Evangélikus Élet, 1995 (60. évfolyam, 1-53. szám)

1995-01-01 / 1. szám

Evangélikus Élet 1995. január 1.----------NAPRÓL NAPRA------­Am it pedig szóltok, vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ö általa. Kol 3,1 VASÁRNAP iiszen olyanok vagytok a kezemben Izráel háza, mint az agyag a fazekas kezében. Jer 18,6 (Ef 2,10; Lk 4,16-21; Jak 4,13-15; Zsolt 8.) Az agyagot formáló kézműves régi, antik kép. A régiek ilyennek képzelték Istent. Formázza az anyagot, így alkot, nem teremt, főleg nem a semmiből. Ezt az eredendően pogány görög gondo­latot látjuk feltűnni Jeremiás könyvében egészen más érte­lemben. A nép olyan Isten kezében, mint az anyag. For­málható, alakítható számára. Ő olyanná formáz minket, I amilyenné kíván. Ha nem sikerül elsőre, akkor újra próbál­ja, egészen addig, amíg el nem éri a kívánt eredményt. HÉTFŐ Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségek­ben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetések­ben és szorongattatásokban; mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. 2Kor 12, (2Móz 2,1-10; lMóz 1,1-13.) Pál apostol átélte a szorongattatást, bántalmazást, nyomo­rúságot és üldöztetést. Aki hozzá hasonlóan átélt hasonló­kat, még nem biztos, hogy eljutott arra a következtetésre, amire O. Aki szabadon, Krisztusért vállalva éri meg a szorongattatást, az azonban eljuthat az erőtlenségben meg­élt erő lelki ajándékához, amit Krisztustól kap cserébe. KEDD Uram, te vagy egyedül! Te alkottad az eget, az egek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket és mindent, ami bennük van. Te adsz életet mindnyájuknak. Neh 9 (Jel 14,7; 5Móz 33,26-29; lMóz 1,14-25.) Az, hogy egyedül ő van, itt nem hitvallás a többistenhittel szemben. Egyedül az Úr, O minden min­denekben. A jelenségek mögött kitapintható az isteni pul­I zus. Minden életjelenség mögött az 0 arcait és álarcait láthatjuk, hol megtévesztő módon, hol csak kissé fátyolo- zottan. Nem lehet tőle függetlenül létezni, mert Ő minden I élet alapja, így az Ő elutasítása, az élet elutasítása. I SZERDA Jézus vette a poharat és hálát adott, nekik adta, I és mondta: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én I vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik bűnök I bocsánatára.” Mt 26,27-28. (Ézs 55,3; 2Kor 6,14-16; I lMóz 1,26-24/a.) Ebben a pohárban nem vér volt, hanem I bor, mint a pászkavacsora elmaradhatatlan tartozéka. Az I áldomás poharából azonban a Szövetség Vérének kelyhe lesz Krisztus szavai nyomán. Az önfeláldozás bizonyítéká­nak, a vérnek ivása, magunkhoz vétele által nem csap le reánk az igazság kardja, Isten haragja. A szentség vétele révén magunk is részesei leszünk Jézus önfeláldozó tetté­nek. Vérünk egyesül az 0 vérével, s így közösségben va­gyunk vele, és „Benne vagyunk”, ahogy Pál szereti monda­ni. O pedig bennünk, kitörölhetetlenül. CSÜTÖRTÖK Ha valóban megnyertem jóindulatodat, is­mertesd meg velem te utadat, hadd tanuljam meg tőled, hogy megnyertem jóindulatodat. 2Móz 33,13. (Jn 14,6; Zsid 13,8—9/b; lMóz 2,4/b—17.) Ennek a megnyert jóindulatnak az eredményeként láthatta meg Mózes „Isten hátát”, ami képletesen azt jelenti; az utólagosan felismert Istent. Luther ezt hangsúlyozza: Istent a jelen pillanatban nem lehet meg­látni, csak az utólagos ráeszmélés számára megfogható je­lenléte. Innen a pillanat minden kétsége és szorongása. PÉNTEK Mondjatok igazat egymásnak! Zak 8,16. (Fii 4,8; Mt 2,1-12; Ef 3,2-6; lMóz 2,18-25.) Ha a hamisság kitudódik, akkor majdnem örökre elvész a bizalom. Az őszinteség nem könnyű. Emberileg érthető, ha valaki a nem-őszinteséget választja, hiszen így elkerülhetőek bizo­nyos összekülönbözések. Krisztus, ha nem az igazmondás parancsának enged, nem került volna keresztre. Ha valakit mindenki kedvel és elfogad, még nem biztos, hogy jó ke­resztyén. Inkább csak mindenkinek igazat adó ember, bó- ■ lógató János, aki felett elvonul a Lélek minden vihara. SZOMBAT Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Jn 10,27-28. (Ezsd 8,31; Zak 8,20-23; lMóz 3,1-13.) Krisztus követése János evangélista bitonysá- ga szerint olyan, mint a juh-pásztor viszonya. 