Evangélikus Élet, 1995 (60. évfolyam, 1-53. szám)

1995-08-13 / 33. szám

Evangéliki <ÍS 1995. AUGUSZTUS 13.------NAPRÓL Ak inek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire so­kat bíztak, attól többet kérnek számon. Lk 12,48 VASÁRNAP Krisztus örök váltságot szerzett. Zsid 9,12 (5Móz 9,26, Mt 25,14-30, Fii 3,7-14, Zsolt 108). Nagy­péntek Jézus igazi győzelmének a napja. Jézus az Isten Báránya, aki mint hű főpap, egyszer és mindenkorra tö­kéletes engesztelést szerzett számunkra Isten előtt. Hála legyen neki, hogy el lehet indulni a győzelmet, élet útján. HÉTFŐ Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevet­ni fogtok. Lk 6,21 (Zsolt 116,8, lKir 3,16-18, Mt 9,35-10,4). Istén mindig akkor van legközelebb hozzánk, amikor ránk nehezedik az élet terhe. Küzdelmeink, fáj­dalmaink, könnyhullatásaink idején érezzük legkézzel­foghatóbban Isten vigasztaló jelenlétét. Sohase kételked­jünk Isten közelségében. Könnyes szemünk ellenére is a hitnek ezzel a vigasztalásával tegyen Isten boldoggá. KEDD Reménység ellenére is reménykedve hitte Ab- rahám, hogy sok nép atyjává lesz. Róm 4,18 (Ezs 49,23, Péld 8,12-21, Mt 10,5-15). Ábrahám hitét például állít­ja elénk Pál apostol. Ábrahám akkor is hitt, amikor már semmi remélnivalója sem volt. Reménytelen helyzet­ben mi se magunkra, se embertársainkra, hanem egye­dül a hit elkezdőjére és befejezőjére nézzünk. Vagyis mindig előre. Nincs qlyan reménytelen helyzet, amely­ből Isten ne tudna kiszabadítani, csak el ne veszítsük bi- zodalmunkat. SZERDA istent soha senki sem látta: az egyszülött Is­ten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Jn 1,18 (2Móz 3,6, lPét 4,7-11, Mt 10,16-25). A vallások soka­sága bizonyítja, hogy mennyire szerette volna az ember minden időben megismerni Istent. Inkább sejtelemre jutott, mint megismerésre. Isten nekünk Jézus Krisztus­ban nyilatkoztatta ki magát. Krisztusban, különösen az ő keresztjében, a láthatatlan Isten szeretete lett kézzel­NAPRA----------v fo ghatóvá, láthatóvá számunkra. Istent csak Krisztus­ban keresd. Itt megismerheted. CSÜTÖRTÖK Jézus Krisztus mondja: Mondom nek­tek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimonda­nak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mt 12,36 (Zsolt 39,2, Ez 3,7-19, Mt 10,26-33). A szó mindig összeköt más más emberrel. Embertársainknak szavainkkal hasznára lehetünk, de súlyosan árthatunk is. Az előbbiben Isten legyen segítségünkre, az utóbbi­tól oltalmazzon meg. Felelősek vagyunk a kimondott rossz szóért, de felelősek vagyunk az elhallgatott jó szó­ért is. PÉNTEK Amikor házanként megtörték a kenyeret,! örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. ApCsel 2,46-47 (5Móz 8,10, Jer 1,11-19, Mt 10,34-39). Az első keresztyén gyülekezetét, mint testvéri közössé­get, összetartotta a kenyér megtörése, az úrvacsora ün­nepe. Az úrvacsorával való állandó élés jelenvalóvá tet­te számukra a mennybe távozott Krisztust. Szoros kap­csolatban voltak vele, ha mindjárt testi szemükkel nem is láthatták. Már az első naptól fogva boldogan, minden kényszer nélkül éltek az úrvacsorával. Nem is volt és nem is lehet soha keresztyén gyülekezet, ahol ezt a szentséget elhanyagolják. SZOMBAT Volt közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiokhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. ApCsel 11,20-21 (Ez 36,36, Lk 12,54-59, Mt 10,40-11,1). Jézus minden embernek Megváltója akar