Evangélikus Élet, 1979 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1979-11-11 / 45. szám

GYERMEKEKNEK Az aranyborjú ■jrok nektek, ifjak...” Valójában kicsoda Jézus? Gondolatok az inkarnáció feszültségéről Dr. Henry McAdoo, Dublin anglikán érseke szeptember vé­gén a küszöbönálló pápai látoga­tás kapcsán kijelentette, hogy a római katolikus egyház az Ír Köztársaságban a vegyes hájas­ságokkal kapcsolatban olyan ren­delkezéseket ír elő, melyek" el­lentétben állanak az ökumenikus mozgalommá!. Az anglikán érsek utalt arra, hogy a római katoli­kus egyház megköveteli, a ve­gyes házasságból született vala­mennyi gyermek római katolikus legyen. 1. Hány embert támasztott fel Jézus földi életében, s kik voltak ezek? 2. Jézusnak melyik két tanít­ványát hívták „mennydörgés fiai­nak” és miért? 3. Ki lett Júdás helyett a ti­zenkettedik apostol, és hogyan választották meg őt? 4. Ki volt Izrael népének leg­nagyobb királya, s hol mondja Több mint negyven évi egyházi szolgálat után október elsejével nyugalomba vonult Fränkel gör- litzi püspök, aki 1964 óta töltöt­te be tisztét. Személyével annak a nemzedéknek egyik utolsó tag­ja válik ki a Német Demokrati­Jézus, hogy ő ennek a királynak fia és Ura is? Válaszaitokat november 25-ig, lehetőleg levelezőlapon a követ­kező címre küldjétek be: Evan­gélikus Élet Szerkesztősége, Bu­dapest, Puskin u. 12. — 1088. Megfejtésetekre nevetek és lak­címetek mellé, azt is írjátok oda, hány évesek vagytok. kus Köztársaság egyházainak ve­zetéséből, akik még részt vettek a hitvalló egyház mozgalmában, dolgoztak az újjáépítésben és sze­repet játszottak Kelet és Nyugat vitájában. így válaszolt: Te vagy a Krisz­tus, az élő Isten Fia. Mi késztet­te őt, s társait arra, hogy meg­lássák Jézusban az istenit, a di- vinumot? Az, hogy Jézus igé­nyelte is magának ezt a rangot? MINDIG VOLTAK, AKIK EZT HITTÉK RÓLA. Isten Fiának vallották, azok alapján csupán, amit mondott és tett. Mindig vol­tak emberek, akik nem „blokkol­tak le” a Szentlélektől fogantatás bortányánál, hanem tovább ol­vasták az evangéliumot, egészen feltámadásáig. Mert csak ebben a teljes Krisztus-életműben ismer­hető fel az Isten Fia! Néhányan ezek közül könyvet is írtak róla. Két ilyen könyvből hadd idéz­zek! Papini: Krisztus története című művének bevezetőjében ír­ta: „E könyv szerzője évekkel ez­előtt írt egy könyvet, amelyben elmesélte bánatos élettörténetét egy embernek, aki egy napon Is­tenné akart válni. Most, éveinek és lelkiismeretének érettségében megpróbálta megírni az élettör­ténetét egy Istennek, aki ember­ré változott.” E romantikus mű szemléletére végig jellemző, hogy egységben látja Jézus embersé­gét és istenségét. Hasonlóképpen Boros László: A köztünk élő Is­ten című könyve: „Szeretnénk megkockáztatni azt, hogy az em­beri gondolkodás fogalmaiba »szo­rítsuk be-« Jézus alakját. Meg akarjuk mutatni: volt egy ember, aki nemcsak tökéletesebben és emberibben, hanem alapvetően másként élt, mint mi mindany- nyian. Konkrét, történelmileg el­lenőrizhető létben lett nyilván­valóvá, amit mi mindenek leg­mélyén sejtünk, ami közelebb van hozzánk, mint mi magunk: Isten.” Üjra meg újra keletkez­nek hasonló munkák. Ez is mu­tatja, hogy a Jézus-értelmezések