Evangélikus Élet, 1990 (55. évfolyam, 1-52. szám)

1990-02-04 / 5. szám

Evangélikus Élet 1990. február 4. NAPRÓL NAPRA FÖLÖTTED OTT RAGYOG AZ ÚR, DICSŐ- I SÉGE MEGLÁTSZIK RAJTAD. Ézs 60,2 I VASÁRNAP, - „Kérlek tehát titeket én, aki fogoly I vagyok az Úrért: éljetek méltóan ahhoz az elhivatás- ( hoz, amellyel elhivattatok.” Ef 4,1 (Jer 18,14-15 Mt I 17,1-9 2Kor 4,6-10 Zsolt 54 2Pt 1,16-19/20-21/) 1 Kérlek! - Kérni többnyire az szokott, aki segítségre szorul. Itt egy furcsa kérés hangzik el. Kérlek - mert rólad van szó. Kérlek - mert a javadat akarom. Élj az Isten akarata szerint. Ha valamit számít, akkor én is, aki e sorokat írom, az apostollal együtt kérlek, ne vesd meg az Úr szavát, mert életedét és üdvössé- I gedet jelenti. § HÉTFŐ - „Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót I mindenkivel.” Gál 6,10 (3Móz 19,34 2Móz 34,29-35 I Bír 6,11-24) Mindenkivel - Jót tenni az tud, akiben I szeretet lakozik. Jót tenni mindenkivel, még ellensé- ■ gével is, csak az tud, akiben az Isten szeretete lako- I zik. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az [ Istenben marad és az Isten is őbenne. I kedd - „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és I igyék!” Jn 7,37 (Zsolt 63,2 ApCsel 26,1-3. 12-23 Bír I 6,25—32) Ha valaki - Szomjúság a leggyötrőbb érzés. I Szomjan halni a legkegyetlenebb halál. Hála Isten- I nek, hazánkban senkinek sem kell szomjan halnia. I Mégis a lelki szomjhalál naponta szedi áldozatait. I Nem kellene így lenni, mert az örök élet vize Jézus- I nál van. A „Ha valaki”-be te is beleférsz. I SZERDA - „Az Isten Jézust fejedelemmé és üdvözí- I tővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbo- I csánatot adjon Izraelnek.” ApCsel 5,31 (5Móz 26,15 I 2Móz 13,20—22 Bír 6,33-40) A fejedelemnél - Egy I vezetőhöz bejutni sok viszontagságos erőpróbát je- I lent. Levelek, titkárság, adminisztráció. Jézus a világ I fejedelme mindig fogadj hozzá bármikor mehetsz. I Azt akarja adni, ami az Övé, szeretetét és bűnbocsá- I natát. Bekopogtatsl-e hozzá? CSÜTÖRTÖK!- „Nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz?” Róm 2,4 (Zsolt 36,6-7 2Móz 24,1-2.9-11 15-18 Bír 7,1-15) Tudomásul venni - Vedd tudomásul, fiam - mondja a szülő és a tanár. Vegye tudomásul - mondja az igazgató munkásának. Vedd tudomásul - mondja az apostol. Mit? Azt, hogy téged az Isten jósága megté­résre ösztönöz. Bárcsak az Isten jósága megtérítene. PÉNTEK - „A mi pillanatnyi kis szenvedésünk min­den mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget sze­rez nekünk.” 2Kor 4,17 (Zsolt 34,6 Mt 16,24-28 Bír 7,16-8,3) A homokszem és a hegy - Aki előveszi nagyítóját és azzal tekinti meg a homokszemet, az óriásinak látja. Aki kezében egy homokszemmel kimegy a hegy lábához és ahhoz viszonyítva tekint a markában levő porszemre, az parányinak véli. Aki a szenvedéseire néz és abban merül el, az megrémül tőlük. Aki az Isten nagyságára mer feltekinteni, az már nem érzi olyan nehéznek. Amire nézünk, az hat ránk és az befolyásol. Emeld hát fel tekinteted az Úrra és lásd az Ő nagyságát! SZOMBAT - „Akkor hogyan menekülünk meg mi, ha ilyen nagy üdvösséggel nem törődünk? Ez az Űr igehirdetésével kezdődött. Azok pedig, akik hallot­ták, megerősítették számunkra.” Zsid 2,3 (Jer 21,14 Fii 3,20-4,1 Bír 8,22-35) Helyettem - Hányszor rémülünk meg a büntetés kilátásba helyezésén és kiáltjuk: Csak most ne, légy megértéssel! Hányszor ér a büntetés másokat a mi elkövetett bűneink nyo­mán. Az igazi büntetés a Golgota keresztjén történt és ez Jézust érte, aki maga nem követett el álnoksá­got, hanem magára vette a mi bűneinket, hogy így j engesztelje ki az Atyát. Mindez arra kell, hogy indít- j son, legalább álljunk meg a kereszt tövében és vall- j juk be Istennek - Uram, mindez helyettem. Sándor Frigyes ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1990. február 4-én Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly, de. 11. (úrv.) Takácsné Kovácsházi Zelma, du. 6. családi istentisz­telet, Zászkaliczky Péter. Fasor de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán, du. 6. Gáncs Aladár. Üllfii út 24. de. fél 11. Kertész Géza. Karácsony Sándor n. 31-33. de. 9. Kertész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cse- lovszky Ferenc déli 12. (magyar) Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. (úrv.) Fabiny Tamás. Vajda Péter n. 33. de. fél 12. (úrv.) Fabiny Tamás. Zugló de. 11. (úrv.) Szabó Lajos. Kerepesi út 69. de. 8. Szabó Lajos. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabó Lajos. Kassák Lajos u. 22. de. 11. (úrv.) ifj. Kendeh György Bachorecz Katalin. Vád út 129. de. negyed 10. (úrv.) ifj. Kendeh György. Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György. Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. (úrv.) Pin térné Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10. (úrv.) Havasi Kálmán. Pestimre (ref. templom, Rákóczi u. 81.) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán. Kispest de. 10. (úrv.) Széli Bulcsu. Kispest Wekerle-telep de. 8. Széli Bulcsu. Pestújhely de. 10. Bízik László. Rákos­palota Kistemplom de. 10. (úrv.) BolU Árpád. Rá­kosszentmihály de. 10. Mátyásföld de. 9. Szalay Ta­más. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Rákosbegy de. 9. (úrv.) Kósa László. Rákoscsaba de. 9. Detre János. Rákosliget de. 11. (úrv.) Detre János. Rákos­keresztúr de. fél 11. (úrv.) Kósa László. Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Imre. de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Szebik Imre. du. 6. Szilas Attila. Torockó tér de. fél 9. Szilas Attila. Óbuda de. 10. (úrv.) Nagy István. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József, de. 11. (úrv.) Takács József, du. fél 7. Köszeghy Tamás. Modort u. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Köszeghy Tamás. Budakeszi de. 8. Köszeghy Tamás. Kelenföld de. 8. Scholz László, de. fél 10. családi istentisztelet, de. 11. (úrv.) Scholz László, du. 6. Bencze Imre. Németvölgyi út 138. de. 9. Bencze Imre. Budafok de. 11. (úrv.) Rőzse István. Csillaghegy de. fél 10. (úrv.) Donáth László, Csepel de. fél 11. (úrv.) Mezősi György. Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapon az oltárterítö színe: zöld. A délelőtti istentisz­telet oltári igéje: Mt 17,1-9; az igehirdetés alapigéje: 2Pét 1,16-21. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET A MAGYAR RÁDIÓBAN: 1990. február 18-án, vasárnap reggel 7.05 órakor az evangé­likus egyház félóráját közvetíti a Petőfi rádió. Igét hirdet: Sárkány Tiborné Horváth Erzsé­bet miskolci lelkész.