Evangélikus Élet, 1987 (52. évfolyam, 1-52. szám)

1987-06-14 / 24. szám

Evangélikus Elel 1987. június 14. v #-RÓL #-RA U „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betöl­ti az egész főidet!” Ézs 6,3 Vasárnap „Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni”. Zsolt 118,8 (Zsid 10,21-22; Jn 3,1-8-Zsolt 111) - Mi indíthat erre a vallomásra? Csalódás, megkeseredés, embertársaink, környeze­tünk iránti bizalmatlanság? Sokkal inkább az, hogy halálos komolyan vesszük Isten hatalmát. A véde­lem, oltalom, amit ő kínál nem mérhető a mi lehető­ségeinkhez. Jó hozzá sietni, benne bízni! Háttá „Nekem vigyáznom kell, hogy csak azt mond­jam amit az Úr ad a számba” 4Móz 23,12 (Gál 1,7; 2Kor 13,-11—13—Péld 11,17-21) - Nagy az igehirde­tők felelőssége, de mindenkié, aki Isten népének tagja. Vigyázunk-e szavainkra, s itt nem csak beszé­dünk tisztasága, szépsége, a nyelvhelyesség a fő kér­dés. Döntő az, h,ogy vajon engedjük-e, hogy Urunk formálja gondolatainkat s szólhasson rajtunk ke­resztül is? K«dd „Nem szégyenlem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, amellyel minden hívőt üdvözít”. Rm 1,16 (Ézs 6,8; Zsid 2,1-4-Péld 11,24-31) - Tisztában vagyunk-e azzal, hogy az evangéliumban micsoda életmentő erő rejlik? Értjük-e, hogy Isten üzeneté­nek célja az ember üdvössége, boldogsága? Ha igen, akkor tudjuk azt is, hogy ez a kincs nem rejtegetni I való, semmi esetre sem szégyellni való. Titkolózás helyett a jó hírt bátran adhatjuk tovább. Szerda „Jézus mondja: az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret”. Jn 6,32 (Ézs 55,2; Ef 4,1-6-Péld 14,29—34) - A mindennapi kenyér fon­tosságát senkinek sem kell bizonygatni. No de miért szükséges a mennyei kenyér, s mi az? A Szentíras arról üzen, hogy magát Jézust adta nékünk az Atya élő kenyérként, általa készít föl az örök életre. Az úrvacsorában is ezt, az örök életre megtartó eledelt kapjuk mi, útonjárók. Csütörtök „Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegy­vereiként az Istennek”. Rm 6,13 (lMóz 39,9; lKor 12.1- 6-Péld 15,13-18)- Kinek az oldalán állunk?- Válaszunk meghatározza szavainkat, indulatainkat, tetteinket, egész életvitelünket. Isten ugyanis az egész emberre igényt tart, csak így tud bevetni az igazság és gonoszság közt folyó küzdelembe. Elin­dulni ebbe a harcba teljes önátadás nélkül lehetetlen. Péntek „Ha valóban megnyertem jóindulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hadd tudjam meg tőled”. 2Móz 33,13 (FU 3, 10; Ef 1,3-14—Péld 16.1- 7) - Kitartó tanulással széles körű ismeretek, tudás birtokába lehet jutni. Isten útjának megisme­réséhez mégsem az értelem és logika módszerei segí­tenek, hanem a hit. „Ki kétkedőn kutatja őt, Annak választ nem ád, De a hívő előtt az Úr Megfejti önmagát”. (328. ének 2. v.) Szombat „Ti a saját szemetekkel láttátok az Úrnak valamennyi nagy tettét, amelyet véghezvitt”. 5Móz 11,7 (Mt 13,17; lTim 3,16-Péld 17,1-5; 13-14) - Izráel népe sokszorosan megtapasztalta, hogy Isten vezeti s munkálkodik köztük. Vajon lezárult Isten cselekvése a világ és népe életében? Semmiképpen sem. Mi is megláthatjuk Isten nagy tetteit, ha Jézus­ra tekintünk. Sőt a Lélek megnyitja szemünket, hogy mindennapjainkban is felfedezzük Isten szere- I tétének jeleit. Dernéné Smidéliusz Katalin | Gyarmathy Irén ­Angyali üzenet ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1987. június 14-én, Szentháromság ünnepén Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly, de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly, du. S. szeretet- vendségség (előadás: Frenkl Róbert). Fasor de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán, du. S. szeretet- vendégség Hecker Frigyes. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza. Karácsony Sándor u. 31-33. de. 9. (úrv.) Kertész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar) Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Fa- biny Tamás. Vajda Péter u. 33. de. fél 12. Fabiny Tamás. Zugló de. 11. (úrv.) Szabó Lajos. Kerepesi út 69. de. 8. Szabó Lajos. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabó Lajos. Kas­sák Lajos o. 22. de. 11. Reuss András. Fran- gepán u. 43. de. 8. Bachorecz Katalin. Váci út 129. de. negyed 10. Bachorecz Katalin. Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet. Soroksár-Újte- lep de. fél 9. Pintémé Nagy Erzsébet. Pestlő­rinc de. 10. Havasi Kálmán. Kispest de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 9. Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Bízik László. Rákospalota Nagytemplom de. 10. Bolla Árpád. Rákos­szentmihály de. 10. Mátyásföld de. 9. Szaláy Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Solymár Péter. Rákoshegy de. 9. Kósa László. Rákoskeresztúr de. fél 11 Kosa Pál. Rákoscsaba de. 9. (úrv.) Fabulya Hilda. Rákosliget de. 11. Fabulya Hilda. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Imre, de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Nagy Gyula, du. 6. Madocsai Miklós. Torockó tér de. fél 9. Madocsai Miklós. Óbuda de. 10. Verrasz- tó Sándor. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. Kőszeghy Tamás, de. II. Kőszeghy Tamás, du. fél 7. Donáth László. Pesthidegkút de. fél 11. Donáth László. Modori u. de. fél 10. Kelenföld de. 8. (úrv.) Bencze Imre, de. 11. (úrv.) Bencze Imre, du. 6. Missura Tibor. Németvölgyi út 138. de. 9. Missura Tibor. Budafok de. 11. Rozsé István. Budaörs de. 9. Rozsé István. Törökbálint du. fél S. Rozsé István. Csillaghegy de. fél 10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi György. Balaton mellett június 14-én Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 25.) du. 4. Balatonfüred (református templom) de.. 8. Balatonszárszó (ref. papiak) de. 8. Balaton- szemes (Fő u. 32.) du. 2. Balatonvilágos (Dr. Móricz Péterek lakása) du. 4. Kapernaum (Gyenesdiás, Béke u. 57.) du. fel 3. Keszthely (Deák F. u. 20.) de. 11. (úrv.). Siófok (Gyüle­kezeti ház, Fő u. 93.) de. 11. T applca (protes­táns templom, Darányi u. 1.) de. fél 9. Vesz­prém de. 10. Abban az évben olyan esemény történt a neves festőművész életé­ben, amely nemcsak megrázta, ha­nem megváltoztatta, új emberré tette. Tárlatvezetőnk az alábbi történetet mondta el az Angyali üzenet című híres flandriai fest­ményről. A művész paraszti sorból indult el, szülei életerejét, életigenlését- örökölte. Már mint gyermek elvá­gyódott kis falujából, hívta a város, a kaland, az ismeretlenség. így is­kolái elvégzése után elindult a vá­rosba, hogy valami kereset után nézzen. így jutott el a nagy kikötő­városba, ahol kezdetben kirakodó munkás lett és szinte az utcán élt. Es ez így ment volna tovább, ha egyik este nem találkozik a matróz­csárdában korának egy nagy festő­jével, aki műve befejezéséhez egy női portrét keresett, és benézett a kocsmába. A fiatalember éppen egy asztalon állt, és a fehér falra fekete szénnel rajzolt, a részeg férfiak és nők hangos viháncolása, buzdítása közben. Az