lenni. Ezért kell az evangéliumot, a Krisztusról szóló örömhírt mindenkinek hirdetni. Úgy kell bizonyságot tennünk Róla, hogy higgyenek az emberek Őbenne és megtérjenek az Úrhoz. B. M. Három vallomás Zsolt 40,13 Három felkiáltás van ebben a zsoltárban, amelyek szinte kisza­kadnak Dávid szívéből. így is mondhatnám: olyanok, mint há­rom lépés lefelé - egyre lejjebb... Az első talán csak egyszerű tény­megállapításként hangzik: „bajok vettek engem körül". De a második fflár bűnvallás. - A harmadik pe­dig valami kétségbeesett panaszos feljajdulás. „Bajok vettek körül. ....” Ma na­gy on sokan beszélnek így. Anyagi gondok, betegség, állástalanság, csalódás, elromlott házasság... Le­het ez csak egyszerű ténymegálla­pítás, de hangozhat úgy is: itt van­nak a bajok, de legyőzöm. Erős va­gyok. Van tartásom. Nem hagyom magam legyőzni. „ Utolértek bűneim... ” Nos, ez va­lami egészen más. Itt már nem hangzik a panaszkodó vagy tilta­kozó „miért”. Itt már kimondja: minden baj mögött ott a háttér, az előzmény, a magyarázat: utolértek bűneim! Nem igazságtalan Isten: most csak aratom azt, amit magam vetettem. Valljuk meg: ma nagyon ritka az ilyen vallomás. Sok mindennek kellett történnie valamikor Jónás szívében is, inig a tengeri viharban végre kimondta: Miattam van ez a vihar, dobjatok a tengerbe. - Vagy Dávidnál sem volt természetes há­zasságtörése és gyilkossága után, hogy elfogadta Nátán szavaiból az ítéletet és megvallotta: Vétkez­tem! Nagy szó, ha egy ember, egy csa­lád, egy nép, vagy talán nagy szó lenne, ha az egész világ eljutna oda: Útolértek bűneim! Mert bűn és bűnvallás - sajnos nem mindig jön egymásután. Több féle eset van: van aki játszik a bűnnel. Van aki egyenesen kérkedik vele. A legtöbben pedig a hallgatás taka­róját húzzák magukra. De a 40. zsoltár írójában - talán hosszú, benső harcok után - megszületik a vallomás: Utolértek bűneim. De a legmélyebb pont csak ezu­tán jön. Mert lehet, hogy kemény marad a szíved a bajok között. Az is lehet, hogy a bűneid alatt sem törsz össze. Az is lehet, hogy száműzöd szótáradból azt a szót, hogy „bűn”. Lehet, hogy valaki „autonóm” em­ber. Jelszava: testem, időm, pén­zem - az enyém. Azt teszem vele, amit akarok. Lehet elnémítani is a lelkiismeret furdalását. Lehet fel­háborodva elutasítani a szülő, a ba­rát vagy a lelkész intését. De itt most más történik. A har­madik vallomás^ olyan mint egy végső sikoly: „- És a szívem is elha­gyott engem!” Amikor a szívben szólal meg az önvád - akkor lesz igazán súlyossá az első két vallomás is a bajokról és a bűnökről, amelyeket végig sem nézhetek. A szívem elhagyott engem - ez azt jelenti: egyszerre, ott vagyok a vádlottak padján. Éspedig nem úgy, hogy csak mások vádolnak, még csak nem is, hogy a Biblia sza­vai ítélnek el, hanem belül érzem: én vagyok oka mindennek. Belő­lem árad a békétlenség. Én rontot­tam el a magam életét. Talán a csa­ládomét is... Ilyenkor elhagy a ma­gabiztos gőg. Már nem tudom mentegetni magamat. Ez az, ami­kor mások talán vigasztalnak - de hiába. Hiába minden! Még mások bűnei sem mentenek fel a saját lel­kiismeretem vádjai alól -, mert utolértek bűneim. Világos, hogy ez a harmadik val­lomás a legfájóbb. És mégis kívá­nom, hogy eljussál e harmadik val­lomásra. Mert bármily fájó, itt kez­dődhet gyógyulásod. Itt nyílhat meg szíved ajtaja Jézus számára (Jelenések 3,20). Gáncs Aladár Születés és halálozás Másképpen történt régen és