egyike sem végleges. Nem lehet végleges, két okból. Az egyik ok: mindenki, aki őt keresi — a benne hívők is — ál­landóan, naponta újabb felisme­résekkel gazdagodik vagv gazda­godhat őróla. A másik ok: nem­csak tanulásra, de követésére is késztet mindaz, amit tudunk, vagy hiszünk róla. Követése, szolgálata pedig nem befejezett, végleges, hanem jövőnkre is vo­natkozó feladatunk, életünk vé­géig tart­Ifj. Seben István 2 Móz 32. Amikor Isten megkötötte népé­vel a szövetséget és elmondta szent törvényét, Mózest felhívta magához a Sinai hegyre. Még sok mindent akart mondani Mózes­nek, hogy adja tovább Izrael né­pének.-Az emberek látták, amint Mózes felkapaszkodott a hegyre. Látták, amint megérkezik a felhő széléig, de azután már nem lát­ták. Estefelé mindenki figyelte a hegyet, hogy jön-e már vissza Mózes. De nem jött. Ott maradt a hegyen Istennél. Másnap szin­tén nem jött le és a következő nap sem. Az emberek aggódva mondogatták: „Talán sohasem jön már vissza. Lehet, hogy va­lami baj érte őt és meghalt. Ki fog minket Kánaánba elvezetni? Ki fog velünk ezután törődni?” Nem gondoltak arra, hogy Isten mindig velük van, és vigyáz Mó­zesre is. Amikor már nagyon sokáig- maradt távol Mózes, az emberek így kezdtek gondolkodni: Nem tudjuk Mózes hol van, de az Úr­istent se látjuk. Milyen jó a töb­bi népnek! Azoknak szoboriste­neik vannak. Azokat mindig lát­hatják és mindig velük vannak. Odamentek Áronhoz, Mózes báty­jához, és ezt mondták neki: „Csi­nálj nekünk is ilyen szoboristent, akit mindig láthatunk, és akit magunkkal vihetünk az úton!” Áron nagyon megijedt, mert ő tudta, hogy milyen hűtlenség ez az igaz Istennel szemben. De nem merte megmondani az emberek­nek, mert félt a néptől. Ezért ezt mondta nekik: „Jó, megcsinálom. De szedjétek össze az aranygyű­rűiteket és fülbevalóitokat, mert abból akarom megcsinálni.” Azt gondolta, hogy nem fogják arany ékszereiket összeadni. Pedig ösz- szeadták. Marékszámra hozták Áronnak a gyűrűket, a fülbeva­lókat. Áron most már nem mert ellenkezni. Félt a nép haragjától. Tudta, hogy rosszat tesz, mégis megtette. Összeolvasztotta a sok aranyat és szobrot öntött belőle. Aranyborjút, olyat, amilyent Egyiptomban láttak. Áron az aranyborjút fölállítot­ta a tábor közepén. Az emberek pedig leborultak előtte, és áldo­zatot hordtak neki. Örömükben körültáncolták és örvendező éne­ket énekeltek. Olyan hangos volt az örvendezésük, hogy még a hegyre is fölhallatszott. De ami­kor javában táncoltak, és ünne­pelték a bálványistent, megérke­zett Mózes. Nagy haraggal tört keresztül az ujjongó tömegen és odaállt középre. Ö nem félt a néptől, mint Áron. Dörgő han­gon megmondta az embereknek, milyen gonoszságot műveltek. Aztán fogta az aranyborjút és feldöntötte. Tűzbe dobta, hogy semmi se maradjon belőle. Meg­ijedtek ám erre az emberek. Rá­döbbentek, hogy milyen rosszat tettek. Csöndben szétoszlottak ki­ki a maga sátrába. Féltek Mózes haragvó tekintetétől. Isten tekin­tete elől azonban nem lehetett elbújni. Másnap Mózes újra fölment a hegyre Isten elé. A szíve tele volt aggódással és fájdalommal. Letérdelt Isten előtt, és így kö- nyörgött: „Istenem, nagyot vét­kezett a nép, nagy büntetést ér­demel. De kérlek, ne