Evangélikus Élet, 1995 (60. évfolyam, 1-53. szám)

1995-11-05 / 45. szám

Evangélikus Eiet 1995. november 5. NAPRÓL NAPRA A rossz, hanem te győzd le a Ne győzzön le téged a rosszat jóval Róm 12,21 VASÁRNAP Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt. Zsolt 42,3 (Róm 8,25, Mt 5,38-48, Ef 6,10-17, Zsolt 106,1-5). Hatalmas termőtalaj az emberi lélek. Kívánja az Isten igéjét és az ebből fakadó látást, a hitet. E hit­ben tud állhatatos lenni az ember, és tettekben igaznak bizonyulni. Ezért öröm, ha vágyódunk Isten igazságá­nak oszlopához, a templomhoz, mert ott találkozhatom szabadító Istenemmel, aki szól hozzám. HÉTFŐ Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te neved dicsőségéért! Ments meg minket, és nevedért bo­csásd meg vétkeimet. Zsolt 79,9 (Zsid 9,28, lKor 9,13-18, Jób 19,21-29). Panaszban, bánatban mindig se­gítségért kiált az ember. Rászorul a segítségre, melyben nyugalmat, békességet, megoldást talál. Isten segíteni akar, megszabadít a bűntől, hogy ne vergődjünk annak káoszában, hanem emelkedjünk fel a benne való bizalom által az életre. Ebben van megváltásának ereje, Fiának egyszeri, örök áldozatának bűnbocsánata és kegyelme. KEDD Itt vagyok, tegye velem az Úr, amit jónak lát. 2Sám 15,26 (Fii 1,20,2Kor 10,1-6, Jób 28,1-19). Jó do­log bölcsnek, okosnak lenni, ha tudunk ebből eredő éle­tet élni. Azonban nem mi vagyunk a bölcsesség forrása, nem topáz, nem Ofir aranya, hanem a Mindenható. Is­ten országa elközelgett, közöttünk van, vele a bölcses­ség is, csak élnünk kell általa, és mernünk engedni azt, amit Isten jónak Iát életünkben. Ez nem kiszolgáltatott­ság, hanem felébredés, ráébredés arra, hogy Isten meg­mentő Úr, és szerető Atya. SZERDA Te pedig ujjongani foßz az Úrban, dicseked­ni fogsz Izrael Szentjével, Ezs 41,16 (Róm 5,11, lMóz 13,7-18, Jób 28,20-28). Isten Izrael Szentjével biztat, nem hagyja, hogy elvesszen az ember. ígéretét tettek­ben igazolta, Izrael Szentje, Jézus lett a Megváltónk, aki részesít minket a megbékélés ajándékában. E meg­békélésben tapasztalhatjuk meg Isten türelmét, jóságát, szeretetét. Ezt követnünk, gyakorolnunk kell, hogy az emberek közötti kapcsolatban ez meglátszódjék. CSÜTÖRTÖK Mert az Úréi a 1‘öld oszlopai, rájuk he­lyezte a földkerekséget. lSám 2,8 (Jel 4,11, lKor 12,12-27, Jób 29,1-20). Bárcsak olyan volnék, mint a hajdani hónapokban! Mint azokban a napokban, ami­kor Isten őrzött engem (Jób 29,2). Az Ószövetségben gyakran előfordul a hálaadás. Hálaadáskor megindul az ember lelke Isten iránt, kitárulkozik előtte, ilyenkor a legőszintébb. Dicséri Istent, emlékezik hatalmas tettei­re, és arra, hogy imádsága meghallgatásra talált. Jézus is hálát ad Lázár feltámasztása előtt. A hálaadás ma is aktuális, van miért! Naponként: a kenyérért, munkán­kért, szüléinkért, gyermekeinkért, de legjobban a meg­váltásért. PÉNTEK Ott legyetek Isteneteknek, az Úrnak színe előtt, és örüljetek házatok népével együtt minden szer­zeményeteknek, amellyel megáld Istenetek, az Úr. 5Móz 12,7 (Mt ,11,18-19, Lk 22,31-38, Jób 30,1-17). Mózes népe az Úr színe előtt járt, Jézus viszont az em­berhez jött el. Bűnösök, és vámosok asztalához ült, fel­karolta a kitaszítottakat, bár Mózes is azt írta, hogy mindenki legyen az Úr színe előtt, nem alkalmazott szankciót. Nem tudom, ma hányán vannak, akik ezt meg tudják tenni, amikor a kitaszítottság, a megvetés, heves indulatok túlsúlyban vannak világunkban. Pedig a higgadtság nagy vétkeket akadályoz meg, már ez is öröm, mert a nyugalom Istenhez terel, hogy életünkön áldás legyen . SZOMBAT Én veletek vagyok! így szól az Úr. Hág 1,13 (ApCsel 15,4, 2Tim 4,5-8, Jób 31,29—40)! Amikor Pál és Barnabás megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbe­szélték, mi