más­képpen történik ma. SZÜLETÉS. Az anyák otthon szül­tek. Volt, aki munka közben a kukori­cásban - mert ilyen is volt. Csak súlyos esetben a kórházban. Bábaasszony, rit­ka esetben az orvos vezette le. Falusi öregek így szokták mondani: „Én a Teri néni kezére születtem.” A család a konyhában várta a nagy eseményt, hogy felsír a gyermek. Az apja közben- közben benézett, megsimogatta felesé­ge izzadt homlokát... Összcsaládi ese­mény volt. Elismerem, hogy sokszor a legszükségesebb higiéniai feltételek sem voltak meg. Nem egy gyermek és anya életben maradt volna, ha kéznél lett volna az orvosi segítség. Ma kórházban szülnek az anyák. Sokszor a család nem is tud az ese­ményről. Vannak, akik napokkal ké­sőbb értesülnek róla, hogy megvan a baba. Csak látogatás alkalmával pár percig a TV készülékben láthatják. Mi­től fosztják meg a családapát? Nem tudja értékelni' felesége áldozatát. Nem látja gyermekét az első pillanat­tól. Nem hallja az első hangokat, ami- korfelsír a gyermek... Úgy tudom, hogy ma már sok kór­házban megengedik az apa jelenlétét. Sőt, örülnek a jelenlétnek. Bár minde­nütt így lenne. Megnőne az anyák érté­ke az apák szemében! HALÁLOZÁS. A legtöbb esetben ez is otthon történt. Együtt volt a család. Meg­megigazították a párnáját. Letöröltek arcáról a verejtéket Megitatták egy kis teával... Ha néha megszólalt, foléje hajoltak, szóltak hozzá, kérését teljesítet­ték... Remegve hallgatták a hörgését. Döbbenten állták fel, amikor elakadt a hangja, fennakadt a szeme, kinyílt a szája... Sietve mosták le a testét, amíg meleg volt s hajlíthatok voltak a végtagjai. Felöltöztették. Szülőfalumban megállí­tották az órát. Fekete kendővel letakarták a tükröt. Az ablakokba az utca felől égő gyertyákat helyeztek, amiből az arrajárók megtudták, hogy halott van a háznál. Mivel nem volt halottasház s benne hűtőszekrény, otthon maradt a halott. Gyorsan meghozták a koporsót és a tisztaszoba asztmára helyezték. Este megkezdődött a virrasztás. Énekeltek, imádkozták az asszonyok. Különösen nyári hőségben, szörnyű volt. Áhogy Márta és Mária mondta Jézusnak Lázár­ról: „már szaga van”. Magam is néhány­szor átszenvedtem s láttam a hullafolto­kat... Nagyon egészségtelen és kellemet­len volt Háztól indult el a temetési menet Megállt a faluban az élet Aki csak tehette, feketébe öltözött s elkísérte utolsó útjára a halottat, mert a halott nemcsak a szűk családé volt, hanem az egész falué. Ma az emberek nagy százaléka a kórházban hal meg. Lepedőkkel körül­kerítik a haldokló ágyát... Néha-néha benéz az ápoló, hogy él-e még? Egye­dül van. Finnországban láttam a lap­pok csodálatos, új kórházát. Megmu­tatta a lelkész azt a szobát, ahol egye­dül fekszenek a haldoklók. A kórház lelkésze felefonon értesíti a hozzátar­tozókat a beteg állapotáról, akik a hír­re megérkeznek. Ágy, székek rendel­kezésükre állnak. Fogják a haldokló forró kezét, majd lassan kihűlő testét. A haldoklónak vannak néha-néha tisz­ta percei, felnyitja a szemét. Gondo­lom, hogy jól esik neki még egyszer lát­ni szeretteit, szólni hozzájuk... S tudni azt, hogy nem egy idegen kéz, hanem a lányom, vagy az anyám fogja le majd a szemem... Ha bekövetkezik a halál, a halottat beviszik a mellette lévő kápol­nába, ahol imádkoznak, énekelnek s utána elhelyezik a hűtőkamrába. Volna mit tanulni emberségből! Hernád Tibor A MAGYAR KATOLIKUS ORVOSOK SZENT LUKÁCS EGYESÜLETE Az Egyesület 1932-ben alakult