Evangélikus Élet, 1986 (51. évfolyam, 1-52. szám)

1986-04-06 / 14. szám

Evangélikus Elet 1986. Április 6. j3 .w QQ # GYERMEKEKNEK 1Kir 3,5-14 Hogyan jutalmaz meg az Isten? Reménységen felül ad A ^ VASÁRNAP IGÉJE Ezékiel 11,19-21 Álmodoztatok-e már arról, mi­lyen jó is lenne, ha valaki egyszer elétek állna ezzel a biztatással: kérhetsz tólem akármit, én teljesí­tem! Kíváncsi lennék arra, hogy ti mit kérnétek? A nagy pillanat. Eljött az őrség­váltás ideje. Az idős Dávid király Isten akarata szerint fiát, Salamont jelölte ki, hogy kövesse őt a trónon. Eljött az ünnepélyes pillanat: Ná- tán próféta és a főpap Dávid ösz­vérére ültették, majd a szent sátor elé vezették a trónörököst. Miköz­ben Nátán az Úr igéjét mondta, a főpap olajos szarujából felkente királlyá és fejére tette a koronát. Felharsant a kürtszó és az egész nép így kiáltott: éljen Salamon ki­rály! Az ünneplő menet most a pa­lotáig kísérte az új uralkodót, aki elfoglalta a királyi trónt. Ami a legszükségesebb. Egy­séges, jól. vezetett, erős birodal­mat vett át Salamon apjától. Izrá- elnek más országok előtt is tekin­télye volt. Hogyan fog megbirkóz­ni ezzel az erőt meghaladó fel­adattal - ez a kérdés,foglalkoztat­ta Salamont éjjel-nappal. Egy éjjel álmában Isten szólt hozzá: Kérj valamit, én megadom neked! Ak­kor Salamon így imádkozott: Uram, te királlyá tettél engem, de én még egészen fiatal vagyok, nem értek a közügyek intézéséhez! Adj szolgádnak engedelmes szí­vet, hogy tudja kormányozni népe­det, különbséget téve jó és rossz között. Istennek tetszett Salamon kéré­se. Azt kérte, ami szolgálatában a legszükségesebb volt. Ezt mondta: Teljesítem kérésedet, bölcs és ér­telmes szívet adok neked. Sőt azt is megadom, amit nem kértél: gaz­dagságot, dicsőséget, hosszú éle­tet. Isten reménységen felül ad. Az álom valóra vált. Isten teljesítette ígéretét. Salamon uralkodása a béke idejét hozta el népe számá­ra, mint ahogy neve is békességet jelent. Bölcs ítélete a legzavaro­sabb helyzeteket is megoldotta. (3,16—18.) Példabeszédei, énekei messze földön híressé váltak. Olyan sok bölcs gondolata volt, mint tenger partján a homok (5,9.)' Bölcsességével csak gazdagsága vetekedett. Távoli országokból jöttek el hozzá, hogy minderről meggyőződjenek. Sába királynője is eljött, hogy próbára tegye böl­csességét, de amit látott és ta­pasztalt,;az minden képzeletet fe­lülmúlt. „Áldott legyen az Úr, aki Izráel trónjára ültetett, hogy jogot és igazságot szolgáltass - mond­ta a királynő Salamonnak - böl­csességed és gazdagságod felül­múlta a hírt, amelyet hallottam." Mert Salamon bölcsességével és gazdagságával Istent akarta szol­gálni. (gy jutalmaz Isten! Kérjük tőle mi is a legszükségesebbet: a ráfigye­lő, bölcs, értelmes szívet! S mi en­nél még többet tudhatunk: Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? (Rm 8,32.) Keveháziné Czégénvi Klára A MEGÚJULÁS CSODÁJA Ma, a szívátültetések korában talán szemléletesebb számunkra ez a régi prófécia. Tudjuk, micsoda ellenál­lást - a szervezet immunreakcióját - kell leküzdenie az orvosoknak ahhoz, hogy a műtét sikeres legyen. Az eredmény pedig még ma is kétséges. S ha hosszabb-rövi- debb ideig életben marad az újszíves - az „csoda”. - De nagyobb csoda, ha az ember feladja ellenállását s gon­dolkodásában és lelkületében megújul és Isten engedel­mes gyermekévé lesz. Ezékiel ezt a csodát hirdeti meg kortársainak. S nem egy ember, de egy egész nép