Evangélikus Élet, 1992 (57. évfolyam, 1-52. szám)

1992-01-05 / 1. szám

Evangélikus Élek 57. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1992. JANUÁR 5. ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS HETILAP A mi segítségünk az Űr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet Zsolt 124,8 ÁRA: 12 Ft Ady Endre KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM Napsugarak zúgása, amit hallok, Számban nevednek jó ize van, Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem, Zavart lelkem tegnap mindent bevallott: Te voltál mindig mindenben minden, Boldog szimatolásaimban, Gyöngéd simogatásaimban S éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, Hol éreztem az életemet S hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az énértem vetett ágyat, Köszönöm neked az első sírást, Köszönöm tört szívű édesanyámat, Fiatalságomat és bűneimet, Köszönöm a kétséget, a hitet, A csókot és a betegséget. ( Köszönöm, hogy nem tartozók senkinek Másnak, csupán néked, mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok,- Számban nevednek jó íze van, Szent mennydörgést néz a két szemem, i Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm S hogy te leszel a halál, köszönöm. Fölöttünk vannak még az elmúlt esztendő törté­nelmi vulkánkitöréseiből származó sötét fellegek, amikor elkezdjük ezt az évet. Félve tekintünk elő­re, hiszen sokszor megégetett a gyűlölet parazsa már, beborított országokat és kontinenseket a ha­rag és békétlenség minden zugba behatolni tudó pusztító pernyéje és füstje. Vajon mit hoz még ránk ezekből a vulkánkitörésekből a jövő? Merre meneküljünk a nagy vulkánok mellett sokfelé fe­nyegető kisebb lávafolyások elől? Hová lett Euró­pában a felvilágosodás óta olyan magas polcra ke­rült értelem és tolerancia, mások megbecsülése? Hová lettek azok a bibliai és keresztyén értékek, amelyeket évezredek óta ismer ezen a tájon az em­ber a Tízparancsolatban, az ószövetségi és újszö­vetségi szent iratokban? Ebben az évben is többször kell visszafelé tekinte­nünk, hiszen híres események vagy személyek évfor­dulóit ünnepeljük, ötszáz éve, hogy Kolumbusz Ame­rikába eljutott és ezzel az akkor ismert világ gyökeres megváltozását okozta. Hazánk történelmének olyan jeles személyeire emlékezhetünk többek között, mint Kossuth Lajos, Arany János vagy Kodály Zoltán, Tessedik Sámuel vagy a nálunk is működő pedagó­gus, Komeniusz. Isten színe előtt, Jézus nevében kezdjük az évet és a bibliaolvasó útmutató évi igéje van előttünk: Jézus mondja: „A világon nyomorúságotok van, de bízza­tok, én legyőztem a világot...” Bátorítás és biztatás a nehéz időben az a Jézus, aki végigjárta a szenvedés és 19 9 2 halál útját. Nem vagyunk magunkra hagyatva, hanem egyéni életsorsunkat, egyházunkat és a világot az ő kezében tudhatjuk. Ez a bizalom azt jelenti, hogy megerősíthetjük újra azt a fundamentumot, amit Isten készített. Földrengé­sek megrázhatják egy-egy épület alapjait. Az elmúlt évek, a mögöttünk levő változások új lehetőségeket, szabadságot és társadalmi megújulást jelentettek, de új kihívásokkal és feszültségekkel megrendítették ha­zánkat és Európát. Gyülekezeteinknek, egyházunk­nak, keresztyénségünknek föl kell ajánlania azokat a megerősítő értékeket, amelyek Jézus személyén és ta­nításán, életpéldáján sugároznak át. Aki keresztyén­nek vallja magát, legyen valóban krisztusi, képviselje valóban Mesterét, legyen kiábrázolója szeretetének, békességének és megbocsátásának. Hadd emeljek ki a fundamentumhoz tartozó dol­gok közül most egyet, a tiszteletet. Nemcsak az Isten tiszteletére kell itt gondolnunk, vagy az ősi parancso­latra, hogy