0 tudja, merre a jó legelő és ismeri az időt, mikor kell mozgatni a nyájat, azt is, mikor kell hazaterelni. A juhok nem sokban külön­böznek egymástól, nem így az emberek. Egy pásztornak könnyű a dolga, de az emberek pásztorának már korántsem az. De valamennyi emberben közös az Istenre való ínség. Ebből a szempontból és csakis ebből beszélhetünk a kérész- I tyén gyülekezetről úgy, mint nyájról. Ebben az értelemben I vagyunk és lehetünk Krisztus bárányai. Nagy Zoltán j Koinonia: közösség Istennel és egymással Első nap Közösség: A szőlötő és a szőlővesszők (János 15,5) Ézsaiás 40,27-31 Akik az Úrban bíznak, erejük megújul Zsoltárok 1 Mint a folyóvíz mellé ültetett fa lKor 12,12-13 Krisztus, az egy test János 15,1-5 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők Az első Zsoltár arról az emberről beszél, aki olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa (Zsolt 1,3). Ez a hasonlat azokra a keresztyénekre áll, akiknek az élete mélyen gyökerezik Istenbe vetett hitükben. Ez a hit az élet szilárd alapja, valamint az erő és reménység örökös forrása lehet számunkra (Ézsaiás 40,31). A sötétség és a reménytelenség óráiban sem szabad elfeledkeznünk er­ről a forrásról, hanem Isten hűségében bízva, életünket alapozhatjuk rá. Bábel tornyának története Mózes el­ső könyvének 11. fejezetében az Isten­től elszakadt élet illusztrációja. Ha az emberek nem fogadják el Istent hűsé­ges társuknak, akire számíthatnak, ak­kor az egység közöttük felbomlik, egy­mással való kapcsolattartásuk is lehe­tetlenné válik. Nem értik meg egymást, azért munkájukat sem tudják sikeresen befejezni. A 127. Zsoltár is olyan embe­rekről beszél, akik hiába dolgoznak ak­kor, ha nem számítanak Istenre, aki a házat építi. Jézus Krisztus figyelmeztet­Isten hűsége állandó. Annak ellenére, hogy mi gyakran tönkretesszük Istennel való kapcsölatunkat, az ő változatlan szeretete újjáépítheti egységét velünk, valamint a mi elrontott kapcsolatainkat keresztyén testvéreinkkel. Isten ezt új szövetségével viszi véghez, valamint úgy, hogy törvényét mélyen a szívünkbe helyezi (Jer 31.). Ez az új szövetség azonban részünkről is szívbeli megújulást és megtérést igényel. Isten kegyelme és irgalma az, amely elvég­zi bennünk ezeket a változásokat, így újra hozzá fordulhatunk (Zsoltárok 103). A szőlőtő és a szőlővesszők képe Jézus Krisztus és a hívők kapcsola­tára utal (János 15,5), amely gyü­mölcstermővé akkor válik, ha közös­ségben élünk keresztyén testvéreink­kel is. Feladatunk, hogy Krisztussal való kapcsolatunk mindig élő maradjon és általa, a „szőlőtő” által Isten népével, a „szőlővesszőkkel” is közösségben maradjunk. Ilyen módon szeretetet, bátorítást, útmutatást kaphatunk min­ni akar bennünket, hogy maradjunk meg őbenne, hiszen az elfordulás pusz­tuláshoz vezet (János 15,6). A hívők közösségén belüli szakadások a Krisz­tussal való közösséget is rombolják (lKor 1,10-13). Az első keresztyén közösségekben is jelen volt a viszálykodás és széthúzás. A korai gyülekezetek vezetőinek, mint Pál apostol, szenvedélyes egységkeresé­sének ellenére sem mindig valósult meg az igazi közösség, „koinonia” (1 Kor 1). És bár a viszálykodások