Evangélikus Élet, 1994 (59. évfolyam, 1-52. szám)

1994-05-29 / 22. szám

Evangélikus Elet 1994. május 29. NAPRÓL NAPRA v A VASÁRNAP IGÉJE Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet. (Ézs 6,3) VASÁRNAP A nyomorultat a nyomorúság által menti meg, és a sanyargatás által nyitja meg fülüket az Isten. Jób 36,15 (Lk 5,31-32; Jn 3,1-8; Zsolt 145) Hányszor lehet hallani betegségben, nyomorúságban szenvedőktől; miért ver engem a jó Isten? S talán már készen is állunk a bibliai válasszal; azt bünteti, kit szeret - aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét. Hát ilyen szeszélyes az Isten? Ha kedve tartja, egyszerűen csak „bün­tet”? Nem! Nyomorúság által mentetünk meg. Vegyük komolyan! Kellenek a nehéz percek, mert közelebb visznek Istenhez! HÉTFŐ Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Zsolt 16,2 (Fii 3,7; 4Móz 6,22-27; Zsid 11,8-22) „Ebben a faluban nincs Isten.” - mondja egy másodikos hittanos. Elszomorodom és közben óriási hévvel tiltako­zom: „Ha te még nem is, de sokan már behívták a zörgető Urat szívükbe.” Ha az Úr lett életem vezére, akkor ne szégyelljem a zsoltárossal elmondani, sőt fennen hirdetni: rajtad kívül nincs, ami jó nekem, terád van egyedül szüksé­gem. Hirdessük, hogy a kis hittanossal együtt sok-sok istentagadó rádöbbenhessen; Őrá van egyedül szüksége! KEDD A békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyája­tokkal! 2Thessz 3,16 (Ruth 2,4; Péld 1,20-28; Zsid 11,23- 31) Minden körülményben békesség - hirdeti Pál nemcsak a thesszalonikiaknak, hanem neked és nekem, akik békét- lenkedünk, perelünk Istennel. Sőt, sokszor haragszunk rá, mert nekünk anyagilag rosszabb a helyzetünk, mint a hitet­lennek, több nyomorúságot, betegséget szenvedünk el... Mit tesz Isten? Nem perel velünk, nem sújt le haragja, hanem Fiában a mennyei békét küldi a földre és kínálja a | szivekbe minden körülményben. SZERDA Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait! Jel 14,7 (Ézs 48,13; 2Kor 13,11-13; Zsid 11,32-40) Milyen természetes, hogy a Nap naponta „felkel”, hogy tél után tavasz jön, hogy a halott természet újra megeleve­nedik. Mindez olyan természetes, hogy már a csodálat is elmarad. Csak egy ne maradjon el; imádat a Teremtő felé! Mert minden egyes új nap, a föld, a víz Isten szeretetének jele: még tart a kegyelmi idő! CSÜTÖRTÖK A ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az Úr. Ézs 55,8 (lKor 1,25; lKor 12,1-6; Zsid 12,1-11) Kétféle út, kétféle elgondolás: isteni és emberi. Szá­munkra ez így természetes, hiszen mi, emberek hogyan ismerhetnénk a Teremtő Isten, a mindenek felett való vég­telen Isten gondolatát?! Egy porszem az Istenét?! Pedig Isten olyan világossá, olyan kézzelfoghatóvá tette a gondo­latát és útját a golgotái keresztben. Ismerjük tehát az isteni utat. Vajon miért járunk más úton, és miért mások gondo­lataink? PÉNTEK Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szere­tete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. ÍJán 4,9 (Ézs 61,2; Ez 1,4-6,22-28; Zsid 12,12-17) Rövid az életünk. Még egy idős ember koporsója mellett is bennünk van: nem élt eleget, élhetett volna még. Miért fosztjuk meg magunkat az örökélet örömétől, ami már itt elkezdődik a Krisztusban hívők életében? Miért engedjük, hogy a Sátán kegyetlennek mutassa Istenünket a koporsó, a halál által? Engedjük hát, hogy Isten, Fia által örökélet­be szeressen