Evangélikus Élet, 1992 (57. évfolyam, 1-52. szám)

1992-06-28 / 26. szám

Evangélikus Élet 1992. június 28. # „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Mt 11,28 VASÁRNAP Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoz­nak az épitőL Zsolt 127,1 (lKor 3,7; Lk 14,(15)16-24; Ef 2,17-22; Zsolt 147) Életünkben ismerős a fáradtság érzése. A jól végzett munka után jóleső fáradtság tölti el az em­bert. Keserűség támad bennünk, ha hiába fáradoztunk. Istent segítségül híva megkezdett és az 0 áldásával végzett, eredményes munka a fáradtság mellett sok örömöt is ad nekünk. Mfnrfö Itt vagyok, tegye velem, amit jónak lát! 2Sám 15^26 (Ef 5,17; Préd 4,17; 5,1-6; lKor 14,26-33a) Ezt a mondatot Dávid király mondta ki Istenre vonatkozóan. Mintha azt mondta volna; Elfogadom az Isten akaratát. Jézus ezt így imádkozta; ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ha életünkben nem az történik, amit mi akarunk, akkor Isten ellen lázadunk-e ezekkel a szavakkal; hát ezt érdemeltem én? Vagy engedelmesen tudjuk-e valla­ni: Igen Atyám, mert igy kedves előtted. így pedig csak Istentől kapott békességgel lehet imádkozni és énekelni. KEDD Én azonban ezt mondtam: Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem és munkám jutalma Istenemnél. Ézs 49,4 (Kol 3,23-24; Mt 10,7-15; lKor 14,33b—40). Milyencsüggesztő szavak ezek: Hasztalan, semmiért, hiába, pazarolni! De itt vannak a reménység szavai is: ügyem, jutalmam Istennél. Néha a világgal együtt úgy látjuk, hogy kicsi és semmi az erőfeszítésünk. Ilyenkor a csüggedés. Isten viszont így érté­kel most és majd: „Jól van, jó és hű szolgám, a kévésén hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be a te Urad ünnepi lakomájára.” Ez a mi reménységünk. SKBDA Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Vala­mennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeid­del. Zsolt 104,24(Jel 4,11; ApCsel 20,7-12; lKor 15,1-11) A teremtő Istent dicséljük most és magasztaljuk ezzel az énekkel: „Parányi csillag ez a föld nagy kozmoszodban, Isten. Lényed teret, időt betölt, kívüled semmi nincsen. Mit kezdessz, minden célba visz. Nagyságod nőttön nő ma is az ámulók szemében.” Ha felnézünk a végtelen csillagos égre, ha megpillantjuk a földön mászó, parányi hangyát, ha elgyönyörködünk egy szál virágban, ha megcsókoljuk azt, akit szeretünk, gondoljunk arra, hogy a teremtő Isten alkotásai ezek. CSÜTÖRTÖK Bizony tele vagyunk bűnnel, gonoszságun­kat be kell ismernünk. Bűnösök vagyunk, megtagadtuk az Urat. Ézs 59,12-13 (ApCsel 3,26; IJn 3,13-18; lKor 15,12-19) Ennek az igének az elolvasása után nagyon mé­lyen hajtsuk le a fejünket és ne arra gondoljunk, hogy minden ember bűnös, én sem vagyok kivétel. Hanem döb­benjünk meg azon, hogy tele vagyunk bűnnel, gonoszság­gal és bűneinkkel Istenünknek fordítottunk hátat. Erre a bűnbánatra kapjuk a feleletet fentről: „megbocsáttattak a te bűneid”. PÉNTEK^ Az Úr erőt ad népének. Zsolt 29,11 (2Pt 1,3; Jón .3,1-10; lKor 15,20-28) Hadd legyek most nagyon őszinte: Mindig áldott igém volt és lesz Ézs 40,31: „Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok...” Isten