Evangélikus Élet, 1996 (61. évfolyam, 1-52. szám)

1996-08-25 / 34. szám

f---------NAPRÓL A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Ézs 42,3 VASÁRNAP „Akiknél a jó földbe hullott a mag: ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincszo­ros, a másik hatvanszoros, és némelyik százszoros ter­mést hoz.” Mk 4,20 (Zsolt 92,14—15; Mk 7,31-37; ApCsel 9,1-20; Zsolt 147). Jézus kijelentette az Isten szeretetéről szóló jó hírt. Van lehetőségünk azt hallani és befogadni. A kérdés, akaijuk-e haliam és befogadni. A kemény föld képtelen befogadni a magot. Az emberi keménység is akadály az Isten igéje előtt. Ezért így imád­kozzunk: Jöjj Szentlélek, lágyítsd meg kemény szívünket, hogy befogadjuk a Te igédet és életünk a Lélek gyümöl­cseit termő élet legyen és másokat tápláljon. Ámen. HÉTFŐI „Új eget és új földet várunk az ő ígérete sze­rint, amelyben igazság lakik.” 2Pt 3,13 (Zsolt 82,8; Mt 12,9-20; Mk 9,30-37). A teremtett világ kezdetben igen jó volt, az ember azt szabad akaratából elrontotta, így a kapcsolatot is Istennel és embertárssal. A lélek mélyén óhajtjuk a tisztát, az igazit, az újat, az igazságot. Jézus eljött, hogy helyreállítson. Egyszer majd visszatér és elhozza az újat - hiszen megígérte. Mi várjuk Őt, ké­szenlétben várjuk - minden nap, de nem tétlenül, ha­nem tevékeny keresztyén életben - Őt képviselve. KEDD; „Ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz.” lKor 1,10 (Jer 32,39; ApCsel 14,8-18; Mk 9,38-41). Olyan önző az ember. Könnyen tud szakítani, összetörni. Kapcsolatokat, közösségeket, érzéseket. Jézus eljött erre a földre, hogy megbékéltes­se az embert Istennel, és ezáltal egymáshoz igazítsa a békétleneket. Önerőből ez nem megy. Ha Jézushoz iga­zodunk, ha ott vagyunk az Ő lelki erőterében, akkor könnyebben megy az egymáshoz igazodás is. Evangélikus Élet 1996. augusztus 25. NAPRA ■\ A VASÁRNAP IGEJE dés az, felismeri-e a környezetünk, a családunk, a bará­taink, hogy keresztyének vagyunk? Felismerik-e a sza­vainkról, a tetteinkről, a mosolyunkról, a szeretetünk- ről... Ajutalom Istentől adatik és ráadásként: Boldo­gok, akik hallgatják és megtartják az Isten beszédét. CSÜTÖRTÖK „A láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” 2Kor 4,18 (Zsolt 90,10; Jak 5,13-16; Mk 10,1-12). Döbbenetes, hogy mai világunk­ban mennyire fogva tartanak bennünket a látható dol­gok. A szívünket, gondolatainkat, érzelem- és lelkivilá­gunkat lefoglalja sok-sok értéktelen és haszontalan do­log. Marad-e hely, van-e központi hely az életünkben az Örökkévaló, a láthatatlan Isten számára? Jézus arra irányítja figyelmünket, ami örök, ami érték, ami lénye­ges, ami nem vész el és azt mondja; ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. PÉNTEK „A reménység hitvallásához szilárdan ra­gaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett.” Zsid 10,23 (Zsolt 33,22; Mt 8,14-17; Mk 10,13-16). Világelsők va­gyunk pesszimizmusban mi, magyarok. Az ember ha­mar elkeseredik az élet küzdelmei során. Hiányzik a re­mény, amely éltet, erőt ad, lelkesít. A reménység aján­dékképpen adatott nekünk. Az alapja Isten hűséges szeretete, Ő nem hagyja el a Benne bízókat. A nehéz küzdelmek idején tekintsünk hitvalló bátor elődeinkre, akik kitartottak, hűségesek maradtak, mert reménysé­gük volt a meghalt és feltámadt Jézus Krisztus. Hitük legyen példa számunkra. I A HIT HALLÁSBÓL VAN Mk 4,10-12 SZERDA „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói.” Jak 1,22 (Ézs 48,18; ApCsel 3,1-10; Mk 9,42-50). A keresztyén ember hivatása Jézus Krisz­tus követése. Ehhez hozzátartozik a tamtványság meg­élése is, másképpen az engedelmesség Isten akaratá­nak, Jézus parancsainak. Az engedelmesség nem kény­szerből, hanem szeretetből és bizalomból fakad. A kér­SZOMBAT „Dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az áll­hatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipró­báltság a reménységet; a reménység pedig nem szé- gyenít meg.” Róm 5,3-5 (Zsolt 57,2; Lk 4,38-44; Mk 10,17-31). Nem szeretjük a próbákat, küzdelme­ket. Pedig a keresztyén élethez hozzátartozik. A próbák később sokszor a javunkra válnak. Nem tudjuk, Isten mit miért enged meg életünkben, de azt tudjuk, Ő ab­ból is tud jót kihozni, ami jelenleg rossznak látszik. Gondoljunk Józsefre, akinek voltak nehéz órái, évei, akit így használt Isten, akit így nevelt. Vagy gondoljunk Pálra, aki még dicsekedett is a megpróbáltatásaival. Honti Irén Jézust kérdezem: miért bántanak? Mt 26,6-13 Jézus betániai megkenetésének történetében méltatlanul ér bántás egy asszonyt, aki pedig jót tett Jé­zussal. Miért bántotok engem? — kérdezhette volna a betániai Mária a tanítványokat. Nem tette, mert helyette Jézus kérdezte: miért bánt­játok őt? Bennünket is így kérdez, amikor akarva-akaratlanul meg­bántottunk valakit. Erről volt szó a legutóbbi „Élő Víz”-ben. Most azonban nézzük az érem másik ol­dalát: miért bántanak engem? Miért bántanak engem? Ezt a kérdést nagyon sokan fölteszik, hi­szen senki sincs, akit ne ért volna már bántás, talán sokszorosan is élete során. Mindenesetre, ezt sok­kal könnyebb észrevennünk, mint azt, amikor magunk ejtettünk sebet. Helyesen tesszük, ha kérdé­sünkkel Jézushoz fordulunk. Ő először is arra kér, hogy vizsgáljuk meg, nem szolgáltattunk-e okot másoknak arra, hogy bántsanak. Nehogy ahhoz a gyerekhez le­gyünk hasonlók, aki a számonké­réskor ezt mondta: úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött. A meg­bántottak a legtöbb esetben bán­tok maguk is. Mária nem adott okot arra, hogy bántsák őt a tanít­ványok. Előfordulhat - bár inkább csak kivételképpen -, hogy ártatla­nul kell valakitől hántást szenved­nünk. Ha megkérdezzük Jézust: Uram, miért? - ő emlékeztet min­ket arra, hogy ő maga mennyi hán­tást szenvedett el ártatlanul. O az­tán igazán ártatlanul - és mégsem olvassuk róla Bibliánkban, hogy bármikor is, egyetlenegyszer is megsértődött vagy panaszkodott volna. Csak nem igényelünk ma­gunknak jobb sorsot, mint Urunké volt? Péter apostol egyenesen ar­ról szól, hogy az ártatlanul történő szenvedésre hívattunk el. Érdemes elolvasnunk lPt 2,19-23 verseit. De akár okkal, akár ok nélkül ér bántás, Jézus a kérdésünkre kér­déssel válaszol: mondd, nem azért vagy te olyan érzékeny, mert a szí­ved mélyén ott lapul a hiúság és önszeretet? Végy példát az uralko­dását kezdő Saul királyról! Ami­kor becsmérelték, úgy tett, mintha észre sem vette volna. (lSám 10,26.27) Követendő példa a föl­dönfutóvá lett Dávid király maga­tartása is, amikor hű katonájának megtiltotta, hogy bosszút álljon a gyalázkodó Simein. így indokolta: „Hagyjátok, hadd ócsároljon, hi­szen az Úr parancsolta neki. ” (2Sám 16,5-12) Szabad nekünk is meglátnunk emberek bántó, sértő magatartása mögött azt az Istent, aki ilyen módon akar minket meg­tanítani alázatra, hogy ne értékel­jük nagyra magunkat. Vagy önis­meretre, hogy ijedjünk meg, mi­lyen sötét indulat - bosszúvágy vagy hasonló - lakik bennünk. - Vagy azon fáradozik, hogy hason­lóvá formáljon minket a kereszten ellenségeiért is imádkozó Jézus­hoz. Jézus pártját fogta Máriának, amikor bántották őt a tanítványok. Neki fölösleges volt védekeznie. Neked nem elég, hogy Jézus pár­todat fogja? Talán csak nem azért fáj neked olyan nagyon a bántás és véded magad olyan hevesen, mert messze vagy Jézustól, aki pártodon állna? Elnémulhat szíved kínzó kérdé­se: miért bántanak engem? - ha odavitted Jézushoz. Ő maga né- mítja el bocsánatával, amelyre el­sősorban saját magadnak van szüksége. Marschaikó Gyula Tükör előtt „Csak addig vagyunk szi­gorúak mások iránt, míg