meg­újulásáról szól. Az első századokban ezen a vasárnapon keresztelték meg a katechumeneket. De mit sem ért a keresztség felvétele, ha az nem a szív belső, őszinte meggyőződésé­ből fakadt. A formális keresztyénség akkor és ma is erőtelen és üres. Tapogatom magam. Vad-idegenül kutat a kezem A hely körül, Hol a szívemnek lenni kellene- írja jól ismert versében Reményik Sándor. A „szívte­len” keresztyén ajkán koppan a szó hidegen és kemé­nyen, mert nem szűrhette át a szívén. A szeretet mozdu­lata félszeggé lesz, mert nem a szív dirigálja azt... Mind­ez költői túlzás? Nem. Megkeményedett, megüresedett életünk közös megtapasztalása ez. Isten azonban hiszem, minket is megújítani akar. Új szívet akar adni. Szendéikével le akarja győzni ellenállá­sunkat és munkálni akarja gondolkodásunk és lelküle­tűnk megváltozását. Úgy gondolom, ez az amire egyéni és gyülekezeti életünkben egyaránt szükségünk van. Ennek a vasárnapnak az üzenete drága evangélium: átélhetjük a megújulás csodáját. Hogyan? Nem a mi elhatározásunk nyomán. Jézus egyszer a tanítványok aggódó kérdésére ezzel a biztatással válaszolt: „embe­reknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges”. A mi megújulásunk titka is ez. Kérjük Őt sürgetve, mint kértük a lelki ébredés ide­jén: Új szívet adj, Uram énnekem; Új szívet adjr én Istenem, Amely csupán csak teérted ég S véled jár szüntelen, Csak véled szüntelen. Pintér Károly IMÁDKOZZUNK Uram, ébreszd egyházadat, és kezdd rajtam. Uram építsd gyülekezetedet, és kezdd velem. Uram, békességed örömhírét juttasd el mindenütt a földön, és kezdd nálam. Uram, gyújtsd meg szereteted tüzét minden szívben, és kezdd bennem. Ámen. KERESZTYEN ETIKA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Ezzel a Núninel tartott az LVSZ taníVmányi osztálya egyhetes konzultációt a Becs melletti Purkei3sdorfban a Pre­digerseminar épületében. A kislétszámú, épp jyísz főt számláló konferencia ógyik sa­játossága volt, hogy résztvevőit természettudósok és teológusok alkották. A megbeszélés első­rendű célja a címben megjelölt téma diszkussziós feldolgozása volt, feladata pedig tanács és iránymutatás az LVSZ részére az elkövetkezendő időszakra. A közel tíz, egymástól eltérő gazdasági és politikai rendszerű országból érkezett küldöttek rész­letesen beszámoltak hazájuknak a témával kapcsolatos helyzetéről. Már az első beszámolók után vilá- . gos volt, hogy a közös program­adás igényének csak akkor tudunk eleget tenni, ha egymás helyi adott­ságait valóban megismerjük és csak azután fogalmazunk meg ál­talános irányvonalakat. Ennek a programpontnak kere­tében dr. Muntag Andor teológiai tanár részletesen ismertette az 1976. évi magyar környezetvédel­mi törvényt. Nagy érdeklődés kí­sérte ezt az alapos, sok irányban példának is tekinthető iratot. Sza­bó Lajos zuglói lelkész a magyar környezetvédelem aktuális kérdé­seit és hazai, teológiai álláspontun­kat ismertette. A konferencia záródokumentu­ma biztatja a felelős egyházi veze­tőket és az egyes gyülekezeteket, hogy az Isten által teremtett vilá­gért elengedhetetlenül felelősek vagyunk s ezt a felelősséget vállal­nunk kell. Időszerű fehsmerés le­het ráébrednünk arra, hogy mi is ahhoz az emberiséghez tartozunk, amely a természeti károkat okoz­ta, de ahhoz is, amely nemzedék ezeknek a károknak a következ­ményeit elszenvedi. Teológiai tisz­tázódás csak úgy képzelhető el, ha újra átgondoljuk a teremtés teoló­giai