Evangélikus Élet, 1994 (59. évfolyam, 1-52. szám)

1994-12-11 / 50. szám

evangélikus Elet 1994. december 11. r~.-------NAPRÓL NAPRA -----------x a VASÁRNAP IGÉJE Ép ítsetek utat a pusztában az ÚRnak! Az ÜR jön hatalommal. Ézs 40,3.10 VASÁRNAP Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha má­sok megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Ézs 49,15 (Mt 7,11; Mt 11,2-6(7-10); lKor 4,1-5; Zsolt 33). Amikor rádöbbenünk el- hagyatottságunkra, magányunkra, keresni kez­dünk valakit, akiben soha nem kell csalódnunk. Ennek a keresésnek a vége nem lehet más, csak Isten, ő talál ránk, nem is feledkezik meg ró­lunk. HÉTFŐ Tiéd a nappal, az éjjel is tiéd, te tetted helyükre a csillagokat s a napot. Zsolt 74,16 (Jel 4,11; Mt 11,11-15; Ézs 8,23-9,6). Urunk, Terem­tőnk! Tedd helyére életünk pislákoló napocskáit és csillagait! így tárul majd fel előttünk az élet I csodálatos világa és célja! ycr>n Jó csendben várni az ÚR szabadítására. Jár 3,26 (Jak 5,8; Mt 13,12; Ézs 11,1-10). Ha I hangoskodva, kiabálva vájjuk az ÚR válaszát I valamire, akkor a saját hangunktól nem halljuk I meg az ő szavát. Jó csendben várni az ÚRra, I mert a csendesség alázatot, tiszteletet, békességet hordoz magában. A csend Neki dolgozik. Az ŰR a csendben munkálkodik. ! cTcnnii ítéljétek meg tehát, mi kedves az ÚR- I nak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan I cselekedeteiben. Ef 5,10-11 (Ezsd 8,22; Lk 1 3,1-14; Ézs 12,1-6). Döntéseinkben sokszor ke­ressük az „arany középutat”, a megalkuvás lehe­tőségeit. Ez az ige felszólít arra, hogy tanuljunk az ÚR szerint gondolkozni. Ne felejtsük el, hogy Krisztus követeiként járunk ebben a világban. Legyen láthatóvá hát rajtunk Krisztus arca! így leszünk kedvesek az ÚRnak. CSÜTÖRTÖK Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meg­hallgatott, megmentett mindattól, amitől retteg­tem. Zsolt 34,5 (Mt 7,8; ApCsel 13,13-25; Ézs 14,3-17). Meg kell tanulnunk életünk minden dolgát - örömét és bánatát egyaránt - az ÚR színe elé vinnünk. Ha így élünk, akkor erősödik a hitünk, és a legnagyobb rettegésben is bizalom­mal tudjuk őt segítségül hívni. PÉNTEK Most pedig Izráel, mit kíván tőled Iste­ned, az ÚR? Csak azt, hogy Istenedet, az URat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az URat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. 5Móz 10,12 (Mt 22,37-39; Mk 1,14-15; Ézs 25,1-9). Isten szolgálata tetteket követel. Aki féli őt, aki Mindenható Urának vallja, adja át magát neki egészen! SZOMBAT Hirtelen mennyei seregek sokasága je­lent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” Lk 2,13-14 (Zsolt 72,19; Lk 7,29-35; Ézs 26,1-6). Ádvent utolsó vasárnapja közeledik. Ahogy be­hívjuk a Megváltót szívünkbe, úgy nő bennünk a jóakarat az emberekhez, és úgy nő szívünkben a dicsőség Isten iránt. Tegyünk mindent Isten dicsőségére, hogy az ő békéje az emberekben jóakaratot munkáljon a Jézus Krisztus által! Percze Sándor teológus __________________________________________) Ke mény szív Akik felületesen olvassák a Bib­liát, sokszor úgy érzik, hogy ellent­mondás van egyes igék között. így éppen a kemény szív kapcsán is. Előfordul a figyelmeztetés, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne ke­ményítsétek szíveteket. Másutt vi­szont arról olvasunk, hogy az Úr megkeményítette a Fáraó szívét. A két látszólag egymásnak el­lentmondó ige érthető lesz, ha rá­döbbenek: mindkettő igaz. Meg­ütközés helyett gondoljuk meg, hogy itt bizonyos folyamatról van szó. Mint egy betegségnél is, úgy a bűnnél is, több fázis van. A meg- keményedés nem Isten akaratából jön létre, hanem az ember engedet­lenségének későbbi következmé­nye. Ő először szól, hív -, aki meg­hallja, engedelmeskedik. De sok esetben az ember kemény marad, más