Evangélikus Élet, 1996 (61. évfolyam, 1-52. szám)

1996-04-28 / 17. szám

Evangélikus Élet 1996. április 28. f--------NAPRÓL NA PRA. Örvendj, egész föld az Istennek! Zsolt 66,1 Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 2Kor 5,17 VASÁRNAP Megőrzi az Úr híveinek életét. Zsolt I 97,10 (lPt, 5,10, Jn 15,1-8, Un 5,1-4, Zsolt 148). Az I Úr az, aki mindeddig tenyerén hordozott, kezével I betakart, szeretetével körülvett. Az egyetlen biztos I pont ma is a változó világban a lelkierő, a békesség forrása, a Krisztusban való élő hit, az Istennel kiala­kított életközösség. HÉTFŐ Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: Mielőtt megszólal a kakas, három­szor tagadsz meg engem. Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Mt 26,75 (Jer 8,4, Éf 4,17-24, lPt 3,13-17). Hányszor túlszárnyaljuk Pé­tert ebben a nyomorúságban, de Jézus utánunk nyúl, tekintete követ oda is, ahol sírunk. Ez a csodá­latos, mennyei energiával telített tekintet kísér úgy, hogy bele lehet kapaszkodni. Csak kérjük: „Adjon békét, bocsánatot szelíd szemed, Úr Jézus!” KEDD Áldjátok Istent a gyülekezetben. Zsolt 68,27 (Róm 15,5-6, Jób 38,31-38, lPt 3,18-22). Sokszor nehéz dicséretet, hálát, áldást mondani, pedig a há­la feladat, parancs. Aki igazán hálát ad Istennek, az a szívét adja. Hálával lehet a legjobban dicsérni az Istent. Gondoljunk a halálba menetele előtt hálákat adó Jézusra, hogy tanítson meg minket is igazán há­lát adni. SZERDA Pál írja: Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezése- ket és hálaadásokat minden emberért. lTim 2,1 (Jer 29,7, Lk 20,27-39, lPt 4,1-11). Szabad, sőt kell kö­nyörögni minden emberért, a Krisztusban felszaba­dított, Krisztus által megváltott életért. Lehet, hogy még nagy utat, nagy vargabetűt tesznek meg, akikért könyörgünk, de nem hiábavaló, mert könyörgéseink megvannak, ott vannak az Istennél! CSÜTÖRTÖK Jézus Krisztus mondja: Nem min­denki megy be a mennyek országába, aki ezt mond­ja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselek- szi az én mennyei Atyám akaratát. Mt 7,21 (lMóz 12,4, ApCsel 17,22-34, lPt 4,12-19). Az Úr akaratát nem mindig könnyű felismerni. A mi óemberünk ra­vasz és csaló, könnyen letérít a keskeny útról. Egész lényünket, gondolkozásunkat és akaratunkat legmé­lyebb gyökeréig Isten világosságába kell állítanunk és engednünk, hogy Ő újítson meg, s tudjuk csele­kedni akaratát. PÉNTEK Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. lKor 15,43 (Jób 14,1, Gál 6,14-18, lPt 5,1-7). Isten egészen újjáteremti a mi testi-lelki éle­tünket a halálból. A feltámadás radikális megújulás lesz. A régi én támad fel, de új életre, a földi „én”, de mennyei életre, a halandó „én”, de örök életre. SZOMBAT Jézus tanítani kezdte őket arra, hogy az ! Emberfiának sokat kell szenvednie és el kell vettet- nie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és j meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Mk 8,31 (Zsolt 33,11, Gál 5,1-6, lPt 5,8-14). Jézus | tudta, mi vár rá, de engedelmes volt mindhalálig. Az | ember Istennel szembeni engedetlensége szenvedé- | seket eredményezett számára. Isten elküldte Fiát, $ hogy O a szenvedésekben való engedelmességével íj örök üdvösség szerzője legyen. Boldog az, aki azért 1 szenved, mert engedelmes! Boldog, aki engedelmes j a szenvedéseiben! Kondor Péter V. Fényképalbum Zsid 13,4 Fényképalbum van a legtöbb családban. Talán szívesen lapoz­gatsz benne. Mutatod a vendég­nek, vagy gyermekednek, unokáid­nak. Jó is így olykor visszanézni a múltba. De tudjuk-e, hogy a fény­képalbum voltaképp másról is be­szél! Mégpedig arról, hogy „Nin­csen itt maradandó városunk”. Kétségtelen, hogy sokféleképp őrizgethetjük a