minket! SZOMBAT Az Úr mondja: Oltalmazom, mert ismeri ne­vemet. Zsolt 91,14 (Jn 10,14; lTim 3,16; Zsid 12,18-24) Micsoda határtalan ígéret, bátorítás! Már akkor is oltal­maz az Isten, amikor még csak a nevét hallottam. Amikor nagy szeretetét még nem is ismerhettem, ő már akkor tenyerébe vett, fiává fogadott, magához ölelt. Életünk ele­jén, közepén és vége felé egyaránt áldott ígéret: oltalmaz, mert ismeri nevemet! Tamásy Tamásné Ahogyan - úgy Nem kell különösebb felmérést végezni, hogy belássuk: baj van életvitelünkkel. - Míg pontosan ki tudjuk számolni az űrszondák pá­lyáját, a magunk pályáján bukdá­csolva és tétován haladunk. Atom­reaktorok tervezésével kimeríthe­tetlen, bár veszélyes energiaforrás birtokába jutottunk, de sokszor arra sincs erőnk, hogy egy jó szót mondjunk egymásnak. Összkom­fortos lakásainkba a meglévő inf­rastruktúra mellé nem tudjuk be­vezetni a megértést, megelégedett­séget, vidámságot. Még a kedvező külső körülmé­nyek között sem tudunk „kedvező módon” élni. Különböző manipu­lációk hatása alatt kísérletezünk, s közben kihagyjuk azt a lehetősé­get, hogy Isten szavára figyeljünk. Pedig az élet dolgában, mint az élet teremtője, Isten tud hiteles útmu­tatást adni arra nézve, milyen mó­don, milyen feltételek mellett lehet boldogan élni. Arról nem is szólva, hogy Isten útmutatásában alkotói „szakértelme” mellett emberszere- tete áll a központban. De ki figyel oda? Mint a „szelektív-süketségben” szenvedő kamaszok, csak azt hall­juk meg, ami számunkra kívána­tosnak tűnik, és süketek vagyunk az „égi hangra”. Pedig az „égi hang”, Jézus szava egyszerű utat mutat: „ahogyan én szerettelek ti­teket, ti is úgy szeressétek egy­mást!” (Jn 13,34) Életünk zűrzavara akkor rende­ződik, az üresjárat unalmát akkor váltja fel célok vonzása, a bizony­talan kapkodás után akkor követ­keznek kiegyensúlyozott döntések, amikor egyszer igazán elhisszük Jézus irántunk való szeretetét. A megoldás tehát rajtunk kívül van: Jézus szeretetében, amely bo­csánatával leveszi rólunk a múlt terhét, és megnyitja előttünk a jö­vőt is, Isten országának boldog tel­jességét. Jézusnak ez a szeretete az egyetlen fix pont változó és bizony­talan világunkban. Szeretete nem függvénye magatartásunknak: in­dokolatlan, érthetetlen, kiábrán- díthatatlan, csodálatos szeretet. Élni csak ennek erőterében lehet igazán. Életünk úgy jön rendbe, ha elfo­gadjuk és továbbadjuk Jézus szere­tetét. - Az önző ember nemcsak környezetét fosztja ki, de tönkrete­szi önmagát is. Aki mindent meg akar szerezni, végül mindent elve­szít. Az énközpontú életstílus a ta­pasztalat szerint csődbe jut. Érde­mes lenne kipróbálni, mire jutunk a szeretettel, amely Jézus példája nyomán nem viszonzásra vár, nem jutalmazni akar, nemcsak előzetes feltételek teljesülése esetén „lép működésbe”. Életünk akkor funkcionál jól, de úgy is mondhatom: akkor va­gyunk boldogok, ha elfogadjuk és továbbadjuk Jézus szeretetét. Madocsai Miklós Kiállításokon, múzeumokban rend­szerint található vendégkönyv, amely­be a látogatók beírják jelenlétük idejét, észrevételeiket, megjegyzéseiket és ne­vüket. A mi Evangélikus Múzeumunk­ban is van vendégkönyv. Jelenleg a megnyitás, 1979 óta már a 31. kötet. A beírások alapján készítjük a híradó­kat. Évente legalább kétszer. Tavasszal és ősszel. A legutolsó híradó 1993 no­vemberében jelent meg. Azóta a követ­kező jelentősebb események