mindent tett velük az Isten (ApCsel 15,4). Az életre buzdít, szolgálatunk, hivatásunk betöltésére ez az ige. Isten vezetni akar bennünket, hogy életünk ne tétjén le a kárhozat útjára, ha kell, tudjunk újrakezde­ni. Ő ott is velünk van, ahol nem is gondolnánk, rejtőz­ködve irányít és megvalósítja akaratát. Ezt az akaratát feltámadt Fia által megpecsételte, aki életünkben, halá­lunkban Úr a világ végezetéig. A VASARNAP IGEJE EDZÉSBEN! Zsid 12,4-16 Halasi László V. ) ELŐ VIZ Kezdőtőke A tapasztalat azt mutatja, hogy az életben mindenhez kezdőtőke kell. Gazdasági vállalkozások ek- ve kudarcra vannak ítélve megfe­lelő anyagi bázis nélkül. Úgy tűnik, az élet más területén is szükséges valami előzetes adottság, amire építeni lehet, ami a siker nélkülöz­hetetlen feltétele. így beszélhe­tünk arról, hogy a gépkocsivezető „kezdőtőkéje” a jó reflex, a spor­tolóé az egészséges szervezet és küzdőképesség, a matematikusé a logikai érzék és így tovább... Azt gondoljuk, hogy a hit terüle­tén is így van. A lelki dolgok iránti fogékonyság, a vallásos nevelés, vagy egy megrázó sors-élmény le­het olyan „kezdőtőke”, amellyel elindulhat a keresztyén élet. A hit azonban kivétel. Még a deficit sem számít. Jézus éppen azokat hívja magához, akik „szomjaznak”, akiknek hiányzik valami az életük­ből. A lélek szomjúságának őszin­te vallomása szólal meg a 42. zsol­tárban: Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten. Az élő Isten után szomjúhozik az én lel­kem. Egy régi zsidó ünnepen Jeruzsá­lemben szent precesszió vonult el Jézus mellett. A Siloah forrásából vittek vizet a templom áldozati ol­tárára az eljövendő üdv-korszakot várva, amikor Isten megelégíti szomjazó népét. Jézus akkor nekik mondta: Ha valaki szomjazik, jöj­jön énhozzám, és igyék Szava hí­vás, sőt kihívás volt a szó szoros és átvitt értelmében is: aki szomjas, álljon ki a sorból. Nem az áldozati kultusz, hanem Jézus elégítheti meg lelkűket. Ma nem lassú kör­menetnek, hanem rohanó, tüleke­dő ember-áradatnak szól Jézus hí­vása. Ki lehet lépni a sorból, a tö­meg sodrából. Jézus csillapítja lel­künk szomját. így a deficitből, a hiányból olyan többlet lehet, amit másoknak is to­vábbadhatunk. Jézus így mondta: aki hozzá megy, annak bensejéből élő víz folyamai ömlenek. Jézus mindig többet ad. Nem csupán né­hány szeretet-cseppel enyhíti lel­künk szomját, hanem szeretetét oly bőségben árasztja ránk, hogy az rajtunk keresztül másokhoz is eljuthat. Az élő víznek, az áldás­nak tehát nem tulajdonosai, csak csatornái vagyunk. Ez alázatra int és felelősségre kötelez. Ne tetsze­legjünk csodatevő mágusok szere­pében s bűneinkkel ne építsünk gátat Isten áradó szeretete elé. Madocsai Miklós * S íme, az UR szolgálóleánya... Ez év pünkösd másnapján egy kirándulócsoport tagjaként részt vettem a FÉBÉ Bagolyirtási Názáret templomában a 11 órakor kezdődő istentiszteleten. Maga a kies táj bensőséges harmóniája és az épü­letkomplexum valósággal szépre sokkolja az odaláto­gató turistát. Ezzel a benső töltéssel s a várakozás fe­szültségével ültünk be a szépséges templomtérbe. Orgonaszó még nem szólt, azonban a vox humána, az emberi ajkról fakadó hálaéneknél nincs bensősé­gesebb dallam. így zengett az ősi zsoltár. Az ideigle­nes oltár elé lép a szertartásvezető lelkésznő: Csepregi Zsuzsanna, a FÉBÉ Diakonissza Egyesület lelkész-titkára. Figyelem alakját, amint Luther-ka- bátban az oltár elé vonul. Biblia a kezében, s körül­néz. Szeme felcsillan, ahogy a fiatal tekintetek való­sággal rátapadnak. Kissé fáradt azonban, a tekintete messzire réved... Bizonyságtétele arról szól, amit az ige kifejez; - más emberré leszesz... Úgy interpretál­ja, bontja az