Evangélikus Élet, 1992 (57. évfolyam, 1-52. szám)

1992-05-24 / 21. szám

Evangélikus Elet 1992. május 24. NAPRÓL NAPRA Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szerete­tt nem vonta meg tőlem. Zsolt 66,20 VASÁRNAP Váltjátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jak S, 16 (JSir 1,20. Jn 16, 23b-28/29-32/33. lTim 2, l-6a. Zsolt 138) Mennyire nem tudunk leszokni a szégyen takargatásáról, és talán éppen ezért nem gyako­roljuk a gyónás, a magángyónás áldott lehetőségét. Valljátok meg! Ez a gyógyulás útja és lehetősége. „Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim" 32. Zsolt A bűnt világosságra kell hozni, és együtt könyörögni a bocsánatért. Az egymásért való imádság hatalom, amelyet gyakorolni kell a kölcsönös bocsánat és szeretet alapján. Krisztus a bűnbocsánat és szeretet köteleivel építi az egyházat. HÉTFŐ Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek; hanem adjátok magatokat az Is­tennek, mint akik a halálból az életre keltetek. Róm 6,13 (Ám 5,14. lKir 3,5-15. lKor 5,1-8) Aki a bűnt cselekszi, rabszolgája a bűn­nek. Milyen rettenetes dolog, hogy a gonoszság fegyvereivé lehet­nek tagjaim. Isten őrizzen meg ettől minket! Az ige azonban arra szólít fel bennünket, hogy adjátok oda magatokat az Istennek. Tehát döntenünk kell, vagy a gonoszt, vagy az Istent szolgálja az életem. Válaszd az életet! Mondd, itt van Uram az én elrontott életem, legyen egészen a tied, tedd újjá, tedd szentté, hogy életem a te akaratodat szolgálja és ne a gonoszt, amivel úgyis csordultig van ez a világ. KEDD Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Róm 14,13 (Zsolt 7,9. Kol 4,1-6. lKor 5,9-13.) Uram, mennyire szivén találtál igéddel! Milyen sokszor ítélkezem mások felett, holott az ítéletet magadnak tartottad fenn. Bocsáss meg, és adj erőt, hogy a magam szemében vegyem észre a gerendát. Láttasd meg velem mindazt az életemben, amivel másokat botrán- koztatok és kérlek véreddel tisztíts meg egészen! S2ER0A Aki hisz a Fiúban, annak őrök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet. Jn 3,36 (5Móz 30,19. Lk 11, 1-8/9-13. lKor 6,1-8) Hinni és engedelmeskedni! Úgy tűnik Urunk szavából, hogy az egyiknek következnie kell a másikból. Hinni benne azt jelenti, hogy engedelmes bizalommal teszem meg mindazt, amit mond. Teljes bizalommal hajtom meg fejemet előtte. Isten Fiának hiszem és vallom őt. Ha így viszonyu­lok hozzá, örök életem van, nem lesz, hanem van. Aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, az Isten haragja marad rajta. Olyan megdöbbentő ez, rajtam van az Isten haragja mindaddig, míg nem hiszek benne. Krisztus mondja: Én pedig, ha felemeltetem a Föld­ről, magamhoz vonzok mindeneket. Jn 12,32. CSÜTÖRTÖK Jézus mondja: Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. ApCsel 1,8 (Zsolt 71,15. Lk 24./44-49/50-53. ApCsel 1,3-4/5-7/8-11. Fii 2,6-11) A Szentlélek pünkösdi eljövetele üdvtörténeti esemény volt. Eljött és azóta is itt van. Éppen ezért van lehetősége Krisztus minden hitre jutott tanítványának tanúvá lenni. Ha Jézus vére megtisztított, benned is lakozást szeretne venni. Mondd bátran .Jövel Szentlélek Úristen", töltsd be szívemet, hogy valóban csordultig legyen veled, és a szívem teljességéből rólad szólhasson a szám. Nélküle meg sem mersz szólalni, mert bennünk nincs erő és nincs bizonyosság. PÉNTEK tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert rá­épültetek az apostolok és próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus. Ef 