólásra számat Uram és csak Téged dicsérlek nagy tetteidért! Liptákné Gajdács Mária Imádkozom Egyszer egy megható történetet láttam filmen. Háború van. Meg­halt a szeretett nagymama. Papot nehéz hívni. Ott a család, tanakod­nak. Érzik, valamit kellene mon­dani, talán imádkozni. De ki és ho­gyan? A család legkisebbike el­mondta a Miatyánkot. Mindannyiunk életében egyszer éljön az a pillanat, hogy imádkoz­nunk kell. Lelkünk fájdalmát bele kell mondanunk a csöndbe, ami­kor egyedül vagyunk. Kérdés, ho­gyan? Vagy tanultuk, vagy nem. Esetleg már automatikusan túl is imádkoztuk magunkat. Csak mor­moljuk az élettelen szavakat, bele­alszunk. Az imádság létrája segít: hogyan imádkozzunk? Az imádság létrá­ján közelebb kerülünk Istenhez. Ahogyan megtanulunk járni, létra­fokot mászni, kezünkkel kapasz­kodni, úgy tanulunk meg imádkoz­ni is. Az imádság létráján minden egyes foknak neve van. Az első létrafokot CSEND-nek nevezik. Az Istent csendben talá­amikor imádkozol, menj be a belső szobába... ” Mt 6,5 lom meg. Az Isten is csak csend­ben tud megtalálni minket, mert a külső zajok elnyomják a hangját. „Csak Istennél csendesül el lelkem” - fohászkodik a zsoltáros... A második létrafok az ÖSSZE­KULCSOLT KÉZ. A megkapasz­kodásnak hatalmas ereje van. Mi­lyen jó érzés, ha a sötétben meg tudunk kapaszkodni. Erősebbé te­szi lépteinket. Az imádságnál mintha Istenbe kapaszkodnánk. A harmadik fok neve a BECSU­KOTT SZEM. Gyermekek kérde­zik, miért kell becsukni a szemet imádság közben? Nem kell! Sza­bad. így jobban oda tudunk figyelni. A negyedik fokon az ATYA NEVEt találjuk. Most jön az a pil­lanat, amikor külső csendben, bel­ső csöndben, összekulcsolt kézzel, becsukott szemmel megszólítjuk Őt. A második „parancsolat” sza­badságában merjük segítségül hív­ni az Ő nevét. Várja Mennyei Atyánk gyermeki esedező szavain­kat. Néha ez is elég. Mennyei Atyánk, segíts! így jutunk el az ötödik fokra, a KÉRÉS fokára. Jézus így biztat: „Kérjetek és adatik.” „Mert aki kér, mind kap.” Valahol olvastam: „Aki nem kér, nem is kap. Aki ke­veset kér, keveset is kap. Aki sokat kér, sokat kap.” Nehéz fellépni a hatodik fokra, a HÁLAADÁS fokára. Sokan ki­hagyják ezt a fokot. Csorba a létra. Mennyei Atyánk nem azért ad, hogy hálaadással kifizessük. Nem cserekereskedelem az imádság. A hálaadás öröm a Mennyei Atyánk­nak, öröm nekünk. A létrának nemcsak fokai van­nak, hanem van két tartója is. Ez tartja össze a fokokat. Ébbe ka­paszkodunk. Ettől nem esik szét. Rá van írva „LEGYEN MEG A TE AKARATOD” Atyám. Ne­héz elfogadnunk, hogy úgy jó, ahogy Ő adja. Sokszor előbbre van a mi akaratunk. Nehéz le­mondani. Azután mindig az de­rül ki, sokkal jobb, ha O készíti az utunkat. Ez az út nem zsák­utca. Az imádság mint lélegzetvétel van jelen az életünkben. A léleg­zett levegő átjárja testünket. Az imádság felüdíti lelkünket. Lép­kedjünk fel az imádság létráján Jé­zus nevében! Börönte Márta „A hulló csillag lefutott az égen... ” Temetőket, különösen a páhi te­metőt járva újra és újra eszembe jut ez az idézet. Özv. Pétermann Ádámné szül. Hoffmann Vilma ál­dott, 98 évre szabott élete, a Páhi Gyülekezetben és családjában vég­zett szolgálata végéhez közelítve szavalta: „Ha úgy lehetne meghalni szépen, mint hulló csillag fut le az égen, utána csóva, előtte semmi, hogy volt az égen észre se venni. Ha úgy lehetne meghalni szépen, mint hómező a napsütötte réten, amott még fehér folt, emitt már semmi, ha térdig ért is, tavasz fog lenni. Ezekkel a szép sorokkal ért vé­get a 95. születésnapján vele és ró­la készült újságcikk is, mára pedig ez a vágy beteljesült valóság szá­mára. Hideg