történtek: 1993. december 14-én Sztehló-est volt múzeumunkban. Merényi Zsu­zsanna tanárnő „Sztehló Gábor, a gyermeknevelő” című, az Evangélikus Orsz. Múzeum támogatásával kiadott könyve megjelenése alkalmával. Sztehló Gábor (1909-1974) neve leg­inkább a róla készült film a „Gyermek- mentő” által vált ismertté. Halála után naplóját Bozóky Éva rendezte sajtó alá a „Sztehló Gábor, Isten kezében” c. könyvben, amely az Evangélikus Sajtó- osztály kiadványaként egymás után 2 kiadásban is elfogyott. Ebből is sokan megismerhették a kiváló lelkész életét és munkásságát, aki 1944-45-ben a há­ború utolsó szakaszában, a kegyetlen zsidóüldözések idején közel 2000 elha­gyott és üldözött gyermeket mentett meg, akiket a háború után sem hagyott magára, hanem azokat családias légkö­rű otthonokban gondozta, nevelte és taníttatta. A nagyobbak számára de­mokratikus önkormányzatú gyermek- várost szervezett, a Budakeszi úti Gau- diopolist, ami magyarul az Öröm váro­sát jelenti. Ezt az áldásos, a maga ne­mében egyedülálló és még máig nem eléggé értékelt gyermeknevelő munkát 1950. január 7-ig, intézetének államosí­tásáig végezte. Merényi Zsuzsanna Sztehló Gábor nevelői módszerét kutatta és kutatásai­nak eredményét értékes könyvbe fog­lalta. Az esti alkalomra mintegy 40-en jöt­tek össze. A régi gondozottak közül Aczél Etelka. Füzeki Bálint, Horváth Adám és Rácz András voltak jelen. Azonkívül egykori munkatársak, ro­Múzeumi Híradó konok és érdeklődők. Az előadást kö­vető hozzászólásokból az a közös véle­mény jutott kifejezésre, hogy Sztehló Gábor gyermeknevelő munkásságának vonzó ereje az ő egyéniségében rejlett. Amit D. Koren Emil ny. esperes a Lel­kipásztor c. folyóirat 1994/3. számá­ban a Sztehló Gáborról írt cikkében így summáz: „...mindez azért és abból ere­dően folyhatott, mert lelkész volt minde­nütt és mindenek előtt." Merényi Zsuzsanna könyve pedagó­giatörténeti szempontból is hézagpótló, de a mai nevelők is tanulhatnak belőle. Könyve az Evangélikus Országos Mú­zeumban megvásárolható. Melegen ajánljuk az érdeklődők figyelmébe! 1993. december 17-én délután volt a Kossuth halála 100. évfordulójára — amely tulajdonképpen 1994. március 20-án lett esedékes - rendezett „Kos­suth Lajos emlékezete” című időszakos kiállítás ünnepélyes megnyitása. Ez alkalomra a meghívottak szép számban gyűltek össze. A múzeum igazgatója üdvözlő szavai után a teoló­gus ifjúság 2 tagja: Sánta Anikó és Ko­rányi András Kazinczy-díjas teológus Kossuth beszédeiből és írásaiból olva­sott fel részleteket, majd dr. Szabad György professzor tartott megnyitó előadást. A múzeummal kapcsolatban beszélt Szabad György professzor a hagyo­mány és a korszerűség kérdéséről. A kettő összefügg. „Az igazi hagyo­mányőrző azért őrzi meg a hagyo­mányt, mert tudja, hogy a jelenen túl ott van a jövő, melynek szüksége lesz az előzményekre is.” - „Kossuth nagy vívmánya, hogy a maga korában tisz­tán és egyértelműen mondja ki, hogy min múlnak a dolgok. Ő a kornak azt a feladatot adja,, hogy magyarság és demokratizmus. Állami függetlenség és önkormányzat. Ezek a pillérek, ame­lyeknek állniok kell ahhoz, hogy a nemzet múltjához a jelen veszélyeivel szemben és a jövő lehetőségeinek esélyt adva megálljon.” A szép, klasszikus beszédért és egyúttal mesterien aktualizált szava­kért múzeumunk, egyházunk és a jelen­levők nevében dr. Fabiny Tibor teoló­giai professzor és múzeumigazgató mondott hálás köszönetét és Isten gaz­dag áldását kérte dr. Szabad György életére, családjára és nemzetépítő Mun­kájára. 