Evangélikus Élet, 1992 (57. évfolyam, 1-52. szám)

1992-08-23 / 34. szám

evangélikus Elel 1992. augusztus 23. NAPRÓL NAPRA-\ A VASARNAP IGEJE Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Zsolt 33,12 VASÁRNAP Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk sem semmi más hőség. Jel 7,16 (Ézs 43,20. Lk 19,41-48. Róm 11, 25-32. Zsolt 90.) A célba érkezetteket az váija, amit elképzelni, elgondolni sem tu­dunk. Földhözragadt értelmünk, fantáziánk számára lehe­tetlen egy morzsányit akár megragadni Isten mérhetetlen dicsőségéből, gazdagságából. Abban biztosak lehetünk, hiszen Jézus mondta, nagyon boldogok leszünk, túláradó öröm birtokosai. Ez már elég is arra, hogy oda vágyód­junk. Hétfő Jézus mondja: Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kisértésbe ne essetek. Mk 14,38 (Ezs 26,9. Róm 11,1-15. Mk 10,32-45) Ez a mondat a Gecsemáné kertben hangzott el. A tanítványok képtelenek voltak Jézussal együtt imádkozni. Egyedül hagyták. Ez a kísértés hogy Jézust elhagyjuk ma is fennáll. Más útra tér a Mester, más útra a tanítvány. Van ellenszer, az imádkozó élet, s a nem lankadó figyelem. A kisértés azokon győz, akik azt észre sem veszik, csak amikor már késő. KEDD Péter írja: „De az Úr beszéde megmarad örökké.” Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. lPt 1,25 (Zsolt 56,11. 5Móz 32,7-12. Mk 10,46-52.) Az evangélium hirdetésével Jézus megbízta a tanítványokat. Ők továbbad­ták ezt a szolgálatot megfelelő embereknek. Azok nyom­dokába is léptek azután. Minden nemzedéket követtek utódaik. Mindig szólt az evangélium, bár ellensége is bőven volt mindenütt. Elhallgattatni nem lehetett, mert el kellett étjén mihozzánk. S biztosan eléri az utánunk jövőket. így gondolta ezt el az Úr. Legyen hála és magasztalás szivünk­ben az élet igéjéért. SZERDA Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgal- masak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ef 4,32 (Péld 12,25. lKir 21,1-16. Jer 1,1-10) Sokszor akaratunkon kívül is megbántunk embereket. Félreértik szavainkat, a helyzetet, az indulatunkat. Az is előfordul hogy a bántás nem félreér­tésből történt, indulataink elragadtak. A megromlott, sé­rült viszonyt gyógyítani lehet. Kérni is, adni is tudjuk a bocsánatot, akik Jézusban bocsánatot nyertek az Atyánál, tudják, ez az igazi megoldás. CSÜTÖRTÖK Szerfölött álmélkodtak, és ezt mondták: „Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé.” Mk 7,37 (3Móz 19,14. lKir 21,17—21a. 23.27-29. Jer 1,11-19) Jézus betegségeket le­győző, csodatévő hatalma lenyűgözte az embereket. Előtte nem volt akadály, mindent meg tudott tenni. Csodatevő hatalmának mi is örvendezhetünk. A lelki süketség csönd­jét is képes áttörni, magasztalására nyílnak meg az addig őt káromló szájak. Hatalmának bizonyítéka az egyház, a hivök közössége. Az egyház reménysége pedig Jézus ma is .valóságos ereje. PÉNTEK P^l írja: Szüntelenül imádkozunk és könyör- günk értetek, hogy tökéletesen ismeijétek meg az ő akara­tát. Kol 1,9 (2Krón 18,4. Jn 2,13-22. Jer 3,1-20) Belegon- doltunk-e már abba hogy világunkat láthatatlan lepelként befedi a hívő emberek imádsága? Minden pillanatban imádkozok ezrei viszik kéréseiket, hálaadásukat az Úr elé. S ezekben a könyörgésekben értünk is imádkoznak. Lát­szólag ismeretlen emberek törődnek velünk, nem hagynak