Evangélikus Élet, 1994 (59. évfolyam, 1-52. szám)

1994-12-25 / 52. szám

I----------NAPRÓL Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ö dicsősé­gét. Jn 1,14 VASÄRNAP Az Úr igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. Szeressétek a jövevényt! SMóz 10,18.19 (ÍJn 4,10-11; Lk 2,15-20; Tit 3,4-7; Mt 1,18-25). Kará­csony ünnepén különösen fontos, hogy eszünkbe jussa­nak a támaszuktól megfosztott, társak nélküli, kiszol­gáltatott helyzetben levő embertársaink. Istenünk soha­sem feledkezik meg a szűkölködőkről, mellettük van, segítséget és szeretetet ad nehéz óráikban. Az ő, nélkü­lözők iránti irgalma, és aktiv szeretetre kötelező igéje - mindannyiunkra érvényes. HÉTFŐ Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szivét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? ÍJn 3,17 (5Móz 15,10; Mt 10,16-20; ApCsel 6,8-15;55-59: Mt 2,1-12). Meghökkentő, mennyire konkrét, és megkerülhetetlen ránk nézve ez a mondat. Ha evilági javak közül bármilyen csekélységgel is rendelkezem, máris felelős vagyok Isten i előtt a szűkölködőért. Minden azért adatott nekem, hogy szükség esetén másokkal megosszam. Aki Isten szerint szeret, az valóságosan ad javaiból. KEOD A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és ma­gasztalva Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan Ő megüzente nekik. Lk 2,20 (Zsolt 136,3-4; 2Krón 24,19-21; Mt 2,13-23). A Jézus Krisztus- I ban kapott ajándék öröme kihat az ünnepek utáni időszak­ra. A munka, a hétköznapokba való visszatérés minőségé­ben változik meg, ha bennem is megszületett Jézus. Megta­I pasztalhatom, hogy Isten valóra váltja ígéreteit, szavát nem szegi meg. A mai napon is ezért dicsőíthetem és ma- I gasztalhatom őt. S2£RDA Az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegye- I leimre. ín l,16(5Móz 2,7; Jer 31,15-17; Mt 3,1-12). A test- I té lett Igében jutott teljességre Isten akarata. Rajta keresz­I tül bőségesen kapjuk Isten ajándékait. Az ajándék pedig kegyelem és minduntalan megújuló kegyelem. Krisztustól ■ van új életre való lehetőségünk, Ő ment ki a leglehetetle- I nebb élethelyzetekből, ad szabaditást és üdvösséget. Mi­Evangélikus Élet 1994. december 25. NAPRA ----------v lyen ór iási lehetőség, hogy Urunk kifogyhatatlanul kínálja és adja mindezeket nekünk! CSÜTÖRTÖK Jézus mondja: Ti szomorkodtok, de szo­morúságotok örömre fordul. Jn 16,20 (Ézs 25,8; Lk 2,22-40; Mt 3,13-17). Orrlógatva, fásultan, bénult szív­vel telnek napjaid? Sok minden adhat szomorúságra okot, de Jézus szava szerint nem tart örökké a szenve­dés, a bánat, hanem örömre vált. A megpróbáltatások közben is bizonyosak lehetünk - közel van Ő. A legna­gyobb örömhír, hogy Jézus nem hagy magunkra, sőt azt ígéri, rövidesen visszatér, hogy vele legyünk az „örök örömben”. PÉNTEK Jézus mondta: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Mt 28,18 (Józs 2,11; lTim 3,14-16; Mt 4,1-11). Nagyon gyakran a gazdasági, politikai, katonai hatalom befolyásolja életünket, gondolkodásunkat. Eze­ken tájékozódva, könnyen hatalmába kerít minket a féle­lem. Azonban evilági hatalmak, és hatalmaskodók felett is Jézus kezében van a legfőbb, és minden hatalom. Ennek tudatában nem kell kiszolgáltatnunk - megalkuvóan - látszólagos hatalmaknak életünket, hanem Jézusban kell bíznunk. SZOMBAT Akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Mt 24,30-31 (Ézs 40,10; Lk 12,35-40; Róm 8,31-39; Mt 4,12-17). Az év utolsó napján általában visszatekintünk mindarra, ami egy esztendőn át történt velünk. Mérleget készítünk: mi az, amit sikerült elvégeznünk, mi az amit elmulasztottunk, ami elmaradt. A visszatekintés napján, most tekintsünk előre a „nagy végre”, az idők végezetére, Jézus Urunk visszajövetelére. Akkor majd egész életünkről, Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkról kell számot adnunk. Nem tudjuk, mikor következik be mindez, legyünk hát állandó készült- I ségben! AGy I Jézus családfája Mt 1,1-17 Máté evangéliumának első ver­sei fölött legtöbben elsiklanak. Ugyan, milyen élő viz fakadhat az egyhangúan sorjázó nevekből? Is­ten igéjében azonban semmi sem fölösleges. A Jézus Krisztus embe­ri származásáról szóló híradásban i§:btT9än a kegyelmes Isten végte­len szeretete. Mindenki szeretne tisztában len­ni azzal, kik voltak az ősei, milyen vér folyik ereiben. Nemrég valaki azzal a kéréssel jött lelkészi hivatalunkhoz, hogy az anyakönyvekből keressük meg szá­mára dédapjának adatait, mert ne­mesi származását szeretné igazolni. Mások arra büszkék, hogy generá­ciók hosszú során át bizonyítani tudják színmagyar származásukat. Jézus családfáját olvasva, meg­lepő nevekkel találkozunk: Tá- már, Ráháb, Ruth, és „Uriás fele­sége”, vagyis Bétsabé sorakoznak benne. Magatartásuk, erkölcsi tisztaságuk, nem „színizraelita” származásuk kívánnivalókat hagy maga Után. Kétes hírű, erkölcste­len, vagy „csak” pogány nők. Mégis őket méltatja Isten arra, hogy a Messiás ősszülői legyenek. Ezért evangélium, örömhír tehát Jézus családfája is. Mert Isten a megvetettet, a bűnöst, a kitaszítot­tat és a lenézettet is szeretetének hatalmába vonja és felhasználja tervei megvalósításához. Ő nem a mi emberi „nemességünkre” vagy keresztyén ősi családfánkra építi országát, hanem egyedül saját ke­gyelmes tettére, amellyel bűnösö­ket hív magához, hogy megtisztít­sa és szolgálatába állítsa őket. Az Ő családjában mindenkinek helye van. Corrie ten Boom, holland misz- szionáriusnőtől olvastam egy kis történetet; Egy kislány nagyon sírt, mert eltört a babája. Édesapja látva ezt, elkérte a babát és megja­vította. „Vajon miért szánt ez a fel­nőtt ember időt, fáradságot arra, hogy megjavítson egy értéktelen babát? Azért, mert gyermeke sze­mével nézte, és szerette kislányát, így látja Isten is a mi életünket, és mert szeret bennünket, kará­csonykor elküldte azt, aki által megjavítja, megújítja életünket: Jézust." Lásd meg és köszönd meg, hogy Isten kegyelmes szeretetéért te is beletartozhatsz Jézus családjába. Balicza Iván KARÁCSONY MÁSODIK NAPJÁNAK IGÉJE LÁTNI FOGJUK ŐT! ÍJn 3,1-3 Karácsony második napján már túl vagyunk a szentesti gyertya- gyújtáson, az ajándékok túlnyomó részét is már átadtuk, megkaptuk. Halványabb az ünnep fénye, isten- tiszteletre is sokkal kevesebben jönnek, mint a első napon. Pedig most olyan jó lenne ebben az év­ben is egy kicsit megállítani az időt... Mai igénk azonban arra utal, hogy erre nincs szükség. Isten ren­delkezik az idővel, ő pedig egyfoly­tában a cél felé vezet. Az őskeresz­tyének a katakombákban az üdvö- zülteket tágra nyílt, nagy szemek­kel ábrázolták. Hiszen ők már lát­ják az Urat, és aki látja őt, az nem csukhatja be a szemét. A szemün­ket viszont már itt kell kinyitnunk. Ezért így szól hozzánk az apostol: Lássátok - vagy mondjuk inkább így - vegyétek észre, értsétek meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk (szó szerint: adott ne­künk) az Atya. Azért, hogy „Isten gyermekei” legyen a nevünk, és azok is vagyunk - mondja. Ezt a nagy szeretetét Jézus Krisztusban adta. Karácsony második napján is azt ünnepeljük, hogy a Fiú em­berré lett. Földi élete folyamán nem járt állandóan rendkívüli ra­gyogásban, azon kívül, hogy szüle­tését angyalsereg adta hírül, és a megdicsőülés hegyén a három ta­nítvány látta. Közöttünk élt, éhes, szomjas és fáradt volt, nem volt fejét hová lehajtania. Annyira Vál­lalta sorsunkat, hogy földi életé­nek két útjelzője, a betlehemi já­szol és a golgotái kereszt is emberi alkotás. Karácsonykor - a második na­pon is - azt ünnepeljük, hogy a feltámadott, megdicsőült Úr elő­ször emberré lett. Feltámadása, végérvényes megdicsőülése után csak az