gyermeke is elfárad testben és lélekben, de hiszi, hogy az Isten az, aki az éjszaka nyugalmával a testnek, az Ő szeretetével a léleknek új erőt ad. Ez az erő pedig ismét elég lesz az élet harcához. Ez is az Isten meg-megújuló ajándéka az övéinek. SZOMBAT Az igazat nem menti meg igazsága, ha vétkes­sé válik; a bűnös sem bukik el bűne miatt, ha megtér bűnéből. Ez 33,12 (Mt 7,21; Jel22,12-17; lKor 15,29-34) Ne felejtsük el soha, hogy csak Isten fogad el minket bűnösöket igaznak. De a bűn újra erőt vesz rajtunk hatal­mával. Isten mégis mindig vár minket magához, és csak ezért térhetünk Őhozzá, aki megszabadít bennünket a kár­hozatba való végső elbukástól. Ez is az Isten kegyelme hozzánk! Szakái Árpád Jézus hív, de nem raportra, hogy fejünkre olvassa azt, amit rosszul tettünk. Hívására nem kell megre­megnünk, mint amikor a főnök hivat és az ember nem is sejti, mit akar, de tudja ki van szolgáltatva szeszélyének és hatalmának. Jézus hív, de nem vizitre, ahol ünneplő ruhában és ünnepi lélek­kel illik megjelenni, ahol a proto­koll előírásai nyomán elvész a ta­lálkozás öröme s kínos lassúsággal telik az idő. Jézus hív, de nem értekezletre, ahol teljesítményi mutatók, tény- számok és jelentések alapján készül a holnapok programja, körülbás­tyázva előírásokkal, kötelezvények­kel, határidőkkel és szankciókkal. Jézus hív, de nem gyors-szerviz­re, hogy életünkben itt-ott jelent­JÖJ JETEK! kező hibákat kijavítsa, s így vala­hogy menjen tovább a kocsi. Jézus önmagához hív, mert rá van szükségünk: megértő szerete- tére és szabadító hatalmára. Jézus hívásának nincs előfeltéte­le. Nemcsak egyeseknek, kivétele­zettnek szól. Jézus hívja azokat, akik mit sem tudnak róla, vagy nem is törődnek vele, s a maguk elképzelése szerint alakítják életü­ket. Hívja azokat, akiknek jól megy a soruk, de azokat is, akik állandó hiánnyal küszködnek. Hívja a kí­sértések között vergődőket és a hi­tükben megfáradtakat. Jézus bol­dog-boldogtalant hív, mert min­denkinek rá van szüksége. Ezt a hívást vissza lehet utasíta­ni, hiszen Jézus hivása nem „behí­vó”, nem „idézés”, amely karha­talmi előállítással jár együtt. A visszautasítást sokszor indokol­ja az ember üres, átlátszó kifogá­sokkal időhiányra vagy éppen fon­tosabb ügyekre hivatkozva. Elő­fordul az is, hogy válaszra sem méltatja, elengedi a füle mellett. Ezzel az érthetetlen elutasítással csak önmagát fosztja meg az em­ber mindattól, amit Jézus ad azok­nak, akik hívására elindulnak felé. Az induláshoz nincs szükség nagy előkészületre. Nem kell felmutatni ajánlólevelet. Nincs szükség alkal­massági igazolásra. Nem kell bizo­nyítványokkal, oklevelekkel doku­mentálni az eddigi eredményeket. Jézus hivása az indulás lehetőségét és minden feltételét is biztosítja. Az út szabad. Indulj hát! Madocsai Miklós A ti beszédetekben az igen legyen igen... Máté 5,37 „Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?” - tette fel a hazug kérdést a kígyó. S hányszor alkalmazzuk mi is a fenti eljárást. Csak egy kis szó­rend változtatás, hangsúly áthelye­zés, kérdőjelek felkiáltójelekké egyenesítése, apró nyelvtani botlá­sok, s kész a verem a másik ember számára. Saját bűneink, mulasztá­saink takargatására is alkalmas a módszer, amikor híreket „apró” változtatásokkal adunk tovább. De...