magunkat nem ismerjük. ” Eötvös József Este a smink lemosása közben belefeledkeztem a tükörbe. Mit látni az arcomon? Kék szem, szőke haj, aránylag tűrhető ábrázat. Férjem szerint szép, de lehet, hogy ő elfogult. És szerintem? Tűrhető. Miért nem merem olyannak elfo­gadni magamat, amilyen vagyok? Talán mert a szépség is relatív. Ami az egyiknek szép, a másik számára csúfnak tűnhet. Ha azonban elfo­gadnám magamat szépnek, akkor esetleg olyannak is látszanék És mögötte mi van? Eszembe jut Gár­donyi: „Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van, láthatatlan.” Mit tu­dott Gárdonyi? Ezzel az idézettel egy kedves ta­nárnő lepett meg. Vajon miért ezt választotta a számomra? Nézem az arcomat a tükörben és szeretnék mögéje látni. Néhány könyv írójá­nak véleménye szerint ahhoz, hogy másokat szeretni tudjunk először magunkat kell tudnunk elfogadni. Hogy van ez? Ha nem tudom maga­mat elfogadni olyannak amilyen vagyok másokat hogyan tudnék? Ha nem tudok másokat elfogadni, hogyan tudnám szeretni őket. S ho­gyan várhatnám el tőlük hogy en­gem is elfogadjanak és szeressenek? Meg tudok-e másoknak bocsáta­ni? Imádkozom Istenhez, hogy bo­csássa meg vétkeimet. Vajon én tel­jes szívemből bocsátok-e meg az el­lenem vétkezőknek? Ha baj éri őket és elégtételt érzek vagy ha szóba ke­rül a nevük dühöt, akkor nem bo­csátottam meg. Meg tudok-e bocsátani magam­nak? Másoknak talán előbb. Miért? Mielőtt ezt végiggondolnám, szavak mozdulnak meg a mélyben, súlyos kövekként zúdulnak a tükörképre: MEGBOCSÁTOK NEKED, MERT TE SZENVEDSZ ÖNMA­GADTÓL! Appeltné Szigeti Beáta „Jubál volt atyja minden síposnak és lantosnak... akkor kezdték segítségül hívni az ÚR nevét ” Mózes első könyve 4. fejezet JUBÁL ’96 Gödöllő, szeptember 7-8. A már hagyománnyá váló Gödöllői Keresztyén Könnyűzenei Találkozóra várjuk zenekarok, szólóénekesek, pantomimcsoportok, képzőművészek jelentkezését. Az idei programról előzetesen: Szeptember 7. szombat: de. 10.00-től szabadtéri fellépések du. 13.00-16.00-ig zenekarok próbája a Petőfi Művelődési Központban du. 17.00 a Jubál ’96 megnyitása (a koncertek 22.00-ig tartanak) Szeptember 8. vasárnap: de. 10.00-től közös istentisztelet modern ökumenikus liturgiával du. 14.00 A Jubál ’96 koncertjei. Távollakók számára szállást, fellépő zenészeknek étkezést biztosítunk! Hangszerbörze, kazetta és könyvátusítás, híres külföldi zenészek, toplista a zenekarokról, ajándékok! Jelentkezési cím: Győri Johanna, 1204 Budapest Ady 89. TelVfax/üzenet: 283-0148 MOB: 06/20/390-110 A közeljövőben magyar nyelven is megjelenik Joachim Scharfenberg: Bevezetés a lelkipásztori pszichológiába (Einführung in die Pastoralpsychologie) című könyve. A kötet könyvesbolti forgalomba csak korlátozott példányban kerül. A könyv bolti ára 1980 Ft Lelkészek, hitoktatók, teológushallgatók, tanárok, ha a könyvet közvetlenül a kiadótól rendelik meg, kedvezményesen, 990 Ft-ért juthatnak hozzá a műhöz. Előjegyzését a következő címre küldheti be: ASTRA, 8601 Siófok, Pf. 117. Előjegyzését visszaigazoljuk, a könyvet megjelenés után utánvétellel postázzuk. ■ Immár kétezer éve hirdettetik a Jézus Krisztusról szóló örömhír a vi­lágon. Mégis, mindig voltak és van­nak emberek, akik elutasítják, kö­zömbösek maradnak iránta. A for­dulat éve után sokan kerestek Bib­liát, vásárolták és olvasták, új arcok jelentek meg a templomokban, még­is a látványos megtérések sorozata elmaradt, nem gyarapodott lélekszá­múnk sem jelentősen. Többen kér­dezik, mi az oka ennek? Miért nem olyan nagy a termés, mint amit a be­fektetett munka után elvárna az em­ber? Mai igénk ezekre a kérdésekre kíván eligazítást adni nekünk, i Előzőleg a Magvető példázatát I mondja el Jézus az egybegyűlt soka­ságnak. (Mk 4,1-9) Ez a példázat az Isten igéjének sorsáról beszél, arról, ki hogyan fogadja be. Jézus maga ad­ja meg az elhangzottak értelmét (Mk 4,13-20). Isten igéje a négyféle ige­hallgató közül csak az utolsó eseté­ben hoz termést, jelent valódi élet­változást. Ez a rossz hatásfok nyilván már igen korán elgondolkodtatta a keresztyéneket. Bennük is megfogal­mazódott a Jézus körül állók kérdé­se: Hogyan lehetséges, hogy ilyen ke- .