oka gyakran Jézus Krisztus engesztelő halála és feltámadása építi újra közösségünket Is­tennel, segít abban, hogy embertár­sainkhoz ismét közelebb kerülhessünk és békességben éljünk Isten teremtett világával. A megváltás csodáját így lát­hatjuk az ő teljességében: Isten Jézus Krisztusban megjelenő kegyelme és sze­retete által (Róma 5). Krisztus megváltó munkája miatt mindent kérhetünk Istentől már most is, a teljes egység megvalósulásához vezető utunkon (János 15,7). Az így megszen- * telt élet akkor lehetővé teszi számunkra, dennapi keresztyén életünkhöz. A hí­vők közösségében (koinonia) élők va­lamennyien a test többi tagjára vannak utalva. (lKor 12,12). Imádkozzunk Kegyelmes Urunk, remény és erő forrása, hálát adunk neked hűségedért, és velünk kötött szövetségedért. Hálát adunk keresztyén testvéreinkért, akik­kel együtt a te népedként élhetünk. Adj nekünk életünk minden napján bátor­ságot ahhoz, hogy hitünk útján újabb és újabb lépéseket tegyünk, nyisd meg szívünket, hogy elmélyítsük közössé­günket testvéreinkkel, akik által a Te nevedben bátorítást, útmutatást és ta­nácsot kaphatunk mindennapi éle­tünkhöz. Amen. alapvető véleménykülönbség volt, sok esetben mégis az emberi büszkeség és önzés romboló ereje vezetett szakadá­sokhoz (Márk 10,37). Imádkozzunk Kegyelmes Istenünk, te látod önzé­sünket és hogy képtelenek vagyunk hű­ségesen megállni a veled való közösség­ben. Újra és újra saját bölcsességünket, saját tudásunkat és akaratunkat szeret-, nénk a te akaratod fölé helyezni ma­gunk és mások számára. Légy kegyel­mes hozzánk és erősítsd meg hitünket, hogy keressük akaratodat és megma­radjunk tebenned. Bátoríts, hogy tud­junk a te utadon járni, és ne legyen köz­tünk megosztottság, keressük a testvé­reinkkel való mélyebb közösséget, akik­kel együtt a te néped vagyunk. Ámen. hogy legyőzzük a válaszfalakat, ame­lyek azért léteznek a Krisztusban hivő emberek között azon az úton, ami a teljes „koinonia” felé vezet. Imádkozzunk Megújító Istenünk, testi és lelki se­bek gyógyítója, hálát adunk neked azért az új életért, amelyet tőled kapha­tunk. Tölts el bennünket azzal az örömteli reménységgel, amelyet Jézus Krisztus halála és feltámadása hozott meg számunkra. Add, hogy soha el ne szakadhassunk a tőtől, Jézus Krisztus­tól, és kegyelmed által segítsd népedet, hogy legyőzze a testvért testvértől elvá­lasztó korlátokat, hogy egyházad végre egy lehessen. Jézus Krisztus nevében kéijük ezt, aki él és uralkodik Veled és a Szentlélekkel örökkön örökké. Amen. Második nap A felbomlott közösség (János 15,6) lMózes 11,1—9 Nem értik meg egymást Zsoltárok 127,1-2 Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők lKor 1,10—13 Részekre van-e osztva Krisztus? Márk 10,35-45 Aki naggyá akar lenni közietek, az legyen szolgátok Harmadik nap Az új közösség (János 15,4) Jeremiás 31,31-34 Új szövetséget kötök, törvényemet beléjük helyezem Zsoltárok 103,8—18Irgalmas és kegyelmes az Úr Róma 5,10-11 Dicsekszünk az Istennel, aki által elnyertük a megbékélést János 15,4-7 Aki énbennem marad és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt Negyedik nap Közösség: Isten ismeretének forrása (János 15,15) Hóseás 2,19—22 Eljegyezlek magamnak, és megismered az Urat Zsolt 119,129-144 Isten igéje világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket lKor 2,1-10 A Lélek által, aki Isten mélységeit vizsgálja, részesülünk a Szentháromság közösségéből János 1,9.14-18 Az Ige eljött a világba, így vált teljessé Istennek az emberek­kel kötött szövetsége. Az egyetlen Fiú által ismerhetjük meg az Atyát. Isten úgy ismertette meg magát né­pével, hogy eljegyezte magának az em­bereket