Evangélikus Élet, 1997 (62. évfolyam, 1-52. szám)

1997-08-24 / 34. szám

Evangélikus Élet 1997. augusztus 24. í A "\ „Krisztus mondja: Amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, ve­lem tettétek meg.” Mt 25,40 VASÁRNAP Ugye öt verebet adnak két fillérért: mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Is­ten. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind meg vannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél érté­kesebbek vagytok. Lk 12,6-7 (Ézs 7,4; Zsolt 112; Lk 10,25-37; ÍJn 4,7-12; Zsolt 29.) Mindig fontos, hogy mennyit érünk: munkában, tudásban, segítőkészségben, de elszomorodunk, ha nem érezzük fontosnak magunkat. Ránk már nincs szükség. Egy valakinek mindig fontosak vagyunk: Is­tennek. Mert valami nagyon értékeset hordozunk életünkben és hitünkben, az Ő szeretetét. HÉTFŐ Ne félj te kicsi nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot! Lk 12,32 • (Jer 32,42; 2Sám 9,1-11; 2Kir 23,26-37.) Körülvesz bennünket naponként a rettegés min­den miatt, de leginkább azért tölt el minket a féle­lem, mert nem tudjuk mit hoz a jövő. Istenre, mint Atyára tekintve, benne bízva, megajándékozhat bennünket békességével és életünkben a félelem helyett a reménység vezethet napról-napra közelebb az Atyához. KEDD Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Zsolt 16,2 (Fii 3,13-14; Mk 12,41—44; 2Kir 24,1-17.) Az ember keresi életének az értelmét. Mi az, ami jó, ami biztos, amiben nem kell csalódnia. És Isten­hez jut. A zsoltáros szavai lehetnek naponként a mi imádságunk szavai is. Egyedül, Te vagy az én Uram, nincs, ami jó nekem Nélküled. SZERDA Jézus Krisztus miután minden bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Zsid 1,3. (Zsolt 118,15-16; Mk 3,31-35; 2Kir 25,1-21.) Jézus Krisztus legyőzte a bűnt és a halált, amely elszakította az embert Istentől. Benne bízva, a bűn­bocsánat kegyelmét elfogadva és reménnyel ráte­kintve, Isten előttünk is megnyitotta az örök élet ka­puját. CSÜTÖRTÖK Nincs olyan rejtett dolog, amely nap­világra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertté ne válna. Lk 8,17 (Ézs 29,15; 2Móz 22,20-26; Ezsd 1,1-11.) Vannak legféltettebb kincsek és titkolt vágyak az életünkben, de vannak olyan események is, amelye­ket nem szeretnénk mások tudomására hozni. Azt gondoljuk, a titok mindenki előtt rejtve van. Isten a legtitkoltabb vágyait, gondolatait is tudja életünk­nek. Előtte, a Tferemtő, az Alkotó előtt nincsenek titkok. Nála minden napfényre kerül. PÉNTEK Jézus így szólt a tizenkettőhöz: „Most fel­megyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljese­dik mindaz, amit a próféták megírtak.” Lk 18,31 (Zsolt 34,20; Ézs 58,7-12; Ezsd 3,1-13.) Jézus elindul azon az úton, amely mindannyiunk életének legfontosabb útja: a megváltás. Jézus meg­váltotta a világot és benne minket is a bűntől, a ha­láltól. Krisztus keresztje pedig az Isten szeretetét hordozza magában. SZOMBAT Az Úr az igaz Isten, élő Isten, örökkéva­ló Király! Jer 10,10 (Lk 1,31-33; Jer 22,13-19; Ezsd 4,1-24.) Sok minden elfoglalja Isten helyét a szívünkben és elfordítja tekintetünket az Úrról. Ezek a „kiski­rályok” csak ideig-óráig tudnak uralkodni életünk felett, de van, amikor engedjük, hogy betöltsék egész életünket. Pedig Jeremiással együtt elmond­hatjuk, hogy csak egy igaz, élő és örökkévaló Úr van, az ISTEN. János Zsuzsanna A VASARNAPIGEJE BUZDÍTÁS KÖZÖSSÉGI ÉLETRE Zsid 13,1-6 Jelek és csodák Lk 11,29-32 Jézus nem volt mutatványos, s mégis csodákat vártak tőle, hogy jelét adja különös képességeinek, emberfeletti hatalmának. Ha nincs csoda, ha nincs látványosság, ak­kor nem hisznek benne. Mdúlandó kísértése, a kereszté­nyeknek és a Jézus-ügy iránt ér­deklődőknek, hogy csodákra, rendkívüli