------- Megbékélés Alapítvány---------­A béke ma az emberiség fennmaradásának kulcskérdése, s a béke csak a különböző vallású, ideológiájú, nemzetiségű és fajú emberek kpzti aktív kiengesztelódés gyümölcse lehet. Ehhez kíván hozzájárulni •a kereszténység és a zsidóság, illetve a magyarság és a zsidóság közti kiengesztelódés előmozdításával az 1989 decemberében létrejött Meg­békélés Alapítvány. Alapító okirata szerint az Alapítvány célja: „olyan tevékenységeket támogatni, amelyek hozzájárulhatnak az antiszemi­tizmus leküzdéséhez". Ennek megfelelően az Alapítvány „támogatni kívánja olyan könyvek megjelenését, amelyek, előmozdítják a vallásók közti, elsősorban a kereszténység és a zsidóság közti megbékélést; Az Országos Elnökség újabb levele az Igazságügyi Miniszterhez ORDASS LAJOS püspök rehabilitálása ügyéjben! Tisztelt Miniszter Úr! Engedje meg, hogy egyházunk Elnöksége, egyházi közvéleményünk és a magam nevében is visszatérjek néhai D. Ordass Lajos evangélikus püspök rehabilitálásá­nak ügyére. Mind erkölcsi, mind jogi álláspontunk szerint D. Ordass Lajos haláláig egyházunk törvényes püspöke volt. 1956 nyarán ugyanis állami és egyházi részről egyaránt megtörtént teljes rehabilitálása. Ennek eredményeként vehette át újra a Déli Egyházkerület, illetve az Országos Egyház vezetését. És ennek alapján reá sem a Miniszter Úr 1989. október 30-i, hozzám írt válaszlevelében említett 1951. évi 20. tvr., sem az 1957. évi 22. tvr. sem vonatkozhatott. Ennek bizonyítéka az is, hogy az 1957. 22. tvr. kihirdetésekor D. Ordass Lajos püspök esetében nem volt szükség az Elnöki Tanács előzetes hozzájárulására, és nyilvánvalóan nem ennek a rendeletnek a következtében távolították őt el egyhá­zunk éléről. Annyira nem, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal akkori elnöke kifejezetten biztosította őt arról, hogy reá ez a rendelet nem vonatkozik. Mindennek ellenére - jóval később, 1958-ban - az akkori államhatalom eltávolí­totta püspöki tisztségéből, megtagadva tőle püspöki szolgálata elismerését és lehetetlenné téve annak gyakorlását. Az akkori dokumentumokból egyértelműen kitűnik, hogy mindez koncepciós politikai megfontolásokból történt. Bár az állam is elismerte megelőzően, hogy D. Ordass Lajos 1945-től törvényes püspöke volt egyházának, 1958-ban - az „ellenforradalmi erőkkel” való leszámolás során - az akkori államhatalom az Állami Egyházügyi Hivatalon keresztül törvénysértő és erkölcsileg is súlyosan kifogásolható lépésre szánta el magát, amikor megvonta tőle püspöki tisztsége elismerését s ezzel lehetetlenné tette annak további gyakorlá­sát a püspök 1978-ban bekövetkezett haláláig. Ily módon nyilvánvalóan nem „az Evangélikus Egyházban korábban bekövetke­zett területi változások, a szervezeti átalakítás és az 1957. évi 22. törvényerejű rendelet alkalmazása együttesen” eredményezték a sérelmes helyzetet, amint ez az október 30-i levélben szerepel. Ezt egyébként jól mutatta Dezséry László tisztéről lemondott püspök formális visszahelyezése püspöki tisztébe és azonnali lemondá­sa is arról. Mindezek alapján egyházam nevében bizalommal kérem Miniszter Úrtól: késői jóvátételként a mai magyar kormányzat nyilvánítsa ki hivatalosan is, hogy egy politikai döntés és ezzel összefüggő állami intézkedés akadályozta meg 1958-ban azt, hogy