egyedül. Ha ennek a gondoskodó szeretetnek eddig csak elfogadója voltál - talán nem is tudva róla - mostantól vállald a másokért mondott imádság szolgálatát. SZOMBAT Ezt 32 igét küldte Izráel fiainak, amikor békes­séget hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség Ura! ApCsel 10,36 (Ez 34,30. Mt 23,34-39. Jer 3-1-20) Jézus Krisztusban jött el minden ember számára a békesség. Akik szivében él, azok a békesség fiai. Azok is megszenve­dik a külső békétlenségeket, de belül a szivükben azt hor­dozzák, aminél nincsen nagyobb érték; boldogságot, örö­möt, nyugalmat. S mindezt maradandóan. Sokan vannak, akik mindent odaadnának, csak végre boldogok lehetné­nek. Tévednek, nem adni kell, hanem elfogadni; Jézust, az Isten ajándékát. Sztojanovics András ÉLŐ VÍZ Ön-tudat vagy Isten-tudat? Isten kegyelmének erőterében rendeződik az élet minden kuszasága, zavaró össze-visszasága s helyükre kerülnek a dolgok. Ami visszájára fordult, ismét a színét mutatja, ami megingott, visszanyeri egyensú­lyát s a fenyegetőn áradó indulatok,, érzelmek is jó mederbe kerülnek. így rendeződik Isten közelében önmagunkhoz való viszonyunk is. Fontos kérdés ez, mert a komédiákból és tragédiákból jól ismert két végletes félreértés súlyos lelki torzulásokat, szeren­csétlen élet-vezetést eredményez. Az egyik tragikus tévedés, amikor az ember törpé­nek látja magát az erősek és hatalmasok fenyegető környezetében. Kisebbrendűségének tudatában úgy érzi neki semmi sem sikerül, őt senki sem veszi észre, csak ügyetlenkedve botladozik a sikeresen törtetők között. Hitében gyötrődve éli át Isten végtelen nagy­ságát és hatalmát s a maga porszem-voltát. A másik véglet, amikor az ember óriásnak képzeli magát, lenézi és semmibe veszi a többieket. Uralkodni akar, elvárja mások csodálatát s nagyképű magabiz­tonsággal érvényesíti egyéni érdekeit. E kificamodott, torz végletekkel szemben, Isten je­lenlétében szépen rendeződik önmagunkhoz való vi­szonyunk, amiben három jellegzetes vonást figyelhe­tünk meg. 1. A teremtés-tudatban boldogan élhetem át, hogy nem véletlen gén-kombináció az életem, nem a Sors­nak kiszolgáltatott Senki vagyok, hanem Isten szere- . tete hívott életre. Hozzá tartozom, aki jót gondol felőlem, akinek szeretete éltetőn vesz körül, s aki végül céljához juttatja percnyi létem. 2. A bűn-tudat felelősségemre emlékeztet, ami em­berségünk kiváltsága, de nehéz terhe is. Bűneinket nem leplezni, nem mentegetni kell, hanem bevallani. József Attila megrendítően írja egyik versében: Én úgy hallgattam mindig, mint mesét a bűnről szóló tanítást. Utána nevettem is - mily ostoba beszéd! Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva! Én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség barlangja szivem...... A bűn-tudat nem emberi gyarlóságunk súlytalan és semmitmondó elismerése, hanem az Isten ellen láza­dó, tékozló ember vallomása: Atyám, vétkeztem elle­ned és nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek nevezz. Nem néhány erkölcsi botlásról van szó, ha­nem szivem jóvátehetetlen lázadásáról, menthetetlen helyzetemről. 