szóval, újra meg újra elutasítja az igét. Isten tűr és vár. És csak aztán jön az ítélet, amelyben már ő keményít meg. A megkeménye­dett szív, - mindig ítélet. így jön létre az a szomorú eset, hogy vala­ki hosszú éveken át ott ül a temp­lomban, de szinte automatikusan elhárítja az igét: ez nem én vagyok, ez nem nekem szól, én nem vagyok olyan... A Zsidókhoz írott levél úgy be­szél az igéről, mint esőről, amely ha behatol a földbe, porhanyóssá, termővé teszi azt. De ha a föld kemény, nem fogadja be az esőt, akkor még keményebbé válik. A keménység leggyakoribb oka valamilyen takargatott, be nem vallott bűn, amelyet nem vagyok hajlandó abbahagyni. Ilyenkor ir­tózik az ember az igétől, amely vi­lágosan beszél arról, hogy Isten ezt nem tűri. (Máté 14,1-5) Az ige örömüzenet akar lenni, de gondolunk-e arra, hogy az ige­hallgatás vagy igeolvasás nem ve­szélytelen. Mert a hallgatott, de be nem fogadott ige egyszer vádolni fog, hogy nem engedelmeskedtél. Ha megszokod, hogy az ige csak „szép szavak”, melyet nem kell ko­molyan venni, hogy csak „elmélet”- hamar eljutsz oda, hogy már nem is tudod magadra vonatkoztatni. Pedig ha Isten türelme véget ér, elhallgat. Nem szól többé. Ez az a pillanat, amikor Noé bement a bárkába az övéivel -, és „bezára­tott az ajtó”. Isten egyszer befejezi a mentő próbálkozást. Ez az ítélet- a megkeményedés. Bizony, jó ha most magunkba nézünk. Én hogyan hallgatom az igét? Nem lettem-e máris elutasító, kemény? Ne feledjük, Isten elment a leg­végsőkig - a golgotái véres keresz­tig -, azért, hogy megismerd szere- tetét, mentő szándékát. Most rajtam a sor, hogy nyitott szívvel befogadjam az igét és gyü­mölcstermő életet éljek. Gáncs Aladár PÁLYÁZAT Az alakulóban lévő Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet Kuratóriuma pá­lyázatot hirdet e Missziói Intézet adminisztrációs munkakörének betöltésére. Á jelentkezőktől függően egy teljes- vagy két félállású munkatársat veszünk fel. Angol nyelvtudással és titkárnői gyakorlattal rendelkező, protestáns egyházhoz tartozó munkatárs jelentkezését váijuk. Előnyt jelent: a misszió iránti érdeklődés, egyetemi végzettség, magyar vagy könyvtár szakos diploma, szövegszerkesztői gyakorlat. A jelentkezők az önéletrajzukhoz mellékeljék okleveleiket, jelenlegi munkahe­lyi- valamint lelkészi ajánlást. Fizetés megegyezés szerint. A pályázat beküldési határideje: 1994. december 23. Cím: Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet, Dr. Anne-Marie Kool, 1124 Budapest, Meredek utca 19.1. 6. A pályázatok elbírálására 1995. január 15-ig kerül sor. Az állás 1995. február 1-től tölthető be. MAGYAR ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGÁLAT MENEKÜLTIRODA HARKÁNYBAN A Magyar ökumenikus Szeretet­szolgálat új irodát nyitott Harkány­ban, ahol több mint ezer regisztrált boszniai menekült él, szerteszórva az üdülővárosban, részben bérelt házak­ban, részben pedig családoknál elszál­lásolva. A Magyar ökumenikus Szeretet­szolgálat irodájának feladata: össze­fogni a menekülteket, informálni őket a rájuk vonatkozó magyarországi tör­vényekről és rendelkezésekről, a lehe­tőségeikről. Ugyancsak tervezik, hogy a menekültek rendelkezésére bocsáta­nak egy közös helyiséget, ahol idősza­konként összegyűlhetnek, kicserélhetik tapasztalataikat, ha szűkösen is, de egymás között társadalmi életet élhet­nek. A gyermekek számára szervezett iskolai oktatás mellett esetleg hasznos lenne magyar nyelvtanfolyamokat is indítani, ennek a munkának a koordi­nálása is az új irodára vár, amelynek működését az önkormányzat irodahe­lyiséggel és egy másik terem használati jogával segítette. KARÁCSONYI VÁSÁR A Sajtóosztály átköltözésével kapcso­latos leltározás során néhány korábbi kiadványunk több példányban is