2, 19-20 (Ézs 28,16. Jel 1,4-8. lKor 6,9-11) Urunk kereszthalálakor a jeruzsálemi templom kárpitja kettéha­sadt, szabaddá téve az utat a szentélybe. Az ő áldozata békességet szerzett nekünk az Atyával és békességet Isten népével. Akik egy­kor pogányok voltak, nem volt lehetőségük közösségre jutni Isten népével. Krisztusban szabaddá vált az út minden távollévő számá­ra. Ez a nagy lehetőség ma is áll. Mindazok, akik távol vannak vagy távol kerültek Isten házanépétől, Krisztusban újra beépülhetnek ebbe a megszentelt közösségbe. Valójában meg sem gondoljuk, micsoda kiváltság ez. Sokan úgy vélik, hogy ők tisztelik meg jelen­létükkel Istent. Nagy tévedés ez, mert nincs annál nagyobb kegye­lem, mintha valaki Isten gyermekévé lehet. SZOMBAT Ne panaszkodjatok testvéreim egymásra, hogy el ne ítéltessetek! íme a bíró az ajtó előtt áll. Jak 5,9 (Zof 1,7. Dán 7[2-8] 9-14. lKor 6,12-20.) A panaszkodásban tulajdonképpen vád van a másik testvér ellen. Lehet, hogy jogos a panasz, a vád, az is lehet, hogy nem. Az ige nem is tér ki erre, hanem azt tanácsolja, hogy ne panaszkodjunk, mert ítélet alá eshetünk. A bíró ott áll az ajtó előtt belépésre készen és számon fogja kérni az övéitől, ha nem gyakorol­juk a kegyelmet. Hiszen mi mindnyájan naponként kegyelemből élünk. A mi Urunk a kereszt gyötrelmei között nem panaszkodott, nem vádolt senkit, hanem mentette azokat, akik gyilkosai voltak: „Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek”. Bárcsak ez a lelkűiét lehetne mindig bennünk! Itt zés István AZ IMÁDSÁG HATALMA Lukács 18,1-8 A VASÁRNAP IGÉJE — ) KERESLET-KIN ALAT A gazdasági életben mostaná­ban sokat beszélnek a piackutatás­ról, a kereslet-kínálat egyensúlyá­nak biztosításáról. Minden terüle­ten felmérik a várható igényeket és ennek megfelelően a kínálatot is. Érdekes lenne a lelki élet területén is egy ilyen felmérés: összeírni a lelki szükségleteket és kimutatni, miben mutatkozik a legnagyobb hiány. A hit számontartja ezeket a?Jgéjiyeket és vallja,.hogy.Isten? nél bőséges kínálat áll rendelkezé­sünkre. De nem kalmárkodás ez? Nem ezért fogott egyszer Jézus ostort, hogy a templomból kiűzze ezt az üzleti szellemet? Szabad hi­tünk szent területére beengedni a kereslet-kínálat profán kifejezése­it? Nem szégyelni való, ha az em­ber Isten előtt is igényeivel lép fel? Nem! Éppen ellenkezőleg! A hit megnyilatkozása, ha őszintén és reálisan feltáljuk Isten előtt éle­tünk belső hiányait. Aki igénytele­nül áll Isten elé, az vagy nem veszi komolyan hitét, vagy csak egy kö­dös istenfogalomban hisz, és nem az élő Istenben. A hit mindig nagy igényekkel lép Isten elé. Dávid tiszta szívért könyörgött. Salamon bölcsességet kért. A vak Bartimeus szeme világát szerette volna vissza­kapni, Tamás pedig hitének bizo­nyosságát, Jézus, nem, hagyott egy kérést sem meghailgataüanul, sen­kinek sem mondta, hogy nagyok az igényei, sőt bíztat: kérjetek és adatik néktek! Nem kalmárkodás ez, mert nem fizetségképpen, hanem kegyelem­ből várjuk Isten segítségét. Sem ér­demesek, sem méltók nem vagyunk arra, hogy Isten szükségleteinket ki­elégítse. Isten és ember viszonyában a kereslet-kínálat között nincs fize­tési eszköz, csak kegyelem van. Mi ebből a kegyelemből élünk. Madocsai Miklós GAJÁRSZKY MAGDOLNA Újkori fohász Ments meg Uram minket a nagyképűektől és mafláktól, gyáváktól és a hősködőktől, álszentektől és a szajháktól. Sopánkodóktól, jajongóktól, merevmosolyt! rajongóktól. Suttogóktól és a bömbölőktől, rágalmat freccsentgető hüllők­től,..................