3. A kegyelem-tudat annak bizonyossága, hogy Is­ten szeretete nagyobb a mi bűneinknél. Nem hagyott magunkra minket elveszettségünkben, hanem Jézus­ban Megváltót adott a világnak, aki bocsánatával újjáteremt és szabaddá tesz Isten akaratának cselek­vésére. Isten kegyelme nemcsak a bűnnek, de a múlan­dóságnak terhét is leveszi lelkűnkről s az örök élet reménységével ajndékoz meg. Az ember önállóságát, függetlenségét hangsúlyozó ön-tudat helyett, beszéljünk inkább Isten-tudatról, amelyben rendeződik nemcsak önmagunkhoz való viszonyunk, de egész életünk is. Madocsai Miklós IMAVEZERFONAL írástudó - erről a kifejezésről negatív gondolatok jutnak eszünkbe. Pedig milyen gazdag jelentésű szó. Takács János idős szolga társam négy írása segítsen miqket a szó helyes megértésében, s abban is hogy krisztusi „írástudók”, sőt ÍRÁS-ÉLŐK legyünk. Máté 23,24 ÍRÁSTUDÓI KÜLDETÉS Kántorképző Szolgálat augusztusi tan­folyamának hallgatói egyházzenei hang­versenyt tartanak a Bp. Józsefvárosi Gyü­lekezet templomában (Üllői út 24.1. em.) augusztus 21-én, pénteken du. 6 órakor. Vezényel: ifi. Hafenscher Károly. Ezért ime küldök hozzátok prófétá­kat, bölcseket és írástudókat... Az írástudókról általában nem sok jót hallottunk s ha csak említi valaki ezt az elnevezést, mindjárt valami rosszra gondolunk - olyan iskolázott Biblia-tudósokra, akik nagyon jól is­merik az elméletet, de a gyakorlati véghezvitelt egy ujjmozdulattal sem kísérlik meg. S ez nagyjából így is van, hiszen nemcsak ez az egész feje­zet, a Mt 23. szól erről, de az évszáza­dos tapasztalat is bőven igazolja ezt az állapotot. Ez viszont nem jelenti azt, hogy az írástudás önmagában helytelen és aki mélyebben akar behatolni az írás értel­mébe, az hibát követne el. A házépítő ember leásott, mélyre hatolt és a kő­sziklára alapozott. Lk 6,48. Tehát lehet és szabad, sőt kell ezt jól csinálni. Van­nak olyan keresztyén közösségek, ahol tilos tanulni, nem szabad mélyrehatol- ni. Ez a negatív megoldás nagyon ha­sonlít arra az esetre, amikor országos gyárvezetői értekezleten egy igazgató jelentette, hogy nekik sikerült teljesen kiküszöbölni a selejtet. Kérdezték, ho­gyan? Úgy, hogy lebontottuk a gyárat. - Ez a negatív megoldás bizonyára nem vezet célhoz az írások megismerésében sem. A Mester az írástudósokat nem kor­holja amikor rámutat veszedelmes té­vedéseikre, hiányosságaikra, hanem ta­nítja őket. Ha a Mt 23. fejezete korho- lás lenne, akkor nem mondaná utána mindenkinek szóló tanítását, ami úgy kezdődik: ime! Ez a szó azt jelenti: lásd meg! Én küldök prófétákat, bölcseket és írástudókat. Azt fájlalja, hogy a múltban is megölték a prófétákat, az igehirdetőket és a jelenben is ugyanez a helyzet. — Ezt ne folytassuk a végletekig. Isten minden körülmények között azt kíván­ja, hogy becsüljük azokat, akik hoz­zánk küldettek. Minden embert tisztel­jetek, de az ige munkásait kétszeres tisztelettel vegyétek körül. - Tiszteljük gyülekezeti és országos vezetőinket. Azt a kérést tolmácsolja Pál: Állan­dóan imádkozzatok értünk is, hogy Is­ten nyisson előttünk ajtót az igének... Kol 4,2. Vannak templomok, ahol minden vasárnap imádkoznak minden egyházi munkásért, lelkészért, püspökökért. - Ezt családi otthonainkban is megtehet- ^ jük. Takács János PÁLYÁZAT! PÁLYÁZAT! A MEVISZ költségvetéséből pá­lyázatot ir ki evangélikus ifjúsági közösségek, gyülekezeti ifjúsági közösségek, gyülekezeti ifjúsági körök, MEVISZ-csoportok számá­ra. A pályázat célja a közösségi ifjúsági munka támogatása, felté­teleinek javítása. A pályázatnak tartalmaznia