Evangélikus Élet, 1990 (55. évfolyam, 1-52. szám)

1990-01-21 / 3. szám

Evangélikus Elet 1990. januáb 21. A / \ 1 I AKKOR ELJÖNNEK NAPKELETRŐL ÉS NAPNYU­GATRÓL. ÉSZAKRÓL ÉS DÉLRŐL, ÉS ASZTAL­HOZ ÜLNEK AZ ISTEN ORSZÁGÁBAN. Lk 13,29 VASÁRNAP ~ „Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncél­ját. Kössetek lábatokra készséget a békesség evangéliumá­nak hirdetésére.” Ef 6,14-15 (Ézs 50,5; Mt 8,5-13; Zsolt 41; ApCsel 10,21-35) Amikor Isten arra szólítja az embert, hogy álljon meg, nem magára hagyja, hanem a meghátrálás­tól óvja. Igazságszeretet nélkül semmi, így a hit sem lehet hamisságtól mentes. Enélkül óhatatlanul téved és eltéved az ember. Az igazságszeretö ember a megigazulás útján is elindul: teret enged az igaz dolgoknak s próbálja elsajátítani mindazt, ami jónak tűnik. Aki igazán felismerte Isten szere- tetét és békességét, - ha tökéletlenül is -, hirdeti ezt: nem kegyes propagandabeszédekkel, hanem igazságkereséssel, őszinte szeretettel, s ha úgy adódik, szavakkal is. HÉTFŐ ~ ..Az Ur, a te Istened szeretni fog, megáld és megsokasít téged.” 5Móz 7,13 (ÍJn 4,9; ApCsel 10,1-20; Józs 11,16-23) Nem hamis-e, ha a Biblia áldásait magunk­ra értjük, más részeit pedig nem? Értve a Szentírást biztos, hogy Isten szereti az embert és áldásával várja. De meg kell különböztetnünk azt, amikor az ember felismeri Isten jósá­gát, komolyan számol ígéreteivel és bízik benne, attól, amikor ehelyett idézetek mágikus megragadásával próbál­ja az ember félelmében, igazi bizalom híján, talmi módon befolyásolni sorsát és istenét. KEDD - „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” Jn 8,36 (Zsolt 136,23; ApCsel 10,21-35; Józs 20,1-9) És a keresztények nem csekély része mégis rab: fagyos dogmák, erőltetett rendelkezések, isteni rangra emelt esetleges elképzelések, s ki tudja, még mi minden rabja. A hitrejutás egyes fázisai gyermekbetegsé­gekre emlékeztetnek, de ahogyan a nélküle való életből, úgy ebből is ki akaija az embert szabadítani Isten, s alkotó, adni tudó, boldog szabadságra vezetni. Megint valami, amiből magukat zátják ki sokan - és nemcsak magukat, másokat is. Ezért kell mindig igényesnek, kritikusnak lenni. SZERDA - ..Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem isteni lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándé­kozott nekünk.” lKor 2,12 (Jer 1,9; Róm 15,14,21; Józs 23,1-16) Okosan értelmezve lehet csak érteni a Bibliát: szóhasználatában a világ nem az, amire ma első hallásra gondol az ember - hanem az Isten nélkül élő világ. Tehát nem elfordulni kell a körülöttünk lévő, jót és rosszat egy­aránt nyújtó világtól, hanem odafordulni a mellettünk lévő, szerető s megnyilatkozni kész Istenhez. CSÜTÖRTÖKI- ..Az Úristen veled van, nem hagy cserben s nem hagy el, amíg be nem fejezed az összes munkát az Úr háza szolgálatában.” IKrón 28,20 (Jn 12,26; ApCsel 13,42-52; Józs 24,1-15) Ez az idézet történelem. Nenr aktuális szó szerint XX. századi keresztényekre. De össze­cseng az evangéliummal, s ennyiben igaz miránk nézve is. A teremtő és megváltó Isten nem hagyja el a benne bízó embert. Életét legjobban az ember maga befolyásolja, s j beleszól a körülötte zajló világ is, de aki keresi Istent és bízik benne, komolyan veszi az életet, azt Isten nem hagyja cserben, megáldja küldetésében. PÉNTEK - „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden j népet!” Mt 28,18-19 (Zsolt 22,28; Lk 4,22-30; Józs 24,16-28) Az evangélium örömhír és lehetőség. S ennek j nem felel meg a kényszerből fakadó s kényszerítő misszió. j A valóban keresztény missziót Isten szeretete és nem vélt 8 haragja fűti, sietségre nem a bezáródó kapu tévképzete I kell, hogy sarkalljon, hanem a megnyílt kapu adta öröm I és őszinte, türelmes szeretet azok iránt, akik nem ismerik I Istent, de akiket Isten ismer és szeret - jobban, mint mi. SZOMBAT - „Zákeus azt mondta az Úrnak: ,Uram, íme 8 vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől zsa- I rolással vettem el valamit, visszaadom a négyszeresét!’ 