múltat. A lány el­teheti kedves babáit, a fiú a kis­vasutak amellyel valaha olyan szí­vesen játszott. Lehet naplót is írni. Jókai Mór olyan szépen úja: „Aki a múlton él, nem szegény.” De talán észrevettük már, hogy semmit sem lehet kétszer átélni. Költözködés. Új lakás. Tálán új városba kerülünk. Persze, van eb­ben valami érdekes, izgalmas is. „Színes” az élet! Változatos. Jön az új környezet, új munkahely, talán új barátok. Amikor Sopronba kerül­tem a Teológiára, nehezen szakad­tam el a családomtól, hiszen nagy távolságra kerültem Budapesttől. De hamar megszoktam az újat. Az­tán azt is el kellett hagyni... A ref­rén ugyanaz: „nincsen itt maradan­dó városunk”. Nem konzerválható semmi. Sem a gyermekkor, sem a diákévek, sem a fiatal test ereje, va­rázsa, szépsége. - Minden ember ki­szolgáltatott a múlandóságnak. Ez az élet mélabús refrénje: „Nincsen itt maradandó városunk”. De tudod-e már, hogy Jézus va­lami egészen más programot akar adni a múltba derengés helyett: keresd a jövendőt! A Biblia olva­sóit ez tölti el olyan örömmel, ami­lyen örömöt a világ soha nem ad­hat. Van egy jövendő, amelyet ér­demes keresni. Van örök élet. És ezt Jézus mindenkinek felkínálja. De vigyázzunk valamire. Nem arról van szó, hogy mindenkinek automatikusan adja, hanem csak felkínálja. Kérés nélkül nem adja. Imádságainkban rendszerint ke­nyeret, egészséget, világi dolgokat kérünk. Ez a kezdő keresztyén imája. De Isten ezeket sokszor ké­rés nélkül is adja: „Isten felhozza napját gonoszokra és jókra és esőt ad igazaknak és hamisaknak" (Má­té 5,45). De az örökéletet kérni kell! Jézus mondja: Én vagyok az aj­tó. Hadd kérdezzem meg, belép- tél-e már ezen az ajtón? Isten felé csak ez az egy ajtó van! Finnországi emlékem, hogy az egyik templomnak 6 kapuja volt, kaptam kulcsot. De az a kulcs csak az egyik ajtót nyitotta. Nehezen vártam már, hogy leülhessek a pompás orgona elé. De soká tar­tott, míg megtaláltam, melyik az az egyetlen ajtó, amelyikhez jó a kulcs, amelyen át bejuthatok a templomba. Sokféle vallás, hit, filozófia sok­féle ajtót kínál. De te ne kísérle­tezz. Csak egy ajtó van - Jézus! Ne próbálkozz Istenhez más úton el­jutni. Gáncs Aladár UZONI LÁSZLÓ 1907-1996 Március 9-én a kelenföldi templom­ban tartott gyászistentiszteleten vet­tünk búcsút Uzoni Lászlótól, aki nagy türelemmel viselt hosszú és súlyos be­tegség után 88 évesen tért át a földi életből mennyei hazájába. (Született 1907. április 4-én Magyaróváron, el­hunyt 1996. február 10-én Budapes­ten.) A templomot zsúfolásig megtöltő gyülekezet jelezte, milyen sokan kötőd­tek erős és meleg szálakkal személyé­hez, s kívántak jelen lenni az elkerül­hetetlen búcsúvételen. Nem csoda, hiszen ő a kapcsolatte­remtés és közösségápolás kegyelmi ajándékát kapta Istentől. Hétévesen - az L világháború hősi halottjaként - elveszítette édesapját, 14 évesen édes­anyját, amikor két kisebb testvérével anyai nagyanyja szerető gondozására maradt Ezek a mély nyomokat hagyó évek is rövidre mérettek, mert 6 év múlva ő is követte az elköltözött szülő­ket Nem maradtak magukra az Uzoni-gyermekek, hanem még szoro­sabban összeforrtak a Cserháti és Manninger családdal. A nagycsalád töretlen összetartása és páratlan áldá­sa érlelte és tette gazdagon gyümölcsö­zővé Uzoni László Isten kegyelméből hosszúra nyúlt életét Nehéz eleget tennem drága Testvé­rünk utolsó kívánságának, hogy halála bekövetkeztével ne őreá, hanem Isten végtelen kegyelmére emlékezzünk. De hát a kegyelem nemcsak gazdaggá, ha­nem másokat is gazdagítóvá formálja az egyes embert így volt ez Uzoni Lászlóval is. ízig-vérig közösségi ember­ré érett. Megnyilvánult ez a gyászisten­tiszteleten elhangzó búcsúszavakban is. Dr. Manninger