eseményekre építsék hitüket. Keresik, kutatják a jele­ket, belehajszolják magukat lelki élményekbe, a lélek belső feszült­ségét a látomásokig emelik. Sokan ebben látnák a világ, az emberiség megújulásának lehető­ségét, s szinte megpróbálják kierő­szakolni az Istentől a látványos gyógyulás-jeleket és ha ez nem megy, akkor úgy csinálnak, mintha lennének jelek, akár pszichológiai fogásokat segítségül véve, szinte varázsolva. Az alapelv a régi, ugyanaz, mint egykor: jelek kelle­nek ahhoz, hogy higgyen az ember. „Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akaijátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.” (Fii 2,2) Mit csinál egy zenekar, mielőtt játszani kezdene? Mindenki tudja a választ; - hangol. Ahhoz ugyanis, hogy szépen, tisztán, élvezhetőén szólajon meg az a zenemű, amit játszani fognak, előbb össze kell hangolni a hangszereket. Ahol közösségben élünk, a csa­ládban, a munkahelyen, az egyház­ban, de az egész társadalomban is, szükség van a hangolásra: Ezt kéri Pál apostol a filippibeli kereszté­nyektől is. Szavai mögül kihallat- szik, hogy veszélyeztetettnek látta az egységet a gyülekezetben. Sok minden van, ami az össz­hangot, az egységet felboríthatja. Erre is figyelmeztet az apostol, amikor felsorolja a közösséget bomlasztó bűnöket, és így folytat­ja: Semmit se tegyetek önzésből, vagy hiú dicsőségvágyból és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az önzés mélyen beleivódott emberi természetünkbe. Megszok­tuk, hogy először mindig magunk­ra gondolunk és mások érdekeit nem vesszük figyelembe. A dicsőségvágy is nagy mozgató­rugója magatartásunknak. Szeret­nénk mindenütt az elsők lenni, mindenütt a figyelem középpont­jába kerülni. Ha pedig a haszon szempontja irányítja életünket, akkor kímélet­lenné, mások megsegítésére alkal­matlanná válunk. Valljuk be minket is meg-meg- érint a gondolat: nem jönne rosszul egy kis lelket, népet, embe­riséget feírázó látvány. Nekünk is jót tenne, hisz a hitünk erősödne, s a világnak is, hogy végre észre ve­gye: a mi. hitünk aa igazi, s erre. a hitre van szüksége mindenkinek. 01 Jel pedig nincs. Jézus nem mu­tatványos, az egykori gyógyításokat nem látványtervező készítette, s a golgotái eseményekért nem járt a rendezőnek Oscar-díj. S a csúcs­pont, a Jézus-történet beteljesülé­se - a feltámadás - láthatatlan volt, nincs egyetlen szemtanú sem. Ha lenne, sem hinnének neki, mert az életet jelentő hit nem jelekre épül. S ha arra épül, akkor vagy nagyon labilis, vagy nem is hit. Jézus elutasít mindenféle jelkí­vánást. Nem állhatták elé ezzel az igénnyel egykor az emberek, s nem állhatunk elé mi sem. A gazdag és Lázár példázata Hangolás Pál apostol szerint úgy élhetünk csak közösségben ha szeretetben, egy lélekkel, egyet akarunk. Ez nem jelenti önmagunk feladását, hanem inkább arra hasonlít, aho­gyan a különböző nevezőjű törte­ket adjuk össze: előbb meg kell ke­resni a közös nevezőt. Emberi kö­szerint a könyörtelen gazdag a po­kolban azért könyörög, hogy leg­alább testvérei kapjanak valami je­let, hogy elkerülhessék a kárhoza­tot. „ Van Mózesük és vannak prófé­táik, hallgassák azokat, hiszen az embert még az sem győzi meg, ha valaki visszatér a halottak közül” - hangzik a válasz. Jézus szava hallható ma is. Őrá kell figyelnünk. Őt kell hallgat­nunk. Az Ő szava formálhat min­ket, faraghatja le rólunk a káros kinövéseket, tisztíthat meg szen­nyes dolgainktól. Az Ő szava mu­tat utat és vezet át sok sötét szaka­szon és a halál - nélküle végleges­nek tűnő - sötét alagútján. Miért nyúlnánk hatástalan, vagy mellék­hatásokkal károsító pótszerekhez? Miért vágynánk olyan jelek, cso­dák után, amik nem hozzák meg az életet számunkra, csak becsap­nak? Ma is aktuális Istennek Jézusra