volt, amikor elbúcsúz­tunk itt e földön tőle, tavaszban hópelyhek hulltak, mintha azok is üzentek volna. Sokan sokféleképpen álltak meg a koporsójánál, és gondolnak rá mind a mai napig. Attól függően, hogy mi mindent kaptak tőle, Vil­ma nénitől, a Tanító nénitől, aki egyben lelkészfeleség is volt. Mindez már a szívek titka. Telnek a hónapok, évvé majd évekké növekednek, és megismer­hetővé lesz, hogy kiben milyen nyomok maradtak egy 98 éves élő példát látva. Az a legnagyobb kö­szönet neki és érte, ha a szeretett édesanyja mellett megpihenő özv. Pétermann Adámné szül. Hoff­mann Vilma sírjára úgy tekintünk és gondolunk: Meghalt szépen, „mint hulló csillag fut le az égen..,”, de mi ész­revettük, hogy ő volt. Majd az ol­vadó hóról is ő jut eszünkbe, mint aki életével és azon túl is a TA­VASZT hirdeti. A tavaszt hozó Jézus Krisztus, Akinek születése ünneplésére ké­szülünk - az idén először özv. Péter­mann Ádámné szül. Hoffmann Vil­ma nélkül -, legyen vele és velünk! Nagy Veronika Üdüljön Sopronban, az Evangélikus Vendégházban! 2-4 ágyas, összkomfortos szobák. 1997. december 1-23-ig, valamint 1998. január 5-től március 31-ig rendkívüli kedvezmény: szállásdy reggelivel csak bruttó 1300,- Ft/fo/nap. Szobát foglalni Kiéli Erzsébet vendégház-vezetőnél lehet Cím: 9400 Sopron, Zerge u. 26. Tel.: (99) 316-214. KARÁCSONYI ENGEDMÉNYES KÖNYVVÁSÁR 1997. nov. 17-től 1997. dec. 20-ig (.Araink az 50%-os engedményt már tartalmazzák) Dedinszky: A Biblia néprajza 62,­Nagy Gy.: Az egyház kincse 77,­Elek: Győry Vilmos 185,­Piper-Bodrog: Betegágyon 55,­Evangélikus templomok levelezőlap 25,­Plakát, úrvacsorái terítés 100,­Grünvalszky K.: Ábrázolt Egyháztör Podmaniczky P.: Megszabadított élet 58,­ténet 560,­Ray, J.: Jövevények és vándorok 74,­Grünvalszky K.: Énekek éneke 40,­Scholz L.: Fények s felhők alatt 49,­Gáncs A.: Akinek a szíve lángolt 34,­Scholz L.: Jézussal egy asztalnál 60,­Görög T: Imakönyv 43,­Scholz L: Jót válj! 41,­id. Harmati B.: Egészségünk és Szépfalusi I.: Ahogy Bécsben üdvösségünk 25,­megindultam 784,­id. Harmati B.: Vallásos költemények 132,­Terray: Izrael és az evangélium 51,­Jer örvendjünk keresztyének 264,­Tbrray: Küldetésben 76,­Hernád T: Kapernaum 185,­Vajta V: A szeretet keresztény Klein, G: Fény az útvégén 190,­értelmezése 69,­Krisztus tanúja Luther élete 52,­Vajta V: Hitből fakadó élet 86,­Kutas: Egy emberélet 32,­Veöreös I.: A harmadik egyházi út 35,­A könyvek kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjában (1085 Bp., Üllői út 24.), illetve tele­fonon megrendelhetők: 117-5478,117-1108. v ASAR ISIAP ICjiEwC BOLDOG, AKI NEM BOTRÁNKOZIK MEG JÉZUSBAN Mt 11,2-10 A történelmi ádvent nagy alakja Keresztelő János. Az evangéliu­mok azonban egyöntetűen hirde­tik, hogy Keresztelő Jánosnak nem önmagában, hanem csak Jézussal kapcsolatban van páratlan jelentő­sége. Ő a Messiás-Jézus érkezését hirdető utolsó próféta. Jézus érté- C kelése szerint még a prófétánál is nagyobb: „nem született meg * asszonytól nagyobb ember, mint Ke- , resztelőJános.” És íme, maga az útkészítő is el­bizonytalanodhat. Másként ala­kultak a dolgok, mint . várta. Ugyanazt hirdette, mint Jézus: > „Térjetek meg mert egészen közel van már a mennyek országa!” Csak másként értelmezték. Keresztelő János a börtönből másként látja a dolgokat. Gyötrő kérdései vannak küldetését illetően. Megérkezett a várva várt Messiás, de nem látja hatalmát: nem forgatja fejszéjét, nem rakja tűzre a gonoszokat, nem „politizál”, nem vezet felsza­badító harcot, hanem szelíden, mindenkit szeretve jár az emberek között, tanít, gyógyít és vigasztal. Nem csoda hát, ha