kell a közösség - nevét, elmét létszá­mát,- eddigi tevékenységének leí­rását,- terveit,- anyagi helyzetének leírását. Az elbírálásnál előnyben része­sülnek azok, akik az alábbi célok valamelyikére kívánják fordítani az elnyert pénzt: 1. közösség szervezésének elő­segítése, 2. programok szervezése, 3. tárgyi feltételek biztosítása (ve­títő, hangszerek, stb.), 4. kiadvány megjelentetése, 5. szociális jellegű munka vagy annak szervezése, 6. erdélyi, kárpátaljai, felvidéki kapcsolatok tartása. A szétosztásra kerülő összeg max. 150 000 Ft. A pályázatokat a kibővített elnökség őszi ülésén bí­ráljuk el. Beküldési határidő: 1992. szept. 30. Elbírálás és visszajelzés: 1992. okt. 31-ig „NEZZUNK FEL JÉZUSRA” Jn 9,24-38 Akármilyen sokat változott is a világ Jézus kora óta, a vakon szü­letett ember meggyógyításával kapcsolatos események és igazsá­gok nem változtak. Ma, ha egy olyan embert látunk, aki makacsul kitart vallásos életvitelében; pl. szüntelenül imádkozik, rendszere­sen áldozatot vállal valaki(k)ért, szóhasználatában 90%-ban Isten dicsérete és magasztalása fordul elő, akkor ere az emberre azt mondjuk: megszállott, vagy nem teljesen normális. Kisebb csodák, gyógyulások esetén mondjuk azt: ez valóban Isten ereje és hatalma által történt így, de ha kirívóan nagy dolgok és események történ­nek, annak megpróbálják a ma­gyarázatát megkeresni a termé­szetből, vagy a tudomány világá­ból. Ma is nagy, köztiszteletben álló embernek kell lennie valaki­nek ahhoz, hogy a véleményét meghallgassák, a tanítását elfo­gadják és értékeljék. Ma is történik kiközösítés és megbélyegzés az em- I berek között, ahogyan a vakon I születettet is kiközösítették. De vá­ljon megtörténik-e valakivel ma is I az, hogy Jézus kérdésére: „Hiszel I te az Emberfiában?” — azt vála- I szólná: „Ki az, Uram, hogy higy- I gyek benne?” - és rádöbbenve, I hogy Jézus az Emberfia, feltétel I nélkül leborulna elé és a követésére indulna? Jézus ma is a vakságból a tisz­tánlátásra szeretne elvezetni ben­nünket. ő ma is kész arra, hogy csodákat tegyen, csak észre kell ezeket vennünk. Legnagyobb cso­dája éppen az, hogy bűneink elle­nére foglalkozik velünk, lehajol hozzánk, és megbocsát nekünk. Ő felülbírálta a régi bölcsességet és a bevált szokásokat, hogy ti. Isten nem hallgat meg bűnösöket. Mi lenne akkor velünk, ha Urunk nem hallgatna meg bennünket? Jézusra magára mondták ezt a farizeusok: ő a bűnös, az istenkáromló, mert lehajolt a bűnösökhöz, és nem az „igazakat” dédelgette, mert Isten nevében és az 0 hatalmával tett csodákat és gyógyításokat. Jézust csak az irigy és beképzelt, önteltsé­gükben elvakult emberek látták és látják ma'is bűnösnek, ill. nem lát­ják benne Isten Fiát. Viszont mindazok, akik érzik saját bűnei­ket, elesettségüket, Istentől való el- távolodottságukat, és szeretnék, ha ebben változás következne be, bátran odafordulhatnak hozzá, mert Jézus ma is kész arra, hogy segítsen. Urunk arra hívja fel a figyelmünket a mai vasárnapon, hogy hit által juthatunk el az üd­vösségre, a tiszta látásra, és nem saját bölcsességünk vagy jó csele­kedeteink tesznek minket alkal­massá az üdvösség elnyerésére. Hát nem elég nagy csoda az, hogy Jézus számára fontosak vagyunk úgy, ahogyan vagyunk? Akár va­kon születetten, akár nyomorúsá­gokkal küszködve, akár magá­nyosságra ítélve, akár