~„en értik helyesen és fogadják be életükbe Jézus szavát? A válasz talán még jobban meg­döbbenti a mai kor emberét, mint az akkoriakat, hiszen nem ezt szoktuk meg Jézustól: Nem mindenki érti mfeg Isten országa titkait, hanem csak az, akinek megadatott. A kívül- valókat az elhangzott tanítás még tá­volabb veti az országtól, hogy meg ne téljenek. Vannak, akiket Jézus szava tanítvánnyá formál, másokat ugyan­az taszít és ellenséggé tesz. Ez való­ság volt Jézus földi életében. Jézus tanítása mindenkire hatást gyako­rolt, senki nem maradhatott közöm­bösen. A következmény Jézus meg­feszítése lett. Ma is hasonló történik minden igehirdetéskor. Vannak, akiket meg­ragad és átalakít Isten szava. Mások pedig bolondságnak tekintik az el­hangzottakat és nem kémek belőle. Mindez, úgy tűnik Jézus válaszából, mintha tőlünk független lenne, ami­ről nem is tehetünk. Valóban. Nem rajtunk múlik, akarunk-e hinni, Isten kegyelme az, ami megragad minket. A hit ajándék, nem a mi erőfeszíté­seink gyümölcse! Azonban ha csak ezt vennénk figyelembe, könnyű len­ne kibúvót keresni magunknak Isten mindenkit megszólító szeretete alól. Isten igazságos és mindenkinek fel­kínálja a megtérés lehetőségét, hi­szen Jézus mindenkiért meghajt, nemcsak a hívőkért. Ne feledjük el, hogy a magvető példázata szerint is az ige mindenhova hull, válogatás nélkül. Mégis nyilvánvaló, hogy a Jé­zushoz közel lévők, az őt keresők jobb eséllyel rendelkeznek, hogy he­lyesen értelmezzék azt. Míg a távol lévők, akik nem vették a fáradságot, hogy Jézushoz közelebb kerüljenek, igazából nem is érthetik, miről van szó. Egyszerű fizikai példa segít a meg­értésben: Minél távolabb áll valaki a beszélőtől, annál kevésbé hallja. így van ez az Isten dolgaival is. Jézus a megértés kulcsa. Minél közelebb va­gyunk őhozzá, annál jobban érthet­jük Isten akaratát életünkre nézve. Jézuson keresztül válik vüágossá a Szentírás is. Másrészt minél inkább ellenállunk Jézusnak és őt megkerül­ve akarunk Istenhez eljutni, annál kevésbé lesz elérhető Isten országa, marad titok, és mi megmaradunk a bűneinkben és Isten ítélete alatt. Nem elég tehát magunkban olvas­ni a Bibliát. Ahhoz, hogy az megnyíl­jon előttünk, szükség van magyará­zóra, eligazító vezérfonalra. Erre jött rá Luther Márton is, ezért a Szent­írásban mindenütt azt kereste: was Christum treibet, azaz ami Krisztus­hoz közelebb visz. Jézus tehát a Szentírás kulcsa. Hozzá kell közel kerülnünk ahhoz, hogy feltáruljon a titok szavairól és eljussunk az igaz Is­ten megismerésére. A hit hallásból van (Róm 10,17). Ezért tehát, aki hinni akar, annak el kell menni templomba és hallgatni Isten szavát, esélyt adni a Szentiéleknek, hogy megérinthesse őt. Aki soha nem megy templomba és nem keresi a Jé­zussal való közösséget, az ne csodál­kozzon, ha a távolban marad, kívül Isten országán. Mások talán hallgatják az igét, de nem engedelmeskednek annak. Éle­tükön nem látszik meg Jézus közel­sége. Az ilyenek még önmagukat is becsapják, azt gondolva, hogy meg­tettek mindent. Isten őrizzen minket attól, hogy azok közé tartozzunk mi is, akikre Jézus ítélő szava vonatko­zik: akik azt gondolják magukról, hogy néznek, de nem látnak, halla­nak, de valójában semmit nem érte­nek, s ezért megmarad a bűnük. Geröfi Gyuláné IMÁDKOZZUNK! Istenünk, köszönjük, hogy minden embert megtérésre hívsz. Kérünk, áldd meg ma is mindenütt a hangzó igét, hogy emberek tudjanak melletted dön­teni. Ámen. Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-töl a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz. Augusztus 24., szombat: Missziói kon­ferencia - Piliscsaba. Augusztus 25., vasárnap: „Élő víz- cseppek” - igemeditációk. Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1996. augusztus 2S. I. Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) dr. Bodrog Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós; du. 7. Bozóky Éva- n. Modor! u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II. Ördögárok u. 9. de. fél 11. Csizmazia Sándor; Békásmegyer, m Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János; Csillaghegy, m. Mátyás ldr. u. 31. de. 10- Óbuda, ül. Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV. Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Geröfi Gyuláné; de. 11. (útv.) Pintér Károly, du 6. Pintér Károly; VD. Városligeti fasor 17. de. 11. Szirmai Zoltán; du. 6. Szirmai Zoltán; VIII. ÜUöi út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIH. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII. Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VUI. Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Tűnés; IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Ihmás; X. Kerepesi út 69. de. 8. Ihmásy Ihmás; Kelenföld, XI. Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. Solymár Gábor; XL Németvölgyi út 138. de. 9. Solymár Gábor; Budagyöngye, XH. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Madocsai Miklós; Budahegyvidék, XD. Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) dr. Széchey Béla; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. fél 7. dr. Széchey Béla; xni. Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XHI. Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Thmásy Thmás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Thmásy Thmás; Pestújhely, XV. Templom tér de. 10. dr. Rafael József; Rákospalota, XV. Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály, XVI. Hősök tere 11 de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII. Tessedik tér de. 9. Marschaikó Gyula; Rákoscsaba, xvn. Péceli út 146. de. 9. Péter Attila; Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 11. Marschaikó Gyula; Rákosliget, XVII. Gőzön Gy. u. de. 11. Péter Attila; Pestszentlőrinc, xvm. Kossuth tér 3. de. 10. Missura Tibor; Pestszentimre, XVIII. Rákóczi út 8. (ref. tem­plom) de. háromnegyed 8. Missura Tibor; Kispest, XIX. Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, XIX. Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX. Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI. Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXH. Játék u. 16. de. 11. Csepreghy András; Buda­örs, (ref. imaház) de. 9. Csepreghy András ISTENTISZTELETEK A BALATON PARTJÁN Balatonaliga: du. 6; Balatonalmádi: (Bajcsy- Zs. u. 25.) du. 4; Balatonfenyves: (ref. templom) du. 6; Balatonfoldván (Városháza házasságkötő terem) du. 2; Balatonszárszó: déli 12 (német) du. 3 (magyar); Balatonszemes: (Fő u. 34.) du. 2; Balatonszepezd: de. 9; Fo­nyód: (prot. templom) du. 4; Hévíz: de. 10; Keszthely: (ref. templom) de. fél 12; Kővágó­őrs: de. fél 12; Mencshely: de. 11; Nagyvázsony: du. 2; Révfülöp: de. 10; Siófok: de. fél 10 (német), de. 11 (magyar); Szentantalfa: de. 10; Zánka: du. 6. (német). SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 12. VASÁRNAP a liturgikus szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol- tári igéje: Róm 11, 25-32; az igehirde­tés alapigéje: Mk 4,10-12. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE­TET közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hullámhosszán, augusz­tus 25-én, vasárnap de. 10.05 órakor a répcelaki evangélikus templomból. Igét hirdet: Jánosa Attila lelkész. „ÖRÖMHÍR” címmel evangélikus műsort közvetít a TV1 augusztus 25- én, vasárnap 15.35-kor. Műsorában beszámolót láthatunk a váraljai Szélrózsa ifjúsági találkozóról. „ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” címmel evangélikus félórát közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hul­lámhosszán augusztus 26-án, hétfőn 1330-kor. Előtte 13.20-kor evangélikus korálismertetés lesz. HAZAI ESEMENYEK ORGONAZENÉS ÁHÍTAT augusztus 25-én, vasárnap 18 órakor a Deák téri templomban. Orgonái: DÁVID ISTVÁN Műsor: Brahms: Korálfeldolgozások Bach: Passacaglia Apróhirdetés HÁZASSÁG Férjhez adnám - jelenleg Erdélyben élő 28 éves elvált asszony lányomat 5 éves gye­rekkel, 164 cm magas, csinos, életvidám, energetikus, szakmával rendelkezik - kora­beli férfihez. Jelige: „Őszirózsa”. Evangélikus főiskolás lányok elfogadható áron lakást bérelnének. Ttlefon: 183-4241. Dadust keresünk 4 hónapos kislányunk mellé, csecsemő ellátásban gyakorlott, türel­mes, kedves asszony személyében, egész napra. Telefon: 06 (20) 356-051. LELKESZAVATASOK A DELI EGYHÁZKERÜLETBEN D. dr. Harmati Béla püspök augusztus 24-én, szombaton du. 3 órakor Smidéliusz Gábor és Sefcsik Zoltán végzett teológusokat a Budapest-zuglói templomban, augusztus 24-én, du. 6 órakor Bátovszky Gábor végzett teológust a Budapest-cinkotai templomban, augusztus 25-én, vasárnap du. 6 órakor Haga Éva végzett teológust a barcsi evangélikus templomban lelkésszé avatja. A lelkészavatásokra érdeklődőket, barátokat, a gyülekezetek tagjait szeretettel váiják. LAKÁS Életjáradékos lakást vagy házat keresek a fővárosban, vagy környékén. Magas induló összeget fizetek és havi részletet. 06 (26) 326-408. A Börtönszolgálat imatémája: Imádkozzunk minden elfelejtett embe­rért, akik otthonuk magányában, a szo­ciális intézményekben, kórházakban, börtönökben vagy az utcán élnek csa­ládjuktól, rokonaiktól, barátaiktól, em­bertársaiktól mellőzve! TV-RIPORT Augusztus 27-én, kedden este 7 óra­kor a SZÍV TV csatornáján Az én esetem (különkiadás) címmel dr. Frenkl Róbert tanszékvezető egyetemi tanárral Szénási Tünde szerkesztő riporter be­szélget. Az adást augusztus 28-án, szer­dán du. 2 órakor megismétlik. ilQHANNUS, A név, amely a földkerekség 70 országában ismert Digitális orgonáink választéka 12, kategóriájában világelső hangszerrel bővült, melyek a 18+8 bites technológia és a 4 év­százados orgonaépítési tapasz­talat találkozásából születtek. A hagyományos megbízhatóság mellett ellenőrizhető hazai refe­renciákkal, egyedi szolgáltatás­okkal, új, kedvezményes fizetési feltételekkel várjuk érdeklődőink­et a holland Johannus Orgona- gyár magyarországi képviseletén: Speed-ex Kft. 1056 Budapest, Irányi u. 17. III. 1. Tel/Fax: 1180-786 vagy 1180-191 GOMBOS LAJOS aranykoszorús harangöntö mester 2162 örbottyán, Rákóczi út 119. Pf. 3. Telefon: 06/27/360-175 Budapesti iroda: XIII., Jász u. 60/B Telefon: 06/60-332-522. CD Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TOTH-SZÖLLŐS MIHÁLY Szerkesztőség é§ kiadóhivatal 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 133-6438; 134-3567 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (960010/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 92002-220053. Petőfi Nyomda RT Kecskemét Felelős vezető: SEBESVAI Hl LÁSZLÓ vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalban közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési díj belföldön: fél évre 910 Ft, egész évre 1820 Ft Előfizetési díj külföldön: szomszédos országokban: egész évre 3800 Ft (postázással együtt), más országokban (nyugaton): Mész évre 42 USD (63 DEM) légipostával; 58 USD (87 DEM) Csekkszámlaszám: 11708001-20204127 Beküldött kéziratokat nem őrzünk msQ és nem adunk visszal

Next

/
Oldalképek
Tartalom