kérdéseit. Ezt követné az a lépés, hbgy a témával foglalkozó teológusok körét kibővítenénk természettudósokkal, politikusok­kal és közgazdászokkal közös ta­nácskozás céljából. Minden ta­gegyháznak meg kell keresnie azt a területet, ahol a természetvéde­lem, illetve környezetvédelem ér­dekében igehirdetésben, tanítás­ban és lelkigondozásban, vagy ha tömegkommunikációs eszközök állnak rendelkezésére, azok kere­teit kihasználva hathatós lépések­re képes. Egyetlen egyház sem tér­het ki ez elől a küldetés elől. Ket­tős teológiai alappal rendelkezünk ebben a kérdésben. Egyik a szere­tet érzése a teremtettség iránt, má­sik az élet és természet szépsége feletti örömünk. Ezért magasztal­juk mi Istent az ő „jó teremtésé­ért”. A keresztyén etika és a környe­zetvédelem témájában kiváló segít­ség számunkra az NSZK-beli evangélikus egyházak tanulmány- kötete „Teremtéshit és felelősség környezetünkért” címmel. Ugyan­csak ezen a területen jelent meg egy ökumenikus kiadvány, amely rö­vid és világos magyarázatot nyújt „Komolyan vett felelősség a te- remtettségért” címmel. Az egyhetes konzultáció mun­káját dr. Harmati Béla, az LVSZ tanulmányi referense vezette. Együttlétünk kedves színfoltja volt az az este, amelyet Dieter Knall osztrák püspökkel tölthettünk el szívélyes légkörben. A rövid, haza­felé tartó úton ébredtünk rá arra, hogy a budapesti nagygyűlés konkrét felhívásai mennyire ala­pos és vüágos kereteket rajzoltak meg, s hogy az eltelt idő alatt csak növekedtek a' környezetvédelem feladatai.-sz­1986 nyarán Is megrendezzük Gyenesdiáson az Országos Ifjúsági Konferenciákat. A gyülekezeti Ifjúsági bibliakörök meg. konfirmált tagjainak jelentkezését a helyi lelkészt hivatalon ke. resztül várjuk, 1986. május 5-ig Szirmai Zoltán esperes elmére (1071 Budapest, Damjanich u. 28/b). Az idei konferenciák fölé- mája: „Az Úr a te IstenedT Az Időpontok: I. Június 22.-júnlus 28. II. Június 29.-július 5. III. Július 7.-júllus 13. IV. Augusztus 13.-augusztus 19. V. Augusztus 21 .-augusztus 27. Mt 5,21-26 KÉPMEDITÁCIÓK A HEGYI BESZÉD ALAPJÁN Fontos emberek találkozóján, államfők tárgyalásán, fogadáso­kon, különféle rendezvényeken mit fényképeznek legszívesebben a fotóriporterek? A kézfogást. Két összekapcsolódó, egymásba fonó­dó kéz. Ősi jelkép, melynek eredeti tartalmát nehéz lenne föltárni, mégis mindenki számára egyértel­mű közlés, a kapcsolatteremtés nemzetközileg elismert formája. Még akkor is, ha az egyes népek más és más módon értelmezik és gyakorolják. A németek a legköz­vetlenebb barátaikat is kézfogással üdvözlik. Angliában azonban ez sértő bizalmaskodásnak számit. Ott az üdvözlés formája a fejbic­centés vagy a meghajlás. Mi ma­gyarok pedig, nem. fogunk kezet akárkivel! Úgy érezzük, többet je­lent ez a mindennapos üdvözlés­nél. Nemrég egy híres zongoramű­vésszel fogtam kezet. Neki talán nem jelentett semmi különöset, én azonban tudtam, olyan ujjakat érintek, melyek csodálatos zene­műveket szólaltatnak meg kon­certtermek szikrázó fényében. Egy kéz érintésekor a teljes em­berrel lépünk kapcsolatba. A kéz­fogás erejéből, jellegéből az egész emberről szerzünk információt. Lelki alkatáról, gondolatairól, jó- kedvéről-rosszkedvéről, szándé­kairól. Nem véletlen, hogy egy sze­relem történetében is döntő fordu­latot jelent: „Egyszerre csak meg­fogtad a kezem ...” (Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú). Nem igazi a kézfogás, ha az nem kapcsolódik