8 Jézus így felelt neki: ,Ma lett üdvössége ennek a háznak!”’ I Lk 19,8-9 (Ézs 55,7; Róm 11,13-22; Józs 24,29-33) Az I üdvösség itt elsősorban azt jelenti, Zákeus újjászületésétől I kezdve uralkodik házában a szeretet, békesség. Zákeus I befogadta a szerető, megbocsátó, gondoskodó Istent. Nem I kiérdemelt valamit, hanem befogadott, elfogadott. Kiérde- 1 melni most sem érdemelte ki. Az ember döntése által saját i maga változik meg s az őt körülvevő atmoszféra, és nem J Isten. Zay Balázs t ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1990. január 21-án Deák tér de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Péter, | de. 11. (úrv.) Pintér Károly, du. 6. ifjúsági I istentisztelet Takácsné Kovácsházi Zelma. I Fasor de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán du. 6. I ökumenikus imahét, Bertók Ferenc. Üllői út I 24. de. fél 11. Kertész Géza. Karácsony S. u. j 31-33. de. 9. Kertész Géza. Rákóczi u. 57/b. | de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. I (magyar) Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28. | de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Fabiny I Tamás, du. 4. szeretetvendégség. Vajda Péter [ u. 33. de. fél 12. Fabiny Tamás. Zugló de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna. Kerepesi út 69. de. 8. Szabóné Mátrai Marianna Gyar­mat n. 14. de. fél 10. Szabóné Mátrai Mari­anna. Kassák Lajos u. 22. de. 11. Huszti Kálmán. Váci út 129. de. negyed 10. Bacho- recz Katalin Frangepán u. 43. de. 8. Bacho- recz Katalin. Üjpestde. 10. Blázy Lajos. Pes­terzsébet de. 10. Pintérné Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10. Havasi Kálmán. Pestimre (ref. templom, Rákóczi u. 81.) de. háromne­gyed 8. Havasi Kálmán. Kispest de. 10. Széli Bulcsu. Kispest Wekerle-telep de. 8. Széli Bulcsu. Pestújhely de. 10. Bízik László. Rá­kospalota Kistemplom de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály de. 10. Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Rákoshegy de. 9. Detre János. Rá­koskeresztúr de. fél II. Detre János. Rákos­csaba de. 9. Kosa László. Rákosliget de. 11. Kosa László. Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Imre, de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Szebik Imre, du. 6. Bozóky Éva. Torockó tér de. fél 9. Szilas Attila. Óbuda de. 10. Nagy István. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. Ta­kács József de. 11. Takács József. Modori u. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Kőszeghy Tamás Kelenföld de. 9. Missura Tibor, de. 11. (úrv.) Bencze Imre, du. 6. ifjúsági ist. Németvölgyi u. 138. de. 9. Bencze Imre Buda­fok de. 11. Rozsé István. Csillaghegy de. fél 10. Donáth László. Csepel de. fél 11. Mezősi György. Vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárna­pon az oltárterítő színe: zöld. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Mt 8,1-13, az igehirdetés alapigéje: Róm 12,17-21. H I HPBHJk HEI H IB®* w ni V Meddő halászat Hiába húzom-vonom: üres a hálóm! Szűkös kenyerem is csak alig találom. Halászattal töltök nappalt és éjét, Hiába. Rossz vízre vezetett a végzet. Sebes a sodra és ragad az örvény, Jobb, ha kiúszom, sajkám összetörvén. Itt nincs halaknak ezre. Megyek, el innen, más vizekre! Itt betelt a lista, Csendes víz kellene, tiszta. Zavarosban én nem tudok halászni, Nem akarom többé magamat alázni. Jobb, ha itt hagyok halat, hajót, hálót, Kár küszködni, kezdeni is kár volt. Halásszon más, de én nem, én nem! Simon is így csüggedt, lázadt, S mégis övé lett a „nagy halászat!" Nem új hálót hozott, nem a viz változott, Nem a tenger lett más: Simonból lett Kéfás! Tudom jó a háló, csak bennem van a baj, Nem most kezdődött és nem tavaly: Bűnöm kezdettől fogva von. Lehet így halászni a tavon? Maradok mindig, mi voltam: Simon? Uram, vedd le rólam ezt a bűnös lázat, Hadd lakja szivemet béke és alázat, S gazdaggá tesz engem ez a halászat! Seben István Soha rosszabb tévedést Nem, korántsem voltam bol­dog, amikor melléfogtam. Akkor nem. Csak... No de ne vágjunk a dolgok elébe. 1989 tavaszán a hannoveri egye­temi klinika máj- és veseátültetési osztályán végeztem lelkigondozói munkát, nyarán pedig a Fekete­erdő magaslati üdülővároskájá­ban, Tribergben működtem egy­részt a rákutógondozó és vérkerin­gési megbetegedéseket gyógyító Hohenstein klinikán, másrészt pe­dig a helyj gyülekezetben. Tenni­való mindig volt bőven. (Az ottani lelkészek segítő erőkkel, gépi be­rendezésekkel stb. sokkal jobban el vannak látva, mint mi itthon, de a teendőjük is annyi, hogy azt enél­kül képtelenség volna elvégezni.) Az egyik társgyülekezetben, Schönwaldban tartottam először úrvacsorái istentiszteletet. Nagyon ügyelnem kellett a liturgiára, amely nem egy helyen eltér a ná­lunk szokásostól, noha tartalmá­ban ugyanaz. Ment is rendben minden. A húsz éve, fenyőből, üvegből és persze vasbetonból épült, hangversenyorgonával is el­látott templom szépen megtelt a 120-140 emberrel, ami ebben az igen erős katolikus többségű köz­ségben még turistaszezonban is te­kintélyes szám. Igehirdetés közben láttam az arcokon: lelkileg is jelen vannak. Magam is inkább a sze­mükbe néztem, mint a jegyzeteim­be. (Aligha lelkesítő, ha a prédiká­tor tekintete elsősorban nem az igehallgatókra irányul.) Úrvacsoraosztáshoz - kellemes meglepetésemre - csak jöttek- jöttek tucatjával, öblösödön az ál­ló félkör. (Ott nem szokás ilyenkor letérdelni, ami református hatás az uniált egyházban.) Aztán lassan megállapodott a mozgás. Még lát­ványnak is szép, ha ilyen sokan kívánkoznak egyszerű vasárnap az Úr asztalához. A kenyér és a bor kiszolgáltatása s az elbocsátó áldás után az oltár felé fordulva a hála­adó imába fogtam. Ekkor riadtan szaladt hozzám a segédkező pres- bitemő, s odasúgta:- Lelkész úr! Még sokan akar­nak úrvacsorát venni! Hirtelen melegem lett. Ez bizony „baki”. Kínos. Gyorsan javítani, ahogy lehet. Az imát lerövidítve befejeztem, visszafordultam, s ak­kor egy új, kiadós emberívet lát­tam magam előtt. Aztán még har­madjára is jöttek, csaknem ugyan­annyian, mint az előző két alka­lommal. Igen kevesen lehettek, akik nem úrvacsoráztak. Tudom, hogy nem minden a statisztika, de azért örült a lelkem. Arrafelé a hirdetés az istentiszte­let legvégén van. Ezt felolvasva még a következőkkel toldottam meg;- Szíves elnézésüket kérem az úrvacsor^osztásba becsúszott té­vedésemért. Én hasonló alkalmak­kor évtizedek óta nem tapasztal­tam ekkora úrvacsoravételi arányt. Ezért hittem azt, hogy az első sorban mindenki benne van, aki ma élni óhajt az oltáriszentség- gel. így lett számomra ez a hibám örvendetes. Ilyen jellegű melléfo­gást szívből kívánok minden kollé­gámnak ! Természetes derültség fogadta „zárószavaimat”, s a kijáratnál az emberek mosolyogva, meleg kéz­fogással köszöntek el tőlem. Bodrog Miklós Búcsú Seben Istvántól Szomorú igazságot