a szeretet és irgalom ajándéká­val. Egy megmásíthatatlan szövetséget, közösséget hoz létre önmaga és az em­beriség között. Hóseás gyönyörűen írja le ennek a szövetségnek a természetét, az irgalom (hesed) szót használja, amely világi értelmezésben barátságot, szolidaritást, állhatatosságot, kedves­séget és hűséget jelent (Hóseás 2,19-22). Közösségben élve Istennel és Isten­ben, megismerhetjük őt teljességében, ahogyan felismerjük ajándékait, és ahogyan mi is megpróbálunk hűsége­dé sen élni ehhez a szövetséghez, mégpe­dig úgy, hogy állhatatosak vagyunk a hitben és az embertársaink iránti szere- tetben. .A keresztyén koinoniában Jézussal találkozhatunk, Krisztusnak és Úrnak vallhatjuk őt, apnak a Fiúnak, aki megismerteti velünk az Atyát, amikor életét adja értünk (János 1,16—18). Szendéikét adja nekünk, aki „mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is” (lKor 2,1-10), és a Lélek munkája nyomán a Szentháromság közösségé­ben is részesülhetünk. És akkor igazán tudjuk majd egymást szeretni úgy, hogy Isten szeretetét adjuk tovább egy­másnak, azt a szeretetet, amelyet az Atyától kaptunk. Az ökumenikus munkában való részvétel által Isten ismeretében is elő­rejuthatunk, annak az Istennek az is­meretében, aki az egyház egységének és közösségének a forrása, noha ez a kö­zösség még nem tökéletes. Az egység ajándékának elnyerése növekedést je­lent annak az ismeretében, aki az egy­ség szerzője. Imádkozzunk Igazság Istene, Te Krisztus által ki­hoztál bennünket a sötétségből a te csodálatos fényedbe! Újítsd meg ben­nünk és egyházadban Szendelked aján­dékát. Add, hogy Szendelked által sze­retetünk újraéledjen, hogy egymás iránti szeretetünket látva, a világ meg­lássa, hogy tanítványaid vagyunk és dicsőítsék a Te nevedet, aki élsz és ural­kodsz a Szentlélekkel együtt örökkön örökké. Amen. (Folytatjuk a következő számban.) lKor 3,9-15 Újévi igénk nagyarányú építke­zésről beszél. Szó van az építőmes­terről és más „kőművesekről” is. Beszél igénk az építmény alapjáról, tovább olvasva, más építőanya­gokról is. Építkezés. Ha itt megáll- nánk, ebből máris elegendő újévi üzenetet hallhatnánk. Isten épít­kezni akar. S ez most nem egyházi épületeinkre vonatkozik, hanem a gyülekezet építésére. Jó lenne, ha idén ez lenne a főtéma. Rombolás és romosodás helyett kérjük Is­tent : tegye az újesztendőt valóban az építés évévé, a belső megépülés idejévé, mert erre van szükségünk, mindnyájunknak, és egész egyhá­zunknak is. - Mégis tekintsük meg azért az építés részleteit is. 1. „Más alapot senki nem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” Az építkezés az alappal kezdődik, enélkül hiába húzzuk a falakat a legjobb anyagból. - Vala­hol egy falu utcájában - mert már közlekedni alig lehetett - elhatá­rozták: járdát építenek. Amikor elkezdték az alapok ásását, rátalál­tak a régi betonjárdára, csak le kellett tisztítani a sok rárakódott réteget, piszkot. Hasonlóról van szó igénkben is, nem kell tömünk fejünket, hogy mi legyen az alap: megvan az. Ezért beszél a bölcs építőmester „meglévő” alapról: Jézus Krisztusról, akit Isten ra­kott, tett le alapul. Rátalálni, rá­építeni - ez a feladat. November­ben az országos evangélizáció kez­dő alkalmán többször hallottuk a felszólítást: vissza az alapokhoz. Az ébredés, megelevenedés, meg­épülés egyetlen útja ez. Csak most így kell fogalmazni: vissza az alap­hoz! A meglévőhöz, a mindig erős­höz és mindig ugyanúgy hordozó­hoz. Keresztyén életünk és egyhá­zunk egyetlen „alapkérdése”: rá­épültünk-e Jézus Krisztusra? Hall­gatjuk-e szavát, hiszünk-e Benne, és szavához tartjuk-e életünket? Az újév küszöbén így érvényes a régi