nagy család terheit vállalva - mind-mind oda­mehetünk hozzá, és Ő megkérdez­heti tőlünk is: Hiszel-e az Ember­fiában? Hited alapján vállalod-e vele a közösséget? Minden ember számára a leg­döntőbb az, ami vele személyesen történik. Ha valaki személyesen át­élte már a bűnbocsánat örömét, attól ezt soha senki nem veheti el. Ha valaki megtapasztalta, hogy Is­ten őt nehéz helyzetekben is meg­őrizte és megsegítette, akkor ezt senki nem vonhatja kétségbe. Ha valaki érzi azt, hogy őt a hite alap­ján elfogadja Isten, akkor hálát adhat a Szentiéleknek, hogy ezzel a hittel megajándékozta, a vakon született ember örömét sem vehet­te el senki, miután Jézus őt meg­gyógyította. Amikor Istent dicsőít­jük, Jézus nem kerülhet háttérbe. A hozzá kapcsolódó hitünk sem maradhat a háttérben. Egyedül a Jézus Krisztusban való hit által nyerhetjük el az örök életet. Pál apostol ezt tanítja: Aki pedig hisz abban, aki megigazítja az istente­lent, annak a hite számít igazság­nak. Mennyi „lecsúszott”, elfásult, kiégett, szerencsétlen ember mene­külhetne meg, ha hinne és bízna abban, hogy Jézus Krisztus által meg vannak bocsátva a bűnei! Mennyi ember visszanyerhetné az önbizalmát, ha hinne Jézus Krisz­tus mindent megújító hatalmában! Mennyi önmagában bízó ember döbbenhetne rá arra, hogy min­dent Istennek köszönhet, mindent az Ő kegyelméből érhet el végérvé­nyesen! Nem kell ehhez más, mint kérni Isten Szendéikét, hogy erő­sítse hitünket, tegye hallóvá fülün­ket és látóvá szemünket, az ő di­cséretét zengővé ajkunkat és szí­vünket. Hadd legyünk mindnyájan az ő engedelmes gyermekéi, akik örvendező szívvel követik őt! Ámen. Koskai Erzsébet Imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked megtartó, gyógyító és irgalmas szerete- tedért. Tedd nyitottá szemünket és szí­vünket, hogy észrevegyük és értékeljük kegyelmedet, és segíts minket arra, hogy hitünk Tebenned megerősödjék. Ámen. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1092. augusztus 23. I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szilas Attila de. 10. német istentisztelet; Zsigmondy Ár­pád de. 11. (úrv.) Balicza Iván du. 6. Bozóky Éva II. Torockó tér de. fél 9. Balicza Iván II. Modor! u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor. Pesthidegkút, II. Báthory u. 7. de. fel 11. Szebik Imre Csillaghegy, III. Mátyás kit. út 31. de. 10. Donáth László Óbuda, Hl. Dévai Biró M. tér. de. 10. Nagy István Újpest, IV. Leibstück Mária u. 36-38. de. 10 Blázy Lajos V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) dr. Cserháti Sándor; du. 6. Brebovszky Eva VII. Gorkij fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán du. 6. Szirmai Zoltán VIII. ÜllAi út 24. de. fel 11. Kertész Géza VIII. Karácsony Sándor u. 31—33. de. 9. Ker­tész Géza VIII. Rákóczi út 57/b de. 9. szlo­vák istentisztelet: Cselovszky Ferenc, déli 12. magyar istentisztelet: Kertész Géza. VIII. Vajda Péter u. 33. de fél 10. Kajcsa László (Oltszakadát) IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál. Kőbánya X. K ápolna u. 14. de. fél 11. Kajcsa László (Oltszakadát) X. Kerepesi út 69. de. 8. Szabó Lajos Kelen­föld XI. Bocskay u. 10. de. 8 (úrv.) Missura Tibor de. 11. (úrv.) Csepregi András du. 6. Missura Tibor XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Csepregi András Buda-hegyvidék, XII. Tar- tsay