-.........* .......-­pu hagerincű görnyedőktől, ártatlant színlelő gonosztevők­től, ments meg egymástól, emberek­től! Friss ózont adj, fuldokló tisztáknak! Megbékélést, békét, e szakadék szélén tébolyban táncoló világnak. Ámen. MENNYBEMENETEL ÜNNEPÉNEK IGEJE A NAGY FELISMERÉS Jn 20,16-18 Mennybemenetel ünnepén hús­véti történet hangzik - ez jelzi, hogy a két ünnep mondanivalója lényegében közel esik egymáshoz. Mégis nagyon lényeges dolgok tör­téntek Jézus feltámadása és mennybemenetele között. Ebben az időben kezdték el igazán megér­teni a tanítványok, hogy minden­nek így kellett történnie. Ez a 40 nap tehát a felismerés ideje volt számukra. Az egyik ilyen felisme­rés áll előttünk ezen az ünnepen. A tanítványok az üres sírtól ha­zamentek. Magdalai Mária azon­ban ottmaradt. Sírt. Semmit nem értett. Az üres sír megtapasztalása önmagában még semmire nem ad magyarázatot, semmilyen igazság­hoz, és ami a legfontosabb, magá­hoz a Feltámadotthoz nem vezet el. A Jézussal való találkozásnak személyesen kell megtörténnie. Mária egyszercsak hallotta a han­got. Meglátta a személyt. Minden­nek ellenére tovább búslakodott. Ám elég Jézustól egyetlen szó, ami azonnal megold mindent: „Má­ria!” A személyes megszólításban vált Jézus Mária számára a Feltá- madottá. Mária az események mi­att volt szomorú, az üres sír mellett az ügyön töprengett. Gondolatai­nak folyását ez az egyetlen kijelen­tés, a nevén szólítása változtatta meg: itt valaki számára te vagy fontos. Itt rólad van szó. Az ügy, amelyen töprengsz, a TE ügyed, mert valaki a te ügyeddé tette. „Mária” - mindebben helyed van neked! Ebben a pillanatban ismerte fel Mária Jézust. így van ez mindany­nyiunkkal: Isten gyermekei akkor kerülnek a megváltás érvényessége alá, amikor beteljesedik rajtuk Ézsaiás próféta szava: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szó­lítottalak téged, enyém vagy.” Minket is nevünkön szólított a fel­támadott Úr: a keresztségben a mi nevünk fonódott össze az Ő nevé­vel. A konfirmáció alkalmával is­mét nevünkön szólítva kaptuk a megerősítést. Ugyanez történik minden igehirdetésben és úrvacso­ravételben : mindezek hordozzák a „nekem szól”, „velem történik” valóságát. Jézus feltámadása nem tudományos, tapasztalati úton vá­lik bizonyítottá, hanem megválto­zott életeken keresztül. Az ő meg­szólítása után nem vagyok többé az, aki voltam, mert az ő nevemen szólítása számomra a megváltás valóságának átélése, de ezen felül hívás és küldés is egyszerre. Az Istennel való személyes kap­csolat helyreállásában Ő teszi meg az első lépést: megszólít. A történet másik mozzanata Mária reagálása: megérinti, átka­rolja Jézust. Azt gondolja, megol­dódott minden, visszaállt a régi rend. Jézus azonban erre nemet mond. Feltámadása és mennybe­menetele után is meg kell tanul­nunk : nem mi vagyunk a vele való kapcsolat urai. Felettünk való ha­talmát, a ő személyének lényegét nem tartjuk a kezünkben. Máriá­nak akkor ez így szólt: ne nyúlj hozám, ne fogj meg, ennek semmi értelme, én még itt vagyok, de már oda tartozom. Ma pedig így érthet­jük: Jézust nem lehet kényszeríte­ni, erejét nem áll jogomban bármi­kor, bárhol felhasználni. Vele nem lehet „mutatványokat” végrehaj­tani. Lehet azonban közösségre lépni vele és neki engedelmeskedni. Lehet követni őt és abban tevé­kenykedni, amiben Ő kíván fel­használni minket, a hívásnak és küldésnek éppúgy, mint az