előke­rült. Ezeket most leárazva kínáljuk fel könyvesboltunkban megvételre. Lehet postán is rendelni, ebben az esetben csu­pán a portóköltség vállalását kérjük a megrendelőtől. KáldyZ.: Hanen hogy ö szolgáljon 154,- Rédey P.: Miért reszketnek a csillagok 50,­Kutas K.: Egy emberélet (versek) 64,­Scholz L.: Jót várj (versek) 82,­Rédey P.: A máglya nélküli város 96,­Evangélikus templomok (levelező lapok) 48,­Csepp a tengerben 80,­Podmaniczky P.: Megszabadított élet 116,— Veöreösl.: A középpont felól 254,­Karner K.: Időszerű hitvallás 91,­Bálintné: Tóvá lesz a délibáb 145,­M. Harmati B.: Egészségünk és üdvösségünk 49,- VeőreüsL: A harmadik egyházi út 69,­SchoIzL.: Fények s felhők 97,­Ferenczy Z.: Gyógyíts meg Istenem 49,­Dedinszky Gy.: A Biblia néprajza 121,— Gáncs A.: Akinek a szive lángolt 67,­Vajta V.: Hitből fakadó élet 169,­Grünvalszky K.: Énekek éneke 79,­Ray: Jövevények és vándorok 145,­Gőrőg T.: Imákönyv 85,­Schoű L: Jézussal egy asztalnál 80,­Krisztus tanója (Luther élete) 101,­Vajta V.: A szeretet keresztyén értelmezése 135,- Elek: Győry Vilmos 363,­Hernád T.: Kapernaum 60 éves 462, Greiner A.: Lather Márton 319,­Megszületett a kis Jézus 207,­Piper: Betegágyon 108,­Szépfalusi L: Lássátok, halljátok 264,­Terray L: Küldetésben 150,­Terray L.: Izrael és az evangélium 100,­Nagy Gy.: Az egyház kincse 151,— Id. Harmati Béla: Vallásos költemények 260,­A fenti könyvek árából 30%-os engedményt adunk 1994. december 24-ig. * 1 ALAPÍTVÁNY Fodor Attila, a ceUdömölki evangéli­kus gyülekezet tokorcsi libájának tagja, áldott emlékezetű, templomépító édes­apjáról megemlékezve, alapítványt ho­zott létre ceUdömölki evangélikus gyer­mekek, ifjak és öregek megsegítésére. 1. Az alapítvány neve: A Jövőnkért Alapítvány Ifjakért és öregekért Jel­mondata: Esto pius, fidei plenus, et hu­mánus! - Légy istenfélő, talpig becsüle­tes és emberséges! 2. Az alapítvány székhelye: EvangéU- kus Egyházközség CeUdömölk, 9500 Ostffy Mihály tér 4. 3. Az alapítvány célja: a ceUdömölki evangélikus egyházközséghez tartozó, hátrányos helyzetű, de kiemelkedő szor­galmú és tehetségű gyermekek tovább­tanulásának támogatása, valamint be­teg, egyedüláUó, arra rászoruló csalá­dok egyszeri vagy többszöri alkalommal történő megsegítése. 4. Az alapítvány induló vagyona egy­százezer forint 5. Az alapítvány nyitott Az alapít­ványt a Vas Megyei Bíróság 1994. októ­ber 28-án bírósági nyilvántartásba vette, mint tartósan közérdekű alapítványt, 23/1994. sorszám alatt Az alapítványhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat pénzbeU adományaival, il­letve devizával. 6. Az alapítvány képviselője: Sághy András lelkész, 9500 CeUdömölk, Ost­ffy Mihály tér 4. Reménységgel és szeretettel várjuk a csatlakozást! Támogatást elfogadunk az OTP CeUdömölki Fiókjához 854- 000574 számlaszámon. ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! ÁDVENT: SENKI MEG NE TÉVESSZEN TITEKET! Kol 2,1-7 A demokrácia - amely nem az ember társadalmi berendezkedésé­nek „csúcsa”, de nincs jobb - lehe­tővé teszi az eszmék, szekták és vallásfilozófiai rendszerek szabad áramlását. Ennek eredménye, hogy hazánkban a történelmi egy­házak mellett mintegy ötven vallá­si közösség nyert hivatalos bejegy­zést az elmúlt években. Ilyenek többek között a Késői Eső Gyüle­kezet, a KRISNA-tudatú Hívők Közössége, a Csan Buddhista Kö­zösség, a Hit Gyülekezete, vagy éppen a Jehova Tanúi, akik az egyedül üdvözítés és a kizárólagos igazság birtoklásának igényével lépnek fel. Ténylegesen a hívő ke­resztyén emberre egyik szekta sem veszélyes, de a névleges keresztyé­neket „megtévesztő szavakkal félre lehet vezetni”. Egy evangélikus nógrádi falu­ban - ahol a lelkész tudatosan ké­szítette fel híveit a szektákkal szemben - a háború utáni időkben falvakat