tiszteld atyádat és anyádat. A társadalom alapjához tartozik hozzá, hogy az abban élők tisztelik az idősebbet, a vezetőket, az elöljárókat, de ugyanígy az életet, a mások véleményét és személyét is. A bibliai parancsok foglalata a szeretet kettős parancsa, sze­resd Istent és szeresd embertársadat. Egyházunknak, gyülekezeteinknek, nekünk ke­resztyéneknek ellene kell mondanunk annak a di­vatos, mindent és mindenkit lebecsülő, leordító, semmit sem tiszteletre méltónak tartó, deheroizáló magatartásnak, amelyik eluralkodni látszik közöt­tünk. Bibliai, jézusi tradíciónk, nemzeti múltunk értékei, a tudás és szakértelem, a mellettünk élő ember megbecsülése, tisztelete nélkül romlik a tár­sadalom, a családok, az egyének élete. A tisztelet különösen is vonatkozik a beszédre, az írott és el­hangzó szóra. Hadd mondjam itt el, hogy egyházunk a múltban többször tiltakozott a televízió vagy a tömegkommu­nikációs eszközök jó ízlést sértő, humánus magatartás elleni, erőszakos, hazugságra vagy felelőtlenségre ne­velő műsorai és közlései ellen. Olyan fílmáradat ön­tötte el hazánkat, amelyik a legdurvább alantas indu­latokra, a vulgármaterializmusra, erőszakra és por­nográfiára épül. Ezek tovább veszélyeztetik életünk fundamentumát, egyénileg is és közösségileg is. Meg kell találnunk a jóakaratú felelősöket, akik segíteni tudnak ezekben a kérdésekben, hogy tisztuljon társa­dalmunk. A szabadság jelszavával nem takaródzhat- nak azok, akiknek üzleti hasznuk van a szenny ter­jesztéséből. Isten nevében, Jézusra tekintve kezdhetjük az Úr 1992. esztendejét. Ő adjon erőt egyházunknak, gyüle­kezeteinknek, a világ kersztyénségének, hogy betölt- sük feladatainkat, legyen bennünk, körülöttünk és közösségeinkben valami látható Isten szeretetéből és békességéből. Az bizonyos, hogy nem fogjuk tudni megváltoztatni az egész világot, de mindenki söpöijön először a maga háza előtt, és a jelenleginél egy kicsit jobban és szebben fog kinézni a világ. Dr. Harmati Béla ÚJÉVI KÖRKÉRDÉSÜNK: MIT VÁROK 1992-BEN EGYHÁZAMBAN A MEGÚJULÁS TERÉN? IQ. Benczúr László Ha napjainkig Isten egyházun­kat megőrizte, megújulásunkra nem azért van szükség, hogy az új történelmi környezetben is meg­maradhassunk, hiszen soha nem volt ekkora lehetőségünk külső hatalmi szempontoktól és érde­kektől mentesen élni. Megújulásra természetesen szükségünk van, hiszen leszoktunk nrról, hogy mások véleményét tü­relemmel meghallgassuk, sőt rá­szoktunk arra, hogy ellenségesnek tartsuk a sajátunktól különböző nézeteket. Megújulásunktól elsősorban azt várom, hogy tudjuk megfogalmaz­ni magyarországi evangélikus vol­tunk sajátosságait, hogy tudjunk élni sokszínűségünkkel, hogy hely­zetünkből adódóan, a kisebbség­ben lévő csoportok modell értékű kísérletezői lehessünk. Sajátosságaink ismerete nélkül tudatos létünk nehezen képzelhető él. Sokszínűségünk más egyházak­hoz, hazánkhoz és a világ emberi közösségeihez való csatlakozási le­hetőségeinket jelenti. Földrajzi térségünkben megha­tározó forma a kisebbségi lét. Fenntartásának legnagyobb esélye a szeretet és megértés alapján szer­veződő közösségeken belül van. Megújulásunk már megkezdő- -. dött és 1992-ben folytatódjon a ' szeretet, a megértés és a megbocsá­tás jegyében. Dr. Boleratzky Lóránd: Az elkövetkezendő évtől a zsi- íat munkájának jelentős felgyor­sulását várom a bizonytalan kez­dés után. Remélem, hogy sikerül mielőbb elfogadni az egyház jog­rendjének szilárd alapjait, köztük szabályozásra kerül a szolgálati dőtartam, valamint az egyházke­rületek beosztásának kérdése. Sze­retném, ha emellett a zsinat a meg­alkotandó törvényei közül kulcs­kérdésként kezelné az oktatás