meg, kül­földi testvér-szervezetek példája nyomán. A hivatásukat és vallásukat egyaránt komolyan élni, gyakorolni akaró katolikus orvosok leg­jobbjait tömörítette soraiba. A negyvenes évek végén a szovjet hata­lomra támaszkodó, magát szocialistának ne­vező rendszer feloszlatta az Egyesületet. Megalakulása után 60 évvel, 1992. októ­ber 18-án azonban újjáéledt az Egyesület. Dr. Roska Lajos, a feloszlatás előtt az Egye­sület titkára, a tagok sorába fogadta a budai kapucinus rendház hittantermében össze­gyűlt kolléganőket és kollégákat. Az Egye­sület újjáalakuló közgyűléssel folytatta mun­káját. Célkitűzése a keresztény, katolikus er­kölcsi elvek érvényesítése az orvosi gyakor­latban; az azonos világnézetű erők összefogá­sa, egymás kölcsönös támogatása abban, amit most már több, mint 100 évvel ezelőtt a fran­cia testvér-egyesület alapítói, dr. Bele és tár­sai így fogalmaztak meg: nehéz hivatásunk­ban hogyan szolgálhatjuk a legjobban a lel­kek üdvösségét. Változás a múlthoz képest, hogy már nem csak orvosokat, hanem a beteg emberek szol­gálatában más beosztásban dolgozókat is tag­jai sorába fogad az Egyesület: ápolónővére­ket, gyógyszerészeket, asszisztensnőket, gyógytornászokat, kórházi lelkészeket.. Minden hónap második hétfőjén, a pesti jezsuita Jézus Szíve templomban este 6 óra­kor mondott szentmise után, a templom alagsorában lévő hittanteremben tartja ülé­seit az Egyesület. Ezekre minden érdeklődő kollégát szeretettel vár. Az Egyesület elnöke prof. dr. Pogátsa Gábor, az Országos Kardiológiai Intézet ku­tatási osztályvezetője. Hívja és szeretettel várja tagjai sorába a keresztény erkölcsi elveket komolyan vevő orvosokat és a beteg embereket hivatássze­rűen szolgáló többi dolgozókat. P. Dr. Leszkovszky György Pál O. P. az Egyesület Hidúsítójának szerkesztője A VASÁRNAP IGÉJE AZ ÚR MEGSZENTELT EDÉNYEKÉNT 2Tim 2,19-21 Alap nélkül nem lehet építeni sem házat, sem hazát, sem egy­házat, sem életet. Hívő ember számára ez az alap Jézus Krisz­tusban adott immár kétezer éve. Szilárd alap ez és nincs értelme másnak kísérletezni.. Akik ezt tették pórul jártak, mert Istennel akartak versenyre kelni. De azt is tudnunk kell, hogy ez az Isten­től vetett szilárd alap ajándék, így is kell elfogadnunk és meg­becsülnünk. Nem mindegy tehát, hogy mit építek reá: Istennek tetsző vagy nem tetsző életet. Is­ten nem minden életfolytatásra mond igent és nem mindenféle életre teszi rá a pecsétjét. Az el­fecsérelt élet és az Istentől elpe­csételt élet nem ugyanaz. E kettő között mérhetetlen a különbség. A külső hasonlóság ideig-óráig megtévesztő is lehet, miképpen a megszentelt edény és a közönsé­ges edény is sok formai hasonló­ságot mutat. Két dologban azon­ban feltétlen különbség van a kettő között: az értékük és hogy mire használják őket. Mielőtt erőt venne rajtunk a képzavar s elhomályosítaná az ige üzenetét, egyszerű szavakkal szeretném önmagam s mások számára is megfogalmazni a mondanivalót. Isten ismer engem és elpecsé­telt engem. Amikor megszület­tem és megkereszteltek, engem végérvényesen és kitörölhetetle­nül szeretetével elpecsételt az Is­ten. így lettem az Ő tulajdona, Isten gyermeke. Ezzel mindnyá­jan így vagyunk, akik a szent ke- resztség áldásában részesültünk. Ez az istengyermekség azonban kötelez. Többé nem élhetek már kényem-kedvem szerint, csak Is­ten gyermekéhez méltóan. Ha nem így élek, akkor méltatlanná leszek arra, hogy viseljem annak