kérdez: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást vár­junk?” Elbizonytalanodott, de nem fordult el Jézustól, hiszen Jézust kérdezi, tőle magától akar kétsé­geire feleletet kapni. - Ez az első, amit meg kell tanulnunk Keresztelő Jánostól Jézust magát kérdezzük! Nem az a baj, hogy a különböző sorsfordulók, megpróbáltatások közepette kétkedni merészelünk, hanem az, hogy nem kérdezzük Jé­zust. Elszegényedő helyzetünkben, betegágyak mellett, a gyász veszte­ségében, hitünkért meggyalázva ne veszítsük el a kérdezésben rejlő re­ménységet: Hogy van ez Jézusom? Miért nem jössz szabadításoddal? Pedig úgy várlak! Keresztelő János kérdését ne szégyelljük saját kérdésünkké ten­ni! Ne fojtsuk magunkba feltörni kívánkozó problémáinkat! Hitünk ismételten megerősítésre szorul, homályos látásunk megvilágosítás- ra. Kérdezzünk! Ne elégedjünk meg a tanult hit-tételekkel, örökölt válaszokkal. Gondoljunk utána, tu­dakoltuk-e komolyan egyszer is életünkben, egészen személyesen, hogy ki nekem Jézus? Hatalmas le­hetőségünk: „Lehet Jézusban kétel­kedve mégis Jézushoz fordulni. ” Jézus nem sértődik meg, amikor őszintén kérdezünk, nem veszi rossznéven értetlenségünket. Ke­resztelő János is választ kap, igaz, indirekt választ: „Mondjátok el Já­nosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak és sánták járnak, lep- rások tisztulnak meg és süketek hal­lanak, halottak támadnak fel és sze­gényeknek hirdetetik az evangélium, és boldog aki nem botránkozik fnßg bennem.” Azaz, idézze fel János Ézsaiás próféta szavait az eljöven­dő Messiásról, fogadja el az üzene­tet, azután nézzen körül és ismerje fel Isten országa eljöttét, a Messiás jelenlétét. A döntést rábízza. Jézus nekünk sem ad sokszor egyszerű „igen”, „nem” vagy előre megfogalmazott választ. De azt kéri, nézz körül! Ma is gyógyulnak csodásán emberek, az evangélium ma is hirdettetik - az egész világon - a szegényeknek. És szegény bű­nösök élete megtisztul, szegény szomorkodók szíve megvigasztaló­dik, és ... és ahova Jézus megérke­zett, ott ma is szabadító Király Ő. Jézus velünk van nyomorúságaink­ban is. Azokban sem vagyunk egyedül. Bízzunk segítségében! Hitünk erősítésére hallgassuk azokat, akik ma találkoztak Jézus­sal. Olvassuk az evangéliumokat, amelyek tanúskodnak róla. Jézus az, aki már eljött, akire szüksé­günk van. Ő az, akiben hozzánk is megérkezik az Isten szabadítása, hß másképpen valósítja is meg re­ményeinket. Boldog az, aki nem botránkozik meg benne! Aki nem zárkózik el messiási igénye elől. A döntés ránk bízatott. Döntsünk a magát sokféle módon Messiásnak bizonyító Jézus mellett! Életünk ideig és örökkétartó boldogsága függ ettől. Bárdossy Tibor IMÁDKOZZUNK Jézusom, hadd döntsék melletted minden élethelyzetemben. Amen. December 21-én, vasárnap 18 órakor a Deák téri templomban J. S. BACH: KARÁCSONYI ORATÓRIUM I-IU. kantáta. A LUTHERANIA ÉNEKKART és a MAGYAR SZIMFONIKUS ZENEKART KAMP SALAMON vezényli. A belépés díjtalan. MEGHÍVÓ Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt - pedagógusokat, egyete­mistákat, teológusokat különösképpen is - az Evangélikus Értelmiségi Mű­hely legközelebbi alkalmára, amelyet 1997. december 17-én 18.00-20.00 kö­zött tartunk a Deák téri Evangélikus Gimnázium dísztermében. Témánk: TÚLÉLI-E A SZERETET A CSALÁDI FÖLDINDULÁSOKAT? Előadó: dr. Pálhegyi Ferenc főisko­lai tanár. Záró meditációval szolgál: Tamásy Tamás lelkész. MEGJELENT Veöreös Imre: Levél Kőbányára az evangélikus gyülekezetnek c. könyve. A szerző 27 és 1/2 évig szolgált a pártállam idején a főváros nagy kiterje­désű, de szétszórt, kis létszámú gyüle­kezetében. A