1994. január 22-én amerikai protes­táns tábori-lelkészek egy csoportja te­kintette meg múzeumunkat. Evangélikus Múzeumunk 1993-ban pályázatot hirdetett evangélikus gim­náziumaink tanulói számára, kevésbé ismert egyházi épületek és az azokhoz tartozó tárgyi emlékek felkutatására. A beérkezett pályamunkák elbírálásá­nak eredményhirdetése 1994. március 14-én volt a múzeumban. Erről dr. Fa­biny Tibor múzeumigazgató már írt beszámolót az Evangélikus Élet 1994. április 24-i számában. A finnek egy 6 tagú ének- és zenekar­ra vendégszerepeit a Deák téri temp­lomban zenés áhítat keretében. 1994. április 20-án múzeumunkba is elláto­gattak. 1994. április 23-án múzeumunkban került sor a MEVISZ (Magyar Evan­gélikus Ifjúsági Szövetség) országos hittanversenyére, melyen 105 iskolás gyermek vett részt 11 csoportban. A gyermekek nagy élvezettel keresték a kiállított tárgyak között a verseny- kérdésre a feleletet. 1994. április 25-én Balatonfüred ba­jorországi testvérvárosa, Gemering evangélikus gyülekezetének 12 tagú csoportja Riczinger József dörgicsei és balatonfüredi lelkész vezetésével meg­tekintette múzeumunkat. A vendég­könyvi bejegyzés szerint örültek, hogy itt megismerhették a magyar evangéli­kus egyház történetét is. 1994. április 27-én 14 tagú finn cso­port járt múzeumunkban Tamperé­ből. Anyanyelven hallhattak tárlatve­zetést. Szabó Imre mérnök a Zelenka- család hagyatékából Zelenka Dániel egykori vanyarci evangélikus esperes portréját ajándékozta múzeumunknak 1994. május 3-án. JÉZUSSAL TALÁLKOZÓ GYÜLEKEZET Máté 28,16-20 Aggodalommal és reménységgel vesszük számba időnként gyüleke­zeteink és egyházunk helyzetét. Fi­gyelmünket nem kerülik el a hiá­nyosságok, gyengeségünk jelei. De bizonyosság is él a szívünkben: élő Jézusunk van! Ahogyan szemmel tartotta botladozó tanítványait és hitben, szolgálatban való megúju­lásra segítette őket, úgy ma sem hagyja magára népét. Nekünk is lehet Jézussal való ígéretes, meg­erősítő találkozásunk! 1. E találkozás alkalmát Jézus adja, teremti meg. Az egyedül az ő ajándéka. Mi hiába hiányoljuk vagy erőszakoljuk létrejöttét. Hasztalan panaszkodunk késése vagy elmaradása miatt. Alázato­san tudomásul kell vennünk, hogy Jézus Úr, aki szándékaiban és cse­lekedeteiben teljesen szabad. Azt azonban tudtul adja, hogy hol ta­lálkozhatunk Vele. Tanítványai­nak Galileába kellett menniök. Csak ott találkozhattak Jézussal. Mi sem vagyunk bizonytalanság­ban: igéje és a szentségek az a „hely”, ahol jelen van. Lehetősé­günk ez: minél mélyebben, igazab­ban, tisztábban érteni üzenetét; minél szomjasabban, hűségeseb­ben, méltatlanságunk és rászorult­ságunk tudatában venni az úrva­csorát és gyakorolni a keresztsé- get! 2. A találkozás világosságában azt kell felismernünk, hogy az egy­háznak, a gyülekezetnek „minden nép” felé kell fordulnia. Nem az a feladatunk, hogy önmagunkat vé­delmezzük, hanem azon kell mun­kálkodnunk, hogy Jézus a világ Megváltója legyen. Azt a Jézust kell hirdetnünk, aki nyitott min­den ember irányában, aki személy­válogatás nélkül elfogadja a hozzá térőket, akinek a szeretete nem egyes kiválasztottaké, hanem min­denkié, aki igényli, kéri és hízik annak megtartó erejében. 