járó Jehova Tanúit már a falu első házaiban „leszerelték” az egyszerű, de igét ismerő asszo­nyok. Nem azt mondták: „hagyja­nak békén, van nekem vallásom, menjenek a paphoz, azzal vitat­kozzanak”, hanem elővették a Bibliájukat és az igével cáfolták meg a Szentháromságnak, a kará­csonynak tagadását, Krisztus 1914-ben történt visszatérését és királyi hatalmának megkezdését, bizonyos ételektől való tartózko­dást, az úrvacsorának emlékvacso­rává történő degradálását, az örökélet földi kizárólagosságának paradicsomi elképzelését stb. Vé­gül azzal bocsátották el őket - he­lyesen -, hogy mi nem Jehova Ta­núi akarunk lenni, hanem Krisztus követői. Kisgyermek voltam, amikor megismertem őket és ma is tiszte­lettel emlékszem azon Tanúkra, akiket az ideológiai türelmetlenség börtönökbe zárt, mert nem vették kezükbe a fegyvert, mert vallási agitátorokra nincs szükség vallás nélküli társadalmat építő ország­ban. Manapság is példaértékű ak­tivitásuk és összefogásuk, amelyet szervezetük megkövetel tagjaitól. De itt lépik meg az első helytelen lépésüket, amely következetesen tévtanítóvá teszi őket. Nevezetesen a brooklyni központban működő Vezető Testület sajátos igei értel­mezésén keresztül, a szervezet irá­nyítja a tagságot és nem „Isten tit­kának, Krisztusnak ismerete, aki­ben van a bölcsesség és ismeret minden kincse”. A Hit Gyülekeze­te - ez is amerikai - tanításának is ott van az alapvető tévedése, hogy a Lélek kegyelmi ajándékainak egyike-másika kap prioritást (pl. nyelveken szólás), mintha a többi nem is létezne, Krisztus pedig egy lenne az aprószentek közül. Krisz­tus ismerete egyébként sem egyen­lő lelki sugallatokkal. Nagyon fontos, hogy eljussunk a „teljes bizonyosságra, érettség­re”. A tévtanítás az „éretleneket” kezdi ki, azok számára a legveszé­lyesebb. Nagy a feladatunk, szü­lőknek és az egyháznak, hogy „éretlen” gyermekeinket, ifjúsá­gunkat felkészítsük, igei páncélzat­ba öltöztessük őket, hogy ne csa­pódhassanak holmi nyugati szek­tákhoz, vagy keleti vallásfilozófiai rendszerekhez. A Krisztus-ismeret a belé vetett bizalommal, hittel kezdődik. Álta­la ismerjük meg Istennek velünk és a világgal kapcsolatos akaratát. Általa leszünk szerető mennyei Atyánk gyermekei, országának örökösei és nem Jehova Tanúi. Már három szál ádventi gyertya ég. Hogyan várjuk az érkező Urat - „hit áltál, amint tanultuk”? Kalácska Béla IMÁDKOZZUNK! Mennyei Atyánk! Áldunk, hogy Szent- lelked által bizonyságot teszel Fiadról, Jézus Krisztusról. Erősíts meg a tiszta hitben, hogy senki meg ne tévesszen min­ket és állhatatosan járjunk igéd világos­ságában, az Ür Jézus Krisztus által, aki eljött, aki él, és aki eljövendő. Ámen. „ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” címmel evangélikus félórát hallhatunk a Kossuth adó hullámhosszán december 12-én, hétfőn du. 13.30-kor. Előtte evan­gélikus koráljainkból hallhatunk merte­tést, 13.20-kor. EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- SZIÓ: 15.30-15.45-ig. 49 m-es rövid­hullám, 62,30 kHz. December 10. szom­bat: Missziói híradó - december 11. va­sárnap: Ádventi áhítat - Blázy Árpád. Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. LELKÉSZAVATÁS 1994. december 17-én de. 10 órakor az óbudai templomban Szebik Imre püspök lelkésszé avatja Németh Zol­tánt. Az érdeklődőket szeretettel hív­ják. KARÁCSONYI AJÁNDÉK GYERMEKEKNEK! MEGJELENT! „Uram, taníts minket imádkozni” imádságos könyv gyermekeknek és szüleiknek, összeállította: Fcren- czy Erzsébet. Ára: 180,- Ft (ÁFÁ- val). Kapható az Evangélikus Köny­vesboltban (Üllői út 24. Szentkirályi u. sarok). MEGHÍVÓ A Magyarországi Luther Szövetség Budapesti Tagozata 1994. december 19-én, hétfő este 6 órai kezdettel A Deák téri Evangélikus Egyház gyülekezeti termében (Budapest, V., Deák tér 4.1. emelet) KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁRT és KIADÓI KEREKASZTALT szervez, amelyen bemutatkoznak AZ EVANGÉLIKUS KÖNYVKIADÓK. Az egyes kiadók könyvei a helyszínen megvásárolhatók. Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk. MÉCSES SZERETETSZOLGÁLAT MAGYAR BÖRTÖNPASZTORÁCIÓS TÁRSASÁG FELHÍVÁSA AZ OLVASÓKHOZ Négy esztendővel ezelőtt kértük elő­ször olvasóinkat arra, hogy karácsony szent ünnepe alkalmából küldjenek szerény csomagot a börtönben élők­nek, azok közül is olyan embereknek, akik teljesen magányosak, családi, ro­koni, baráti kapcsolattal nem rendel­keznek. Olyanoknak, akik talán soha nem kaptak egy szerető jó szót, és vala­kitől önzetlenül ajándékot. Most ismét a Krisztust követő olva­sóinkat kéijük, hogy jelentkezzenek egyszeri karácsonyi csomagküldésre! Kéijük, hogy a csomagba néhány soros üzenetet (például: „Kedves István! Szenteste magáért is imádkozunk! Sze­retettel: Rozi néni”) íijanak. A csomagküldésre a Mécses Szere­tetszolgálat központjában: 6753 Sze­ged-Tápé Heller köz 8. Telefon/fax: 36-62/325 189 lehet jelentkezni. A je­lentkezőknek a csomagküldési enge­dély mellé részletes tájékoztatót és ki­töltött postai csomagszállító nyomtat­ványt küldünk! DÖRGICSE-KŐVÁGÓÖRS A lelkészt hivatal telefonszámában a körzetszám megváltozott. A szám he­lyesen: (87) 344-348. NAGYVELEG Szeretettel kérem és várom iskolák, ifjúsági szervezetek, gyülekezetek je­lentkezését, akik a nagy velegi kastély­ba terveznének alkalmat (csendesnap, tanfolyam, tábor, evangélizáció, kon­ferencia, hitmélyítő alkalmak stb.) az 1995-ös évben. Jelentkezési határidő: december 28. Cím: Cserági István, 8065 Nagyveleg, Kossuth u. 17., tel.: 06-22-409-606. A FÉBÉ DIAKONISSZA EGYESÜLET KIADÁSÁBAN Túrmezei Erzsébet: Ragyogjatok szép csillagok című, gyermekek kará­csonyi ajándékozására alkalmas köny­ve, 220,- Ft-os áron kapható és meg­rendelhető a Sajtóosztályon (Bp. 1085 Üllői út 24.) és Gubek Mária címén (2141 Csömör, Kossuth u. 1.) AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉGI MŰHELY legközelebbi munkaülése decem­ber 16-án pénteken 18.30-20.30-ig a Deák téri Evangélikus Gimnázium dísztermében lesz (Bp. V., Sütő u. 2.) Napirend: 1. Előadás megbeszéléssel: Egyé­ni felelősség a közösségi életben. Dr. Rókusfalvy Pál egyetemi tanár 2. Előadás megbeszéléssel: Ak­tualitás az igehirdetésben. Dr. Ha­fenscher Károly, a Lelkipásztor szerkesztője 3. A kérdőívekre befutott vála­szok értékelése - Poós László Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a Magyar Rádió elnöksége nívódíjban ré­szesítette a Bartók Rádióban harmadik éve futó Bach kantátái című műsort, melynek keretében vasárnaponként ke- rekasztal-beszélgetés folyt egy karmes­ter-zenetanár, egy zenetörténész és egy teológus részvételével. Evangélikus résztvevőként dr. Hafenscher Károly kapott nivódijat a Zenei Főszerkesztő­ségtől. A díjak átadására december 1- én került sor. ISTENTISZTELETI REND Buda postán, 1994. december 11. I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) (szupplikáció) Rihay Szabolcs (teol.); du. 6. Herczog Csaba; XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (szuppl.) Rihay Szabolcs (teol.); Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkót, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11- Szilas Attila; Csillaghegy, III., Mátyás kir- u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, III., Dévai B. M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) Dr. Cserhátiné Szabó Izabella; du. 4. szeretetvendégség; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szir­mai Zoltán; du. 6. (zenés áhítat) Szirmai Zoltán; Vili., Üllői ót 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi ót 