„amíg az ég és föld el nem múlik, egy ióta vagy vessző sem vész el a törvényből”... Mt. 5,18-mond- ta Jézus. Igaz, amikkel mi játsszunk, ezek „csak” más emberek szavai. Mégis amit ilyenkor teszünk az már a törvénynek nem csupán a megvál­toztatása, nem csupán egy ióta elha­gyása, nem egy szótévesztés, hanem a törvény, a szeretet parancsának megtagadása. Isten szemében ugyanis ezek az apró változtatások óriásiakká lesznek. Nem azért, mert ő szeret mindent fölnagyítani, ha­nem mert féltékenyen szerető Isten. Azt az embert is szereti, akit te éppen bemocskolni készülsz, azért is oda­adta Jézus Krisztust. Nem engedi, hogy Jézus vére kárbavesszen, egy csepp sem. IMÁDKOZZUNK! Valljuk be, hogy sokszor mi is hozzáteszünk vagy elveszünk hí­rekből, attól függően, hogy ma­gunkat emelni, másokat pedig a mélybe taszítani tudunk. Könyörögjünk azért, hogy se szándékosan, de még akaratlanul se másítsuk meg embertársaink szavát. Ne tegyük hozzá érzel­meinket, gondolatainkat. Könyö­rögjünk azért, hogy szavaink se szemtől szembe, se a másik ember háta mögött ne bántsanak, ártsa­nak, öljenek, de gyógyítsanak, si­mogassanak, emeljenek. Uram, add, hogy ne mondjak A közelmúltban kaptam kézhez Görög Tibor evangélikus lelkész által szerkesztett imakönyvet, mely ez évben jelent meg. E soraim címét magam találtam ki, mert mindenkinek épülésére, elmélyedé­sére, vigasztalására szolgál. A lelkész nehéz terheket hordo­zó embereknek szolgál a börtön­ben, mint missziós lelkész. Ismeri jól a lelki nyomorúságokat, a leg­mélyebb sötétségben botorkáló kallódó lelkek kínjait. Akik nem találnak enyhületet és kiutat elron­tott életük újjáépítéséhez. Jobbik esetben bűntudatra és bűnbánatra ébredve a megbocsátás, újjászüle­tés lehetőségét vágyják. A könyv jórészt ezek számára Íródott, meg­mutatva a fényt, a keskeny út szép­ségét, s ami a legfontosabb a min­denkit egyformán szerető mennyei Atya kegyelmes szeretetét. A könyv csupa vigasz. Nem fenye­geti a bűnöst, - mindnyájan azok vagyunk rácson innen és túl - ha­nem a KEGYELEM-re mutat, mely mindnyájunk számára az egyetlen megoldás az örök életre. Ennek a kegyelemnek a földre- szállt megtestesitőjét Jézus Krisz­tus Urunkat a Bibliából jól ismer­jük, de ebben az imakönyvben tö­mören, eszenciálisan idézi elénk jó­olyan szót, amelyik nem igaz! Ne mondjak olyan szót, amely félig igaz! Nem mondjak olyan szót, amely igaz ugyan, de kegyetlen! Jézus szavát add számba! Ámen. Bencéné Szabó Márta ságát, hogy még jobban felforróso­dik szeretetünk és csodálatunk Jé­zus iránt. Itt nem csodatételei és hatalma áll most a középen, ha­nem mint a bűnösök barátja. És ki az, aki kivonná magát abból a kör­ből, ahol Jézus barátságát kínálja és a vele való „együtt vacsorá- lást”? Jézus nem az előkelőknél vendégeskedett, hanem a megve- tettekkel evett együtt. Köztudott, hogy csak barátok szoktak egy asztalhoz ülni és együtt étkezni. Jézus ezt tette. Az ima sokszor oly nehéz azok számára, akik még nem jártasak