egész egyház szolgálatának ő az Ura. Jézusnak a mennybe való elvite- tése akkor válik fontossá szá­munkra, ha együtt látjuk felemel­tetésével az ő újbóli eljövetelét is. Azért távozott az Atya jobbjára, hogy helyet készítsen az övéinek. Akik meghallották nevüket őtőle és elindultak nyomában, azok az utolsó napon örökkétartó, boldog közösségre léphetnek vele. Mert ő ismer minket odaátról is. „Ne an­nak örüljetek, hogy a lelkek enge­delmeskednek nektek, hanem hogy neveitek fel vannak írva a mennyben”. Zügn Tamás IMÁDKOZZUNK! Urunk, Jézus! Mindent hatal­madba adott mennyei Atyánk. Ké­rünk, uralkodj felettünk is! Vedd hatalmadba gondolatainkat, hogy közeledben maradjunk és egykor veled élhessünk örök közösségben! Ámen. SZENTFÖLD ÚJRA! Izrael: Félpanzióval, vízummal, zarán­dokprogrammal, biztosítással, magyar nyelvű, szakképzett idegenvezetővel, plusz programok plusz költség nélkül, tengerparti üdüléssel jún. 16-23. és 23-30. Ár: 56 900,-Ft és így a Szentföld az ön számára is elérhető. Költőpénz: 10 000,-Ft-nak megfelelő valuta. Jelenkezés: HOLMA, Bp. VI. Anker köz 2-4. Tel: 142-3946, 122-3829. Istennek nagyon nagy és megmagya­rázhatatlan ajándéka, hogy részt ad az embernek világkormányzó gondviselé­séből. Megengedi, hogy imádságaink által Övele együtt alakítsuk sorsunkat, környezetünket. Ha ugyanis nem hin­nénk, hogy imádságaink meghallgatás­ra találnak, ha nem azzal az igénnyel kulcsolnánk össze kezünket nap mint nap, hogy valamilyen módon a ma­gunk javára „befolyásolhatjuk” őt, ak­kor értelmetlen lenne minden imádsá­gunk. Egy azonban bizonyos: imádsá­gaink meghallgatásra találnak Isten­nél. A példázatban szereplő özvegyasz- szony képe kettős kiszolgáltatottságot jelent: egyrészt nem áll mögötte senki, nincs támasza, teljesen egyedül van. Másrészt a bíró sem tulajdonít neki nagy jelentőséget. Nem jelentős szemé­lyiség, akinek érdemes lenne azonnal elintézni az ügyét. Az asszony kérése ennek ellenére nagyon intenzív: erre tett fel mindent, ezért olyan kitartó. A példázat két fontos dologra hívja fel a figyelmet: 1. Az imádságot meghallgató Isten nem közömbös irántunk, hanem szeret minket. Ha Jézus Krisztusban nem mu­tatta volna még szeretetét irántunk, ak­kor valóban nehéz lenne Őt Atyánknak nevezni. Jézus azonban megmutatta, hogy az Atya szeretetében nem kell ké­telkednünk. 2. Meg kell tanulnunk az özvegyasz- szonytól az imádságban való kitartást. Az imádság nem varázslat: elmondjuk a kérést és azonnal teljesül a kívánsá­gunk. Az imádság sokkal inkább élet­mód, melynek során rendszeresen min­dent megosztunk Istennel és sorsunkat állandóan az Ő kezébe ajánljuk. Mind­ezeknek a figyelembevételével imád­kozhatunk így: Jöjjön el a te országod! Az imádkozó embernek a kezében nincs világi hata­lom, nincs hadserege, aranya, nemzet­közi befolyása. Van azonban Valakije, aki őmellette áll: az, akinek végső dön­tési joga van a világdráma lefolyásá­ban. A világ országai, hatalmai sorra letűnnek, mennek, Isten országa azon­ban JÖN. Mi ennek az országnak az érkezésére és törvényeire tekintünk, amikor imádkozunk. Legyen meg a te akaratod! Ezt soha­sem szabad elhamarkodottan kimon­danunk! Könnyen gondolhatjuk e sza­vak mögé: „úgyis minden Isten tervei szerint történik, jöjjön tehát, aminek jönnie kell! Állok elébe, mást úgysem tehetek.” Istennek sohasem vagyunk kiszolgáltatva. Hitünkkel és kitartó imádkozásunkkal kapcsolódhatunk az ő szeretetének körébe és kérhetjük, hogy az történjék velünk, ami