evangéliumot, mintegy úticsomagot, hogy a figyelő kisemberszem lássa, értse: neki szól az üzenet Áldás utáni kézfogásban ott a visszfény, a kö­szönet a kedves tisztelendő néninek. A Maros utcai objektum beindulásában az első lé­péstől részt vett Beindult egy otthon, aminek ő volt a lelke, s az ott lakó leányok tudtak bizalommal hozzá fordulni, mintegy anyameleg sugárzást adott A Fasori gimnázium hittantanáraként mint hitma­gyarázó, nem csupán a történelmi eseményeket hozta érthető emberközelbe, hanem a történésekből szinte párlatként ÉLET-cseppeket adott Ismerte a fiatal szívek buktatóit, ezek elkerüléséhez adott mintegy út- ravalót tanítványainak. Mint gyülekezeti lelkész, a mezőberényi németajkú hívek között egy szétroncsolt közösségben a megseb­zett emberek között hirdette a békesség Igéjét. Átélte maga is az effajta sebzettséget, családja átszenvedte a kiközösítés sérelmeit. Külföldi tanulmányúton vitte tökélyre német nyelvtudását, így került közel hívei­hez, valamint a hazától távol élő kitelepített emberek problémáit is ismerte. A FEBÉ missziói munkájában, amikor a leányok­kal bemutatkozó szolgálatokat végzett, arra hívta fel a figyelmet: a FÉBÉ újra él, ismerétek megjöjjetek! Határokon túl a külföldi diakonissza anyaházakkal szoros volt a kapcsolata, testvéri szeretettel várták és mindig örömmel fogadták. Bámulatosan világos volt a logikája, akár egyéni, vagy jogi kérdésekben. Ezt a képességét még az idős diakonisszák is elfogadták, sőt kritikáját adott eset­ben tudomásul vették. A békesség embere volt Ars poétikája: Az Isten szeretetében élni! Utolsó születésnapján köszöntöttem. Vallomásként elmondta: 8 éve az Isten, az én Uram intenzív szerete­tében élek. Ebből a szeretetmélységből tudott élni, töl- tekezni, szeretetét szórni... s készülni az örök hazába. Most elbocsátjuk őt, a FÉBÉ Diakonissza Egyesület Családtagjaként drága Zsuzsánkat abban a hitben: Isten velünk, viszontlátásra. Búcsúzik a diakonisszák nevében egy testvére. ky-Ju * Köszönjük mindenkinek Zsuzsa gyermekünk - testvérünk elhunytéval és temetésével kapcsolatos együttérzése mindennemű kifejezését. A rajta keresz­tül kapott isteni ajándék maradandó voltát kívánjuk mindnyájunknak. „Az igaznak az emlékezete áldott.” Péld 10,7. Csepregi Béláék. Életünk napjai olyanok a földön, mint az árnyék, melyben állandóság nincsen. IKrón 29,15 A Atsuhanó sugár volt Csepregi Zsuzsanna emlékének Atsuhanó árnyék az élet... de átsuhanó sugár is lehet! Urunk, megköszönünk néked egy fényedet sugárzó életet! Áldás volt és áldás kísérte. A nehéz földi próbák vége tértek.. És ha most hálát adunk érte, némuljanak el a miértek! Hiszen átsuhanó sugár volt, s a szent atyai hajlék várta már. Legyen az emléked is áldott, korán tovatűnt, kedves fénysugár! 1995. Túrmezei Erzsébet Mögöttünk őszi ködtől fátyolos temetői utak sora, imbolygó, majd ellobbanó gyertyák parányi fényé­től megvilágított sírhalmok képe. Mind-mind egy-egy páraként eltű­nő emberélet. A legfájóbb fenyí­tés, húsunkba vágó, kemény, egy életen át sajgó ostorcsapás, mikor a mellettünk velünk együttfutó alakja tűnik el előlünk. Ha érzé­keny szívünk szeizmográfja, akkor nemcsak az engem ért csapás hatá­sára lendül ki a mutató, hanem megrezdül, érzi ennek a keserű le­vében forgó földnek sóhajtozását, nyögését, vajúdását. Fogja és ki­mutatja, hogy az egymásnak oko- I zott és sorscsapásként megélt szenvedéspillanatok évmilliókká tapadnak össze. Mégis előre kell néznünk. A jövőre, melynek ese­ményei még rejtve vannak előt­tünk. De abban bizonyosak lehe­tünk, hogy reánk és a minket váltó nemzedékekre is várnak próbák, küzdelmek és kikerülhetetlen csa­pások. Ezért a szüntelenül dúló életharc közepette, ellenére