ebben a csodálatos kapcsolatfelvé­telben föld és menny között. Eb­ben is nagy segítséget nyújt ez az imakönyv, az Ur imáját is megis­merhetjük benne, de a reggel, az este, a különböző alkalmak sóha­ját Isten felé kezünkbe adja. Elgondolkoztató, felüdítő sza­kaszok váltogatják egymást. Nem lehet a könyvet letenni elolvasása, beleélése nélkül. Nem lehet egyszer elolvasni, legyen a polcon ágyunk felett és lapozzunk bele este, hogy a SZERETŐ ÉS KEGYELMES ISTEN ölelésében hajtsuk fejünket álomra. Sári néni (László Istvánná) börtönmissziós, a könyv egy olvasója. Egy imaköjiyv mindenki számára I A VASÁRNAP IGÉJE MEG NE VESSÉTEK AZT, AKI SZÓL Máté 23,37-39 Mai igénk Jézus farizeusok ellen ] mondott vádbeszédének befejező I szakasza. Izráel népének engedet- I lensége, keményszívűsége és Jézus I féltő szeretetének megvetése okoz- | ta Jeruzsálem pusztulását. Ez a ! tény figyelmezteti az egyház népét I is, hogy a kegyelem megvetése Is­ten ítéletét vonja mega után. Egy pedagógussal beszélgettem a napokban a mai gyerekekről. I Azt mondotta, hogy olyanok, ; mintha süketek lennének. Beszél hozzájuk a nevelő, de rá se hederí­tenek. Azt gondolták a nevelők, hogy a fülükkel van baj. Hallás- vizsgálatot rendeztek. Kiderült, hogy nem a fülükkel hanem a szí­vükkel van baj. Konokok, meg­átalkodottak. Amit nem akarnak, azt nem hallják meg. Hány szülő panaszolja: elmond valamit többször is, de a gyerek oda se figyel, hogy mit is kér, vagy akar a szülő. Mintha levegő lenne az apa, anya vagy a nagyszülő. De mi felnőttek is sokszor bele­esünk ebbe a hibába. Beszél em­bertársam, elmondaná mi nyomja a szívét, de mi oda se figyelünk. Nincs időnk, sok a munkánk, any- nyi a saját bajunk - és mi csak a magunkét mondjuk. Meghitt pár­beszéd helyett monológ marad az érintkezésünk. Sajnos Isten igéjével szemben is gyakran úgy viselkedünk, mint a jeruzsálemiek. Megy minden a ma­ga rendjén, szól az ének a temp­lomban, de atíúkor jön a prédiká­ció, látszik az arcokon, hogy a gondolataik messze járnak. Pedig, aki megveti az igét, nem kerülheti el Isten ítéletét. Nagy reformáto­runk mondta, hogy Isten igéje olyan, mint a kegyelem esőfelhője, de a hálátlanság és a megvetés to­vakergeti. A szív megkeményedése önmagában hordja Isten bünteté­sét. Egyszerűen képtelen a kegye­lem elfogadására. Jézus egy alka­lommal Jeruzsálemet a nagy király városának nevezte, ebben az igé­ben pedig a próféták gyilkosának nevezi. Mert dacosan ellenáll az isteni szeretet és kegyelem elfoga­dásának. Jézus szerette népét és a fővárosát, az anyatyúk buzgalmá­val, féltő szeretetével akarta össze­gyűjteni övéit. Felkínálta nekik mindazt, ami békességükre való lett volna, de ez a nép nem akarta, nem fogadta el Isten megmentő akaratát és hatalmát, hanem a ma­ga útját akarta járni. A kegyelem elutasítása Isten igazságos ítéletét vonja maga után. Tudjuk, hogy az ítélet Jeruzsálem és a zsidó nép fe­lett Kr. u. 70-ben beteljesedett. Ti­tus seregei feldúlták a szent várost és elpusztították a templomot és Izráel népe elvesztette nemzeti füg­getlenségét. Izráel népének és templomá­nak sorsa a ma élő gyülekezetek számára