a szív érzéseihez. „Fogjatok kezet! Béküljetek ki!” - gyakran szólnak így a szülők ve­szekedő gyermekeikre. Igen, a kéz­fogás a békekötést is jelképezi. Nem haragszom a másik emberre többé, nem undorodom az érinté­sétől, sőt szívesen megszorítom a kezét baráti melegséggel. Ezzel fe­jezem ki, hogy helyreállt a béke, újra együtt lehetünk, együtt dol­gozhatunk, játszhatunk, beszélget­hetünk, szórakozhatunk. A békét jelentő kézfogás összekapcsol és segít, hogy együtt haladjunk közös célunk felé. (Talán azért nyüzsög olyan sok fotós a jelentős fogadá­sokon, hátha el tudják kapni azt a pillanatot, amikor két nagyhata­lom vezető politikusa egymásnak nyújtja a kezét.) „Békesség néktek!” Jézus mindig e két szóval üdvözölte tanítványait és a sokaságot, mely köré gyüleke­zett. Tudta, hogy ha nincs békesség 1 ember1 és ember között, hiába tanít- I ja őket egymás szeretetére, egymás I terhének hordozására, az egymá- I sért élésre. Jézus békességet árasztó szavait a békétlen szív képtelen meghallani és megérteni. Ezért áll­tak a farizeusok és az írástudók mindig értetlenül Jézus előtt. Nem akarták megszeretni Jézust, nem akartak békét kötni vele, sőt mind­végig ellenségei maradtak. Jézus a Hegyi Beszédben békes­ségre szólítja föl az őt követőket. Isten elé nem lehet úgy odaállni, hogy szívünk forr a haragtól. Hogy merünk úgy az Úr oltára elé térdelni, hogy közben gyűlöletün­ket nem tudjuk felejteni?! Hogyan tehetünk bármit is Isten nevében, I miközben a mellettünk állóra rá se I nézünk?! Hogyan ajánlhatjuk fel I szolgálatainkat Urunknak, ha a legközvetlenebb szomszédunkon sem akarunk segíteni?! Mindez csak képmutatás, nem méltó Krisztus követőihez. , „Békülj ki előbb atyádfiával!” I Isten színe elé csak megbékélt szív- I vei járulhatsz. Csak így remélhe­ted, hogy a mennyei Atya feléd nyújtja békességet kínáló baráti kezét. Vető István Húsvéti számunkban Huszárik Zoltánról szóló cikkünk mellett nem jutott már hely az ismertetett könyv címlapjának. Az evangélikus filmrendezőre emlékezésül most közöljük. > „ • < hogy eszünkbe vegyük. Ünnepélyes alkalomnak lehettünk részesei március 8-án az Evangélikus Országos Múzeumban. Az egyházi és kulturális szempontból is páratlan je­lentőségű emlékkiállítás keretében a kőbányai gyülekezet fiataljai valóság­ban és előadásukkal is á tisztelet gyer­tyáját gyújtották meg Bornemisza Pé­ter sokat szenvedett tudós reformátor emléke előtt. Amint a megjelenteket köszöntő fiatalember mondta, tették ezt azért, hogy eszünkbe vegyük, mit tettek a XVI. század próbás évtizedei­ben reformátor eleink az ország meg­mentéséért, szellemi felemelkedéséért, a Jézus Krisztusról szóló felszabaditó evangélium hirdetéséért. A termet körülvevő vitrinekben elhe­lyezett tárgyi emlékek, írásos doku­mentumok, vaskos postillák között, ih­letett légkörben elevenedtek meg Bor­nemisza Péter életének főbb állomásái, küzdelmei bécsi diákéveitől kezdve a detrekői várban bekövetkezett halálá­ig. Korabeli zene, ének, Szokolay Sán­dor kétszólamú kórusműve - amelyet Bornemisza Péter Sulyok Annának írt bölcsődalára szerzett a mester - tették még melegebbé az előadást. Megrendí- tően hatottak az előadás folyamán Bornemisza Péter korabeli nyelven idé­zett mondatai. A Bomemisza-évfordulók kapcsán ez az előadás küldetés volt a XVI. sz. ma­gyar egyháztörténete és benne Bornemi­sza Péter emléke felidézésében. F. T. Békülj ki!

Next

/
Oldalképek
Tartalom