D. Ordass Lajos püspöki szolgálatát tovább folytathassa. A Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége nevében, Budapest, 1990. január 20. őszinte tisztelettel: Dr. Nagy Gyula püspök-elnök- ösztöndíjakkal támogatni kíván izraeli és magyarországi tanul- mányutakat, melyek célja egymás kulturális és vallási azonosságának jobb megértése;- és jutalmazni kíván olyan pályaműveket, amelyek elősegíthetik a magyarság és a zsidóság közti ellentétek oldását". Az Alapítványt a következő kuratórium kezeli: Bokros Lajos közgaz­dász, Csoóri Sándor (ró, Endrefly Zoltán filozófus (ügyvezető titkár), Harmati Béla evangélikus püspök, /vány/ György közgazdász, Kardos Péter főrabbi, Konrád György író (elnök) és Kovách Attila református püspök és Várszegi Asztrik katolikus segédpüspök. A Megbékélés Alapítvány - mint alapító okiratából látható - egyebek között annak a feladatnak a megoldását szeretné elősegíteni, amelyet Barth Károly az „egyetlen, valóban nagy ökumenikus feladatnak" neve­zett: a zsidósághoz fűződő viszonyunk rendezését. Ez a munka a holoca­ust tragédiája után sok nyugati országban meg is kezdődött A protes­táns, az ortodox és a katolikus egyházak létrehozták a keresztény-zsidó párbeszéd intézményeit, és nekifogtak a hitoktatásban, a hittanköny­vekben és a liturgikus szövegekben bennerejló antijudaista, antiszemi­ta elemek eltávolításának. Mindez a zsidóság illetve a keresztény-zsidó viszony új teológiája alapján történik, amelyet az egyházak az elmúlt 30-40 év alatt kidolgoztak és amelyet a Megbékélés Alapítvány a tervezett Keresztény Zsidó Párbeszéd Könyvtára című könyvsorozat elindításával szeretne szélesebb körben ismertté tenni hazánkban is. Az Alapítvány nyitott, ahhoz vallási és politikai hovatartozás nélkül bárki teljesíthet hozzájárulást vagy juttatást, devizában is. Aki a Megbékélés Alapítvány céljaival egyetért, adományait az Inter­bank Rt. 218-98567 számú számlájára fizetheti be. Az utalványon kérjük feltüntetni: Megbékélés Alapítvány. Endrefly Zoltán 1024 Bp. Keleti Károly u. 27., tel: 115-5212 Metamorphosis Satanae Sokáig gondolkodtam a címen. Az ördög átalakulása, visszavonulása, megfutamodása, incselkedése - de egyik sem fejezi ki azt, ami történt. Elmondom, s döntse el az olvasó, mi volt ez. Éppen ötven évvel ezelőtt történt. Hűséges templomozó hívünk volt az asszony. De annyira, hogy minden nap bejárt a templomba. Port törüígetett, néha felsöpört, s az oltári virágokat gondozta, vizet öntött alájuk. Még az elődöm idején templomkulcsot is adott neki Gyuri bácsi, az öreg egyházfi. Ne­ki is nagy segítség volt ez. Csak éppen hogy nem harangozott az asszony. Ám különös volt, hogy mindig ma­gára zárta a templomot, ha bement. Egyszer meglestem, mit csinál bezár­kózva. S csak néztem. Elvégezte szo­kott szorgoskodását, aztán meggyúj­totta az oltáron a gyertyákat, lebontot­ta hatalmas szőke kontyát, s letérdelt középen az oltár előtt. Hosszú szőke haja mint aranyló palást fedte a vállát s dúsan ömlött le derekáig. Imára kul­csolta a kezét, de nem lehajtott fejjel imádkozott. Felfelé nézett, s az volt a benyomásom, nem is az oltárkép Get- semánéban könyörgő Krisztusára néz, hanem még feljebb, talán az apszis­mennyezet arany csillagokkal telefes­tett égszínkék boltívére. Az egész temp­lomhajó