is egy intő jel. Felelőtle­nül nem lehet Isten Jézusban megjelent kegyelmét és szeretetét elutasítani, mert az ilyen maga­tartás mindég ítéletet von maga után. Az ítélet pedig Ézsaiás próféta jövendölése: „Mert meg- kövéredett a népnek szíve, és fü­leikkel nehezen hallottak, és sze­meiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket” (Mt 13,15). A megtérni nem akaró ember önmagában hordja ítéletét, büntetését. Istennek legyen hála, hogy Jézus szava ebben az igében sem vádol csupán, hanem reménységben csú­csosodik ki, mert eljön az idő, ami­kor Izráel fiai is dicsőíteni fogják Istent a visszatérő Jézusért. Kérjük hát Urunkat, hogy meg ne kemé- nyedjen szivünk! Garami Lajos IMÁDKOZZUNK! Urunk! Kérünk könyörülj rajtunk. Ne engedd, hogy szívünk megkeményedjen, amikor hívó és bűnbocsátó szavadat halljuk. Add, hogy Hálás szívvel fogad­juk azt, ami békességünkre való. Ámen. AZ ISTEN SZERETET! Ezért templomunk második évfordulóján 1992. június 27-én, szombaton délelőtt 10 órakor felszenteljük a Makovecz Imre tervezte GYÜLEKEZETI HÁZAT. Az igét dr. Harmati Béla püspök hirdeti, testvérgyülekezetünket, az oului Dóm templomot Arvi Seppánen püspökhelyettes képviseli. JÖJJÖN CSENDESHÉTRE PILIS- CSABÁRA! A családok, házaspárok és magánosok részére is szóló hetek: augusztus 2—S-ig, ill. augusztus 23—29-ig. Érkezés egységesen vasárnap délután, hazautazás szombaton délelőtt. Rész­vételi díj: 1100 Ft/fő. Ágyhuzatot lehe­tőleg hozzanak magukkal a résztve­vők. Gyerekek és arra szoruló felnőt­tek esetén díjmérséklés lehetséges. A csendeshetek rendezője az Evangélikusok Közössége az Evangé­liumért (EKE) közösség. A jelentkezéseket mielőbb küldjék meg a Béthel Missziói Otthon címére: 2081 Piliscsaba, Széchenyi u. 8., tel.: 06-26-35-218. A KIÉ gondozásában 1992 júniusában megjelenő kiadványok: „AKARSZ-E JÁTSZANI?” 100 játék Ára: 154 Ft „ÉNEKELJETEK AZ ÚRNAK!” 440 kottázott, akkordozott ének Ára: 325 Ft VEZESS! Ifjúsági vezetők negyed évente megjelenő módszertani lapja. Eves előfizetése: 160 Ft Megrendelhetők: Keresztyén Ifjúsági Egyesületek 1111 Bercsényi u. 14. III/2 Deák téri orgonazenés áhitat június 28-án, vasárnap 18 órakor HERMANN RAU (Heilbronn) Buxtehude-, Bach- és Mendelsohn-műveket orgonái Baranka György és Sikter János, örömmel tudatjuk, hogy 1992. június 27-én 17.00-kor a rákospalotai evangé­likus nagytemplomban (Bp. XV. Régi­fóti út 73.) dr. Harmati Béla püspök ünnepi istentiszteleten lelkésszé avat minket. Erre az alkalomra szeretettel meghívjuk az érdeklődőket. MEGHÍVÓ 1992. június 28-án de. 10 órakor Ne- mespátrón dr. Harmati Béla püspök ünnepi istentisztelet keretében ÚJ HA­RANGOT szentgel és II. világháborús EMLÉKTÁBLÁT avat.- SAJTÓOSZTÁLY KÖZLEMÉNYE! Értesítjük vásárlóinkat, hogy Saj­tóosztályunkon július 1 .