hagyd el őket. Légy továbbra is a barátja. Büntess meg engem helyette! Hadd viseljem én a büntetést!” Mózes annyira szerette népét, hogy még ezt is vállalta volna. De a nép helyett ő nem tudott megbűnhődni. Ezt nem is bírta volna elviselni. Ezt sokkal később más valaki tette meg: Jézus, a Megváltó. Ö vette magára nem­csak Izrael népének, hanem min­den népnek a bűnét. De mivel Mózes kérte, Isten megbocsátott népének. Továbbra is hűséges Istene maradt, és vele ment Kánaánba. Mindezt azért tette, mert ő még jobban szerette Izrael népét, mint Mózes. A legtöbb fiatalt nem érdeklik az elméleti kérdések. Nehezek és unalmasak számukra a dogmati­kai jellegű fejtegetések. Szíve­sebben olvasnak olyan témákról, amelyek mindennapi életükből, a gyakorlatból * valók. De néha meglepetések érhetnek bennün­ket, amikor egy-egy dogmatikai kérdésről szólva kiderül, nagyon is izgatja, foglalkoztatja egyik­másik fiatal társunkat, ismerő­sünket. Tudatosult bennük az, hogy vannak elvi, elmélet; kér­dések. amelyekre adott válaszok nélkül nem tudnak igazán értel­mes és tartalmas életet élni. Ke­resztyén fiatalok esetében úgy gondolom, a címben feltett-erő­sen dogmatikus kérdést is ebbe a kategóriába sorolhatjuk. JÉZUS ISTEN FIA? — sok fia­tal viaskodik, ezzel a kérdéssel. Fiatalok, akik Istenben való hit­tel élnek. Jézus embersége nem jelent problémát számukra. A ke- resztyénség első századainak tév- tanítása, amely szerint Jézus em­bersége csak látszólagos álruha volt, ő valójában csak Isten, di­csőséges — a kereszten is dicső­séges — úr, már régen a múlté. Ma nem probléma az ember- Jézus, annál inkább kérdés: va­lóságos Isten?! Vagy csak nagy zseni, követendő példakép, a tö­kéletes ember? A választ keres­ve, nézzük meg először Jézus ko­rát. Mit mondtak róla kortársai, ellenségei és tanítványai az evan­géliumok szerint? KINEK MONDANAK ENGEM AZ EMBEREK? — tette fel a kérdést tanítványainak maga Jé­zus. A válasz a nép körében el­terjedt általános véleményeket tartalmazta: egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illés prófétá­nak, ismét mások valamelyik ré­gi prófétának újra-megtestesülé­sét látták Jézusban. Az tűnik ki ebből, hogy (már) akkor is prob­léma volt: kicsoda is ő? Hát még milyen tarka és ellentmondásos képet kapunk róla, ha a többi kortársi Jézus-képet is felsorol­juk! A farizeusok egy csoportja Belzebub, az ördögök fejedelme szövetségesének tartotta, a nagy­tanács a nép hitetőjét és lázító- ját kereste benne, Pilátus bűn- telennek jelentette ki. Viszont voltak emberek, elsősorban ta­nítványairól tudjuk ezt, akik egészen közelről megismerték, s akik egészen másképp vélekedtek róla. Jézus kérdésére: Hát ti ki­nek mondtok engem? — Péter VEGYES HÁZASSÁG ÉS PÁPAI LÁTOGATÁS Kiről van sző? HANS JOACHIM FRÄNKEL PÜSPÖK NYUGALOMBA VONULT Reformátorok ny omában Budapest utcáin 3. SZERÉNYEBB LEHETŐSÉ­GEKHEZ JUTOTTAK reformá­torainkhoz viszonyítva a magyar reformátorok, pedig a magyar kulturális életben nem kis sze­repet játszottak. Nem csak a magára maradt, árva magyar né­pet vigasztalták akkor, amikor török és német között őrlődött, de a nemzeti nyelv, kultúra, a nemzeti, irodalom alapvetése is nevükhöz fűződik. Túlnyomó többségük