kér­dését, hisz maga Luther is azt han­goztatta, hogy „az egyház érdeké­ben van szükség keresztyén isko­lákra és ezek fenntartására - mint­hogy Isten az egyházat az iskolá­kon keresztül tartja meg -, az isko­lák pedig az egyházat”. Remélem, hogy a zsinat munkája egyre in­kább hatékony lesz és teljesítem tudja mindazokat az elvárásokat, melyeket az egyháztagok egy „re- formzsinat”-hoz fűznek. Dr. Koczor Miklós: Várakozásom alapját 1992-ben is a Szent Lélek élő Krisztus-hitet ajándékozó munkája nyújtja. Ma a hazai belmissziói erőfeszítés ki­bontakozása, megszervezése lát­szik a legfontosabb feladatnak egyházunkban. Gyülekezeti és gyülekezeteket, nagy, országos tá­jakat átölelő erőteljes missziói al­kalmak, tényleges Krisztusra talá­lást szolgáló, többnapos csendes együttlétek rendezésére van szük­ség. Értékes jelenségek, tények szá­momra természetesen egyházunk­ban a többi területnek - a hitokta­tásnak, a zsinatnak, az evangélikus vagy ökumenikus egyesületeknek, a visszaszerzett gyülekezeti objek­tumoknak stb. - kialakítása, fej­lesztése is. összehasonlíthatatlanul fontosabb azonban vallásoskodó, elidegenedett vagy csak látszatér­deklődéssel kötődő evangélikus testvéreink valódi Krisztus-hite, keresztyén gyakorlata, gyülekezeti élete, s a gyülekezetek területén élő nem hívők Krisztusra találása. Tudom, nagy hiány ma egyhá­zunkban a missziói erővel megál­dott, jelentős számú szolgáló. Ők is az ifjúsági misszió területén fog­laltak leginkább. Sok zavar is ki­küszöbölésre vár. A jövő évben mégis jelentős előrelépést várok a belmissziói szolgálat kibontakozá­sában egyházunk mindegyik kor­osztályában, de főként a 30 év fö­löttiek sorában. Dr. Meskó László: Nem vagyok jós, csak a remény­ség mondatja velem e sorokat. Egyházunk vezetősége a rend­szerváltást követően sokirányú, hatékony intézkedést tett az egy­házi szolgálat széleskörű kiteijesz- tésére. Ennek eredményei bizonyá­ra több területen nagyobb ered­mény felmutatásával jelennek meg a nyilvánosság előtt. Talán a kelleténél korábban lét­rehozta - az elmúlt 40 év súlyát még ma is magán viselő, megnyo- morodott egyházi életünk megújí­tására - az új törvényalkotó zsina­tot. A zsinat - remélhetőleg - a jövő évben az új szellemű törvé­nyeinek alapjait megalkotja, s ha nem is fejezi be munkáját, a hitélet erősítéséhez hozzájárulhat. Talán az egyházi életen belül a megbékélés, a megújulás érdeké­ben az összefogás is erősödni fog. A szép eredménnyel beindult hitoktatás, hittantanítás tovább erősödik, fejlődik, s ugyanez mondható el és várható a missziói szolgálatról. Szivem szerint a gyülekezeti éle­tünk megerősödését, a nagyobb is­tentiszteleti látogatottságot szeret­ném tapasztalni elsősorban fiatal és középidős hittestvéreink részé­ről. Várom a lelkészek, presbiterek és hívők megerősödését lélekben, hűséges egyházi szolgálatát. Mind­ezekhez Isten megtartó kegyelmét kérem. Misik Lajos: Egyházunk nem uniformizált, hanem sokszínű, melyben külön­böző irányzatok, csoportok ala­kulhattak és működnek - a meg­újulás szándékával. Azonban a vélt egyedüli igazsá­guk hirdetése mellett az utóbbi években különösen - jelentkeztek gyűlölködő hangok, amelyek töb­bet ártanak mint használnak egy­házunknak, s amelyeknek megszű­nését feltétlen várom 1992-ben, de el kell tudnunk fogadni minden csoport, irányzat valós értékeit. Á zsinati „Nyüatkozat” szelle­mében mindenkinek meg kell vizs­gálnia önmagát, mit és hogyan tett vagy nyilatkozott szóban, vagy írásban 15-20 évvel ezelőtt és most, a változások idején. Türe­lemmel kell lennünk egymás iránt és szeretetben kell élnünk Krisztus tanítása szerint „úgy bánjatok egy­mással, ahogy