idős mester rögtön felismerte az ifjú zsenialitását, tehetségét. El­vegyült a tömegben és késő éjsza­káig beszélgetett a fiúval, hogy hagyja abba ezt az életmódot, le­gyen az ő tanítványa. Két esztendeig szorgalmas tanít­vány volt, ezalatt az idő alatt nem látták kocsmában, rosszhírű lebu- jokban. De a mester váratlanul meghalt és a fiú nem sokkal utána megint járta a kocsmákat, élte mél­tatlan életét, volt rá pénze, festmé­nyeiből. Ebben az időben ismerte meg Máriát, aki akkor volt 18 éves, arca aß ártatlanok tisztaságát sugároz­ta, aranyszőke haját összefonva hordta, mozgása, mint a gazelláé, szemében egy fiatal őz meleg barna­sága volt..Ezek a szemek vitték rá, hogy udvaroljon neki, illő gyengé­den, szelíden. És amikor a felesége lett, úgy érezte, nincsen boldogabb férfi nála az egész országban. Múltak az évek és előző életvite­lének emlékei időnként fel-feltá- madtak és benne lobogtak továbbra is. Mária csak féken tartotta, de végérvényesen kioltani nem tudta azokat. Mária észrevette ezt és szemében sokszor kialudt a boldogság fénye. Szívének heves dobbanása, szerel­me még a férjéi voltak, gyermeki hittel imádkozott érte. Úgy látszott hiába. Mert a férfi szégyenletes dol­gokat művelt, úgy, mint régen és nem egyszer az egész részeg kom­pániát felhozta kis lakásukba. Má­ria, aki a szíve alatt megmozdult élet csodájára figyelt, megrémült a műteremben tombolák hangosko­dásától. De ilyen éjszakák után sem szólt férjének, sőt ha lehet, még csendesebb lett, s csak néha reme­gett a keze a belső felindulástól. Mária szerelmük gyümölcsét szí­ve alatt hordva a nyolcadik hónap­ban volt, amikor a férje megint ké­sőn jött haza és éjszaki társaságával a műteremben dorbézolt továbbra is. A hajnal már ott toporgott a láthatáron, amikor elmentek. Mária ülve virrasztóit, jobb keze a szívén, a bal ölében volt, mintha védeni akarná születendő gyerme­két. így ült imádkozva, amíg a ház elcsendesedett. Fejét párnájára haj­totta, de aludni nem tudott. Felkelt hát, és lement a konyhába, hogy rendet tegyen. De amikor leért, lát­ta, hogy még túl korán van. Leült hát a székre, fejét kissé előre hajtot­ta, mintha valamit hallgatna. Ebben a pillanatban lépett be a férje. A haja az arcába hullva, te­kintete üres volt. Valami durvasá­got akart mondani, de akkor valami furcsát érzett. Egész testét forróság öntötte el, és olyan fényesség vette körül, hogy megrémült. Egyszerre egy gyermekkori emléke kelt életre az angyalról, aki Szűz Máriának azt mondta: áldott vagy te az asszo­nyok között! A művészt remegés fogta el. Az asszonyt nézte, megszentelt testét, amely az élet csodáját hordozta alá­zatban, békén. Nézte az asszonyt, aztán odament és nagy szeretettel átölelte. Az pedig nem csodálko­zott, nem ijedt meg és amikor férje arra kérte, ne mozduljon ebből a helyzetből, úgy tette. Az pedig lero­hant a műtermébe, állvánnyal, fes­tékkel tért vissza és lázas gyorsa­sággalfesteni kezdett. Élete remek­művét festette akkor meg, melynek azt a címet adta: „angyali üzenet”. Es ettől a naptól kezdve megvál­tozott, új ember lett. Szentháromság ünnepén az oltárterí­tő színe: fehér. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Rm 11,33-36; az igehirde­tés alapigéje: Mt 28,16-20. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE­LET A RÁDIÓBAN. 