keresztyén B. U. É. K. köszön­tés: bízzad újra életedet Krisztus­ra! 2. „Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, az a nap fogja vilá­gossá termi." Építkezésünknek jö­vőt állónak, viharállónak kell len­nie. A mi építkezésünket nem a jelen dönti el, nem is mi vagyunk egymás bírái. Majd az utolsó nap lesz a döntő: megáll, vagy pusztul építkezésünk. Nem mindegy tehát, hogy a meglévő alapra „hogyan” és „mit” építünk - figyelmeztet igénk. Nem biztos, hogy minden építi a gyülekezetét, vagy a keresz­tén életet, amit mi építőnek vé­lünk. Kiderülhet azon a napon, hogy az építés módja sem volt he­lyes és az építőanyag sem időtálló igazán. Pál apostol itt elsősorban gyülekezeti munkásoknak szól. Érdemes nekünk is feltenni a kér­dést és szembenézni vele: bizo­nyos, hogy egy-egy gyülekezet épí­tésében eltöltött élet valóban építő volt? A nagy nap fogja ezt világos­sá tenni, a jutalmazás, vagy meg- szégyenülés napja. - De azt hi­szem, hogy ezen túl a gyülekezet tagjaihoz is van ennek a részletnek üzenete. Milyen keresztyén életet építünk Krisztusra? Igaz, hogy az alap a döntő és megtartó. De igénk fogalmazásában a ráépített keresz­tyén élet is lehet különböző értékű. Legalábbis Isten szemében. Más szóval: hiába vallja valaki, talán szép és nagy szavakkal is, hogy életét mennyire Krisztusra építi, ha élete értéktelen, és nem építő, ha­nem romboló. Mert sajnos, ilyen is létezik. Jézus úgy beszél ezekről, hogy életük „Uram, Uram!” - Is­ten akaratának cselekvése nélkül. Újév napján ebből a szempontból lehetne és kellene újat kezdeni. Az alap megvan, talán még van idő az Isten szerinti értékes élet ráépítésé­hez egyénileg, családjainkban és gyülekezeteinkben is. Isten adjon így boldog újeszten­dőt, tegye az évet az építkezés, a ráépítés és felépítés idejévé, hogy a nagy napon Ő maga is elmondhas­sa rólunk: „Isten épülete vagy­tok.” Ebben az értelemben kívá­nunk egyházunknak és mindenki­nek boldog új évet, boldog építke­zést! K. L. IMÁDKOZZUNK! Urunk, aki három nap alatt megépítet­ted' tested' templomát, halálod1 és feltá­madásod lett az 'egyház megépülésének alapjává, kérünk, tedd az új évet is az építés évévé! Építsd életünket, gyüleke­zetünket, egyházunkat, de építsd hazán­kat és az egész világot is irgalmas és üdvözítő szereteteddel. Ámen. HAZAI ESEMÉNY Az Evangélikus Naptár 130. lapján a Magyar ökumenikus Szeretetszolgálat­ról szóló cikk végén a bankszámla szá­ma tévesen - került kinyomtatásra. A pontos számlaszám a kővetkező: Budapest Bank Rt 209-23006 TANÁRI PÁLYÁZAT A Deák téri Evangélikus Gimnázium felvételt hirdet angol, német, magyar történelem, matematika, számítástech­nika, földrajz, kémia, biológia, és test­nevelés szakos, evangélikus vallású, egyházunkhoz kötődő középiskolai ta­nárok számára az 1995/96-os tanévre. Félállás, óraadás is lehetséges. A pályázatokat (mellékletek: önélet­rajz, pedagógiai elképzelések vázlata, lelkészi ajánlás és az egyetemi diploma másolata) kéijük 1995. január 31-ig be­küldeni a gimnázium igazgatójának az alábbi címre: Deák téri Evangélikus Gimnázium, 1052 Budapestt, Sütő u. 1. GIMNÁZIUMI FELVÉTELI HIRDETÉSEK A Deák téri Evangélikus Gimnázium felvételt hirdet nyolcosztályos tagoza­tára az 1995/96-os tanévre, olyan jelen­leg 4. osztályos budapesti és a főváros közvetlen közelében lakó evangélikus tanulók számára, akiknek mind maga­tartásuk és szorgalmuk, mind tanulmá­nyi eredményük jó. Internátusi elhelye­zést várhatóan tudunk biztosítani. Jelentkezési lapok a budapesti és Pest megyei evangélikus lelkészi hivatalokban és a gimnáziumban szerezhetők be. A jelentkezés határideje: 1995. február 17. Á jelentkezési lapokat kéijük a gim­názium címére küldeni vagy személyesen leadni: 1052 Budapest, Sütő utca 1. A Békéscsabai Evangélikus Gimnázi­um felvételt hirdet 1995/96. tanévre a nyolcosztályos gimnázium első osztá­lyába .2 tanulócsoportba és a négyosz­tályos gimnázium első osztályába 3 ta­nulócsoportba. Jelentkezési határidő: 1995. január 15. A felvételi elbeszélge­tés és képességvizsgálat időpontja: 1995. február 11. 