és en­nek következtében szüntelen edzésben kell lennünk, s erre kell hívnunk a felnövekvő nemzedéket is. Mert edzés, felkészítés nélkül biztos a kudarc, előre borítékolha­tó a vereség. Mi a legnagyobb és a leghozzá­értőbb Edzőre bízhatjuk magunkat, tudva, hogy az edzés sohasem cél, hanem mindig eszköz a kezében. Formálni, erősíteni, acélossá tenni kíván vele, mint a kovács az izzó parázsból kivett va­sat. Bármennyire kényelmetlen számunkra és szeretnénk valami­képpen kibújni alóla az edzés gyöt- relmes, keserves. Mindig vannak olyan pontjai, szakaszai az edzés­tervnek, mikor ropognak csont­jaink, könny és izzadságcseppek olvadnak össze arcunkon. Mikor úgy érezzük nincs tovább, s egy lé­pést sem bírunk tenni előre. Egy percre majd enged a szorítás, a görcs és futunk tovább. Az edzés próbával jár. Emelik a lécet, újabb súlyok kerülnek a tár­csára, nő a méterek, kilométerek száma és egyre lejjebb kell faragni a másodperceket. A próbák sora méri ki azt előre, meddig tart az erőm, milyen mértékű a tűrőké­pességem, mire kell jobban figyel­nem és a küzdelemben hol lesz a helyem. Válogatott csapatban az élbolyba kerülve, vagy tartalék ként a kispadra kényszerülve töl­töm a drága versenyidőt. Az edzés nem önmagáért való hanem felkészítés a győzelemre. A bűn elleni harcra, mely iszonyú küzdelem, hisz amivel, akivel szemben állunk, erőszakos, kímé­letlen és csalárd, zsoldosai nem is­mernek tréfát és nem adnak ke­gyelmet. Nem férfiasán szemtől szembe tör ránk, hanem alattomo­san, megkömyékezve minket be­lülről fertőz, s orvul hátbatámad. Győzelemre akkor van esélyünk, ha felkészítés és küzdelem alatt szüntelenül Mesterünkre nézünk. Reá, aki a legkeményebb edzés, küzdelem alatt is kitartott, győzel­met, diadalt aratott bűnön s halá­lon. S az Ő győzelme arra ad re­ményt, ahhoz ad biztatást, hogy mi is győzhetünk. Győzhetünk elő­ször magunk felett. Mindazon, ami lever, elcsüggeszt, megadásra lendíti kezünket, ólomsúlyként húzva le lábunkat, életünket. Azon, ami letéríti lábunkat az igaz ösvényről, elgáncsol, bénává tesz minket. Győzni a magam baja és a világ istentelen állapota feletti ke- sergésen, s nem venni észre Isten ujját, keze nyomát még a bajban is. Győzni azon, hogy befejezzek minden edzést, küzdelmet és a do­bogó, a győzelem drága jele he­lyett megelégedjek pillanatnyi enyhüléssel, kényelemmel. Az Edzőtől kapott edzettség, felkészültség arra szolgál, hogy a küzdelemben segíteni tudjak má­soknak. Az Edző minden gyerme­két győztesek közt szeretné látni. Ezért minden edzést vállaló fel­adata, hogy segítse a gyengébbet, az erőtlent, a könnyen sebezhetőt. Támasza legyen a megtört életű- eknek, a küzdelemben sérüléseket szenvedetteknek. Mindebben és mindehhez te segíts minket győ­zelmes Jézusunk! Smidéliusz Zoltán IMÁDKOZZUNK Add Urunk, hogy sohasem feledkez­zünk meg arról, hogy a Te fiaid, lánya­id, gyermekeid vagyunk, akiket féltőn szeretsz és nem próbálsz erőnkön felül. Köszönjük, hogy Jézusban meg­adtad, elkészítetted a szabadulás út­ját Ámen. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1995. november 5. I., Bécsikapu tér de. 9 (úrv.) Madocsai Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tigge- mann; de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. dr. Zsigmondy Árpád; XII., Szilágyi E- fasor 24. de. 9. Hafenscher Károly; Modor) u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pest- hidegkút, □., Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer Hl., Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János; Csillaghegy, in., Mátyás kir. u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, III., Dévai B. M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV, Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V., Deák tér 4. de. 9. (családi) Gerőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 6. Pintér Károly; VII., Városligeti fasor 17. de fél 10 (családi) Muntag Andomé; de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; VIII., ÜUöi út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; Vm., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., Vgjda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Thmás; X., Kerepesi út 69. de. 8.; Kelenföld, XI. Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. fél 10 (családi) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. Csepregi András; XI., Német­völgyi út 138. de. 9. Csepregi András; Buda- hegyvidék, XII. Thrcsay V u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Thmás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Thmás; du. fél 7. Takács József; XIII., Kas­sák Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XIII. , Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV., Lőcsei út 32. de. 11 (úrv.); XIV, Gyarmat u. 14..de. fél 10.; Pestújhely, XV, Templom tér. de. 10. Bízik László; Rákospalota, XV, Régifóti út 73. Nagytemp­lom de. 10. (úrv.). Veperdi Zoltán; Rákos­szentmihály, XIV, Hősök tere. de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI. , Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Kósa László; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa László; Rákosliget, XVH., Gőzön Gyula u. de. 11. (úrv.) Fűke Szabolcs; Pestszentlő- rinc, XVIH., Kossuth tér 3. de. 10. Missura Tibor; Pestszentimre XVIH., Rákóczi út 83. ref. templom de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsu; Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsu; Pestszenterzséb'et, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI. Deák tér. de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. D. Szebik Imre; Budakeszi, de. 8. Kőszeghy Thmásné. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 21. vasárnapon a liturgikus szín: zöld. A délelőtti istentiszteleten az oltári ige: Lk 22,31-34; az igehirde­tés alapigéje: Zsid 12,4-16. „ERÓS VÁR A MI ISTENÜNK” címmel evangélikus félórát közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hullám­hosszán november 6-án, hétfőn 1330 órakor. Előtte, 13.20 órakor evangéli­kus korálismertetés lesz. Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz november 4. szombat: Misszió a Szahara küszöbén - Terray László november 5. vasárnap: Ä hónap igé­je - Gémes István Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. HA A7A ESEMENYEK GYŐR Október 8-án vette át diplomáját a győr-nádorvárosi evangélikus temp­lomban tartott ünnepi istentiszteleten Samu Jánosné Kovács Anikó végzett hitoktató. Ezen az istentiszteleten dr. Szabó Lajos teológiai tanár szolgált igehirde­téssel. Jelen volt dr. Cseh Sándor fő­igazgató a Tanítóképző Főiskola képvi­seletében. Részt vett az ünnepi isten­tiszteleten Kovács Géza ny. lelkész, a Nádorvárosi Gyülekezet korábbi lelki- pásztora, az ünnepelt édesapja is. Jelenleg kilenc beiratkozott hallgató készül a hitoktatói szolgálatra a győri főiskolán, Teológiai Akadémiánk kihe­lyezett tagozatán. Oktatásukat Ittzés Gábor és id. Magassy Sándor lelkészek végzik áldozatos munkával. BUDAPEST-KELENFÖLD Dr. Németh Ödön igazgató-főorvos halálának 19. évfordulóján, október 31-én Páhán Zita, Novotny Dániel és Abaffy Zoltán kapta meg a kelenföldi gyülekezet áldott emlékű presbiteré­nek nevét megörökítő alapítvány ez évi kamatát. BUDAPEST-KELENFÖLD November 6-án, hétfőn este a Fredrich Naumann Alapítvány által tá­mogatott beszélgetéssorozat vendége Debreczeni József publicista lesz. A be­szélgetés este 7 