Evangélikus Élet, 1975 (40. évfolyam, 1-52. szám)

1975-05-04 / 18. szám

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS HETILAP XL. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM 1975. május 4. Ara: 2,50 forint Rogale: ImátlRozzatoií! Imádkozásra biztat a Húsvét utáni 5. vasárnap istentiszteleti rendjének kezdő zsoltárigéje: „Áldott az isten, aki nem vetette meg imádságomat” (66. Zsolt. 20.). Azt szokták mondani: A~. imádkozás a lélek lélegzetvétele. Lélegzés nélkül nincsen élet. De szoktunk-e unjon igazán imádkozni? AZ IMÁDKOZÁS: BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Beszélgetni — még gondolatban is — csak egy élő személlyel lehet. Vala­kivel, aki meghallgat és felel, akivel egy csendes beszélgetésre leülhetünk. Ahogyan leült Jézus a Samáriai Asszonnyal a Já­kob kútja mellé. Aki csak önmagával beszélget, az legfeljebb elmélkedik; de az elmélkedés még nem imádság. Az imádság megszólítás, valakihez intézett szó. Talán úgy érezzük, hogy Isten nagyon távol van, úgy véljük elveszítettük Öt, és mégis igy szólunk: „Istenem, már nem is tudom ki vagy, és mégis szólok hoz­zád. Hallani szeretnélek, kereslek..., szabadíts ki némaságom­ból, és magányomból ha még a gyermeked vagyok, ha jelentek neked valamit.. AZ IMÁDKOZÁS: ELCSENDESEDÉS, ODAFIGYELÉS. Sok­szor azért nem értjük meg egymást, mert nem figyelünk arra. amit a másik mond. Nem figyelünk, mert leszoktunk arról, hogy koncentráljunk; szétszóródottan és felületesen élünk. Kör­nyezetünkre, a dolgokra és emberekre is csak futólag vetünk egy-egy pillantást, csak nézzük, de nem látjuk őket. Melyikünk nézett meg alaposan, igazán egy öreg fát, amely a kertünkben áll, már évtizedek óta, vagy egy fényesre kopott kulcsot, amit a zsebünkben hordunk? S melyikünk hallotta meg a ki nem mondott szót, amely hangosabban szólít, mint a körülöttünk zajló lárma? Pedig talán Isten szólít benne: „Valaki vár rám. Várja, hogy tegyek érte valamit. Türelmem­re vár és tanácsomra, egy levélre, vagy hogy meglátogassam, hogy legyen időm a számára, időm és erőm.. AZ IMÁDKOZÁS: GAZDÁLKODÁS AZ IDŐ AJÁNDÉKÁ­VAL. Nincsen időm. mondjuk úntalan — imádkozni sincsen. Csakugyan? Kergetjük az — úgy tűnik — előttünk iramló időt. s nem vesszük észre, hogy valójában az idő hajszol minket. A haiáridönaptár és a másodpercmutató. Istennek van ideje — o számunkra is van. Az Örökkévaló az idő és tér lakója lett a Názáreti Jézusban: Ezért imádkozhatunk. Megállhatunk, meg­pihenve életünk iramában, naponta többször is Isten jelenlété­nek tudatában. Valahol az utcán, vagy munkahelyünkön, a vo­naton, vagy autóbuszon. S arra gondolunk, hogy Istennek békes­sége. amely minden értelemnek fellette van, megőrzi szívünket és gondolatainkat a Jézus Krisztusban. Imádkozni azt jelenti: Isten állandó jelenlétének tudatában élni. Így lehetünk a szó bibliai értelmében „szentek”: „Isten útitársai, barátai, követei. IMÁDKOZNI: FIGYELNI ARRA, HOGY MIT AKAR TÖ­LÜNK ISTEN. Mi általában megfordítva gondolkozunk: azt szeretnénk, hogy Isten figyeljen ránk, meghallgassa és teljesít­se kívánságainkat. Pedig abban az elcsendesedésben, ami az imádkozás feltétele, egyre inkább el kell feledkeznünk ma­gunkról. kívánságainkról és panaszainkról. Isten ki akar sza­badítani abból a körből, amiben önmagunk körül keringünk, vakon és vágyaink pórázán botorkálva. Aki nem tudja, hogy mit imádkozzék — mit kérjen és miért adjon hálát —, az olvas­sa a napilapokat, tanácsolja korunk egy kiváló lelkipásztora. A hírek életsorsokat jeleznek, emberekét, egyesekét, családokét és népekét is. Néha földrészünk s áz egész világ gondjairól is számot adnak. Isten nem veti meg az én gondjaimat, örömei­met és kívánságaimat sem. Csak azt akarja, hogy mindezt he­lyezzem bele világot fenntartó és a mindenségröl gondot viselő atyai művének méreteibe. Akkor megtalálom benne a magam helyét is. És közben megnyílik a szemem és a szívem közeli és távoli szomszédaim számára. IMÁDKOZNI: ISTEN MUNKATÁRSÁVÁ LENN1. Aki be­szélgetni kezd Istennel, azt ö belevonja