Vilmos u. 11. de. 9. (úrv.) Takácsné Kovácsházi Zelma, de. 11. (úrv.) Takácsné Kovácsházi Zelma du. fél 7. Takács József XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György XIII. Frangepán u. 43. de. 8. ifi. Kendeh György XIV. Lőcsei u. 32. de. 11 (úrv.) Szabó Lajos XIV. Gyarmat u. 14. de. fel 10. Szabó Lajos Pestújhely, XV. Maxim Gorkij tér de. 10. Bízik László Újpalota XV. Hártyán köz du. 5. ökumenikus istentisztelet Rákospalota, Nagytemplom, XV. Régifóti út 73. de. fO. Bolla Árád. Rákosszentmihály XVI. Hősök tere de. 10. Kamer Ágoston Cinkota XVI. Kultúrház u. de. fél 11. Vámos József Mátyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 9. Vámos József Rákoshegy, XVII. Tessedik tér de. 9. Marschalkó Gyula Rákoscsaba XVII. Péceli út 146. de. 9. Kosa László Rákoske­resztúr, XVD. Pesti út 111. de. fél 11. Mar­schalkó Gyula Rákosliget XVII. Gőzön Gy. u. de. 11. Kosa László Pestszentlörinc XVIII. Kossuth tér 4. de. 10. Havasi Kálmán Pest- szentimre, XVIII. Rákóczi út (Református templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kál­mán Kispest, XIX. Bajcsy Zs. tér de. 10. Széli Bulcsú XIX. Kispest, Wekerle-telep, de. 8. Széli Bulcsú Pestszenterzsébet XX. Ady End­re u. 89. de. 10. Győri János Sámuel Csepel XXI. Katona J. u. de. fél 11. Mezősi György. Budafok XXII. Játék u. 16. de. 11. Pán- gyánszky Ágnes teol. Budaörs, Ref. imaház Pángyánszky Ágnes teol. Istentiszteletek a Balaton partján Balatonalmádi (Bajcsy Zs. u. 25.) du. 4; Balatonfenyves(Pozsonyi u.) du. 6; Balaton- füred (Ref.fehér templom) német nyelven du. 6; Balatonszárszó (ref. templom, de. 8; Balatonszemes (Fő u. 32.) német nyelven de. negyed 12; Balatonszemes (Fő u. 32.) magyar nyelven du. 2; Balatonszepezd de. 9; Bala- tonvilágos du. 4; Fonyód (József u.) du. 4; Keszthely német nyelven de. 10; Keszthely magyar nyelven de. 11; Kötcse de. 9; Kővá­góőrs de. 11; Révfülöp de. 10; Siófok (német nyelven) de. fél 10; Siófok (magyar nyelven) de; 11;-­SZENTHÁROMSÁG UTÁN 10. VASÁRNAP az oltárterítö színe: zöld. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Róm 4,1-8; az igehirdetés alapigéje: Jn 9,24-38. ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű­sorát közvetíti a TV 1. augusztus 23-án, vasárnap 16.40-kor. A műsor Kemenes­alján készült. HAZAI ESEMENYEK DEÁK TÉRI ORGONAZENÉS ÁHÍTAT augusztus 30-án, vasárnap 18 órakor GÁRDONYI ZSOLT (Würzburg) Bach, Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt műveket orgonái. A belépés díjtalan. de. 10 órakor kezdődő istentiszteleten történik, amelynek szolgálatát dr. Harmati Béla püspök végzi. Ekkor iktatják be az óvoda vezető óvó­nőjét és munkatársait. Az ünnepélyen jelen lesz a Művelődési és Közoktatási Minisztérium képvise­lője is. Ezen a napon délután 5 órai istentiszte­leten adják át a Mezőhegyesi Gyüleke­zet újonnan létesített lelkészlakását is. A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület evangélikus leányok jelent­kezését várja, akik életüket Krisztus követésében az irgalmasság szolgálatá­ra szentelik. (XII. Maros u. 25.) közös­ségi életformában készülhetnek a dia- kóniai szolgálatra. A jelentkezés még nem jelent elkötelezést a diakonissza életformára, a házasságról való lemon­dásra, de magában foglalja annak lehe­tőségét is, hogy akik nem akarnak férj­hez menni, a