-augusztus 31. között a kiadványok postázása szünetel. A készpénzes árusítás za­vartalanul folyik. Az esetleg beér­kező megrendeléseket csak szep­tember 1. után tudjuk postázni. A TERRA SACRA zarándokútja leg­közelebb szeptember 15-22 között megy a Szentföldre. Jelentkezni lehet: dr. Bajusz Ferenc ny. teológiai profesz- szor; 1208 Budapest, Szitás u. 14. Tel.: 1484-622 HALÁLOZÁS Özv. Szabó Kálmánná sz. Pajor Etel­ka ny. pedagógus, a lébényi gyülekezet néhai lelkészének özvegye rövid szen­vedés után 1992. május 15-én 75 éves korában elhunyt. Temetése május 22- én volt. A lébényi temetőben felállított rava­talánál Koháry Ferenc lelkész hirdette Isten igéjét Róm 14,7-9 alapján. Lébényben több mint 35 évig volt megbecsült papné és szeretett matema­tika-fizika tanár. Bárány Gyula esperes búcsúzott tőle az egyházmegye nevében, a sírnál Zá- molyi Gyula ny. mosonmagyaróvári lelkész, a család régi barátja hirdette a vígasztalás igéit. A temetés másnapján az emlékmű­avatásra a községbe érkező Szebik Im­re püspök a 130. Zsoltár 1-4. verse alapján temetői áhítatot tartott volt lel­kipásztora özvegyének sírjánál, a csalá­dot vigasztalva kegyelettel emlékezett reá. „A mélységből kiáltok hozzád, Uram...” Ments Géza nemesládonyi lakos, a nagygeresdi gyülekezet volt presbitere, 81 éves korában 1992. május 11-én csendesen elhunyt. Boldogok a halot­tak akik az Úrban halnak meg. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1992. június. 28. I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván, de. 10. német istentisztelet: Gémes Pál, de. 11. (úrv.) Balicza Iván, du. 6. Bozóky Éva. D. Torockó tér de. fél 9. Szilas Attila, H. Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor. Pesthidegkút, O. Báthory u. 7. de. fél 11. Csizmazia Sándor. Csillaghegy, Dl. Mátyás kir. út 31. de. 10. Donáth László. Óbuda, Hl. Dévai Bíró M. tér de. 10. Görög Tibor. Új­pest, IV. Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos. V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Brebovszky Éva, de. 11. (úrv.) Pintér Ká­roly, du. 6. Brebovszky Éva. VH. Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Muntag Andorné, du. 6. Fodor Viktor. VH1. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza. VIII. Karácsony Sándor u. 31-33. de. 9. Kertész Géza. Vili. Rákóczi út 57/b. de. 9. szlovák istentisztelet: Cselovszky Ferenc, déli 12. magyar istentisztelet: Ker­tész Géza. VIII. Vajda Péter u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás. IX. Thaly Kálmán u. 28. de, 11. Rédey Pál. Kőbánya X. Kápolna n. 14. de. fél 11. Fabiny Tamás. X. Kerepesi út 69. de. 8. Szabóné Mátrai Marianna. Kelenföld, XI. Bocskay u. 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsé­bet, de. 11. (úrv.) Bencze Imre, du. 6. Missu- ra Tibor. XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Ben­cze Imre. Budahegyvidék, XII. Tartsay Vil­mos u. 11. de. 9. (úrv.) dr. Széchey Béla; de. 11. (úrv.) dr. Széchey Béla; du. fél 7. Urbán Eszter. XHI. Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György. XIII. Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György. XIV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna. XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabóné Mátrai Marianna. Pestújhely, XV. Makim Gorkij tér de. 10. Bízik László. Újpalota XV. Hártyán köz du. 5. ökumenikus istentisztelet. Rákos­palota, Nagytemplom, XV. Régifóti út 73. de. 10. Veperdi Zoltán. Rákosszentmihály, XVI. Hősök tere de. 10. Kamer Ágoston. Cinkota, XVI. Kultúrház u. de. fél 11. Szalay Tamás. Mátyásföld, XVI. Prod ám u. 24. de. 9. Szalay Tamás. Rákosbegy, XVII. Tessedik tér de. 9. Detre János. Rákoscsaba, XVII. Péceli út 146. de. 9. Ferenczy Zoltán. Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 11. Kosa László. Rákosliget, XVII. Gőzön Gy. n. de. 11. Fe­renczy Zoltán. Pestszentlőrinc, XVIII. Kos­suth tér 4. de. 10. Havasi Kálmán. Pestszent- imre, XVIII. Rákóczi út (Református temp­lom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán. Kispest, XIX. Bajcsy Zs. tér de. 10. Széli Bulcsú. XIX. Kispest, Wekerle-telep, de. 8. Széli Bulcsú. Pestszenteizsébet, XX. Ady Endre u. 89. de. 10. Győri János Sámuel. Csepel, XXI. Katona J. u. de. fél 11. Mezősi György. Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. Rozsé István. Budaörs, Ref. Imaház de. 9. Rozsé István. Budakeszi de. 8. ISTENTISZTELETEK A BALATON PARTJÁN 1992. június 28. Balatonalmádi (Bajcsy Zs. u. 25.) du. 4; Balatonföldvár (Polgármesteri hivatal) du. 2; Balatonfenyves (Pozsonyi u.) du. 6; Balaton- füred (ref. fehér templom, német nyelvű) du. 6; Balatonszárszó (ref. templom) de. 8; Bala- tonszemes (Fő u. 32.) du. 2; Balatonszepezd de. 9; Fonyód (József u.) du. 4; Hács de. fél 10; Keszthely de. 11; Kövágóörs de. 11; Rév­fülöp de. 10; Siófok de. 11; SZENTHÁROMSÁG UTÁN 2. va­sárnapon az oltárterítő színe: zöld. A délelőtti istentisztelet oltári igéje Zsid 12,22-29; az igehirdetés alapigéje; Mt 23,37-39. ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű­sorát közvetíti a TV 1. június 28-án, vasárnap 16.40-kor. A műsor a hartai, német nyelvű gyülekezetek találkozójá­ról szól. EVANGÉLLIKUS ISTENTISZTE­LET A MAGYAR RÁDIÓBAN. A Kossuth Rádió középhullámú sávján június 28-án, vasárnap 10.05 órai kez­dettel a szekszárdi evangélikus temp­lomból hallhatunk istentiszteletet. Igét hirdet: ifj. Hafenscher Károly. , A PERFEKT Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Vállalat gondozásában megjelent „AZ EGYÉB SZERVEZETEK (társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, társasházak és vízközműtársulatok) SZÁMVITELÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 1992.” Ára: 649 Ft Megrendelhető utánvétes szállítással a 1374 Budapest, Pf. 551. címen és a 142-33-14-es telefonon (fax), megvásárolható a vállalat könyvesboltjában a Budapest, V., Zoltán u. 10. alatt. ELŐKÉSZÜLETBEN „AZ EGYÉB SZERVEZETEK (mint fent) SZÁMVITELE” c. kiadvány, amelyre előjegyzést már felveszünk és megjelenéskor utánvéttel postázzuk. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1088 Budapest Vili., Puskin u. 12. Telefon: 138-2360 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (920059/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, Kecskemét SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalában közvetlenül vagy postautalványon. Templomi terjesztés az Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. Előfizetési dij: fél évre 300 Ft, egy évre 600 Ft. Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem őrzőnk meg és nem adunk vissza! ■i

Next

/
Oldalképek
Tartalom