nevét, akinek nevében megke­reszteltek engem. Isten ismer engem, ezért hasz­nálni akar engem; mégpedig nem közönséges edényként, ha­nem megszentelt edényként akar megbecsülést szerezni nekem. Mert amelyik élet nem szerez becsületet a név viselőjének és nem Isten dicsőségét szolgálja, az hiábavaló és kitöröltetik majd az élet könyvéből. Babits Mihály, Psychoanalysis Christiana című költeményében így ír: „Mint bó- kos szentek állnak a fülkében / kí­vülről a szemnek kifaragva szé­pen, / de befelé, hol a falnak for­dul hátok, / csak darabos szikla s durva törés tátog / ilyen szentek vagyunk mi”! - Bizony ilyenek vagyunk, pedig Istennek nem ilyen „bókos szentekre”, hanem „körbejárható” hiteles életekre van szüksége, mert ezek szolgál­ják az O dicsőségét. Akiket Isten ismer és elpecsé­tel, azokat alkalmassá teszi a szolgálatra. Mégpedig úgy, hogy megtisztítja és szolgálatába állít­ja. . A megtisztulás valójában mindig megtisztítás. A vasárnap igéjének ez a nagy örömhíre. Az Isten és ember viszonyában mindig az Isten a kezdeményező. Istennek erről a kegyelmes hoz­zánk fordulásáról beszél az egész Szentírás és tanúskodik az egész egyháztörténet. És ami ennél is több, ezt élhetjük át mi is napon­ként, minden imádságunkban, elmélkedésünkben, az igehallga­tásban vagy az úrvacsorában, hogy felénk fordul és szóba áll velünk az Isten. Én pedig, aki eddig csak ha­szontalan tárgy voltam, az Úr megszentelt edénye lehetek. Ez az én életem nagy lehetősége. Veczán Pál IMÁDKOZZUNK Mennyei Atyánk! Te kegyelmesen el­hívtál minket a Jézus Krisztussal való közösségre, és azt akarod, hogy ilyen módon neked tetsző legyen életünk. Légy hozzánk irgalmas, hogy erős le­gyen kapcsolatunk Krisztussal, és hi­tünk jó cselekedete nyilvánvaló legyen minden ember előtt. Ámen. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1995. augusztus 13* I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv..) Madocsai Mik­lós; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv..) Hafenscher Károly; du. 7. Hafenscher Ká­roly; XII., Szilágyi E. fasor 24. de. fél 9. Hafenscher Károly; Modort u. 6. de. fél 10- Csizmazia Sándor; Pesthldegkút, II. Ördögárok u. 9. de. fél 11. Szitás Attila; Békásmegyer, III.. Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János; Csillag' hegy, III., Mátyás klr.. u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, III., Dévai B. M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV., Lelbstúck Mária u. 36-38. de. 10. Blazy Lajos; V.„ Deák tér 4. de. 9. (úrv..) GerŐfi Gyulánó; de. 11. (úrv..) Takácsné Kovácsházi Zelma; du. 6. (zenés áhítat) Kertész Géza; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv..) Szirmai Zol­tán; du. 6. Nagy Zoltán; Vili.. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; Vili., Rákóczi út 57/b.. de. 9- (szlovák) Cselovszky Ferenc; Vili., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; Vili., Vajda R u. 33. de. fél 10. Wiszkidenszky András; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Ródey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Wiszkidenszky And­rás; X., Kerepesi út 69. de. 8. Szabónó Mátrai Marianna; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv..) Szeverényi János; de. 11. (úrv..) Szeverényi János; du. 6. Csepregi András; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Csepregi András; Budahegyvldek, XII., Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv..) Takács József; de. 11. (úrv..) Takács József; du. fel 7. Mihályi Zol­tán; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; XIII., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV., Lőcsei út 32. ae. 11. (úrv..) Szabó- ne Mátrai Marianna; XIV., Gyarmat u. 14. de fél 1Ó. Szabóné Mátrai Marianna; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. Bízik László; Rákospalota, XV. , Rógifótl út 73. Nagytemplom de. 10. Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály, XIV., Hősök tere de. 10.; dr. Kamer Ágoston; Clnkota, XVI., Batthyá­ny I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI. , Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedlk tér de. 9. dr. Selmeczi János; Rákosacaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv..) Kósa László; Rákoskeresztúr, XVII. , Pesti ut 111. de. fél 11. dr. Selmeczi János; Rákosliget, XVII., Gózon Gyula u. de. 11. Kósa László; Pestszentlőrlnc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. ref. templom de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de., 10. Széli Bulcsu; Kispest, Hungária út 37. de 8. Széli Bulcsu; Pestszenterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de fél 11. Lehoczky Endre; Buda­fok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Schulz Jenő; Bu­daörs,. (ref. imaház) de. 9. Schulz Jenő. ISTENTISZTELETEK A BALATON KÖRNYÉKÉN Badacsony: de. 9; Balatonalmádi: (Bajcsy Zs.. u. 25J du. 4; Balatonfenyves: (ref. templom) du. 6; Balatonföldvár: (városháza) du. 2; Balatonszárszó: (ev. templom) du. 3; Balatonszárszó (ev. üdülő) de. 10; Balatonszemes: (Fő u. 32.) déli 12 (német); du. 2. (magyar); Keszthely de. 11; Kővágóörs (ev. templom) de. fél 12; Mencshely de. 11; Nagyvázsony du. 2; Révfülöp (ev. templom) de. 10; Siófok de. fél 10 (német); de. 11 (magyar); Szantantalfa de. 10; Zanks du. 6. (német). Dunakanyarban Esztergomban de. fél 12-kor német nyelvű istentisztelet. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 9. VASÁRNAPON az oltárterí­tő színe: zöld. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Lk 12,42-43; az igehirde­tés alapigéje: 2Tim 2,19-21. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE­TET közvetít a Magyar Rádió a Kos­suth adó hullámhosszán, augusztus 27-én, vasárnap de. 10.05 órakor az ó- budai evangélikus templomból. Igét hirdet: Bálintné Varsányi Vilma lel­kész. ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű­sorát közvetíti a TV 1. augusztus 20-án, vasárnap 15.35-kor. Nemeskürthy Ist­ván szól Berzsenyi Dániel költészetének etikai üzenetéről, evangéliumi tartal­máról. Közreműködik Papp János. Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól a 41 m -es rövidhullámon, 7355 kHz; augusztus 12. szombat: Misszió Hír­adó; augusztus 13. vasárnap: Skaiics Gusztáv áhítata; Levelezési cím: Ev. Rádiómisszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. HAZAI ESEMÉNYEK PÁLYÁZAT A Pusztavámi Evangélikus Egyház- község pályázatot hirdet a nyugdíjba vonulás miatt megüresedett lelkészi ál­lására. A szolgálati lakás 15 éve épült. A móri leánygyülekezet gondozásához szolgálati kocsi van. Gáz szerelés alatt. Fizetés az országos átlagnak megfele­lő. Pályázatokat Evangélikus Esperesi Hivatal 2800 Tatabánya, Tátra u. 13. címre augusztus 20-ig írásban kérjük elküldeni. HALÁLOZÁS Májer Gáspárné sz. Miskolczy Zsu­zsanna, a zuglói gyülekezet hűséges tagja, július 25-én, életének 