1987. június 28- án, vasárnap reggel 7.05 órakor az evan­gélikus egyház félóráját közvetíti a Pe­tőfi rádió. Igét hirdet’ Bálintné Varsányi Vilma lelkész, Csikvánd. Albert Schweitzer: Keressetek egy mellékfoglalkozást! Keressetek egy mellékfoglalkozást, egy jelentéktelen, lehetőleg titkos mel­lékfoglalkozást. Nyissátok ki szemeite­ket és keressetek olyan embert, akinek szüksége van egy kis időre, egy kis rész­vétre, egy kis társaságra, egy kis gon­doskodásra. Talán egy magányos, egy elkeseredett, egy beteg, egy ügyetlen ember az, aki számára te valami le­hetsz. Talán egy öreg embernek, talán egy gyermeknek van szüksége reád. Ki tudja felsorolni azokat a felhasználási alkalmakat, amelyeket az ember érté­kes tőkének mondhat magáénak. Hiányzik az ilyen ember mindenütt. Ezért keresd az alkalmat, ahol rátalálsz igazi emberi mivoltodra. Ne hagyd ma­gad elijeszteni, ha várnod és tapasztala­tokat kell gyűjtened. Légy elkészülve csalódásokra is, de mellékfoglalkozá­sodat amelyen keresztül megmutatha­tod, hogy igaz emberként viszonyulsz a másik emberhez, ne hagyd el; ha iga­zán akarod megvalósíthatod, hogy em­bertársaddal szemben igaz emberként, emberhez méltóan viselkedjél. Fordította: Vértesi Jolán ADOMÁNYOK A SOPRONI TEMPLOMRA Az Amerikában élő magyar evangéli­kus testvérek a következő'adományokat küldték be (összesen 700 dollárt): Buthy Dénes, Buffalo, 200 dollár, Ntü. Becker Jakabné, Niles, 111., 50 dol­lár, Ághy Zoltán, Muskago, W.I., 10 dollár, Gombos István, Urbana, 111., 5 dollár, Szeider Petemé, Buffalo, NY., 20 dollár, Rév. Juhász Imre, Cleveland, Ohio, 15 dollár, Rev. Brachna Gábor, Cleveland, Ohio, 150 dollár. D. Dr. Pröhle Károly emlékére: Gracza Elizabeth, Minneapolis, MN., 50 dollár, Buthy Eva, Buffalo, NY., 30 dollár, Rosenmary és Gyula Paar, Lac­kawanna, NY., 20 dollár, Frank Zsófia és Carl, Ithaca, NY., 20 dollár, Sass Stephan 100 dollár, (a gyülekezet pénz­tárából 25 dollár), N. N. 5 dollár. Kaposvárról a következő adományok folytak be: Mérey Lászlóné 500, N. N. 300, Papp Józsefné és dr. Papp S. 500, Dr. Czirbusz Endréné 1500, Bohár La- josné 50, Hárs Ferencoé 200, Tóth Sán- dorék 500, Stósz Jánosék 350, Várdai Istvánék 300, Szabó Ferencné 200, Sta­ates Józsefné 200, Wágner Jánosné 200, Dr. Gömöry István 300, Hild Mária 100, Kieb Jánosék 200, Szakálas György né 100, Milodanovics Pé térné 100, Dr. Walger János és Brigitte 500, id. Bruder Henrikék 200, Szomenauer Imréék 200, Bernhardt Györgyné 100, Ferber Györgyné 100, id. Ludvig Neri- kék 100, N. N. 300, N. N. 300, Kocsis Sándorné 200, Gergye Pálné 100, N. N. 1000, Schleining Imre 200, Papp Fe­rencné 200, Terbe Ferencné 300, Katona Antalné 500, Boldizsár Attiláné 1000, Takács Gyözőék 300, Réth Jánosék 300, Hampuk Zoltán 500 Ft. A Sárszentmiklós-Sárbogárd-Nagy- lók-Cece-Rétszilas-i gyülekezetekből befolyt adományok: Bokor Imre 200, Bokor Éva 200, Lang Sándor 100, Tér- meg Istvánná 100, Lang József 100, id. Plézer Ferenc 100, özv. Kaposi And- rásné 50, Kisteleki Józsefék 100, özv. Pálffy Mihályné 100, Veress Sándorné 500, Szabó Jánosné 200, Gyöpös Imréné 200, Takács Józsefné 100, Szőnyegi Ist­vánná 50, Tóth Józsefné 100, Szabó Ká- rolyné 500, Magassy Katalin 6000, özv. Bari Lajosné 100, szórványadomány Cecéről 570, Szaniszló János 100, Nagy Lajosné 100, Hári Ferencné 200, Szeip Ferenc 200, Szeip József 200, Szeip La­jos 100, Gazdag János 200, Nyikus Sán­dorné 100, özv. Köteles Pálné és Köteles Rózsa 1000, Komjáti István 200 Ft. MEGHÍVÓ Az Evangélikus Teológiai Akadémia 1987. június 19-én, pénteken délután 16.00 órai kezdettel, az Országos Egyház imatermében (Bp. Vili., Ollói út 24.)' tanévzáró istentiszteletet tart, amelynek szolgálatát Dr. NAGY GYULA püspök-elnök végzi. Ezt követően, 16.30 órai kezdettel tartjuk Akadémiánk tanévzáró ünnepi ülését. Tárgysorozat: 1. Mily nagy az Úr kegyelmessége, 58. ének 1. v. 2. Dékáni jelentés 3. A teológus énekkar éneke 4. A végzett hallgatók búcsúzása 5. A teológus énekkar éneke 6. Jutalmak kiosztása 7. A 40 éve végzettek köszöntése 8. Barcza Béla lelkész doktorrá avatása 9. Himnusz. Erre az alkalomra tisztelettel meghívom Dr. Cserháti Sándor e. i. dékán ^ HÍREK H w tmiiiHiiinmii NSZK protestáns könyvkereskedők Budapesten Az NSZK Protestáns Könyvkeres­kedők Egyesülete május 17-24. között Ausztriában Burgenlandban tartotta éves közgyűlését. Programja során a több mint száz résztvevő május 22-én egy napot Budapesten töltött. A Re­formátus Zsinat Abonyi utcai díszter­mében dr. Aranyos Zoltán főtanácsos fogadta és köszöntötte az ökumenikus Tanács nevében a vendégeket. Rövid bevezetőjében a hazai egyházak életé­ről, valamint az egyház és az állam viszonyáról számolt be. Tarr Kálmán a Református Sajtó­osztály vezetője, a Magyar Bibliata­nács titkára, a Református Egyház, Le­hel László az Evangélikus Sajtóosztály nevében az Evangélikus, Kiss Emil saj­tótitkár a Szabadegyházak, valamint a Baptista Egyház sajtómunkájáról szólt. A megbeszélés során több, a feleket kölcsönösen' érdeklő kérdés szóba ke­rült. A találkozón részt vett dr. Gottfried Mierau is, az Európai Lutheránus Egy­házak Információs Szolgálatának fő- szerkesztője is. HAZAI ESEMÉNYEK MEGHÍVÓ Az 1986-os Országos Közgyűlés határozata értelmében Dr. NAGY GYULA püspök-elnök június 20-án, szombaton 11 órakor a Deák téri templomban lelkésszé avatja az alábbiakban felsorolt lelkészi munkatársakat: Bachorecz Katalin, Brebovszky Éva, Brebovszkyné Pintér Márta, Buczolich Márta, Deme Zoltánná Gede Erika, Fabulya Hilda, Kovácsné Tóth Márta, Luptákné Hanvay Mária, ifj. Magassy Sándorné, Pathóné Kepenyes Erzsébet, Piri Magdolna, Szeker Éva, Verrasztóné Mosoni Edit MEGHÍVÓ Az Ajkai Evangélikus Egyházközség 200. templomszentelési évfordulóját ünnepli. Az ünnepi hálaadó istentisztelet június 14-én, délután 15 órakor lesz, dr. Nagy Gyula püspök-elnök szolgálatával. * II. MEGJELENT! Értesítjük olvasóinkat és megrendelőinket, hogy Túrmezei Erzsébet: Adventtól ádventlg című verseskötetének II. kiadása megjelent. A megrendeléseket Sajtóosztályunk folyamatosan teljesíti. Mosonmagyaróvár A Teológiai Akadémia hallgatói a tanév utolsó teológusnapi szolgálatát a gyülekezetben tartották. Mosonma- gyaróvárott dr. Selmeczi János, a Teo­lógus Otthon igazgatója, Levélen Béres László III. évf., Hegyeshalomban Ha­lasi László II. évf., Rajkán Isó Zoltán II. évf., Halásziban pedig Szabó Julian­na II. évf. hallgató hirdette Isten igéjét. Az anyagyülekezetben tartott gyüleke­zeti esten a teológusok „Lelkészképzé­sünk örömei és gondjai” címen színes beszámolót tartottak életükről és ter­veikről. A gyülekezeti estet Béres László igehirdetése zárta be. A gyüle­kezetekben mindenütt nagy szeretettel fogadták a jövő lelkészeit. Ezt mutatja az is, hogy a lelkészképzés támogatásá­ra 10 880 Ft offertóriummal járultak hozzá'. Testvéreink vendégszeretetét és áldozatkészségét ezúton is köszönjük. A pesthidegkúti református temp­lomban (Bp. II., Hidegkúti út 64. sz. alatt.) június 14-én, vasárnap du. 4 óra­kor „Keresztyén élményeim a nagyvi­lágban” címmel tart vetitettképes elő­adást