arányos és szépén festett góti­kus ívei között ezt az egy részt magam­ban mindig kissé oda nem illőnek, gics- csesnek tartottam, de a gyülekezet na­gyon szerette. Most csak plrévedve néz­tem az asszony tekintetét éppen1 erre a mennyezetre. Csak jóval később véltem igazán megérteni, miért éppen ide vetetté te­kintetét. Mindig érzékeltük, hogy valami kü- i löncködés van az asszonyban, de amit később tapasztaltunk, arra nem gon­doltunk. Evangelizáció volt a gyüleke­zetben, amikor - mikor előtte, mikor utána - imaórára hívtuk azokat, akik szívükön hordozták az igehirdetéseket, hogy minél többeket érintsen meg a Szó. Az egyik ilyen alkalmon megjelent az említett asszonytestvérünk is. Első­nek kezdett imádkozni, s nem lehetett a végét kivárni. Mondta-mondta, hiá­ba szóltunk közbe egy-egy ámennel, ő csak folytatta. A mondatai viszont ész­revehetően zavarosak voltak. Utána megkértem, hogy máskor rövidebben imádkozzék, más is szeretné elmondani a könyörgését. Meglepő választ kap­tam : „Nekem előjogom, hogy én imád­kozzam !” A következő alkalommal is ugyanígy tett. Az imaalkalmakat meg­szüntettük. Otthoni imádkozásra kér­tük a híveket. Az evangelizáció egyébként zavarta­lanul lefolyt. Sokan megszólítottnak érezték magukat s jelentős megfordulá­sok történtek. A mi asszonytestvérünk azonban et­től kezdve egyre rendszeresebben jött beszélgetésre. Egy-egy ilyen látogatása két és fél, három órás volt. Mindig ő beszélt, egyre zavarosabban. Értelmes szavak egyre kuszább és összefüggéste- lenebb szóhalmazát zúdította rám. Tartós türelem kellett hozzá. Közbe­szólásra nem figyelt, csak mondta a magáét. Próbáltam analizálni azt, amit érthe­tetlen zagyvasággal mind csak mon­dott. Isten-dicséret volt benne, de ön- magasztalás is, mintha egyenrangú vol­na Istennel, szinte társas viszony sugár­zott zavaros szavaiból. Ezekben a hetekben valami miatt fel­mentem Pestre. Elmentem Kiss Ferenc orvos-professzorhoz, akinek az egyete­mi bibliaóráira megbecsülő értékeléssel gondoltam szegedi diákkoromból. Ak­kor még református hívő emberként működött, Pesten a Pro Christo Diák- szövetség - akkori lelki otthonom - elnöke is lett. (Később a szabadegyhá­zak elnökeként tevékenykedett.) Rész­letesen elmondtam neki az esetet, s ta­nácsát kértem, mitévő legyek. Meglepő választ kaptam.- Ez maga a sátán, a nagy Megron­tó. Féltse a gyülekezetét! Ezt az asz- szonyt ki kell zárni! Itt exorcizmus kell! Hazáig nehezen emésztettem a mon­datot. Mind azon rágódtam, hogy ezt a középkori fogalmat hogyan kell gya­korolni. Mert Pesten meglepetésemben ezt nem kérdeztem meg. Otthon ölelő karokkal várt a kárpáti hegykoszorú, s a gyülekezetem. El­mondtam a bennfenteseknek a meg­hökkentő tanácsot. Mindnyájan ta­nácstalanok maradtak. Az asszony pedig ugyanúgy jött „be­szélgetésekre”. Én pedig éberen figyel­tem, s gyötrődtem, hogy mit és hogyan kellene csinálnom. Egyszer aztán - ért­hetőn és világosan - arról kezdett be­szélni, hogy neki Isten trónusa mellett volna a helye, de Krisztus őt kitúrta onnan. Meghökkentem. Eszembe jutott, hogy reggeli, lebontott hajú titkos templomi áhítatain miért nézett az ol­tárkép fölött mindig az égszínkék csil­lagos apsis-mennyezetre. Isten trónu­sát kereste. De most felpattantam s igen keményen rászóltam:- Magából a sátán beszél.. Ez