Jenő, ny. kórházigaz­gató főorvos, az Uzoni-Cserháti-Man- ninger család nevében búcsúzott tőle, amelynek nemcsak teljes jogú tagja, hanem nyitott szívével és szorgos mun­kálkodásával még tevékeny összetartó- ja is lett. Évente 3-4 alkalommal vas­kos levél járta körbe a család minden tagját, amely beszámolót vitt minden hozzátartozóról, sőt kívülálló közeliek­ről is, hogy az összetartozás töretlenül eleven maradjon. ,rÁldozatos szereteté­vel, sokakat szolgáló életével tett bizonysá­got hitéről, s ezzel példaképe marad a nagy család következő nemzedékeinek is. ” Falvay László a gimnáziumi osztály­társak nevében búcsúzott, s kiemelte, hogy „Laci ötven éven keresztül együtt tartotta a fiúkat Olyan szeretettel és hűséggel, hogy még a feleségek is vár­ták leveleit, melyeket pásztorlevelek­nek neveztek. Öröm és élmény volt szá­mukra minden együttlét” Dr. Surján László, ny. egyetemi tanár, orvosprofesszor, a cserkésztársak ne­vében szólt, emlékezve arra, hogy Jren- ne a cserkészet nagy pedagógusai által megálmodott cserkészjellem megtestesítő­jét látták, s ezzel sokak példaképe lett, mutatva az utat Krisztus követésre, a krisztusi életre. Uzoni László a pécsi e\ '•ngélikus cserkészek parancsnoka volt, de együttléteiken, táboraikban szóba se kerültek a felekezeti különb­ség mondvacsinált problémái. Havi vi­taüléseiken t. uérzés nélkül részt vet­tek katolikus, református, evangélikus és zsidó cserkésztestvérek jó honpol­gárokul nevelődve a hazának.” Uzoni László mindig kész volt szolgál­ni minden talentumával a legközeleb- biektől a legtávolabbiaknak. Polgári foglalkozása is (halkereskedő, Tsz-fö- könyvelő) széles felületen kínált érint­kezést a legkülönbözőbb emberekkel. Lelki javai is mindig ott érvényesültek, ahol sokan gazdagodhattak általa: a pécsi gyülekezetben ifjúsági munkás, férfiak konferenciára toborzója, Ke- lenföldön presbiter, lelkészek segítő munkatársa, Nagytarcsán egyházköz­ségi felügyelő, az egyházkerületben pénzügyi szaktanácsadó, a Fébé diako­nissza egyesületben, Baráti Mozga­lomban, az evangelizációban bizony­ságtevő, konferenciatervező, imádság­ban mindig állhatatos munkatárs volt, aki mindig oda állt, ahol szükség volt rá. Amikor 1947-ben háromhónapos külföldi tanulmányúton voltam, még a sajtómunkában, lapszerkesztésben is helyemre állt, s a nagyon kiteijedt hit­ébresztő szolgálat mindennapos fel­adatait is ellátta. Gyászjelentésére nyomtatott és Missura Tibor ny. lelkész által hirde­tett zsoltárvers: ,Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség” (25,10), valóban jel­lemezte Uzoni László tág skálájú éle­tét: veszteségeiben és gyümölcseiben, fajdalmaiban és örömeiben egyezően Isten mindenre elégséges kegyelmét és változatlan hűségét tanúsította mind­annyiunk hite erősödésére. Csepregi Béla A HELYES OROM Lk 10,17-20 Tetszetős lehetett a tanítványok munkája ebben a periódusban. Az emberek többsége ma is vágyik a rendre, az átláthatóságra, a kiszá­míthatóságra, a dolgok jó irányú befolyásolására. Észre is lehet ven­ni, hol veszik ezt komolyan, mert ott cselekednek is érdekében. Ahol már megtapasztalták, hogy érdemes tenni valamit a dolgok jobbá tételéért, ott látványos fel­lendülés tapasztalható. Ahol vi­szont a várható eredménynek ír- magja sincsen, ahol nehéz fellelni örömteli kifejletét, ott inkább ha­nyatlik minden. Ma, amikor sokan hozzászoktak a távirányításhoz, ügyeik székből való intézéséhez számítógép egerével vagy rádióte­lefonnal, egyáltalán nem ismeret­len az a vágy: bárcsak volna valami a kezünkben, amivel az eddig meg­oldatlan problémák megoldódná­nak. Jézus adott valamit tanítványai­nak, amit ők fel is tudtak használ­ni nagy-nagy örömükre. Nevét ad­ta tanítványainak. A