testvéri közösségben és a szolgálatban találják meg életük tartal­mát és boldogságát. A jelentkezőket egészségügyi, teológiai képzéssel, a testvéri közösség gyakorlásával, a hit­nek és szeretetnek légkörében szeret­nénk felkészíteni a szolgálatra, figye­lembe véve egyéni adottságaikat és ké­pességeiket. - Jelentkezni és érdeklődni lehet Madocsai Miklós címén augusz­tus 25-ig: Bp. 1015 Ostrom utca 15. HALÁLOZÁS Horváth János a nemeskéri gyüleke­zet simasági libájának hive 1992. július 8-án halálos kimenetelű autóbaleset ál­dozata lett. A gyülekezet híveinek, va­lamint a helybeli és a környékbeli test­vérek nagy részvéte mellett helyeztük testvérünket síri pihenőhelyére 1992. július U-én, Sztehlo Mátyás büki h. lelkész szolgálatával.- „A mélységből kiáltok hozzád, Uram', Uram, halld meg hangomat!” 130 Zsolt. 1,5 Szinnay Iván életének 68. évében Németországban elhunyt. Budapesten született, a fasori gimnáziumban érett­ségizett és korábban a Pesti Luther Szövetség 223. sz. cserkészcsapatának volt parancsnoka. A Hannoveri Ma­gyar Protestáns Gyülekezet presbitere volt élete végéig. Élete utolsó szakaszát megnehezítette százszázalékos rok­kantsága, ezért már nem tudott részt- venni 50 éves fasori találkozójukon sem. Temetésén Gémes István lelkész hirdette az igét magyar és német nyel­ven, Ézs 41, 10,13 alapján. „Ne félj, mert én veled vagyok." Apróhirdetés Vidéki negyedikes gimnazista leány, Bu­dapesten albérletet keres evangélikus család­nál. Ajánlatokat a szereksztőségbe kérek „Fasor” jeligére. Öröm m hitoktatásban! Az EHSS (Evangélikus Hitoktatásai Segédanyag Sorozat) 2. száma a 10 pa­rancsolat témáját dolgozza föl (családi istentisztelet, óravázlatok, játékok). Felhasználható a konfirmációi előké­szítésben is. Ára: 200 Ft +.postakölt­ség. Megrendelhető: Ferenczy Erzsébet 1174 Budapest Petőfi u. 35/A. TÓTKOMLÓS A gyülekezet óvodájának ünnepé­lyes megnyitása 1992. augusztus 29-én Az-újonnan alakult Magyar-Német vegyes Vállalat a B.K.M. (Békés- Kau- Mészáros Orgonaépítő és Javító KFT) az Önök új és megbízható partnere! Vállalja új orgonák építését 10 év ga­ranciával, +5 év szavatossági idővel, továbbá régi orgonák restaurálását, átépítését, bővítését, javítását, tisztí­tását, hangolását és karbantartását. Az alapítók munkái Európa számos pontján megtekinthetők. Ha önnek bármilyen problémája vagy kívánsága van orgonával kapcso­latban írjon nekünk, vagy telefonál­jon. Levélcím: Szokolya 2624, Fő utca 38. Telefon: 271-9503. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal Postafiók 500. BUDAPEST 1447. Telefon: 138-2360 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedó Központ Kft. (920067/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomés 92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, Kecskemét EolalriC i/070tA' SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivataléban közvetlenül vagy postautalványon. Templomi terjesztés az Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. Előfizetési díj: fél évre 300 Ft, egy évre 600 Ft. Csekkszémlaszém: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem érzünk meg és nem adunk vissza! Eladó! - félig kész padlásszobás családi ház nagy telekkel, gáz az udvarban. Irányár 1 500 000,- Ft. Cím: Tiszaföldvár Kurázsi II. 1. Oroszék

Next

/
Oldalképek
Tartalom