mutató szava: Ez az én szeretett fi­am, őt hallgassátok! (Mk 9,7) Részlet Hafenscher Károly igehirdetés gyűjteményéből zösségeinkben ez a közös nevező Jézus Krisztus lehet. Ha őrá han­golódunk, akkor harmóniában tu­dunk élni egymással, és életünk „dallama” tisztán és kedvesen csendül fel Isten és embertársaink örömére. Balicza Iván Felhívás jelentkezésre: BETEGGONDOZÓ ÉS LELKIGONDOZÓ TANFOLYAM Egészségügyi és lelkigondozó tanfolya­mot indítunk laikus beteglátogatók részé­re, akik elhívást kaptak Urunktól, Jézus Krisztustól erre a munkára, s akik segítsé­get és felkészítést igényelnek és várnak a szolgálat minél jobb végzéséhez. A részt­vevők lehetnek presbiterek, gyülekezeti munkások, vagy hivatásos egészségügyi dolgozók - orvosok, nővérek, szociális te­rületen dolgozók, gondozók, vagy akár tel­jesen laikusok -, akik készek arra, hogy testileg-lelkileg gondozzák azokat, akikhez küldetnek. A tanfolyam célja: a diakóniai és a missziós munka összekapcsolása; kép­zési, illetve továbbképzési jellegű. Csendesnappal kezdődik és végződik. Időpontja: szeptember, október és no­vember folyamán, 10 héten át, heti egysze­ri alkalommal, négy órás időtartammal. A tanfolyam témái:- a missziós parancs, küldetés,- hospic alapelvek,- a házi betegápolás,- fájdalomcsillapítás, tüneti kezelés,- szociális segítségnyújtás lehetőségei,- a különböző veszélyeztetett csoportok,- a kommunikáció megteremtése,- a közösség szerepe a lelkigondozás­ban, I etika és jogok. A tanfolyam ökumenikus, mindenki számára nyitott, evangéliumi szemléletű és ingyenes, csupán jelentkezési díj van: ez 1000,-Ft. A tanfolyam védnöke: Dr. Németh Dá­vid theol. prof. Jelentkezés írásban a következő címen: Károli Gáspár Ref. Egyetem Hittudo­mányi Kar Dr. Németh Dávid prof. 1092 Budapest, Ráday u. 28. Jelentkezés határideje: 1997. augusztus 30. Az írásbeli jelentkezésen kéijük feltün­tetni a nevet, lakcímet, telefonszámot, fog­lalkozást, a tervezett munkavégzés terüle­tét, valamint a „BETEGGONDOZÓ TANFOLYAM ’97” megjelölést. A jelentkezések elfogadásáról, vagy esetleges elutasításáról postán kiértesí­tünk minden jelentkezőt. A jelentkezési díj az indító csendesnapon fizetendő. Indító csendesnap helye és ideje: Verőcei ref. templom (Pest megye, Dunakanyar) 1997. szeptember 13. szombat 10.00- 17.00-ig. A tanfolyam 10 héten át hétfői napokon kerül megrendezésre, du. 16.00-20.00-ig. Helyszín: Budapest XXII. kér., Tanácsház u. 13. sz. alatt a Csepeli Ref. Egyházközség gyülekezeti terme. Indító alkalom: 1997. szeptember 22-én 16.00. „Az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásába.” Testvéri szeretettel váijuk jelentkezése­teket! Dr. Böszörményi Dalma Megnyugvás Hospic Alapítvány Tátray Mária Válaszút Alapítvány Tv-reklám, újsághirdetés jól­csengő szlogenné tette igénk mon­datát: iyA vendégszeretetről meg ne fe­ledkezzetek, mert egyesek tudtokon kívül - angyalokat vendégeltek meg!” A szeretet viszonya meghatáro­zó viszony. Folyamata van Istentől az emberig. A szeretet az Isten te­remtésbeli rendje, amely Krisztus­ban megmutatott méreteiben mű­ködik és árad közöttünk. E levél­ben buzdítás hangzik felénk, hogy e megérlelt gyümölcsök fogyaszt- hatók, sőt táplálókká lehessenek életünkben. Várat építettünk a homokos parton. Gondosan építettük meg a várárkokat. Amikor minden ké­szen volt, hoztuk a vizet és próbál­tuk feltölteni a mélyedéseket. Sok vizet kellett hozni, hogy a száraz homok elteljen vízzel és továbbvi­gye eljuttatva így távolabbi terüle­tekre is. Folyamatos utánpótlásról is gondoskodni kellett. Már az első gyülekezetben vala­mi elromlott, elveszítette kezdeti lendületét. A fellángolás, amit Krisztus szeretete gyújtott meg, alábbhagyott. A tőle való feltétlen függés nem