arra kiválasztott kevesek­nek jelent meg. Ők valóban el­mondhatták: „Láttuk az Urat!” A Feltámadott pedig meggyőzte őket, hogy ugyanaz, akit nemrég eltemettek. Ő az, aki szabad lett a földi élet kötöttségeitől, ezt pél­dául azzal tanúsította, hogy a be­zárt ajtón át jelent meg. Az apostol azonban arra figyel­meztet, hogy ezzel nincs vége a tör­ténetnek. A tanítványok, miköz­ben látták a Feltámadottat, még alá voltak vetve a jelen világ törvé­nyeinek. Igénk szerint tehát - telje­sen mindegy, hogy I. vagy XX. század végi olvasókról van-e szó - folytatás következik. Krisztus megdicsőüléséből pe­dig nem következhet más, mint el­jövetele az idők végén. Uralmát minden teremtmény előtt ki kell nyilvánítania. Győzelme csak úgy lehet teljes, ha mindenki olyannak látja, amilyen ö valójában. Azok pedig, akik Isten gyermekei, akik elfogadták öt, Isten legnagyobb ajándékát, az apostol szerint már most tudják, hogy rá fognak ha­sonlítani. Azaz, szabadok lesznek a maguk és mások bűneitől, az evi­lági lét gondjaitól és fájdalmaitól.- Arra pedig nem is gondolnak, hogy az ő társaságában unatkozni fognak, mint azok a gyerekek, akiknek mindenük megvan és sem­mire sincs gondjuk. A teremtmény felfuvalkodottságát mutatja, ha valaki azt képzeli, hogy a teljes világosságot a titkok megoldá­sát, az Úr társaságát ugyanúgy meg lehet unni, mint például a karácsonyra kapott drága játé­kokat. Mindezekből pedig csak az kö­vetkezhet, hogy addig is ő a példa­kép. Az erkölcsi tisztaság, tisztes­ség, mindenekfelett pedig a szere­tet nem külső kényszer, hanem Is­ten gyermekeinek jellemzője. Nem elég a külső körülményeket meg­változtatni. Láthatjuk magunk kö­rül, hogy a (nagyobb) szabadság­tól az emberek még nem lesznek jobbak. Belső átalakulásra, meg­tisztulásra van szükség, ehhez pe­dig a keresztyén embereknek, Isten gyermekeinek kell Krisztus példá­ját továbbadniuk. A hívő ember már most, a földi élet törvényeinek alávetve is hasonlítani akar őrá. Karácsonykor, a Feltámadott szü­letésének ünnepén, az ünnep má­sodik napján is, az év hátralévő napjaiban is, és a következő évben is egyre jobban. Azzal a remény­séggel, hogy egykor látni fogjuk őt a maga dicsőséges valóságában. Dr. Szentpétery Péter IMÁDKOZZUNK! Áldunk téged, Istenünk, hogy Jézus Krisztus által gyermekeiddé fogadtál minket. Hálát adunk ígéretedért, hogy hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk látni, amilyen a valóságban. Kö­nyörülj rajtunk, hogy ígéreted az ünnep után is örömünk, szeretetünk, tisztasá­gunk forrása maradjon! Ámen. KARÁCSONY első napjának igéje BESZÉL AZ ISTEN - HOZZÁNK Zsid 1,1-3 Az Ige testté lett - hirdeti meg az ősi evangélium János lejegyzésé­ben a karácsonyi üzenet lényegét. A SZÓ - a teremtő, fenntartó, gondot viselő isteni szó hús-vér va­lósággá lett. A zsidókhoz írt levél szerzője nem hideg-rideg bejelentést tesz, hanem örömmel szárnyra kelő mondatokban adja tudtunkra, hogy beszél az Isten! Nem érthe­tetlen zörejek, vagy sejtelmes han­gok hallatszanak. Nem felfogha­tatlan rezgéshullámok szállnak to­va. Nem is megfejthetetlen, vagy legalábbis nehezen követhető rejt­jelek keringenek az éterben. Beszél az Isten. S nem is úgy, mint akit nem érdekel, hova jut a hangja, meddig ér el szava. Beszél az Isten - hozzánk, nekünk. A nagy, karácsonyi kísértés az, hogy parányivá nyomorítsuk a leg­hatalmasabbat, gyermekké „szelí­dítsük” a világ Urát. Milyen kedves, amikor a gyer­mek „gügyög”. Elmosolyodunk, netán még utánozzuk is, de közben tudjuk, nem kell rá igazán figyelni, s nem is kell igazán komolyan ven­ni. Mert a gyermek csak gügyög, nincs igazán értelme a hangoknak, nincs igazán mondanivalója a kiej­tett „szóutánzatoknak”. Ne csináljunk - még karácsony­kor sem - a betlehemi gyermekből gügyögő kisdedet. Ha megtesszük, ez az ördög munkája, s mi