órakor kezdődik a Bocs­kai u. 10. sz. alatti tanácsteremben. Az érdeklődőket szeretettel várják. HALÁLOZÁS Korompay Bertalan folklorista, nép­rajztudós és irodalomtörténész, a Fiimugor Társaság tagja, életének 88. évében október 9-én Budapesten el­hunyt. Temetése a Farkasréti temető­ben október 25-én volt. „Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” Mt 11,30. RADIOMISSZIÓS ELŐADÁSOK Nov. 13-14-én, hétfőn és kedden du. 2-6-ig az Ev. Teológián Ilkka Kastepohja, a finn rádiómisszió mun­katársa tart előadássorozatot a ke­resztyén rádiós munka elvi és gyakor­lati kérdéseiről. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. BUDAFOK Temploma felszentelésének 60. év­fordulóján, november 5-én a délelőtti istentiszteleten D. Szebik Imre püspök hirdet igét, majd utána Evangélikusok Budafokon címmel gyülekezettörténe­ti kiállítást nyit meg. Szrna Istvánnét, a béri gyülekezet felügyelőjének feleségét, július 26-án az Úr hazahívta. Hűségére emlékezve, az ige vigasztalásában megnyugodva temették el Béren. Apróhirdetés A Teológia hitoktatói szakán végzős fiatalember főállásban hittant tanítana. Garai József 8400 Ajka, Petőfi u. 41. FELVETEL A SOPRONI LÍCEUMBA A soproni Berzsenyi Dániel Evangé­likus Gimnázium (Líceum) felvételt hirdet nyolcadikosok részére az 1996/97. tanévre a 9. évfolyam első osz­tályába. Érdeklődni és jelentkezési lapot kér­ni a helyi evangélikus lelkészi hivata­lokban és közvetlenül az iskolában le­het. Jelentkezési határidő: 1995. novem­ber 15. Nyílt napot 1995. október 25-én és 26-án 16.30 órakor tartunk. Cí­münk: 9400 Sopron, Széchenyi tér 11. Tel./Fax.: (99)-312-250 A kirándulók ökumenikus missziói összejövetelén november 12-én du. 4 órakor a zuglói református templom mögötti imateremben (Limanova tér 11.) az Üdvhadsereg ad ismertetést vi­lágméretű missziói munkájáról. Telefonos, földszinti, zöldövezeti, 46 m2-es lakás eladó. Tfelefon: 177-4320 (szombat, vasárnap kivételével) 14-19 óráig. A Magyar Börtönpasztorációs Tár­saság imatémája november 5-én, va­sárnap este: Imádkozzunk a bármely formájú erőszak áldozataiért és szen­vedőiért! SZERETETSZOLGÁLAT A Magyar Rákellenes Liga várja mindazok jelentkezését, akik időt tud­nak szakítani arra, hogy daganatos be­tegséggel élő embertársaiknak - vi­gasztalást, lelki segítséget, gyakorlati tanácsokat adva - megkönnyítsék a mindennapi életbe való gyors visszaté­rést. A jelentkezőknek személyes megbe­szélést tartunk. Postacím: 1507 Bp. Pf 7. Telefon: 202-4017 (9 és 14 óra kö­zött) MEZŐLAK Istentisztelet és közgyűlés keretében Veress István segédlelkész igehirdető szolgálata után Varga György esperes iktatta be hivatalába a hét faluban élő gyülekezet két felügyelőjét: dr. Nagy László állatorvost a nemesgörzsönyi és Gőcze Sándor ny. MAV-főtisztet a me­zőlaki gyülekezetbe. Kettőjük nevében dr. Nagy László köszönte meg a bizal­mat és együttmunkálkodásra hívta fel az ifjú segédlelkész vezetésével a gyü­lekezetét. GYÓN November 12-én, vasárnap délután 3 órakor istentisztelet keretben D. dr. Harmati Béla püspök diakónus lel­késszé avatja Koczorné Heinemann Ildikót Szeretettel várják az érdek­lődőket. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 133-6438; 134-3567 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (950040/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 92002-^20053. Petőfi Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalban közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési díj belföldön: fél évre 780 Ft, egész évre 1560 Ft Előfizetési díj külföldön: egész évre 3560 Ft (30 USD) légipostával: 4000 Ft (35 USD) Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk visszal

Next

/
Oldalképek
Tartalom