járt a szeretet folya­matos gyakorlásával, a jó rend megőrzésével. Nem a víz fogyott el, de a szállítás akadozott. Ez a hi­ány először a másik emberhez való viszonyban jelentkezett, majd a személyes élet dolgaiban is hiány­tüneteket mutatott. Hogy is van ez ma? Az előző megállapítások önvizsgálatra kész­tethetnek minket is. Mikor vendé­geltünk meg utoljára valakit? Ta­lán egy tál étellel, talán egy éjsza­kai szállással, talán egy megértő beszélgetéssel? - Nem hivatkozha­tunk arra, hogy ebben a mai világ­ban, ilyen rossz anyagi körülmé­nyek között, ilyen közbiztonság mellett, bizalmatlan emberi lég­körben élünk. Lehet magyarázni, de a szavak visszahullanak reánk. Mikor éreztél együtt a fogoly­társakkal? Nem csak azok tartoz­nak ide, akik valamilyen emberi cselekedet miatt börtönben töltik a vezeklés napjait. A gyötrődőkről is szó van, akik testi problémákat hordozva várják a szeretetet, a megértést, a hordozást. Kórház­ban, magányos betegágyaon. Jól értjük mi ezt, akik egymásra szoru­lunk, ma egészségesen, holnap be­tegen, ma fiatalon, holnap idősen. Mert mi is ebben a testben va­gyunk, annak minden szabadságá­val és megkötözöttségével. A buzdítás a közösségi élet után a személyes élet területeire utal. A tiszta házasélet, a pénzhez való vi­szony, a megelégedettség ma is a legkritikusabb területei az életnek. - Isten itt is magának tartja fenn a jogot az ítéletre. Nem arra kér, hogy ítéljük el a helytelenül élőket, gon­dolkodókat. Tferületekre hívja fel a figyelmünket és tükröt tart elénk. Itt már olyan akadályok, gátak ke­rülnek a szeretet útjába, amiket mi építünk kívánságaink, elégedettlen- ségünk miatt ember és ember közé, sőt magunk és Isten közé. Jó hallani a biztatást, nem hagy­lak el, nem hagylak árván. Ez a leg­biztosabb pont az igében. Olyan megerősítés, amely minden hiá­nyosság ellenére módot és lehető­séget ad a folytatásra. Nem a féle­lem az úr az életünkben, hiszen az megbénít, bizonyítva alkalmatlan­ságunkat, hiányosságainkat. Nélküle gyümölcstelen életünk így teremtheti a szeretet áldott, várva várt termését személyes és közösségi életünkben. Ezért ma mi is bátran mondjuk; Velem van az Úr! Ezért tudok és akarok kitartó lenni a szeretetben, a szolgálatban, a Neki tetsző életben. Mert O szeretni küldött; „Nem fo­gyatkozik ki, mindig ad, Magát kifosztva egyre gazdagabb. Kis János IMÁDKOZZUNK! Urunk! Szabadíts meg minket az önteltségtől és a hamisbiztonságtól, és térítsd szívünket tehozzád, hogy a jó cselekvésében meg ne restüfjünk, a szeretetben bővelkedjünk, egymást erősítsük, és amikor efjön számonké­résed napja, részeltess minket is örök örömödben, Jézus Krisztusért. Ámen. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 13. VASARNAP a liturgikus szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol- tári igéje: Lk 6,43-49; az igehirdetés alapigéje: Zsid 13,1-6. Evangélikus Rádiómisszió: 18.00- tól, 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz augusztus 23. szombat: Hangképek a piliscsabai missziói konferenciáról augusztus 24. vasárnap: „Elő víz- cseppek” - igemeditációk Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. „ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” cím­mel evangélikus félórát közvetít a Ma­gyar Rádió a Kossuth adó hullám­hosszán augusztus 25-én, hétfőn 13.30 órakor. Előtte 13.20-kor evangélikus korálismertetés lesz. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1997. augusztus 24. I. , Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Kőháti Do rottya; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós; du. 6 Bozóky Éva; II., Modori u. 6. de. fél IC Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, □., Ördög árok u. 9. de. fél 11. ; Békásmegyer, in., Vi ziorgona u. 1. de. fél 9. Bozóky Éva; Csillag hegy, in., Mátyás kir. u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV, Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) Gerőfi Gyuláné; du. 6. Zászkaliczky Péter; VU., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szir­mai Zoltán; du. 6. Pócsai Istvánná; Vm., Ül­lői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIU., Rá­kóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe­renc; Vili., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VHL, Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. II. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny lám ás; X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamasv Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; de. 11. (úrv.) Csepregi András; du. 6. Bencze Imre; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Bencze Imre; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Madocsai Miklós; Budahegyvidék, XH., Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Bácskai Károly; de. 11. (úrv.) Bácskai Károly; du. fél 7. Gyurkáné Urbán Eszter; xm., Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; Xili., Frangepán u. 43. de. 8. ifi. Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Iá- más; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. Támásy Tamás; Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. Rafael József; Rákospalota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) de. 10. Veperdi Zol­tán; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 11. de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blat­niczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Marschalkó Gyula; Rákoscsaba, Xm, Péceli út 146. de. 9. Péter Attila; Rá koskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11 Marschalkó Gyula; Rákosliget, XVU., Gó zon Gy. u. de. 11. Péter Attila; Pestszentlő rinc, xvm., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIH., Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Ha­vasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungá­ria út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámu­el; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza ISTENTISZTELETEK A BALATON PARTJÁN Balatonaliga: (a Club Aliga területén) du. 6.; Balatonalmádi: (Bajcsy-Zs. u. 25.) du. 4.; Balaton fenyves: du. 6.; Balatonföldván (Vá­rosháza, házasságkötő terem) du. 2.; Bala­tonszárszó: déli 12. (német), du. 3. (ma­gyar); Balatonszemes: du. 2.; Balatonsze­pezd: de. 9.; Fonyód: du. 4.; Keszthely: de. 11.; Kővágóőrs: de. fél 12.; Mencshely: de. 11.; Nagyvázsony: du. 2.; Révfülöp: de. 10.; Siófok: de. fél 10. (német), de. 11. (magyar); Szentantalfa: de. 10.; Zánka: du. 6. (német) HAZAI ESEMENYEK DEÁK TERI ORGONAZENÉS ÁHÍTAT augusztus 31-én, vasárnap 18 órakor GYÜLVÉSZI JÁNOS orgonái. Műsoron: Bach-, Kellner, Mendelssohn-, Rinck- és Schellenberg-művek. A Sylvester János Protestáns Gim­názium 1997. augusztus 31-én du. 6 órakor tartja első évnyitó istentisztelet­ét és ünnepélyét a zuglói evangélikus templomban (XIV, Lőcsei út 32.) Gyászruha és kellékbolt. Bp. V, Bárczy Ist­ván u. 10. Tel.: 117-1659 (Deák tér mögött). Diáklánynak szoba kiadó. 