szedett versbe Erdély magyar evangélikus költője, Reményik Sándor: „Viszontlátásra- mondom és megyek. Robognak vona­tok és életek - bennem, legbelül valami remeg. Mert nem tudom, sohase tud­hatom: szorithatom-e még azt a kezet, amit elengedek.. December 24-én, ádvent IV. vasár­napján még együtt énekeltünk, imád­koztunk és hallgattuk az igehirdetést. Szenteste pedig már a kiskunhalasi kórházba kerül agyvérzés miatt, s dec. 30-án már a kiskőrösi templom oltára előtt állt meg a lelkészi kar és a nagy IotnMlr,,ra Seben István 1909. március 30-án született Csorváson földműves házas­párotthonában. Elemi iskoláit szülőfa­lujában, középiskolát a békéscsabai evangélikus Rudolf reálgimnáziumban végzi, majd a soproni teológia hallga­tója lesz. Raffai Sándor bányakerületi püspöjc 1933-ban szenteli lelkésszé. Ne­héz, nagy kiterjedésű szórvány lelkész­ként él szerényen és szegényen. Nagy­rév, Csépa és Farmos szétszórtságában élő hívek között hűséggel végzi a szol­gálatot. Tiszazugra, majd Orosházára, onnan Soltvadkertre, Pilisre, s végül a kiskőrösi gyülekezetbe kerül, mint álla­mi hitoktató lelkész.. Isten különös karizmával ajándé­kozta meg: gyermekek nyelvén utánoz- hatatlanul tudta interpretálni a biblia nehéz igazságait, történeteit akár a hit­tanórákon, akár a gyermekistentiszte­leteken. Gyakorlati példákkal illusz­trált igehirdetéseit mi lelkészek is szíve­sen hallgattuk. Nem nagy, látványos eredményekre törekedett, hanem hű­ségre, becsületességre és tiszta életre nevelte a rábízott sok száz és száz gyer­meket. Több volt, mint aminek mutat­ta magát. Ünneplésben, elismerésben nem részesült. Papi lelkületére jellemző Váci Mihály versének egyik sora: „Használni akartam, nem tündököl­ni...” Istentől kapott másik ajándéka: a költői véna. Gyülekezetünk 250 éves jubileumára írt énekverse, A Somvirág .ye^kötej. .több versé), őrzi, az Évenként megjelenő Evangélikus Nap­tár többszőr -közölte verseit, melyek mind Krisztus követésére segítő bi­zonyságtevések. Bizonyára íróasztal fi­ókjában sok vers pihen. Istentől kapott harmadik ajándéka: két fiú gyermeke, akik közül az idősebb édesapja nyomába lépett és lelkészi szolgálatban áll. Három unoka tette elviselhetővé és széppé két éves özvegy­ségét. Koporsója mellett Jób 4:3 verse hangzott el: „... sokakat oktattál...” A negyven éven át együtt szolgált lel­késztárs hirdette a vigasztalás igéit. Az egyházmegye, nevében Káposzta Lajos esperes, a gyülekezet részéről Szabó Vilmos búcsúzott. A gyülekezet ének­kara is szolgált Lupták György igazga­tó-lelkész vezetésével. Ponicsán Imre KÖZLEMÉNY Igen tisztelt Szerkesztőség! > • Tisztelettel kérem a következők közzétételét: Néhai dr. Kékén András Deák téri esték című könyve megjelenésének szívből örülök. Szerzővel együtt dolgoztam 18 éven keresztül. Kínosan érintett viszont, hogy ebben a könyvben is, csakúgy mint a Látni és érteni című 1985-ben a Sajtóosztály kiadásában, Káldy püspök úr felelős kiadó neve alatt megjelent könyvben saját írásaimat fedeztem fel. Nevezetesen: Johannes Kepler - megemlékezés egy hívő csillagászról (153 kk) valamint Áprily Lajos, a magyar költészet Assisi Ference (270 kk). Bozóky Évá­nak, a mostani könyv válogatójának és szerkesztőjének figyelmét decem­ber 24-én felhívtam e tényre. Sajnálatát fejezte ki. Mivel az ezévi első (jan. 7.) számban ismét megjelent nemcsak a könyv terjesztésének híre, hanem a könyv recenziója is, a sajnálatos hiba említése nélkül, ezért kérem a tényállás közlését az Evangélikus Élet olvasóival, egyben a recenzens nyilatkozatát is ugyanebben az újságban. 