tényleg javunkra válik. Testi javam nem biztos, hogy azonos a lelki javammal, azzal, ami az üdvösség szempontjából fontos számomra. Sokszor érezzük úgy, hogy Isten olyan, mint a példázatbeli bíró: ke­ményszívű és nem hallgatja meg imád­ságunkat. Ilyenkor az imádkozó rezig­nálttá válik és úgy gondolja, számára a menny zárva van. Az imádság titkára azonban éppen az özvegyasszony ma­gatartása világit rá: őt pontosan a hall­gatás készteti az újabb próbálkozásra. Istennel állandóan kapcsolatban kell állnunk. Az imádság meghallgatása a Vele való állandó kontaktus eredmé­nye. Kérés csak ott hangozhat jogosan, ahol rendszeresen elhangzik a hálaadás is. Szekularizált világban élünk, szeku- larizálódott az imádság is. Az imádsá- gos életmód nem jellemző a ma embe­rére. Elfelejtettük az evés előtti és utáni imádságot, régi evangélikus hagyomá­nyunkat sem őrizzük már, amikor a családfő kötelessége volt alkalmat te­remteni a család együttimádkozására (és a katekizmus oktatására). Túl sok a kérő és kevés a hálaadó, a bünvalló imádság. Tanulhatunk az özvegyasz- szonytól és szégyenkezhetünk: ő a kő­szívű és igazságtalan bíró szivét is meg­lágyította kitartásával, mi pedig sok­szor hanyagoljuk a kapcsolatot a ben­nünket végtelenül szerető mennyei Atyánkkal. Jellemző módon Jézusnak sem az a kérdése, meghallgatásra találnak-e az imádságok, hanem hogy talál-e majd hívő, imádkozó embert. Nem a meg­hallgatás hiányzik, hanem a helyes imádkozó élet. A probléma nem Isten­nél van, hanem nálunk. Fogadjuk meg Rogate vasárnapján és tegyük életel­vünkké Pál apostol intését: „Minden­kor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézus által a ti javatokra!” Zügn Tamás IMÁDKOZZUNK! Uram, azt akarod, hogy dieseljük ne­ved, mi pedig csak sóhajtozunk bajaink miatt Várod hálaadásunkat, mi pedig csak hiányainkat panaszoljuk. Követés­re hívsz, mi pedig a magunk útját járjuk. Győzedelmeskedj bennünk jóságoddal, vonj magadhoz, hogy veled járjunk, örö- . mest kövessünk és dicsőségedre éljünk. Ámen. Budapesten, 1992. május 24. I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. német istentisztelet; de. II. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bozóky Éva. n. Torockó tér de. fél 9. Szilas Attila. II. Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor. Pesthidegkút, □. Báthory u. 7. de. fél 11. Kőszeghy Tamás. Csillaghegy, Hl. Mátyás kir. út 31. de. 10. Donáth László. Óbuda, III. Dévai Bíró M. tér de. 10. Nagy István. Újpest IV. Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos. V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) Pintér Károly; du. 6. Pintér Károly. VII. Gorkij fasor 17. de. 11. (úrv) Muntag Andorne; du. 6. (ifjúsági) Fodor Viktor. VIII. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza. VIII. Karácsony Sándor u. 31-33. de. 9. Ker­tész Géza. VILI. Rákóczi út 57/b. de. 9. szlo­vák istentisztelet: Cselovszky Ferenc; déli 12. magyar istentisztelet: Kertész Géza. VIII. Vajda Péter u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás. IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Ré- dey Pál. Kőbánya X. Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Tamás. X. Kerepesi út 69. de. 8. Göll- ner Pál. KeleniSld, XI. Bocskay u. 10. de 8. (úrv.); de. 11. (úrv.); du. 6. XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Budahegyvidék, XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.) Takács József; du. fél 7. Kőszeghy Tamás. XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. Vámos József. XIII. Frangepán u. 43. de. 8. Vámos József. XTV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Konfirmáció Szabó Lajos. XTV. Gyar­mat u. 14. de. fél 10. Göllner Pál. Pestújhely, XV. Maxim Gorkij tér de. 10. Bizik László. Újpalota, XV. Hártyán köz du. 5. ökumeni­kus istentisztelet. Rákospalota, Nagytemp­lom, XV. Régifóti út 73. de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály, XIV. Hősök tere de. 10. Karner Ágoston. Cinkota XVI. Knltúrház u. de fél 11. Szalay Tamás. Mátyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 9. Szalay Tamás. Rákos­begy. XVII. Tessedik tér de. 9. Kosa László. Rákoscsaba XVII. Péceli út 146. de. 9. Detre János. Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 11. Kosa László. Rákosliget, XVH. Gőzön Gy. u. de. 11. Detre János. Pestszent- lőrinc, XVIII. Kossuth tér 4. de. 10. Havasi Kálmán. Pestszentimre, XVIII. Rákóczi út (Református templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán. Kispest, XIX. Bajcsy Zs. tér de. 10. Széli Bulcsú. XIX. Kispest, Wekerle- telep, de. 8. Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet XX. Ady Endre u. 89. de. 10. Győri János Sámuel. Csepel XXI. Katona J. u. de. fél 11. Mezősi György. Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. Rőzse István. Budaörs, Ref. Imaház de. 9. Rőzse István. ISTENTISZTELETI REND HÜSVÉT UTÁN 5. VASÁRNA­PON az oltárterítő színe: fehér. A dél­előtti istentisztelet oltár előtti igéje: Kol 4,2-4; az igehirdetés alapigéje: Lk Í8,U8. HAZAI ESEMENYEK „A Bp-zuglói (Bosnyák téri) Szent Antal templom orgonája elkészült. Or­gonaépítők, orgonisták a május 28-án, csütörtökön 10-17 órági tartó szakmai bemutatón tekinthetik meg a négyma- nuálos, 80 regiszteres hangszert. A fenti templomban a „Zuglói orgo­naestek” sorozatában Trajtler Gábor orgonaművész ad hangversenyt május 30-án, szombat este 7 órakor. A belé­pés díjtalan. EGYHÁZZENEI FELHÍVÁS Evangélikus zenei kultúránk átmen­tése és megőrzése érdekében a soproni templomban 1992. június 6-án szom­baton 19 órai kezdettel egyházzenei hangverseny lesz. Ez alkalommal Hamar Gyula volt tanítóképző-intézeti igazgató zeneszer­zői munkássága kerül bemutatásra. A műsorban kórusművei, kamara- és orgonaművei szólalnak meg. A zenei anyag felkutatása és összegyűjtése a szerző születésének 110. évfordulójával egyidejűleg történt. Az emlékhangversenyre a soproni ev. tanítóképző volt növendékeit és az evangélikus zenei hagyomány iránt ér­deklődőket, valamint családtagjait ezennel meghívja és várja a szervező bizottság. Az esetlegesen felmerülő szállás­igényt (Kb. 400 Ft/fö) kérjük egy pos­tai levelezőlapon vagy telefonon május végéig szíveskedjék jelezni az alábbi cí­men: Evangélikus Lelkészi Hivatal 9400 Sopron, Templom u. 10. Tel.; 99/11-568. Felügyelő: Krátki György, helyette­se: Hegedűs.Pálné; gondnokok; Cse- renyi Márton (Mackó) és Cserenyi Márton (Tejes) Bokorban, Pulusinyi Pálné Kutasón; pénztáros: Radvan János, helyettese: Petor Jánosné Bo­korban, Nyírjei Jánosné Kutasón; számvevőszék elnöke: Cserenyi Sán­dor; számvevőszéki tagok: Kalocsai János és Sajben János; jegyzőkönyv- vezető: Kucsik Ervinné; presbiterek: Cserenyi András, Cserenyi Mártonná (Mackó), Duhonyi Pálné, ifj. Hege­dűs Pálné, Mihalik Józsefné, Malya János, Radvan Pálné és Radvan Mi­hály. Ferenczy Zoltán lelkész új telefon- száma: 158-3070. Címe: 1174 Buda­pest, Petőfi u. 35/A. A hatvani lelkészi