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbá­nya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Tamás; X., Kerepesi ót 69. de. 8. dr. Szabó Lajos; Keleniöld XI., Bocskai ót 10. de. 8. (úrv.) Missura Tibor; de. 11. (úrv.) Missura Tibor; du. 6. Missura Tibor; XI., Németvöl­gyi ót 138. de. 9. Ferenczy Erzsébet; Buda- hegyvidék, XII., Tarcsay V., u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Tamás; de. II. (úrv.) Kő- szeghy Tamás; du. fél 7. Takács József; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XIII., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV., Lőcsei ót 32. de. 1 í. (úrv.) dr. Szabó Lajos; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. dr. Szabó Lajos; Pestújhely, XV., Templom tér. de. 10. Bízik László; Rákospa­lota, XV, Juhos u. 28. Kistemplom de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály, XVI., Hő­sök tere de. 10. dr. Karner Ágoston; Cinko- ta, XVI., Batthyány L, u. de. fél 11. Szalay Tamás; Mátyásföld, XVI., Prod ám u. 24. de. 9. Szalay Tamás; Rákoshegy XVII., Tessedik tér de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoscsaba, XVII., Péceli ót 146. de. 9. (úrv.) Kosa László; Rá­koskeresztúr, XVH., Pesti ót Hl. de. fél 11. Fűke Szabolcs; Rákosliget, XVH., Gázon Gyula u. de. 11. Kósa László; Pestszentlö- rinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre XVIII., Rákóczi ót 83. ref. templom de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér I. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, Hungária ót 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pestszenterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Solymár Gábor. ÁDVENT 3. VASÁRNAPJÁN az oltárterítö színe: lila. A vasárnap dél­előtti istentisztelet oltári igéje: Lk 3,15-18; az igehirdetés alapigéje: Kol 2,1-7. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE­LETET közvetít a TV1 karácsony első napján de. 11 órakor a Deák téri temp­lomból. Igét hirdet: dr. Harmati Béla püspök. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE­LETET közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hullámhosszán karácsony 2. napján, de. 11.05 órakor a Budapest- Fasori templomból. Igét hirdet: Szirmai Zoltán espereshelyettes. Megjelent az Evangélikus Naptár 1995. Kapható a Sajtóosztályon. Ára: 160,- Ft. HALÁLOZÁS Varenics Antalné (korábban: Zalat- nayné), az evangélikus országos pénz­tár volt munkatársa, november 22-én elhunyt. December 1-jén, csütörtökön az Óbudai temetőben Madocsai Mik­lós ny. budavári lelkész szolgálatával kísérték utolsó útjára. Az élet és halál Ura magához szóli- totta dr. Kósa Pálnét, volt rákoskeresz­túri lelkész özvegyét, életének 79. évé­ben. A gyülekezetnek több mint 30 éven át volt kántora. Még életének utolsó heteiben is látogatta a gyüleke­zet tagjait, és végezte a pénzbeszedők hálátlan munkáját. Temetése december 2-án volt a Rákoskeresztúri temetőben. Az elhunytban Kósa László rákoske­resztúri lelkész az édesanyját gyászolja. Jézus mondja: Békességet adok nek­tek. Kűlönbejáratú albérleti szobát keres fiatal nő Budapesten vagy környékén. Tel.: 1188- 736. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó; TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadőhivatal 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 133-6438; 134-3567 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedö Központ Kft. (940070/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SEBESVARI LÁSZLÓ vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalában közvetlenül vagy postautalványon. Templomi terjesztés az Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. Előfizetési díj: fél évre 680 Ft, egy évre 1360 Ft. Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza!

Next

/
Oldalképek
Tartalom