névben pedig hatalmat. Ez a hatalom csakis ak­kor működik, ha békességre törek­szenek a vele megajándékozottak, s nem háborúságra. A jézusi hata­lom is a mi Istennel való megbéké­lésünkért indult küzdelemre. Jé­zus arra használta hatalmát, hogy életét oda tudja adni értünk és vis­sza is tudja venni. A tanítványok­nak adott hatalom is küzdelemre indít. Először is arra, hogy meg­küzdjön az ember az óemberével, s ezután, hogy át tudja adni életét Jézusnak. Ezek után vissza is kap­ja azt, mint mennyei polgár. Ezzel az élettel már hatékonyan lehet szolgálni, hatékonyan lehet azt az örömhírt továbbadni, amit Jézus­ban küldött el, Jézus által hirdetett meg Isten. Ezt a megújított életet az ördög támadásaival szemben is biztonságosan lehet élni. Az a lé­lek, melyet a Szentlélek elevenít meg, biztos hatalomban van. E. Adalbert prágai püspök, a magya­rok egyik térítője, a poroszok kö­zött 997-ben történt vértanúsága előtt így' szólt társaihoz: Testvére­im! Annak hatalma, akiért szenve­dünk, nagyobb minden hatalomnál. Vele senki sem mérkőzhetik, jóságá­nak nincsen mása. Jézus küldöttei mint bárányok mennek a farkasok közé, mégis rendíthetetlenek, sebezhetetlenek CANTATE VASARNAP a csepeli evangélikus templomban 1996. május 5-én Délelőtt: 1030 órakor istentiszte­let. A liturgiában Buxtehude, J. S. Bach, Szokolay Sándor és más szerzők művei hangzanak el a budai egyházmegye énekkarainak előadásában, valamint Kovács Márta, Csorba István és Bencze Gábor szolgálatával. Igét hirdet: Lehoczky Endre Délután: 18 órakor Orgonazenés áhítat Gáncs Aladár lelkész-orgonamű- vész Buxtehude-, Frescobaldi-, Walter-, Pachelbel- és J. S. Bach- . műveket orgonái. Igét hirdet: dr. Hafenscher Károly A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület országos szavalóversenyt rendez 16-22 éves lányok részére. Ezen a kötelező vers Túrmezei Erzsé­bet Itt és most című verse és egy szaba­don választott Túrmezei-vers. -1. díj: 2 személyes 2 hetes üdülés bagolyirtási Názáret üdülőnkben. - II. díj: 1 hetes 2 személyes üdülés Názáret üdülőnkben. - III. díj: 1 hetes 1 személyes üdülés Názáret üdülőnkben. Jelentkezni lehet május 1-jéig Ma- docsai Miklós címén: Bp., 1015 Ost­rom ut. 15. ISTENTISZTELET A MÁTRÁBAN Bagolyirtási Názáret templomunk ban május 1-jétől október 1-jéig min den vasárnap de. 11 órakor istentiszte letet tartunk (Mátraszentimre-Bagoly irtás, Jókai utca 7-9. Tel.: 06-37-376 483). Szeretettel várjuk a kiránduló és üdülő testvéreinket. Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület. A Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet „Hogyan evangélizáljunk a mai sokszínű világban?” című tanfolyamá­nak következő alkalma 1996. május 4-én szombaton 10.00-16.00 óráig lesz a PMTI-ben (Budapest, IX., Kálvin tér 7. II. emelet). A nap témája: Szolgá­hitükben, reménységükben, szere- tetükben akkor, ha hordozzák azt, amit Jézustól nyertek. Jézus nevét nem dughatjuk hátunk mögé. Ott nem használ. S még ha fennen is hirdetjük nevét, de közben megfu­tamodunk, akkor is védtelenek va­gyunk. Ám, ha helyesen viseljük Jé­zus nevét, akkor az ellenség minden erején tapodhatunk, védettséget él­vezünk, sőt még az ördögök is lehul­lanak magaslataikról. Azzal a hata­lommal nem tudnak mit kezdeni, amelyik képes békességet munkál­ni. Nincs ahol hasson erejük. Nincs sebezhető pont. S még ha tényleg porba is hull az Isten-elle­nes hatalom minden ármánykodá­sa, akkor sem ezért helyes ujjonga- nunk, hanem azért, akié ez a hata­lom ténylegesen, Istenért. Ugyanis mi nem fogjuk tudni megítélni tel­jes egészében, mikor hullanak le csak álarcok. S ha lehullt egy fegy­ver, nem tudjuk pontosan megítél­ni, mennyi van még, ami Isten