nevét is hiába keres­sük az utcanévtárban, egyik­másikra gondolt csupán a fővá­ros egy-egy rövidke utcával, el­rejtett térrel- S ha így van, hogy nagy jelentőségű volt egykor sze­mélyük. irodalmi tevékenységük — gondoljunk Bornemissza- Elek­trájára, Károli bibliafordítására, stb. —, miért nem gondoskodunk arról, hogy a magyar kultúra vérkeringésében ők is ott csörge­dezzenek? Kínos hiányosságok­kal, „fehér lapokkal” találkozunk ezen a téren. ‘ Sehol egy táblács­ka, amely, néhány szóval ismer­tetné a névadókat, s a tanköny­vekből is jószerével kimaradtak. Mit várunk akkor az utca embe­rétől, ha kérdés elé állítjuk őt? A XI. kerületben egyetlen tömbre korlátozódott a „protes­táns klérus”. Alig tudom körül­írni, olyan bonyolult Károli Gáspár tere, amelyet Magyari István utcája határol. Mindegyik néhány házból áll, ezek moder­nek, a 30-as években épültek. Maga a tér az utcák szintje alatt van mélyen, néhány pad veszi körül és játszásra alkalmas kis „grund” az egész. Délután négy­öt között vagyunk. Jönnek haza munkából az emberek, gyereke­ket és kutyákat sétáltatnak az idősebbek. Első áldozatom egy fiatal há­zaspár. Trabanttal érkeznek, gon­dosan félreállítják kocsijukat a forgalomból, csomagokat emel­nek ki, biztosítják az ajtókat. „Itt laknak?” „Igen”. „Mit tudnak Károliról? O, sok mindent, — válaszolja a fiatalasszony —, bib­liafordító volt”. „Azon kívül?” „Összemosolyog férjével: „Azon kívül semmit”. „Mikor fordította a Bibliát?” „Nem tudjuk. Ugye, nem tudjuk?” „Milyen nyelvről? Milyen vallású volt?” Nem, nem és nem. A 2-es számú házban több­kevesebb sikerem volt. P. J.-né a földszinten csak annyit tudott, hogy bibliafordító. Érettsségizett, idős hölgy, több tanfolyamot végzett. Zavarában kutyáját szó- lítgatta, csitította, engem pedig a közelben levő templomba irá­nyított információért. Dr. S. I.-né az első emeleten lakik, nyugdíjas könyvtáros. Károhról majdnem kifogástalan életrajzot mond. Mintha Horváth Jánost hallgatta volna az egyetemen. Csak egy té­vedése volt, hogy Károli fordítá­sához pusztán a Vulgatát hasz­nálta. Mire végeztem, a lépcső­házban állt előző delikvensem és felkiáltott: „Ugye, mi tudjuk, ki volt Károli, mondtam is az úr­nak, mi ketten tudjuk.” Dr. S. I.- né válasza: „Tudjuk? Maga sem­mit sem tud. Általában Károlyi Mihály rokonának tartják” —, és bevágta az ajtót. Az egyik pádon két bőrzakős fiatalember bújt össze. A zakó egy üveg bort rejtett. „Foglalko­zásuk?” „Építőipari dolgozó va­gyok, társam tanuló.” „Mit tud­nak Károliról?” „Semmit, nem is hallottunk róla.” „Itt laknak?” „Igen, a szomszédos utcában.” A másik pádon egy idősebb hölgy régóta figyelt. Szinte vár­ta, hogy őt is kérdezzem. „Lut­her reformálta az egyházat. Ká­roli csendesebb volt. Bibliát for­dított. A 17—18. században élt. De ha eljön hozzánk, az uram sokkal többet tud, ő olvasott em­ber.” A szemközti házban fiatal mű­szerész nyitott ajtót. Érettségi­zett, sok minden érdekli. Károli­ról viszont semmit sem tudott. Két asszony a téren csevegett. Póráz az egyik kezében, a másik karján tisztítóból hozott felső­ruhák. „Károli, ugye bibliafordí­tó volt — kérdik egymástól —, mit kellene még tudni róla?” Valóban a kelenföldi evangéli­kus templom