1986-ban a Sajtóosztály egy sokszorosított magyarázó jegyzetet helyezett el utólag a könyvek egy részébe. Most, mivel nem a Sajtóosztály kiadványáról van szó, ezúton kérem szellemi tulajdonomat képező írásaim védelmét. Á nevezett írások eredetije pontos dátummal és aláírással tulajdonomban van, bekötött gyűjteményben. Ez esetben sem tételezek fel rosszhiszeműséget, csak tájékozatlanságot. Ezért e tájékoztató. Őszinte tisztelettel: dr. Hafenscher Károly Budapest, 1990. január 4. n‘y. Deák téri lelkész f^l w iimnimiiniiHiiiiiiiiiiiiHKii GENFI TANÁCSKOZÁS 1990-ben a Magyar Rádióban a követ­kező napokon lesz evangélikus isten- tisztelet: Február 18. Március 18. Április 22. Május 20. Június 24. Július 8. Augusztus 5. Szeptember 9. Október 7. November 11. December 23. MEGJELENT! Ferenczy Erzsébet és Ferenczy Zoltán AZ ÉLET KÖNYVE Evangélikus hittankönyv Bibliaismeret Kapható és megrendelhető Sajtóosztályunkon Ára: 100,- Ft Az Egyházak Világtanácsa és a felekezeti világszervezetek vezetőinek meghívására január 8-án és 9-én Genfben kelet-európai egyházi vezetők tanácskozásán vett részt dr. Nagy Gyula püspök egyházunk képviseletében. A megbeszélés témája az egyházak új helyzete volt a gyökeresen átalakuló kelet-európai országokban. Az Ökumenikus Tanács közli: Romániának szóló pénzsegély a következő csekken adható fel: MHB RT. Széchenyi Igazgatóság 222.55552 Románia Segély Az Evangélikus Élet 1990. évi első számában közölt „In Memóriám Mes- terházy Ferenc” c. megemlékezés szer­zője Vidos Aladár. Az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (E. K. E.) képviselői ja­nuár 3-án fölkeresték dr. Harmati Béla püspököt. Megbeszélést folytattak az egyházi belmissziói munka, ifjúsági és felnőtt evangelizációs konferenciák tervezéséről, különös tekintettel a pilis­csabai otthon bekapcsolására. Gyüle­kezeti, egyházmegyei és országos egy­házi szinten a Közösség tagjai részt vál­lalnak a belmissziói munkában. DEÁK TÉRI ORGONAZENÉS ÁHÍTAT január 28-án, vasárnap du. 6 órakor RUPPERT ISTVÁN Buxtehude, Bach és Koloss műveket játszik _____ A belépés díjtalan. Kiskunhalas-kórház Mind nagyobb érdeklődés mellett folynak a kórházban szerda estienként az istentiszteletek. Mind többen élnek az Úrvacsora szentségével. Szolgála­tunk jelentőségével a helyi lap is foglal­kozott. Novemberben Káposzta Lajos esperes szolgált, decemberben pedig Szabóné Piri Zsuzsanna kiskőrösi lel­kész. Karácsonykor ökumenikus ünne­pély volt. Az összes helybéli lelkész szolgált. Református ifjúsági énekkar karácsonyi énekeket adott elő. Római katolikus gyermekek modem hangvé­telű betlehemest mutattak be. Igét hir­detett Mikesi Károly református igaz­gató lelkész. Egyházunk részéről költe­mények hangzottak el. Ugyancsak sze­repelt a baptista énekkar is. Végezetül a jelenlévők ajándékokat kaptak. A Keresztyén Ökumenikus Baráti Társaság szeretettel hívja és várja min­den barátját és barátainak barátait ja­nuár 26-án este 6 órára az Evangélikus Gimnázium dísztermébe (Bp. VII. Gorkij fasor 17-19.) az „Emberségünk és magyarságunk krisztushívő szem­mel” sorozat következő előadására. SZÉLL JÁNOS: KERESZTYÉN FELELŐSSÉG AZ ATEIZMUS KI­HÍVÁSÁBAN. „Mezőberény, II. kerületi Egyház 1989. december 3-án, advent első va­sárnapján, templomunk felszentelésé­nek 192. évfordulóján, Dr. Harmati Béla püspök hirdette az Igét, és az ün­nepi istentisztelet keretében megkeresz­telt egy fiút és egy leányt. Istentisztelet után, az együtt maradt nagy gyülekezet előtt ismertette az Or­szágos Egyház mai helyzetét és legége­tőbb feladatait. A látogatás közebéddel folytatódott, amelyen a püspöknek alkalma volt el­beszélgetni a