hivatal új telefon- száma: 38/12-199. JÓZSEF ATTILA ISTENT KERESŐ VERSEI Udvaros Béla színházi rendező tart előadást József Attila én- és Istenkere­ső verseiről A Semmi ágán ül szivem címmel szeretetvendégség keretében Kőbányán, 1992. május 24-én, vasár­nap du. 4 órakor. Cím: Bp. X., Kápol­na u. 14. Minden érdeklődőt szívesen látnak. HALÁLOZÁS Özv. Csőre Istvánnét, lapunk hűsé­ges olvasóját és az egyházban végzett hűséges munkását 90 éves korában 1992. ápr. 14-én eltemettük. A szertar­tást Hemád Tibor, Vető Béla és Isó Zoltán végezte. Áldott legyen emléke. Apróhirdetés Szellemi munkát végző felvidéki evangéli­kus fiatalember lakáslehetőséget keres, lehet gondozásért is. Tel.: 176-1780. Az esti órák­ban. Vállaljuk templomtornyok festését, hom­lokzatok felújítását, villámhárítók szerelését és egyéb magasban végzendő munkákat alpi­nista technikával. Juhász János, 2114 Valkó, Béke u. 27. „Akik az Úrban bíznak, erejük meg­újul" (Ézs 40. 31.) A KIÉ Országos Sporthetet rendez Csákváron 1992 jú­nius 22-28-ig. Szeretettel várunk min­den olyan fiatalt, aki lelki megerősö­désre, sportolásra vágyik. Neves elő­adók mellett különböző érdekes sport­ágakkal ismerkedhetnek a résztvevők. Részvételi díj: 1000 Ft Jelentkezés: 1992 május 31-ig; KIÉ 1111 Bercsényi u. 14 III/2 70 éves nyugdíjas, ingatlannal, egyedülálló asszonyt keres gondozónak, vagy élettárs­nak, aki szoba-konyhás lakásába azonnal odaköltözne, mivel felesége meghalt és nincs aki a háztartást vezesse. PlasU Pál, Dabas 2, Templom u. 21. Jövőre lesz 60 éves Kapemaum. Erre kalákában újuk a történetét. Mivel írá­sos anyag alig van, ezért arra kérem Kapernaum barátait, hogy segítsenek, írják meg, mikor s milyen evangélizá- ción... vettek részt, esetleg a program­ját, előadóit s ha van, fényképet is ké­rek, amit lemásolás után visszaküldők. A következő címre kérném a leveleket: Hemád Tibor ny. ev. lelkész 8200 Veszprém Kőhíd u. 3. 1/4. KERESZTSÉG, KONFIRMÁCIÓ, ŰRVACSORA összefoglaló témával Fiatal Lelkészek IV. Konferenciája ke­rül megrendezésre Gyenesdiáson 1992. június 1—4-ig. A program hétfőn 16,30- kor kezdődik és csütörtökön ebéddel ér véget. A györkönyi gyülekezet lelkészt ke­res 1992. június 30-án távozó lelkésze helyére. Érdeklődni lehet Lackner Ala­dár esperesnél (7084 Gyönk, Petőfi u. 359. telefon: 74-87013) A Magyar Protestáns Közművelődé­si Egyesület irodalmi szakosztályának összejövetelén, május 26-án, kedden 17.30-kor az OMIKK Klubban (Mú­zeum u. 17.) PÁSKÁNDI GÉZÁVAL beszélget Albert Zsuzsa. A Bokor - Kutasó-i gyülekezetben tisztújítás történt. A gyülekezet telje­sen új tisztikarát Kalácska Béla espe­res iktatta be húsvét 1. ünnepén. EM BÉR VÉDELEM-KÖRNYE­ZETVÉDELEM címmel a Krisztusi Bioetikai Központ szimpoziont rendez az Európa Mozgalom Magyar Tagoza­ta keretében 1992. május 22-én, pénte­ken 14 órai és szombaton 9 órai kezdet­tel a Magyar Tudományos Akadémia felolvasó termében. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő ös kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1088 Budapest Vili., Puskin u. 12. Telefon: 138-2360 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (920054/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivataléban közvetlenül vagy postautalványon. Templomi teriesztés az Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. Előfizetési díj: fél évre 300 Ft, egy évre 600 Ft. Csekkszémlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza!

Next

/
Oldalképek
Tartalom