Isten- káromlás, amit mond! Azonnal hagyja abba, távozzék és többé ne lássam! Hirtelen elnémult. Inkább csodál­kozva, mint ijedten nézett rám. Sarkon fordult s elment. De az ajtóból még visszaszólt:- Nem ám azt higgye, hogy bolond vagyok! Továbbra is járt istentiszteletre, reg­geli áhítatait is végezte, de már nem zárta be maga mögött az ajtót. Kibon­tott haja alól nem fölfelé nézett, de magába roskadtan lefelé. Több beszél­getésünk nem volt. A gyülekezetben is szótlan maradt. Krisztus, aki neki is Megváltó ura, az ő szívében is visszakerült helyére, az Atya mellé. Hiszem, hogy érte is szá­llón könyörög. Koren Emil fiiul in iff A Sziléziai Evangélikus Egyház új püspökét, Wilhelm Stonavskyt 1989. decem­ber 3-án ünnepi istentiszteleten szentelték fel, s iktatták be hivatalába Cesky Tesinben. Egyházunk képviseletében Táborszky László békéscsabai esperes, püspökhe­lyettes vett részt az ünnepségen és köszöntötte az új püspököt. Kékén András könyve szerkesztőjének helyreigazítása Kékén András Deák téri esték c. kötetébe sajnálatos módon két idegen kézirat került: a Johannes Keplerré/ és az Áprily Lajosról szóló előadás Hafenscher Károly műve. A félreértés oka, hogy a Deák téri lelkészek olvasásra átadták egymásnak kézirataikat, de az említetteken nem volt sem név, sem betűjel. Maradt volna a stílus eltérésének felismerése, ám a sokéves közös szolgálat olyan harmóniát teremtett, hogy kifejezésmódjuk sem keltett gyanút: két szerzőről van szó. A barátságot, testvériséget akaratlanul is szimbolizáló tévedésért Hafenscher Károly szíves elnézését kéri a kötet gyanútlan szerkesztője. A kötetről szóló ismertető cikkem kéziratát december elején juttattam el az Evangélikus Elet szerkesztőségének, amikor a tévedésről még nem tudhattam. Bozóky Éva U A7AI' M 8® N ■ IMmMI BvmIVI Bili EGYHÁZI FÓRUMOK AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBAN Közvéleményünket érdeklő kérdé­sek megbeszélésére az Országos Egyházi Elnökség a következő fó­rumokat, megbeszéléssel egybekö­tött előadásokat hirdeti meg: 1990. február 24. szombat, 10-13 óra között: Egyházunk tájékoztatási és sajtómunkájának kérdései 1990. március 31. szombat, 10-13 óra között: Közelmúltunk értékelése - a diakóniai teológia kérdései A fórumokra a Gimnázium dísz­termében kerül sor (Budapest VII.,' Gorkij fasor 17-21.). Minden ér­deklődőt szeretettel hívunk és vá­runk. A MAGYAR PROTESTÁNS KÖZMŰVELŐDÉSI. EGYESÜLET ALÁBBI RENDEZVÉNYEIRE HÍVJUK ÉS VÁRJUK K'JLiTY i'l« ( MLUU:/\J|IUJÜ:UJ február 2-án, pénteken-du’ dél 5- kor az Evangélikus Gimnáziumban a pedagógiai szakosztály összejöve­telén dr. Szathmáry Lajos tart be­vezető előadást „Pestalozzi a pro­testáns iskolákban” címmel. február 8-án, csütörtökön du. fél 5-kor az egyesület bérelt klubjában (VIII. Múzeum u. 17. fsz. Orsz. Műszaki Könyvtár) a teológiai sza­kosztály összejövetelén dr. Ráüss András tart előadást: „Egyház-te- ológia-társadalom” címmel. A Keresztyén Ökumenikus . Baráti Társaság a következő rendezvényeire hívja és várja: Február 9-én, du. 6 óra: Embersé­günk- magyarságunk krisztushívő szemmel. Dr. Rosdy Pál: Egyházi le­véltárak - a magyar múlt megismerésé­nek forrásai. Helyszín: Városmajori Kistemplom, XII. Csaba u. 5. Február 13-án du. 7 óra: „Hebraista- Judaista” munkacsoport. Dr. Kiss