város és a helyi egyházak megjelent vezetőivel. Püspökünk látogatása és szolgálata melegséggel töltötte el a fűtőberende­zéssel nem rendelkező templomot és a benne összegyülekezettek szívét.” Sajtóosztályunk ezúton közli, hogy az Evangélikus Énekeskönyv elfogyott. Újbóli kiadása 1990 első félévére vár­ható. HAGYOMÁNYÉBRESZTÉS NAGYSZÉNÁSON Ilyen még nem volt! - mondogatták többen a faluban. Valóban, Isten erre az idei karácsonyra külön ajándékot is készített nekünk. Az történt ugyanis, hogy a helybeli r. k. plébánossal együtt részt vehettünk a község óvodáinak „fenyőünnepén”, ahol az óvodásokat kis papír-Betlehemmel ajándékoztuk N Február 2-4-ig munkatársképző tá­bort rendez a MEVISZ Tápiószelén az evangélikus parókián. Váijuk mind­azokat a fiatalokat, .akik az ifjúsági munkában szeretnének résztvenni, vagy már most is dolgoznak ezen a területen. Kezdés pénteken délután. A vonatok a Keleti pályaudvarról indulnak. A tá­bor önköltséges. Érdeklődni és jelent­kezni lehet Bárdossy Györgynél. Cím: 1029 Budapest Zsíroshegyi u. 47. ' meg és éneklés mellett elmeséltük nekik a karácsonyi történetet. Karácsony ün­nepének küszöbén pedig gyülekeze­tünk fiataljaival előadtunk egy Betlehe- mes-játékot községünk piacterén, majd első ünnepen a templomban, az isten- tisztelet előtt. Istennek legyen érte hála, hogy itt, Nagyszénáson is új utakat mutat és új utakra vezet. Schreiner Tamás Születés Jáki András siófoki felügyelőnek és feleségének Jákiné Tóth Melinda segéd- - lelkésznőnek Ózdon 1989. augusztus , 7-én András Dániel nevű első gyerme­kük született. Isten áldása legyen az újszülöttön és családján! Halálozás özv. Szabó Pétemé sz. Dubovay Gi­zella Rózsa ny. tanárnő türelemmel vi­selt hosszantartó, súlyos betegségben, karácsony másodnapján elhunyt. Ko­porsójánál Tamásy Tamásné vései lel­késznő hirdette az örökélet igéjét. „Megjelent az Isten kegyelme...!” Tit. 2,11. Megjelent Luther Márton Magnifi- cat-jának magyar fordítása és „Tudom honnan jöttem és hová megyek” c. írás (Élet és halál kérdése). Mindkét írás megrendelhető egyenként 40 Ft-os áron: Evang. Lelkészi Hivatal. Hód­mezővásárhely. Márton u. 1. DEÁK TÉRI ESTÉK címmel jelentek meg néhai KÉKÉN ANDRÁS lelkész előadásai 355 oldalon. Ára 160,- Ft. Kapható a Deák téri lelkészi hivatal­ban és a Sajtóosztályon. Sajtóosztályunkop,kapható, megrendelhető! Fabiny Tamás-Tekusné Szabó Izabella NÉZZ FÖL! c. ifjúságnak szóló meditádós kötete. A 90 oldalas könyv, ára 50,- Ft. Bátintné Kis Beáta TÓVÁ LESZ A DÉLIBÁB Zimbabwei útikönyv Színes képekkel illusztrálva. Ára: 12P,-Ft. Sajtóosztályunkon kapható (1-1 db): Lu­ther: Kommentar zum Galatherbrief; Maw- son: Überwinden aber wie? (evangelikális Bírák-kommentár); Heijkoop: Zur Ruhe gebracht (evangelikális Rút-kommentár); Luther: Lebensworte (idézetek színes fény­képekkel) ROSSZ HARMÓNIUMOT VESZEK. Jelige: „Ármegjelöléssel” HARMÓNIUM ELADÓ. Jelige: „Jutá­nyos áron” Els Nannen „Pszichológia a mérlegen” c. könyve utánvéttel megrendelhető: Balicza Iván, Salgótarján, Salgó u. 4. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1088 Budapest Vili., Puskin u. 12. Telefon: 138-2360 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (900028/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 90.20002 PETŐFI Nyomda, Kecskemét Felelős vezető: BIRKÄS BÉLA vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalában közvetlenül vagy postautalványon. Templomi terjesztés az Evangélikus Élet Kiadóhivatala útján. Előfizetési díj : fél évre 220 Ft, egy évre 440 Ft. Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza I

Next

/
Oldalképek
Tartalom