mű hű tükrét adja egyko­ri dokumentumokkal annak, miként róbált meg egy lelkész megküzdeni a özelmúlt feladataival. Ez teszi tanul­ságossá írását a Kőbányától távolabb élőknek is. Kapható a kőbányai lelké- szi hivatalban, az Evangélikus Mú­zeum támogatásával önköltségi áron 400,- Ft-ért (1102 Bp., Kápolna u. 14. Tel.: 26-27-683). Továbbá az Üllői úti és Deák téri evangélikus könyvkeres­kedésekben (a bizományi százalékkal) 560,- Ft-ért. ALBERTIRSA Az irsai gyülekezet november 23-i szeretetvendégségén Szabó Vilmos Bé­la paksi lelkész idézte fel az I. Orszá­gos Evangélikus Thlálkozó történetét, és szólaltatta meg üzenetét. Élmény­számba menő előadása után a mintegy 100 résztvevő leghangosabb kérdése az volt, hogy mikor lesz a legközelebbi. - Reménységünk szerint legkésőbb 2000-ben. KARÁCSONYI AJÁNDÉK MEGJELENT Evangélikus Naptár 1998. Ára: 280,- Ft. Szalay Tamás: „Uram, igéd örökké megmarad.” (Zsolt 119,89) Ára: 360,- Ft. Kapható a Sajtóosztályon BUDAPEST-ZUGLÓ Agyülekezet és a Hittudományi Egyetem zenés áhítata december 11-én és 18-án csütörtökön este 6 órakor lesz a templomban. BUDAPEST-KELENFÖLD A Bocskai út 10. sz. alatt, a gyüleke­zet tanácstermében „Új ég, új föld” címmel kiállítást rendeznek december 7-28. között Olescher Tamás festmé­nyeiből. Megtekinthető: munkanapo­kon 10-13 óra között és a vasárnapi is­tentiszteletek idején. KESZTHELY A gyülekezet felújított templomá­nak újraszentelése december 14-én, va­sárnap de. 11 órakor lesz, D. dr. Har­mati Béla püspök szolgálatával. Az is­tentiszteleten iktatják be az új presbi­tériumot is. Szeretettel várják az ér­deklődőket. A Keresztyén Orvosok Magyaror­szági Társasága szeretettel vár minden érdeklődőt az 1997. dec. 13-án (szom­baton) 10 órakor kezdődő összejövete­lére a kelenföldi református gyüleke­zeti terembe (Bp. XI., Október hu­szonharmadika út 5.). Dr. Makó János, a Magyar Orvosi Kamara Etikai Bi­zottságának elnöke Tudás és erkölcs címmel tart előadást. SZÜLETÉS Babka László egyházasdengelegi lel­késznek és feleségének Szresen Ágnes­nek, 1997. november 12-én Eszter ne­vű második gyermekük született. „Az Úréi vagyunk” (Róm 14,9.) A FÉBÉ Bt teljes nyomdai szolgáltatásá­val várja a megrendeléseket. A nagyon kor­szerű, jó minőségű, de gazdaságos digitális sokszorosítástól kezdve a legigényesebb kivi­telig sokféle nyomdai technikát tudunk kí­nálni szórólapok, körlevelek, különböző pél­dányszámú kiadványok, plakátok, füzetek és könyvek egyedi igény szerinti gyors elkészí­téséhez, kedvező áron. A FÉBÉ első nyomdája 1938-ban kezdte meg működését az írott bizonyságtétel szol­gálatában! ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1997. december 14. I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. Bozóky Éva; II., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, m., Víziorgona u. 1. de. fél 9. Thurnay Béla; Csillaghegy, ID., Mátyás kir. u. 31. de. 10. Donáth László; Óbudáéin., Dévai Bíró M. tér de. 10. Balicza Iván; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) if j. Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Zászkaiiczky Péter; du. 5. szeretetven- dégség; VH., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; vm. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; Vin., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Bolla Árpád; IX., Thaly Kál­mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Bolla Árpád; X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamásy Tamásné; Kelenföld, XL, Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Rőzse István; de. 11. (úrv.) Rőzse István; du. 6. Schulek Mátyás; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Schulek Mátyás; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Kőháti Dóra; Budahegyvidék, XII., Ihrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv. családi) Vári Krisztina; de. 11. (úrv.) Vári Krisztina; du. fél 7. dr. Széchey Béla; XIII., Kassák L. u. 22. de. 10. Marossy Atti­la; XIII., FVangepán u. 43. de. fél 9. Marossy Attila; XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tá- másy Tamásné; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. Ihmásy Ikmásné; Pestújhely, XV, Temp­lom tér de. 10. Sánta Anikó; Rákospalota, XV, Juhos u. 28 (Kistemplom) de. Í0. Ve- perdi Zoltán; Rákosszentmihály, XVI., Hő­sök tere II. de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cin- kota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blat- niczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVn., Tessedik tér de. 9. Marschalkó Gyula; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kósa László; Rákoskeresztúr, XVÜ., Pesti út 111. de. fél 11. Marschalkó Gyula; Rákosliget, XVH., Gőzön Gy. u. de. 11. Kósa László; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII. , Rákóczi út 83. (ref. templom) de. há­romnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX. , Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; du. 5. Győri János; Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor. ÁDVENT 3. VASÁRNAPJÁN a litur­gikus szín: lila. A délelőtti istentiszte­let oltári igéje: lKor 4,1-5; az igehirde­tés alapigéje: Mt 11,2-10. HETI ÉNE­KEK: 140,136. „ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” címmel evangélikus félórát közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hullám­hosszán december 15-én, hétfőn 13.30 órakor. Előtte evangélikus korális- mertetés lesz 13.20-kor. KARÁCSONYI EVANGÉLIKUS IS­TENTISZTELETET, Jküzvgtíj.a,. Ma­gyar Rádió a Kossuth adó hullám­hosszán december 25-én, karácsony ünnepén a Budapest-kelenföldi temp­lomból de. 10.05 órakor. Igét hirdet: Szeverényi János igazgató-lelkész. Elérhetők vagyunk az Evangélikus Teoló­giai Akadémián (Bp. XIV, Rózsavölgyi köz 3. Tfel.: 363-64-51 vagy Piliscsabán (2081 József A. u. 7-9. Ibi.: 06-26-373-423, dr. Gadó Pál). A debreceni székhelyű Dorcas alapítvány pályázatot hirdet titkárnői és ügyvezetői munkakör betöltésére. Olyan komoly ke­resztyének jelentkezését várjuk, akik jól be­szélnek angolul, számítógépes ismeretekkel és jó kapcsolatteremtő készséggel rendel­keznek. Jelentkezés: önéletrajzzal és lelkészi ajánlással 1997. dec. 30-ig. Cím: Dorcas Ala­pítvány, 4002 Debrecen, Pf. 146. 27 éves „Ádám” Krisztusban megváltott „Évát” keres házasság céljából. Jelige: „Ol­dalborda”. Levelek a Kiadóhivatalba. GOMBOS LAJOS aranykoszorús harangöntö mester A 2162 őrbottyán, Rákóczi út 119. Pf. 3. Telefon: 06/28-360-175 QD Budapesti iroda: XIIL, Jász u. 60/B Telefon: 330-6394 Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY Szerkesztőség é§ kiadóhivatal 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (970050/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 720 049 Petőfi Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalban közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési díj belföldön: fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft Előfizetési díj külföldön: szomszédos országokban: egész évre 4500 Ft (postázással együtt), más országokban (nyugaton): egész évre 45 USD (68 DEM) légipostával: 66 USD (99 DEM) Csekkszámlaszám: 11708001-20204127 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk visszal

Next

/
Oldalképek
Tartalom