176-0090 (szep­tember 1-jétől). BÖRTÖNSZOLGALAT Imádkozzunk a börtönökben szolgá­ló lelkészekért, hogy első közös ökume­nikus lelkigyakorlatukon a Szentlélek töltse el őket a további tevékenységük­höz szükséges elegendő hittel és erővel. T0REL TORONYÓRÁK KORSZERŰEN VILÁGSZÍNVONALON „TOREL ” ÓRAIPARI BT CT.: Kovács Jenő órásmester 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. Telefon/Fax 22/348-880, (22) 312-235 TAKÁCSI Bensőséges ünnepély volt lukácsi­ban, amikor a gyülekezet új tisztségvi­selőinek a beiktatása történt. A vasár­nap liturgiáját most olyan három fiatal olvasta, akiknek az édesanyja illetve édesapja a beiktatottak között volt. Kunszt Adrienn, Borsos Viola és Borsos Rózsa. A beiktatottak pedig: Nagy Sán­dor a gondnoki, Bódi Vilmosné a pénz­tárosi, Takács Csilla a jegyzői, ijfj. Borsos Gyula, Somogyi László, Kunszt Alajosné és Bakó Ildikó a presbiteri tisztségbe. Isten iránti hálával emlékeztek az elő­dökre, akiknek a szeretete és hűsége példamutató volt a gyülekezetben. Azok közül némelyeket az Úr már ha­zahívott, mások viszont az idős kor mi­att adták át a szolgálatot a fiatalabb nemzedéknek. A szolgálatot a gyüleke­zetben helyettes lelkészként szolgáló Varga György esperes végezte. A vasár­nap igéje hangzott a gyülekezet felé: „És végül testvéreim, imádkozzatok érettünk, hogy terjedjen az Úr igéje...” Továbbképzést szervez egyházi isko­lákban, egyházzene-szakokon tanító énektanároknak és érdeklődőknek szeptember 26-27-én, pénteken és szombaton a Magyar Egyházzenei Tár­saság pedagógus tagozata. A tovább­képzés két csoportban, kezdő és hala­dó szinten lesz liturgika, gregorián, gyülekezeti ének, egyházzene-iroda­lom témakörökben. Helyszíne a buda­pesti Régi Zeneakadémia (1064 Vö­rösmarty u. 35.); jelentkezés írásban a fenti címen a látogatni kívánt kurzus (szint) megjelölésével 1997. szeptem­ber 5-ig. Vidéki kollégák előzetesen kollégiumi szállást igényelhetnek.” GOMBOS LAJOS aranykoszorús harangöntő mester 2162 örbottyán, Rákóczi út 119. Pf. 3. Tfclefon: 06/28-360-175 Budapesti iroda: XIIL, Jász u. 60/B Telefon: 330-6394 CD FELHÍVÁS Kéijük azokat a lelkészeket, akik még eddig nem jelentették az október 23-a és 31-e között történő jelentős gyülekezeti eseményeket - hangverse­nyeket, kiállításokat, kulturális rendez­vényeket, előadás-sorozatokat, találko­zókat stb. - haladéktalanul jelentsék azokat Tlajtler Gábor egyházzenei igazgatónak (címe: 1052 Budapest, Deák tér 4. Fax: 117-3413, hogy a ren­dezvények bekerülhessenek még az 1997. évi Országos Protestáns Napok programfüzetébe. PALYAZAT A Vanyarci Gyülekezet megürese­dett lelkészi állását pályázat útján kí­vánja betölteni az egyházközség. A te­lepülésen zömében evangélikusok él­nek. A lelkészi javadalom meghaladja az országos átlagot. Bővebb felvüágosí- tást az Ésperesi Hivatal ad. A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 15. Nógrádi Evangélikus Egyházmegye Ésperesi Hivatala, 2660 Balassagyar­mat, Kossuth 36. Tel.: 35/301-580. Apróhirdetés TORONYÓRA-KÉSZÍTÉS, -FELÚJÍTÁS! Harangjáték-, haranglengető- és vezérlőóra- készítés. 85 év tapasztalata és világszínvonalú elektronika. Ötéves garanciával. Óragyártó üzem: Konkoly Józsefi 1102 Budapest, Állomás u. 14. Tel./Fax.' 260-7065, 06-30-492-915. CSOMAD A lelkészi hivatal telefont kapott, hí­vószáma: (28) 366-553. Speciális egyházi szabóság. Vállalja Lu- ther-kabát, oltárterítő előírások szerinti mér­ték utáni elkészítését és javítását. Cím: Táhy László szabómester. Műhely: 1078 Budapest, Murányi u. 57.1. em. 8. Telefon: 137-0354. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (970034/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 720 033 Petőfi Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SZABADÓS TIBOR mb. vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet . Kiadóhivatalban közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési díj belföldön: fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft Előfizetési díj külföldön: szomszédos országokban: egész évre 4500 Ft (postázással együtt), más országokban (nyugaton): egész évre 45 USD (68 DEM) légipostával: 66 USD (99 DEM) Csekkszámlaszám: 11708001-20204127 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk visszal

Next

/
Oldalképek
Tartalom