annak cinkosai vagyunk, hiszen el akar­juk hallgattatni a legfontosabb, a leglényegesebb üzenetet: az Isten beszél. Van mondanivalója szá­munkra. Sőt: életbevágóan fontos mondanivalója van a részünkre! De hiszen van sok jelzés a világ­ban. Annyi mindenben figyelhe­tünk még az Isten szavára... Róla beszél fű, virág... - hangoztatja egyik ifjúsági énekünk. A csillag­világ rendje őt visszhangozza - vallják meg tudósok. A természet csendje általa „beszédes” - mond­ják megszállott kirándulók. A mű­vészetek zenébe, szoborba, vagy képbe rögzített szava miatta sokat­mondó... Jók, fontosak, izgalma­sak ezek a jelzések - de mindig csak közvetettek, áttételesek. Isten azonban közvetlen szól, emberi módon, jól érthető beszédben, meghallható szóban közeledik fe­lénk. „Szóból ért az ember” - tartja a közmondás. Isten komolyan vette ezt a tényt. Megszólalt - s nem csupán tolmácsok segítségével. Tette ezt korábbban: „sokszor, és sokféleképpen szólt az atyákhoz a próféták által”. Jézusban azonban egészen közel jött, emberré lett, s szól hozzánk, hogy értsen a szóból az ember. Karácsony idején bőven van le­hetőségünk arra, hogy hallgassuk őt. Természetes, ösztönös módon élünk is vele. De az ünnepek elmúl­nak, s a hétköznapok útelágazásai­nál, az ünnepek után ránk váró döntéshelyzeteknél, a bizonytalan pontoknál szükségünk van tanács­ra, vezetésre, biztatásra. Miért hallgat, miért nem segít az Isten? - kérdezik sokan ilyen esetben. Az első karácsonykor mindenki szá­mára hallhatóan megszólalt az Is­ten, s azóta beszél. Igéje hangzik, teremt, formál, bűnt bocsát meg, vigasztalást, reményt ad. Tudato­sítsuk magunkban ünnepekre és hétköznapokra a nagyszerű öröm­hírt : beszél az Isten! S mi válaszol­junk rá! ifj. Hafenscher Károly IMÁDKOZZUNK! Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy em­berré lettél, hogy mi is emberek lehes­sünk. Gyógyítsd süketségünket, hogy meghalljuk az életet jelentő Igét, meg­halljunk Téged! Ámen EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- SZIÓ: 15.30-15.45 és 17.20-17.35-ig, 49 m-es rövidhullám, 6230 kHz. december 24. szombat: Szentesti műsor Pécelről. december 25. vasárnap: Karácsonyi áhí­tat - Bencze Imre. Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1994. december 25. I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) Szebik Imre; du. 6. (úrv.) Balicza Iván. XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Hafen- scher Károly; Modori u. 6. de. fél 10. Csiz- mazia Sándor. Pesthidegkút, D. Ördögárok u. 9. de. fél 11. (úrv.) Csizmazia Sándor. Csillaghegy, III. Mátyás kir. út 31. de 10 (úrv.) Donáth László. Óbuda, III. Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálint László. (Jjpest, IV. Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos. V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) (Televíziós) dr. Har­mati Béla; du. 6. (orgonazenés) Zászkaliczky Péter. VII. Városligeti fasor 17. de. fél 10. (úrv.) Muntag Andomé; de. 11. (úrv.) Szir­mai Zoltán; du. 6. Muntag Andorné. VIII. Ollói út 24. de. fél II. (úrv.) Kertész Géza. VIII. Karácsony S. u. 31-33. de. 9. (úrv.) Kertész Géza. VIII. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc. VIII. Vajda Pé­ter u. 33. de. fél 10. (úrv.) Fabiny Tamás. IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. (úrv.) dr. Rédey Pál. Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. (úrv.) Fabiny Tamás. X. Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) dr. Szabó Lajos. Kelenföld, XI. Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Missura Tibor; de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. Mis­sura Tibor. XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Fe­renczy Erzsébet. Budahegyvidék, XII. Tar- tsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Tamás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Tamás; du. fél 7. dr. Széchey Béla. XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) ifj. Kendeh György. XIII. Frange- pán u. 43. de. 8. (úrv.) ifj. Kendeh György. XIV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) dr. Szabó Lajos. XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) dr. Szabó Lajos. Pestújhely, XV. Templom tér de. 10. (úrv.) Bízik László. Rákospalota, Kistemplom, XV. Juhos u. 28. de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán. Rákosszentmihály, XVI. Hősök tere de. 10. (úrv.) dr. Karner Ágoston. Cinkota, XVI. Batthyány I. n. de. fél 11. (úrv.) dr. Selmeczi János. Mátyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Pálinkás Ingrid. Rákoshegy, XVII. Tessedik S. tér de. 9. (úrv.) Kosa László. Rákoscsaba, XVII. Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Füke Szabolcs. Rákoske­resztúr, XVQ. Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kosa László. Rákósliget, XVII. Gőzön Gy. u. de. 11. (úrv.) Füke Szabolcs. Pestszentlörinc, XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Havasi Kálmán. Pestszentimre, XVIII. Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. (úrv.) Havasi Kálmán. Kispest, XIX. Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széli Bulcsú. XIX. Kispest, Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX. Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel. Csepel, XXI. Deák tér de. fél 11. (úrv.) Lehoczky Endre. Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. (úrv.) Solymár Gábor. Budaörs, Ref. Imaház de. 9. (úrv.) Solymár Gábor. Törökbálint, Szent István út du. 3. Solymár Gábor. Budakeszi de. 8. Takács József. KARÁCSONY 1. NAPJÁN az ol- tárterítö színe: fehér. A délelőtti isten- tisztelet oltári igéje: Jn 1,1-13; az ige­hirdetés alapigéje: Zsid 1,1-3. KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTEN­TISZTELETET közvetít a Magyar Te­levízió az 1. csatornán 1995. december 25-én, de. 11 órakor. Igét hirdet: dr. Harmati Béla püspök. HAZAI ESEMENYEK ÚJÉV NAPJÁN, 1995. január 1-jén evangélikus istentiszteletet közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hullám­hosszán az érdi evangélikus templom­ból. Igét hirdet: Ittzés István lelkész. KARÁCSONYI ORGONAMUZSIKA 1994. december 25-én, karácsony 1. napján du. 6 órakor a Deák téri templomban SEBESTYÉN JÁNOS Frescobaldi-, Mozart- és Vierne-müveket orgonái. December 4-én, vasárnap a Bécsi Magyar Evangélikus Gyülekezetben igehirdetéssel szolgált dr. Frenkl Róbert országos egyházi felügyelő. Este a Bor­nemisza Péter Társaságban tartott elő­adást „Rendszerváltozás, kormányvál­tás. Vissza?” címen. A Magyar Börtönpasztorációs Társa­ság imatémája december 25-én este: Imádkozzunk azért, hogy Jézus a leg­sötétebb szívekben is megszülessen! ISTENTISZTELETI REND 1994. december 26. I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher Károly; de. 10. (német) Dietrich Tigge­mann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bozóky Éva. XU. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor. Pesthidegkút, II. Ördögárok u. 9. de. fél 11. (úrv.) Szilas Attila. Csillaghegy, III. Mátyás kir. út 31. de. 10. Görög Tibor. Óbuda, III. Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vil­ma. Üjpest, IV. Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos. V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) Zász­kaliczky Péter; du. 6. Pintér Károly. VB. Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) (rádiós) Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán. VIII. Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Kertész Géza. VIII. Karácsony S. u. 31-33. de. 9. (úrv.) Kertész Géza. Vili. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc. Vili. Vajda Péter u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás. IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál. Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. (úrv.) Fabiny Tamás. Kelenlöld, XI. Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Csepregi András; du. 6. Csepregi András. XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Csepregi András. Budahegyvidék, XD. Tár­tsa y V. u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.) Takács József. XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh Péter. XIV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marian­na. XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabóné Mátrai Marianna. Pestújhely, XV. Templom Jelentkezési felhívás a nyolcosztályos gimnáziumba A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gim­názium (Líceum) várja a negyedik (esetleg ötödik) osztályos soproni és Sopron környéki tanulók jelentkezését a nyolcosztályos gimnáziumi tagozatra. Érdeklődni és jelentkezési lapot kér­ni az iskolában lehet (Sopron, Széche­nyi tér 11. Tel.: 99/312-250). Az érdeklődőknek az iskola 1994. december 19-én (hétfőn) délután 5 óra­kor mutatkozik be. Jelentkezési határidő: 1995. január 5. Az Északi Evangélikus Egyházkerü­let Püspöki Hivatala titkárnői állásra pályázatot hirdet. írásbeli jelentkezést tér de. 10. Bízik László. Rákospalota, Kis­templom, XV. Juhos u. 28. de. 10. (úrv.) Szabó István. Rákosszentmihály, XVI. Hő­sük tere de. 10. dr. Kamer Ágoston. Cinko­ta, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Pálinkás Ingrid. Rákoshegy, XVII. Tessedik S. tér de. 9. Füke Szabolcs. Rákoscsaba, XVB. Péceli út 146. de. 9. Kosa László. Rá­koskeresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 11. Füke Szabolcs. Rákósliget, XVII. Gőzön Gy. u. de. 11. Kosa László. Pestszentlörinc, XVm. Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Havasi Kálmán. Pestszentimre, XVIII. Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. (úrv.) Havasi Kálmán. Kispest, XIX. Templom tér I. de. 10. (úrv.) Széli Bulcsú. Pestszenterzsé­bet, XX. Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel. Csepel, XXI. Deák tér de. fél. II. Mezősi György. Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. Solymár Péter Tamás. Buda­örs, Ref. Imaház de. 9. Solymár Péter Ta­más. KARÁCSONY 2. NAPJÁN az ol- tárterítő színe: fehér. A délelőtti isten- tisztelet oltári igéje: Jn 3,35-36; az ige­hirdetés alapigéje: ÍJn 3,1-3. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE­LETET közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hullámhosszán 1995. de­cember 26-án de. 11.05 órakor a Buda- pest-Fasori templomból. Igét hirdet: Szirmai Zoltán espereshelyettes. kérünk 1994. december 20-ig, 1125 Szi­lágyi Erzsébet fasor 24. címen. Német vagy/és angol nyelvtudás előnyt bizto­sít. Lelkészi ajánlás szükséges. Dotálás megegyezés szerint. Eladó egy orgonamotor. Maximum 4 re­giszteres orgonához használható. Bővebb in­formációk az Evangélikus Lelkészi Hivatal­ban, 2696 Terény, Arany J. u. 22. Egyedül élő idős asszony ellátására heti 5- 7 alkalommal nappali 8—10 órára szakképzett ápolónőt, vagy ápolásban gyakorlott segítsé­get keresünk. Tel. este: 1811-493, 1369-482. Különbejáratú albérleti szobát keres fiatal nő Budapesten vagy környékén. Tel.: 1188- 736. 61 éves özvegyasszony levelező társakat keres. „Magányos jeligére. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 133-6438; 134-3567 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedö Központ Kft. (940072/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalában közvetlenül vagy postautalványon. Templomi terjesztés az Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. Előfizetési dij: fél évre 680 Ft, egy évre 1360 Ft. Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza! ifc

Next

/
Oldalképek
Tartalom