3. A találkozás következménye, hogy a gyülekezet Jézus parancsai­nak hiteles tanítójává lesz! Világo­san meg kell fogalmaznia saját ko­ra számára, hogy mit kíván Jézus és határozottan kell bizonyságot tennie annak az erőnek a jelenlété­ről, „Aki” lehetővé teszi Jézus pa­rancsainak megtartását. Ha a gyü­lekezetnek az a küldetése, hogy ta­nítsa Jézust, akkor lealkudhatat­lan kötelessége, hogy szünet nélkül maga is tanuljon. Engedje, hogy Jézus állandóan tanítsa. Legyen hajlandó elfogadni Jézus kritikáját akkor is, ha az megdöbbentő és fájdalmas. Az egyháznak érzékeny lelkiismerettel kell vigyáznia arra, amit Ura rábízott. A tanításhoz az is hozzátartozik, hogy elsősorban a gyülekezetnek kell komolyan vennie, amit másokkal meg akar tartatni. Állandóan számolnia kell azzal a kísértéssel, hogy megelég­szik a beszéddel, de képtelen pél­dát mutatni. Emiatt naponkénti megtérésben kell élnie, bűnbánat­ban és a megbocsátás reménységé­ben. A Jézussal való találkozás ezt az „életformát” jelenti! Ennek vál­lalása adja az egyház tanító szolgá­latának az erejét és hitelességét. 4. Ne menjünk el gondolkodás nélkül annak megemlítése mellett, hogy a Jézussal való találkozáskor „némelyek kételkedtek”! Ez a két­kedés nem egyszerűen hinni nem tudás, vagy belső bizonytalanság, hanem Jézus életünk feletti ural­mának az elutasítása. Félszívűség. Életünk bizonyos területei felett magunknak tartjuk meg az ural­mat. Nem engedjük, hogy Jézus mindenbe beleszóljon, bár emle­getjük, hogy Urunk és Istenünk. Nem szórványos, elszigetelt jelen­ség ez, hanem mindnyájunknál tet­ten érhető. Kétségbe eshetnénk, ha életünk felett nem ragyogna az ígéret: „...én veletek vagyok...” Urunk­kal való találkozásaink boldog ta­pasztalata ez. Ilyenkor sok minden kiderül rólunk, de az is világossá lesz, hogy ez az ígéret kétségbe­vonhatatlan és megkérdőjelezhe­tetlen. Bohus Imre IMÁDKOZZUNK! Jézusunk, áldunk ígéretedért. Add, hogy ne kételkedjünk szavadban. Te tedd azt életünket megtartó erővé. Amen. EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- SZIÓ: 19.00-19.15-ig, 41 m-es rövid­hullám, 7385 kHz május 28. szombat: Ki a gazdag? - rá­dióshittan május 29. vasárnap: Ferenczy Zoltán áhítata Levelezési cím: Evangélikus Rádió­misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1994. május 29. 1., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. német Brauckhoff Beáta, de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós; du. 6. XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Madocsai Miklós. Pesthidegkút, II., Báthory u. 8. de. fél 11 Csizmazia Sándor Csillaghegy, III., Mátyás kir. út 31. de. 10. Donáth László. Óbuda, ül., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint László Újpest, IV, Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos. V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfi Gyuláné de. 11. (úrv.) dr. Harmati Béla du. 6. Zászkaliczky Péter VII., Városli­geti fasor 17. de. 11. (úrv.) Muntag Andomé du. 6. (ifjúsági) Nagy Zoltán VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza. VIII., Karácsony 5. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza. VIII., Rá­kóczi út 57/b. de. 9. szlovák Cselovszky Fe­renc VIII., Vajda Péter u. 33. de. fél 10. Vadon Miklósné. IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál. Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Vadon Miklósné. X., Kere­pesi út 69. de. 8. Szabó Lászlóné. Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi András, de. 11. (úrv.) Csepregi András, du. 6. Ferenczy Erzsébet. XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Ferenczy Erzsébet. Budahegyvi- dék, XII., Tartsay V., ii. 11. de. 9. (úrv.) dr. Széchey Béla de. 11. (úrv.) Bencze Imre, du. fél 7. dr. Széchey Béla XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György. XIII., Fran- gepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Szabó Lászlóné. XIV., Gyarmat u. 14. de. féli 10. dr. Szabóné Mátrai Marianna Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. Bízik László. Újpalota, XV., Hár­tyán köz du. 5. ökumenikus Rákospalo­ta, Nagytemplom, XV., Régifóti út 73. de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály, XVI., Hő­sök tere de. 10. dr. Kamer Ágoston. Cinkota, XVI. , Batthyány I., u. de. fél 11. Szalay Ta­más. Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Szalay Tamás. Rákoshegy, XVII., Tessedik S. tér de. 9. Marschalkó Gyula Rákoscsaba, XVII. , Péceli út 146. de. 9. Kustra Csaba Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Voitto Huotari. Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán. Pest- szentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (ref. temp­lom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán. Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú. XIX., Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel. Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11 Mezősi György. Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Rozsé István. SZENTHÁROMSÁG VASÁR­NAPJÁN az oltárterítő színe: fehér. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Ef 1,3-14; az igehirdetés alapigéje: Mt 28,16-20. ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK cím­mel evangélikus félórát közvetít a Kos­suth Rádió május 30-án, hétfőn 13.30 órakor. „A LEGSÖTÉTEBB KORSZAK­BAN IS VILÁGIT A FÉNY” címmel Gémes István lelkészről láthatunk port­réműsort május 29-én, vasárnap a TV2 adásában 11.20-kor. ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű­sorát közvetíti a TV1 május 29-én, va­sárnap 16.10-kor. A műsorban beszélge­tést láthatunk dr. Kardos Ernővel. HAZAI ESEMENYEK JÖJJÖN CSENDESHETRE Az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) csendesheteket tart a BÉTHEL Evangélikus Missziói Otthonban (2081 Piliscsaba, Széchenyi u. 8.) a következő időpontokban: június 20-25. (hétfő déltől szombat délig): Családi- és gyermekhét. június 26-július 2. (vasárnap délutántól szombat délig): Ifjúsági csendeshét több korcsoportban, augusztus 22-27. (hétfő déltől szombat délig): Felnőttek csendeshete. Részvételi díj: 1500,- Ft/5 nap, ill. 1800,- Ft/6 nap. Jelentkezést az Otthon címére szíveskedjenek küldeni. A visszaigazoló levél további tájékoztatást is fog adni. Részvételi díj: 1700,- Ft (ellátás) 1000,- Ft (szállás), 200,- Ft (ágynemű­huzat használat, ha nem vinnénk sajá­tot) Jelentkezés: 1994. június 10-ig az aláb­bi címre 400,- Ft postai utalványon történt befizetésének igazolásával: Bp.