a budapesti Teológián tanuló dr. Pándy Szekeres Dávid kanadai ve­gyészkutató. Dunaharaszti A Dunaharaszti és Környéke Gyüle­kezet május 17-i szeretetvendégségén Túrmezei Erzsébet szolgált. A csalá­dias összejövetelen életéről, hitéről és szolgálatáról versekben tett bizonysá­got. A M. Pszichiátriai Társaság Komplex Pszichoterápiás Munka- csoportja keretében egyházunk tudo­mányos munkatársa, dr. Bodrog Mik­lós orvos- és pszichológuscsoport pszi­choterápiás képzésében vesz részt, C. G. Jung lélektanáról tart előadásokat. Adomány Lászik Mihályné és Mária a Sajtó- szolgálat részére 500 Ft adományt kül­dött, melyet hálásan köszönünk. Felhívás Felhívjuk a Lelkészi Hivatalok figyelmét, hogy Sajtóosztályunk jú­lius és augusztus hónapban kézbe- sitési szünetet tart. Ezen időszak alatt csak készpénzes árusítás fo­lyik. Az esetleges sürgős megrendelé­seket kérjük mielőbb eljuttatni, hogy azok júniusban kipostázásra kerüljenek. Köszönetnyilvánítás Az Országos Egyház Elnöksége megköszöni a gyülekezetektől, lel­készektől és világi tisztségviselőktől érkezett nagyszámú részvéttáviratot és részvétnyilvánítást dr. Káldy Zol­tán püspök halála alkalmából. MEGHÍVÓ 1987. június 27-én, szombaton du. 2 órakor a’ Budavár templomban dr. Nagy Gyula püspök-elnök felavatja az idén végzett hallgatókat. A személyre szóló meghívókban kö­zölt időpont téves! Halálozás Csetneki Mihály, aki a pilisi gyüleke­zet vezetője, pénztárosa volt évtizede­ken keresztül, éveken át egyházmegyei presbiter is, hosszú és súlyos betegség után 1987. május 28-án, Mennybeme­netel ünnepén csendesen elaludt. Te­metési szertartásán úgy hangzott a vi­gasztalás igéje és a hitvallás, mint ami életében valóság volt és halálában be­teljesülés: „Nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség.” Apróhirdetés Soproni üdüléshez szállást nyújt Zerge u. 26. sz. alatti egyházi üdülőnk a Lővérekben, erdőszélen, jó levegővel, szép kilátással. Szál- lásdíj napi 70 Ft. Jelentkezés helybiztosításra Kiéli Erzsébet otthonvezető címén 9400 Sop­ron, Templom u. 10. Idősebb korúak! A „Lares” Humánszol­gáltató Kisszövetkezet kedvezményes gon­doskodással és egészségügyi felügyelettel egybekötött békés nyaralást biztosít. Turnu­sok júliusban, augusztusban 2 hetenként. Bővebb felvilágosítás: 176-641 telefonszá­mon, vagy személyesen: Budapest, Tanács körút 2. Esküvőkről, keresztelőkről VIDEO ren­delhető. 9-től 12-ig 184-083, levélben: 1041 Bp., Deák F. u. 9. UNIFOTO. Német nyelvgyakorlúst, társalgást válla­lok. Telefon: 751-153. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: LEHEL LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal 1088 Budapest Vili., Puskin u. 12. Telefon: 142-074 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Nyomdaipari Fényszedő Üzem (877047/09) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 87.60084 PETŐFI Nyomda, Kecskemét Felelős vezető: BIRKÁS BÉLA vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalában, továbbá bármely hlrlapkézbesftó postahivatalnál, a hfrlapkézbesftőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hfrlapelöfizetés! és Lapellátási Irodánál (HELIR Budapest V., József nádor tör 1. 1900) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Templomi terjesztés az Evangélikus Élet Kiadóhivatala útján. Előfizetési díj: fél évre 140,- Ft, egy évre 280,- Ft. Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem érzünk meg és nem adunk vlsszal

Next

/
Oldalképek
Tartalom