szeretnétek, hogy veletek bánjanak.” Ez vezéreljen minket az újesztendőben. Várom 1992-ben a gyülekezeti élet erősö­dését - hitben, létszámban és anya­giakban - az egyháztagok aktí­vabb részvételével. Piri Magda: Ha mesebeli három kívánságom lehetne a jövő évre, akkor három, sajnos már elcsépelt, sokszor üre­sen, tartalom nélkül használt szóra gondolnék: egyetértés, megbéké­lés, szeretet. Kívánom a jövő évre az egyetértést és megbékélést mindnyájunk körében, akik bi­zony sokszor Krisztus ügyéhez méltatlanul acsarkodunk egymás­ra, állunk szemben egymással. Kí­vánom és kérem Istentől a szerete- tet, amely egyedül képes megte­remteni közöttünk az egyetértést és megbékélést. A kérdező azonban nem mese­beli három kívánságomra kíván­csi, hanem arra, hogy mit várok a jövő évtől. Várom azt elsősorban, hogy a most már gyakorlatilag korlátlan lehetőségek mellett legyen elég időnk, erőnk, Istentől kapott ké­pességünk a tanításra mind a gye­rekek, mind a fiatalok, mind a fel­nőttek között. Várom igehirdetéseink megerő­södését, hogy abban a Szentlélek munkálkodhasson, és elérje azokat is, akik távol kerültek gyülekeze­teinktől. Sokkal nagyobb türelmet, meg­értést várok gyülekezeteink tagjai­tól 1992-ben egymás iránt és azok iránt, akik most kezdik el helyüket keresni közösségeinkben. Várom azt, hogy azok a keresz­tyén hívő emberek, akik Krisztus elhívását meghallották, ennek a hí­vásnak engedelmeskedve, azt kö­vetve teljesítsék Istentől kapott küldetésüket az idősek, a betegek, az elesettek, a magukra hagyatot- tak, egyáltalán a rászorulók meg­segítésében, vigasztalásában, erő­sítésében. Mint zsinati tag várom 1991-ben összeült zsinatunktól, hogy a jövő esztendőben hatékonyabban, cél­ratörőbben végezze munkáját. Végül, de nem utolsósorban ké­rem és várom Istenünk áldását egyházunk népére az előttünk álló évben is. Sztruhár András: Luther Márton a reformációt, a nagy megújulást megtérésre hívás­sal kezdte. Egyházunkban ez a megújulás 1992-ben sem történhet, másképpen. Ezért a rendszeres is­tentiszteletek mellett minden gyü­lekezetben nagyobb hangsúlyt kell helyezni az evangélizációs alkal­makra. Hiszem, hogy az evangé­lium ereje életet, pezsgést, növeke­dést hoz közösségeinkben. Lehetőségeink, az elvégzendő feladataink nyomasztóan nagyok. Ezeket a többnyire lelkészközpon­tú gyülekezeteinkkel kihasználni, illetve elvégezni reménytelen vál­lalkozás. Szolgálni kész munkatár­sakat várok, akikkel ezt a csapat­munkát kívánó „terhet” örömmel vállalhatjuk. Remélem, hogy ez az öröm 1992-ben nagyobb lendületet ad zsinatunk munkájának is. Tamásy Tamás: Várakozásomat és reménysége­met legjobban 467-es énekünk egyik sora foglalja össze: „Adj a jó hímek sebes szárnyakat!” Ennek a felszólításnak minden szava hang­súlyos. „Adj” - ne vedd el, ne sajá­títsd ki, ne gátold meg, hanem add önzetlenül, mint aki tudod, hogy a másik is szeretne kapni. „A jó hír­nek” - ne a rosszat, ne az összeza- varót, ne a szétválasztót add, ha­nem a jó hírt, az örömhírt, az evan­géliumot, mint aki tudod, hogy a másiknak is erre van szüksége. „Sebes szárnyakat” - ne késleked­ve, ne kényelmesen, ne ráérősen add, hanem gyorsan, mint aki tud­ja, hogy a másik is nagyon várja. - Agyonhajszolt, megfáradt, ki­égett, reményvesztett emberek rég­óta várják az örömhírt, és szeret­nék, ha végre eljutna hozzájuk, amíg nem késő. Püspöktől a segéd­lelkészig: „Adj - a jó hímek - se­bes szárnyakat!” Egyedül ettől vá­rom a megújulást. ■n—winw Umtri-imilMUUyA W Itüitpinil tf] I:«! mik Az 1992. év igéje Jézus Krisztus mondja: „A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot...” Jri 16,33

Next

/
Oldalképek
Tartalom