el­len, s mindaz ellen, ami az övé, be­vethető. Ha már nem látunk annyi testvérgyilkos szemet a balkáni tűzfészkekből, nem gondolhatjuk, hogy a mi életkömyezetünkben ugyanezen veszélyességi fokozatú bűnt szikrázó indulat nem rejtő­zik-e egy-egy emberben. Megté­vesztésből gonosz hatalom is ké­pes gonoszokkal leszámolni, még meghasonlás árán is, csakhogy el­ejthessen aztán ártatlanokat. Nem az a szempár igazán boldog, ame­lyik rálát az efféle fondorlatokra, hanem amelyik mindenek ellenére is meglátja, Isten Országa elközelí­tett Jézusban, akiért a mi nevünk is felíratik a mennyekbe. Nem az a helyes öröm, amelyik másnak ká­rához kapcsolódik, még megérde­melt kárához sem. Nem az a helyes emberi öröm, amely arra tekint, amit véghezvisz, hanem az, amelyik abból a kijelentésből fakad, mely tu­datja, mit tesz értünk Krisztus. Vére árán íratja fel a mennyekbe nevün­ket, nekünk megtérő bűnösöknek. Ott a mennyekben is ettől van a legnagyobb öröm. Amen Decmann Tibor Imádkozzunk! Megnyerni mennynek örömét / Készíts el, Jézusom! / Te értem hullott véredért / Vár engem irgalom. / Mi jó most áment mondani / És örökké áldani / Ég és föld Istenét! / (Ékv. 527.5. verse) latra kiválasztva. Előadást tart: dr. Anne-Marie Kool, az Intézet igazgatója. Jelentkezni a (06 1) 216 20 54-es tele­fonszámon lehet. 1996. április 28-án, vasárnap este 6 órakor a Bécsi kapu téri evangélikus templomban az esti istentisztelet keretében orgona-zenés áhítat lesz. Közreműködnek a Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola növendékei. Tanán Peskó György orgonaművész. A lelkészi szolgálatot Balicza Iván végzi A Protestáns Közművelődési Egyesü­let Lélektani Szekciója április 30-án, kedd du. 5 órakor tartja legközelebbi ülését az OMIKK székházban: Bp., VIII. Múzeum u. 17. Nemeshegyi Péter SJ, aki szerzetes misszionáriusként igen sokáig tevékenykedett Távol-Keleten, főleg Ja­pánban, előadást tart Tanulhatunk-e a keleti lelkiségtől? címmel. Szekcióelnök­választás is lesz. Belépés díjtalan. Az NDK-ban és Németországba Végzettek Baráti Társasága Egyesük 1996. május 4-én (szombaton) délelői 10 órai kezdettel tartja ez évi konfe renciáját a Nemzetek Háza ülésterme ben (Budapest, VI. Bajza u. 54.). A tanácskozás témája: „A m< gyar-német kapcsolatok 1100 éve”. Szívesen látják azokat, akik az NDí ban vagy Németországban folytatta teológiai tanulmányokat. HALÁLOZÁS Zámolyi Gyuláné, sz. Nagy Etelki volt gecsei, surdi, majd negyven éven í Mosonmagyaróvár-Levél-Rajka-He yeshalom-i gyülekezetek kántora, ápr lis 2-án csendesen elhunyt. Benn Zámolyi Gyula nyugalmazott mosor magyaróvári lelkész feleségét gyászo ja. Temetésére április 4-én, nagy rés; vét mellett került sor Kiss Miklós le kész szolgálatával, aki Jn 14,1-6 alaf ján hirdette Isten vigasztaló üzenetét. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1996. április 28. I. Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tigge- mami; de. 11. (úrv.) (konfirmáció) Hafen- scher Károly; du. 6. Balicza Iván; n. Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pest- hidegkút, B. Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, III. Vízi- orgona u. 1. de. 9. Verasztó János; Csillag, hegy, IH. Mátyás klr. u. 31. de. 10. Bozóky Éva- Óbuda, III. Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV. Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) Gerőfi Gyuláné; du. 6. Pintér Károly; VH. Város­ligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. (ifjúsági) Nagy Zoltán; Vffl. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VHI. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; Vffl. Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; Vffl. Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Thmás; IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Thmás; X. Kerepesi út 69. de. 8. dr. Szabó Lajos; Kelenföld, XI. Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. Szeverényi János; XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Szeverényi János; Budagyöngye, XII. Szilá­gyi E. fasor 24. de. 9. Szilas Attila; Buda- hegyvidék, XII. Thrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) dr. Széchey Béla; de. 11. (úrv.) Thkács József; du. fél 7. dr. Széchey Béla; XIII. Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; XIII. Frangepán u. 43. de. 8. ifi. Kendeh György; XIV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) dr. Szabó Lajos; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. dr. Szabó Lajos; Pestújhely, XV. Templom tér de. 10. Rafael József; Rákospalota, XV. Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály, XVI. Hősök tere de. 10. dr. Karner Ágoston; Clnkota, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII. Tessedik tér de. 9. Ferenczy Zoltán; Rákoscsaba, XVH. Péceli út 146. de. 9. Marschalkó Gyula; Rákoskeresztúr, XVH. Pesti út 111. de. 9. (konfirmáció) Kósa László; Rákos­liget, XVH. Gázon Gy. u. de. 11. Marschalkó Gyula; Pestszentlőrinc, XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVHI. Rákóczi út 8. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX. Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, XIX. Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX. Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI. Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXH. Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Solymár Gábor HÚSVÉT UTÁN 3. (JUBILATE) VA­SÁRNAPON a liturgikus szín: fehér. A délelőtti istentiszteleten az oltár előtti ige 2Kor 7,9-10; az igehirdetés alap­igéje Lk 10,17-20. ÖRÖMHÍR címmel evangélikus adás lesz a TV1 csatornáján, április 28-án, vasárnap du. 15-35 órakor. „ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” címmel evangélikus félórát közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hullám­hosszán április 29-én, hétfőn 1330 órakor. Előtte 13.20-kor evangélikus korálismertetés lesz. Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz. április 27. szombat: Lélektől lélekig, április 28. vasárnap: A hit megváltása - rádiós hittan. Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. Ablak- és szőnyegtisztítás! Iblefon (esti órák­ban): 180-9783 Szíves gondoskodást és anyagi segítséget aján­lunk hívő embernek, ha annak idején bérfóti jogát vagy lakását örökölhetjük, Budapesten vagy környé­kén. Téli: 06(26)326-408. Selmeczi László: Árad az Ipoly című ifjúsági regénye ismét kapható az Evangélikus Sajtóosztá­lyon és a Huszár Gál Könyvesboltban. GOMBOS LAJOS aranykoszorús harangöntő mester 2162 Őrbottyán. Rákóczi út 119. Pf. 3. Telefon: 06/27/360-175. Budapesti iroda: XIII., Jász u. 60/B. Telefon: 06/20-332-522. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 133-6438; 134-3567 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (960010/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 92002-220053. Petőfi Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató Ejőfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalban közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési díf belföldön: fél évre 910 Ft, egész évre 1820 Ft Előfizetési díj külföldön: szomszédos országokban: egész évre 3800 Ft (postázással együtt), más országokban (nyugaton): egész évre 42 USD (63 DEM) . légipostával: 58 USD (87 DEM) Csekkszámlaszám: 11708001-20204127 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza! 4 ) N A VASARNAP IGE JÉ

Next

/
Oldalképek
Tartalom