mögött vagyámk. S ha már itt, gondoltam, betérek a lelkész; hivatalba. Itt már nem csak Károliról, de Magvari Ist­vánról is faggatóztam. Károliról a szokásos, Magyariról semmi választ nem kaptam. Ezzel a Ma­gyart Istvánnal elakadt minden tudomány. B. I. lelkészen és egy harmadikos gimnazista kislányon kívül senki nem tudta, ki volt, mikor élt. mit csinált. Dévai Bíró Mátyás Óbudán ka­pott teret, mégpedig az evangé­likus temolomunk körül. A templom oldalán márványtábla hirdeti, hogy ő volt a „magyart Luther”, de hogy mikor, ezt el­felejtette rávésetni a Luther Szö­vetség. S. I.-vel a templomépí­tésről beszélünk, meg az emlék­tábla felavatásáról. Mondja, hogy a lelkész néha szokott beszélni Dévairól, de a gyülekezet tagjai nem sokat tudnak róla. Neki is kevés emléke van. K. J. a templom alagsorában dolgozik. Portás, 4 polgárija van, 12 évet katonáskodott, 3 éve dol­gozik itt, 67 éves, szereti a törté­nelmet. „Dévai valami nagy tu­dású ember, evangélikus pap volt; kb. 100 éve élhetett. Emlék­táblát is érdemelt.” L. D. nyug­díjas gépészmérnök, 57 éve lakik a téren. „Valószínűleg evangé­likus pap volt, mást nem tudok róla. De nézze meg a lexikonban ” J. L.-né házmester ugyanebben az épületben, egy éve dolgozik itt, gyors- és gépírónő volt ko­rábban. 26 éves. Szívesen felelne, de semmit nem tud róla. Ne foly­tassuk! Nos, így fest nagyjából ismere­tünk a reformátorokról! Az az érzésem, hogy olvasóinknak sem tiszta e tekintetben teljesen a lelkiismeretük. Riportsorozatom azért született, hogy nyugtalanít­son, idegesítsen, izgasson. Fel kell újra, meg újra frissítenünk emlékeinket az egyetemes és ha­zai kultúra, hitünk nagy ősei is­meretének tárgyában. Elvégre a lutheri reformációnak világvi­szonylatban 80—90, a testvéri kálvini reformációnak 45—50 millióra rúg a száma. A magyar reformációnak pedig ebben az országban, Luthernak fél, Kál­vinnak másfél millió követője van. Feltételezzük, hogy a két nagy reformátorról van fogalma olva­sóinknak. A riportban szereplő magyar reformátorokról néhány lexikális adatot, mint „rejtvény megfejtését” közlünk. DÉVAI BÍRÓ MÁTYÁS, a ma­gyar Luther 1500—1554-ig élt. 1529—30-ba.n Wittenbergben járt, 1531 -ben Budán, Kassán magyar prédikátor, 1535-ben Sárváron, Nádasdynál talál menedéket, 1539—40-ben Perényi Péter ud­vari papja, nevesebb művei: Dis- putatio, Ortographia. KÁROLI GÁSPÁR, gönci pré­dikátor, esperes. 1529—1591 Wit­tenbergben, Svájcban tanult. Va­lószínűleg többedmagával fordí­totta héberből, görögből és a Vulgata használatával a teljes bibliát. Három év alatt készült el. 1590-ben, Vizsolyban adta ki, 7—300 példányban. MAGYARI ISTVÁN. Nem tud­juk, mikor született, a 16. szá­zad második felében élt. 1605 halálának valószínű éve. 1559- ben Nádasdy Ferenc papja. Sár­váron. 1602-ben jelenik meg ní- res könyve: „Az országokban *a- ló soc romlásocnac okairól...” Pázmány Péterrel keveredik hit­vitába, akivel együtt a barokk irodalom jeles szemelve lett. (Művében a katolikusokat okolja a romlásokért.) Bővebben min­degyikről olvashatunk Horváth János: A reformáció jegyében (Gondolat, 1957.) és Ottlvk Ernő: Hűség Istenhez és népünkhöz (1965) című könyvekben. Rédey Pál

Next

/
Oldalképek
Tartalom