-Pestszentlőrinci Ev. Leik. Hivatal, 1183 Bp., Kossuth L. tér 3. Felvilágosí­tás: Tel.: 290-6408 A KŐBÁNYAI LELKÉSZI HIVA­TAL új telefonszáma: 262-7683 KATECHETIKAI SZEMINÁRIUMOT tartunk az Evangélikus Teológiai Ott­honban (Budapest, XIV., Lőcsei út 32. (A 7-es busz Bosnyák téri végállomásá­nál) 1994. július 4. hétfő déltől július 9. szombat délig gyermekbibliakör-vezetőknek (Bohus Imre: Márk ev. 32 tanításában, Pintér Győző illusztrációival) óvodai gyermekmunkásoknak (Győri Gábor: Óvodai és I. osztályos gyer- mekbibliakör-vezetés (elmélet és gya­korlat) katechétáknak és lelkészeknek (Rajnai Gabriella: Rajz színezés; Havasi Kál­mán: Gumibélyegzős és egyéb illuszt­ráció-készítés sk.) FÉBÉ KONFERENCIA PILIS- CSABÁN a FÉBÉ Diakonissza Egye­sület június 16—20-ig konferenciát tart a piliscsabai Bételben. Részvételi díj: 1200,- Ft. Jelentkezés Csepregi Zsu­zsannánál FÉBÉ Otthon 1122 Bp. Ma­ros u. 25. II. L Tel.: 156-52-16. Az Evangélikus Külmíssziói Egyesü­let rendezésében 1994. május 30-án, hétfőn du. fél 6-kor a Kelenföldi Gyü­lekezet tanácstermében (XI. Bocskai út 10.) Nemeshegyi Péter jezsuita misszio­nárius tart beszámolót „36 év Japán­ban” címmel. Igét hirdet: Bencze Imre ny. lelkész. Minden érdeklődőt szeretettel vár­nak. SZÜLETÉS Fabiny Tamás kőbányai lelkésznek és feleségének, Béndek Katalin egyete­mi hallgatónak május 14-én Erlangen- ben BLANKA nevű első gyermeke született. Apróhirdetés Okleveles kántor helyettesítést vállal. Tel.: 180-1918 Lakás. Kiadó külföldieknek július­augusztusra háromszobás, összkomfortos, első emeleti lakás. Tel.: 156-2111 Templomépítéshez fazsindely megrendel­hető. Tel.: 42/312-349. Lábszárfekély kezelése minden hétfőn 16 órától, vagy megbeszélt időpontban. Dr. Magéra Judith adj. Budapest, XII. Krisztina krt. 2-4. II. 23. Tel.: 156-30-73. A Magyar Börtönpasztorációs Társa­ság imatémája május 29-én, vasárnap: Imádkozzunk 'azokért, elmélkedjünk arról, hogy akik eljátszották embertár­saik bizalmát, azok újra lehetőséget kaphassanak akár hetvenszer hétszer is Jézus szavai szerint. A mögöttünk levő félévben szinte mind az 5 világrészből voltak látoga­tóink. Sokféle írást találunk vendég­könyveinkben. A beírások általában arról tanúskodnak, hogy a látogatók hálásak a barátságos fogadtatásért és köszönik a szakszerű és érdekes tárlat- vezetést. örvendetes jelenség, hogy lelkészeink közül egyre többen hozzák el konfir­mandusaikat a múzeumba. Kérjük vidéki hittestvéreinket, hogy ha Budapesten járnak, szakítsanak időt a múzeum megtekintésére. Az itt látottak és hallottak erősítik evangéli­kus összetartozásunk tudatát. Eddig, 1994. április 30-ig összesen 115170 látogatója volt múzeumunknak. P. L. ALAPÍTVÁNY A Kapi Család alapítványt tett a nagyapa egyházzenész és az édesapa püspök emlékére a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) (9400 Sopron, Széchenyi tér 11.) javára. Bankszámlaszám: PÓSTABANK SOPRON 022-054-07 Örömmel fogadnak minden egyetértő támogatást. PALYAZAT Az orosházi 2. sz. Általános Iskola egyházi tagozata új munkatársakat vár 2 tanítói, és 1 magyar-ének szakos állás betöltésére. A pályázatokat a következő címre kér­jük: 2. Sz. Általános Iskola Jantos Ist­vánná igazgató 5900 Orosháza, Bajcsy Zs. u. 1. Szolgálati férőhely, ill. lakás megold­ható. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal Postafiók 500. BUDAPEST 1447. Telefon: 138-2360 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (940044/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalában közvetlenül vagy postautalványon. Templomi tenesztés az Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. Előfizetési dlj: fél évre 680 Ft, egy évre 1360 Ft. Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza I )

Next

/
Oldalképek
Tartalom