7.30-kor. A felvételi eredményéről tájékoztatunk 1995. feb­ruár 15. Kollégiumi elhelyezést biztosí­tunk. Jelentkezési lap a Békés megyei lelkészi hivatalokban, valamint a gim­náziumban szerezhető be. Cím: Békés­csabai Evangélikus Gimnázium, 5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2. Pf. 426. Telefon: (66)454-511. A Bőrtőnpasztorációs Társaság ima­témája január 1-jén, vasárnap estére: Imádkozzunk azért/elmélkedjünk ar­ról, hogy az új önkormányzatok aláza­tosan, áldozatosan szolgálják a köz ér­dekeket és bennük az elesettek, hajlék­talanok és a börtönből szabadult, talp- raállni akarók ügyét. EGYHÁZZENE TANULÁSI LEHETŐSÉG A BUDAPESTI WEINER LEÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN Egyházzene tanítás heti 4-5 órában ökumenikus keretben. Végezhető fő­szakként, második szakként vagy érett­ségi után. Négy év elvégzése után kon­zervatórium! érettségi vizsga tehető. A képzés célja: gyakorlati egyházzenei szolgálat saját felekezetben, továbbta­nulás felsőfokon. Vidéki hallgatóknak kollégiumi el­helyezési lehetőség. Jelentkezési határidő: 1995. jan. 10. Jelentkezési anyag átvehető az isko­lában : Bp. XI. Rácz László u. 4. Felvételi vizsga március első felében. Érdeklődni lehet telefonon az esti órákban: Mezei János tanszakvezető tel.: 185- 4654 Finta Gergely orgonatanár tel.: 182- 2776 SEGÍTSÉG A LELKIPÁSZTORI MUNKÁBAN - az Ev. Rádiómisszió új kazettái: „Uram, nincs emberem!” - magányo­soknak, időseknek „Bizony, javamra vált a.nagy keserű­ség” - betegeknek „Űzd el homályomat!” - gyászolóknak A 2 x 15 perces kazetták megrendelhe­tőek az Évangélikus Rádiómisszió cí­mén: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. A kazettákért csak adományokat foga­dunk el... ÚJ KIADVÁNYOK SAJTÓOSZTÁLYUNKON! Karácsonyra megjelent a gyermekek imádságoskönyve: „URAM, TANÍTS MINKET IMÁDKOZNI!” címen gyer­mekeknek és szülőknek, összeállította: Ferenczy Erzsébet. Ára: 180,-Ft. Megjelent az EVANGÉLIKUS NAPTAR 1995. Ára: 166,-Ft. Kapha­tó a Sajtóosztályon. MEGJELENT A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT LEGÚJABB BIBLIAKIADÁSA: SZINOPSZIS A négy evangélium párhuzamos szö­vegeinek (ún. szinoptikus kiadása. Nél­külözhetetlen lelkészeknek, hitokta­tóknak, bibliakutatóknak és a minden­napos bibliaolvasást is jól segíti. Ára: 1560,- Ft. Kapható a Sajtóosztályon, 1085 Budapest, Üllői út 24. ISTENTISZTELETI REND ) Budapesten, 1995. január 1. I I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsao Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. dn Zsigmondy Árpád; XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Hafenscher Károly; Modori uJ 6. de. fél 10. ; Pesthidegkút, II. Ördögárolfl u. 9. de. fél 11. ; Csillaghegy, ül. Mátyás kir. u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, Ill.k Dévai B. M. tér de. 10. Bálintné Varsányi! Vilma; Újpest, IV. Leibstück Mária u. 36-38.1 de. 10. Blázy Lajos; V. Deák tér 4. de. 9.1 (úrv.) Gerőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) Pintér I Károly; du. 6. Gerőfi Gyuláné; VB. Városli­geti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; I du. 6. Muntag Andomé; VIII. Üllői út 24. £ de. fél 11. Kertész Géza; VIII. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII. Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII. Vajda P. u. 33.de. fél 10. Fabiny Tamás; IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Tamás; Kelenföld, XI. Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; de. 11. (úrv.) Csepregi András; du. 6. Ferenczy Er­zsébet; XI. Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; Budahegyvidék, XII. Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.) Takács József; du. fél 7. Kő- szeghy Tamás; XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) ifj. Kendeh György; XIV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marian­na; Pestújhely, XV. Templom tér. de. 10. Bizik László; Rákospalota, XV. Juhos u. 28. Kistemplom de. 10. [szabó István; Rákos­szentmihály, XVI. Hősök tere de. 10. (úrv.) dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI. Bat­thyány I. u. de. fél 11. Pálinkás Ingrid; Rá­koshegy, XVII. Tessedik tér de. 9. (úrv.) Ko­sa László; Rákoscsaba, XVII. Péceü út 146. de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kosa László; Rákosliget, XVII. Gózon Gyula u. de. 11. (úrv.) Fűke Szabolcs; Pestszentlörinc, XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII. Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. (úrv.) Havasi Kálmán; Kispest, XIX. Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Pestszenterzsébet, XX. Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI. Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Solymár Gábor; Törökbálint, Szent István út du. 3. Solymár Gábor; Budakeszi, de. 8. Kőszeghy Tamás. ÚJÉV NAPJÁN az oltárterítő színe: fehér. A délelőtti istentisztelet oltári igé­je: Jn 14,13-15; az igehirdetés alapigé­je: lKor 3,9-15. ÚJÉV NAPJÁN, 1995. január 1-jén evangélikus istentiszteletet közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hullám­hosszán az érdi evangélikus templomból. Igét hirdet: Ittzés István lelkész. EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- SZ1Ó: 15.30-15.45-ig, 49 m-es rövid­hullám, 6230 kHz. _.O....­december 31. szombat: Évvégi „lel­tár” - Győri János Sámuel. január 1. vasárnap: Az év igéje - Gáncs Péter. Levelezési cím: Evangélikus Rádió­misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. SZÜLETÉS Isten iránti hálával tudatjuk, hogy ne­gyedik gyermekünk Zsolt Imre 1994. november 25-én megszületett. Bencéné Szabó Márta és Bence Imre •^^V'A'pró^iráietósj Számitógépes, képesített könyvelőt keres a Sajtóosztály. Telefon: 133-6438. Jó állapotú komódot és ülőgarnitúrát ven­nék. Radosné Lengyel Anna. Tel.: 1673-219 Egyedül élő idős asszony ellátására heti 5-7 alkalommal nappali 8-10 órára szakkép­zett ápolónőt, vagy ápolásban gyakorlott se­gítséget keresünk. Este: 181-1493, 136-9482. Különbejáratú albérleti szobát keres fiatal nő Budapesten vagy környékén. Tel.: 118- 8736. 61 éves özvegyasszony levelező társakat keres. „Magányos” jeligére. Festői környezetben Balatonhoz, Hévízhez közel épülő, teljes ellátást biztosító idősek Otthonházába jelentkezéseket fogadunk el, öröklődő bekerülési lehetőséggel. Napfény Otthonház 8316 Várvölgy, Kossuth L. u. 67. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 133-6438; 134-3567 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedö Központ Kft. (940073/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalában közvetlenül vagy postautalványon. Templomi térfosztás az Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. Előfizetési dij: fél évre 780 Ft, egy évre 1560 Ft.. Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem érzünk meg és nem adunk vissza I ÚJÉV ÜNNEPÉNEK IGÉJE BOLDOG ÉPÍTKEZŐ ÉVET!

Next

/
Oldalképek
Tartalom