György: Az antiszemitizmus egy kirívó esete és megoldása. R. K. Lelkészség, VII. Tömő u. 31. Február 11-én, du. 4 órakor a zuglói református templom iamtermében Gi- ricz László középiskolai tanár ugandai missziói szolgálatáról számol be a ki­rándulók ökumenikus missziói összejö­vetelén. Sajtóosztályunkon kapható, megrendelhető! Fabiny Tamás-Tekusné Szabó Izabella NÉZZ FÖL! c. ifjúságnak szóló meditációs kötete A 90 oldalas könyv, ára 50,- Ft * * • Bálintné Kis Beáta TÓVÁ LESZ A DÉLIBÁB Zimbabwei útikönyv Színes képekkel illusztrálva. Ára: 120,- Ft A Keresztyén Orvosok Magyaror­szági Társasága 1990. február 10-én, szombaton 6 órakor a Budapest XI., Schönherz Z. u. 5. alatti református gyülekezeti teremben tartja következő összejövetelét. Dr. Sülé Ferenc: A PSYCHIATER SZEREPE ÉS SZEMLÉLETE A KERESZTYÉN ORVOSLÁSBAN. Korreferensek: Dr. Böszörményi Dalma, Dr. Gyökössy Endre, Dr. Harmatta János, Dr. Kiss Sándor. MEGJELENT! Ferenczy Erzsébet és Ferenczy Zoltán AZ ÉLETTCÖNYVE Evangélikus hittankönyv Bibliaismeret Kapható és megrendelhető Sajtóosztályunkon Ára: 100,- Ft DEÁK TÉRI ESTÉK címmeljelen- tek meg néhai KÉKÉN ANDRAS lel­kész előadásai 355 oldalon. Ára 160,- Ft. Kapható a Deák téri lelkészi hivatalban és a Sajtóosztályon. Országos Evangélikus Énekkari Találkozó Ez év május 26-27-én rendezzük Budapesten az Országos Evangéli­kus Énekkari Találkozót. Szeretet­tel hívjuk és várjuk gyülekezeteink kórusait. Szombaton egésznapos programot tervezünk, vasárnap délelőtt szolgálatot, délután közös hangverseny szerepel terveink kö­zött. Az énekkarok mielőbbi jelent­kezését váijuk erre a címre: Ha­fenscher Károly Szekszárd Bajcsy- zrií.c'í244. 71000.u “ *•-' Halálozás Unterreiner Gáspárné sz.: Zulauf Etelka a volt Deák téri Leánygimná­zium egykori növendéke 1990. január 17-én, 68 éves korában Vancouverben (Kanada) csendesen elhunyt. Gyászol­ja itthoni és külföldi kiterjedt, nagy családja. „A szeretet soha el nem fogy.” (1 Kor 13,8) A szákszendi lelkészi hivatal telefont kapott. Hívószáma: 34-70-096 ROSSZ HARMÓNIÜMOT VESZEK. Jelige: „Ármegjelöléssel” HARMÓNIUM ELADÓ. Jelige: „Jutá­nyos áron” Els Nannen „Pszichológia a mérlegen” c. könyve utánvéttel megrendelhető: Balicza Iván, Salgótarján, Salgó u. 4. Zenetanárt keresünk az alábbi hangsze­rekre: zongora, gitár, furulya, fuvola, klari­nét, citera. Foglalkozásoik délután. Jelentke­zés: telefonon - Szirák 63; személyesen - Iskola, Vanyarc. Meghatározott időre kedvezményesen ki­adó budai zöldövezeti 2 szoba hallos lakás. Olyan melegszívű, hívő, gyesen lévő házas­párt keresünk, aki ágyban fekvő beteg édesa­nyám körüli kisebb teendők elvégzését vál­lalja. „Leinformálható” jeligére. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1088 Budapest Vili., Puskin u. 12. Telefon: 138-2360 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedö Központ Kft. (900030/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 90.20004 PETŐFI Nyomda, Kecskemét Felelős vezető: BIRKÁS BÉLA vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalában közvetlenül vagy postautalványon. Templomi terjesztés az Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. Előfizetési dij: fél évre 220 Ft, egy évre 440 Ft. Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza!

Next

/
Oldalképek
Tartalom