90. évében elhunyt. Tfemetése augusztus 4-én volt. „Hosszú élettel elégítem meg és meg­láttatom vele üdvösségemet.” (Zsolt 91,16) Telefonos, földszinti, zöldövezeti, 46 m'-es lakás eladó. Iblefon: 177-4320, szombat, vasárnap kivéte­lével, 14-16 óráig ZENÉS ÁHÍTAT augusztus 13-án vasárnap 18 órakor a Deák téri templomban a FÓTI NYÁRI KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAM KÓRUSA szolgálatával. Műsoron Purcell, Byrd, Schütz, Bach és Gárdonyi kórusművei. Vezényel: BALÁS ISTVÁN Közreműködnek orgonán a tanfolyam tanárai. Igét hirdet Kertész Géza A Magyar Börtönpasztorációs Tár­saság imatémája augusztus 13-án: Imádkozzunk Társaságunk egységéért, egységünk erősödéséért, hogy az aláza­tos szolgálat töltse el a lelkűket., le­győzve a rivalizáció és az önös érdekek fel-felbukkanó kísértését. PUSZTAVÁM Puskás János lelkész 25 éve szolgál a gyülekezetben. A legutóbbi falugyűlé­sen a község polgármestere elismerő oklevelet és „Pusztavám községért” emlékérmet adott át a lelkésznek „a község érdekében végzett kiemelkedő munkájáért”. MEGJELENT! MEGJELENT! EVANGÉLIKUS ÉNEKESKÖNYV Móricz Zsigmond körtéren diákfiúknak lakás al­bérletbe kiadó. Érdeklődni a (34) 371-595 telefon­számon az esti órákban lehet. Szeretettel várunk színvonalas programokra füg­getlen, társra vágyó, főleg budapesti és környéki ke­resztény értelmiségi hölgyet vagy férfit. Jelentkezés: Bp. IX., Ráday u. 55. utca felől, hétfő, szerda 16-20 óráig. Ibi. 217-6189. Lakásom nagyobbra cserélném, minden megol­dás érdekel. (Zugló, 75m*, 2 szoba+személyzeti, magasföldszint). Telefon: 1834-241 - du. 6 órától. Az Izményi Evangélikus Gyülekezet augusztus 26-án délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepélyes keretek között tartja templomszentelésének 210 éves évfordulóját. Az egésznapos ünnep­ségre szeretettel meghívja a gyüleke­zetből elszármazottakat és a környező gyülekezetek tagjait. 8. kiadás (kétféle méretben) Normál méretben (160x110) ára 570,- Ft ÁFÁval __ Kicsinyített (112x80) ára 450,- ÁFÁval Lelkészeknek: Luther-kabáthoz táb­lácska kapható Könyvesboltunkban! HITTANKÖNYVEK Az 1995/1966-os évi iskolai hitoktatáshoz az alábbi könyvek megrendelhetők, vagy megvásárolhatók az Evangélikus Könyvesboltban. I. Isten kezében 93,­II. Hinni taníts Uram 145,­III. Tüdőm kinek hiszek 143,­IV. Urunk szolgálatában 275,­Ferenczy: Az élet könyve 148,­Prőhle: Az evangélium igazsága 106,­Sólyom: Hazai egyháztörténet 104,­Hitoktatáshoz javasoljuk segédanyagnak: Bibliai lexikon gyerekeknek 300,­Dedinszky: A Biblia néprajza 123,­Fabiny: Az evangélikus egyház a magyar művelődés századaiban 112,­Ferenczy: Hitünk alapjai 82,­Hunyady: A világ vallásföldrajza 880,­Keresztyén színpad / Újévtől-Szilveszterig / 12 színdarab 280,­Ünnepeljünk együtt 871,­Vitus: Bibliai állatcsodák 298,­Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZOLLŐS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 133-6438; 134-3567 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (950040/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 92002-220053. Petőfi Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalban közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési díj belföldön: fél évre 780 Ft, egész évre 1560 Ft Előfizetési díj külföldön: egész évre 3560 Ft (30 USD) légipostával: 4000 Ft (35 USD) Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza!

Next

/
Oldalképek
Tartalom