terveibe. Az majd együtt jár Istennel”, ahogy a Biblia Istennek némelyik szol­gájáról írja. Ez nem könnyű, mert Isten „kilép", nem késik és nem siet, de hatalmas léptekkel jár a történelemben. Aki imád­kozik, annak lépést kell tartania Istennel. Ezért az imádkozó élet pontosan ellentéte a tétlenségnek. Az imádkozó ember szor­gos és tevékeny, figyelmes és szótfogadó, alkalmas és hasznos szerszám a szüntelen munkálkodó Atya kezében. „Add nekem, amit akarsz, ahogyan akarod és amikor akarod. Tégy velem tetszésed szerint s úgy, hogy munkád meglátsszék rajtam. Küldj ahova akarsz s használj fel, amint te akarod. Kezedben vagyok. Szolgád vagyok s nem akarok többé magamnak élni, hanem csak neked. Egészen neked, úgy, hogy méltó lehessek hozzád. (Kempis Tamás imádsága) IMÁDKOZNI: ÁLLANDÓ HÁLAADÁSBAN ÉLNI, örvende­ző, ujjongó hálaadásban. Életünk egyik legnagyobb átka az elé­gedetlenség. zúgolódás, türelmetlenség — vagyis a hálátlanság. Az aggódás és kétségeskedés. „Szívből gyűlölöm gondjaidat, amik, mint írod. elemésztenek. Hogy így erőt vehettek rajtad, az nem a veszély nagyságát mutatja, hanem kishitűségedét”. — írja Luther egyik levelében Melanchthonnak. „Nem vesz- szük észre, mennyivel többet kaptunk, mint amennyit adha­tunk s hogy a hála teheti életünket igazán gazdaggá.” (Dietrich Bonhoefter.) E napokban, a harminc évre való visszatekintés ünnepi heteiben, mennyi ok és alkalom akad a hálaadásra! Egy országgal együtt örvendezve imádságunk megtelik magasz tolással. És mennyi feladatra figyelhetnek fel Isten éber szívű és szótfogadó munkatársai. Dr. Groó Gyula „S anyánkat, ezt az édes jé anyát.. Május első vasárnapja: anyák napja. Még pontosab­ban: az édesanyák napja. Mi, magyarok ugyanis — minden bizonnyal egyedül a világon — nem egyszerűen anyának, ha­nem édesanyának hívjuk anyánkat. Sőt. vannak vidékek - pl. Győr-Sopron megyében -, ahol így hívják az édesanyát: „Idős” (édes). Így tudta és vallotta ezt Petőfi Sándor is, ezért írta István öccsének: „S anyánkat, ezt az édes jó anyát. Ö Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd!” Akkor is összecseng a szí­vünk Petőfivel, amikor arról szól: „Mi ő nekünk? azt el nem mondhatom. Mert nin­csen rá szó, nincsen fogalom”. Az a Petőfi Sándor „nem ta­lált szót” annak kifejezésére, hogy „mi ő nekünk?”, aki a magyar nyelv gazdag kincses­házát úgy használta fel, mint kevés más író. Igaza volt, való­jában nem is tudjuk kifejezni és leírni, ki és mi számunkra az édesanyánk. . Ha még él az édesanyánk, május első vasárnapján szo­rítsuk őt magunkhoz, simo­gassuk meg és köszönjük meg szeretetét, áldozatos életét, gondoskodását, értünk való minden szorongását és egyál­talában azt, hogy ő a miénk, az enyém, a tiéd. Ha pedig már elment a minden halan­dók útján, akkor se felejtsük el megköszönni Istennek, hogy addig is a miénk volt, amad­dig a miénk, enyém, tied le­hetett. Az édesanyák napja szinte kiáltja, hogy újuljunk meg az édesanyák iránti szeretetben. tiszteletben, gondoskodásban és hálában. E tekintetben se engedje magát megtéveszteni senki semmiféle üres szólam­mal, hogy ez ma már „túlzott érzelgősségnek”, szentimenta- lizmusnak, maradiságnak, „lelkizésnek” számít — ha­nem tegye nyilvánvalóvá, hogy emberi mivoltunk és ks- resztyénségünk egyik fokmé­rőjét látja az édesanyák irán­ti szeretetben, tiszteletben és hálában. Mind a hármon hangsúly van: szeretet, tisztelet, hála. SZERESSÜK az édesanyán­kat, az édesanyákat. Bár­mennyire meglep bennünket, itt és most nem „cselekedetek­ben” megnyilvánuló szeretetről szólunk. Tehát nem arról Van szó, hogy „tegyünk meg min­dent értük, mert ez az igazi szeretet”. Nem! Nem egyszer találkozunk olyan édesanyák­kal, akik iránt a gyermekek „mindent megtesznek”: külön szobájuk van a lakásban, az is jól fűtött, ellátásukkal sincs semmi probléma, vasárnapon­ként még autóztatják is őket a „jólmenő” gyermekek, csak éppen azt nem érzik, hogy „szeretik” őket. Megvan minden: szoba, kenyér, kirán­dulás, csak egy hiányzik: a meleg szív, a meleg szó, a gyengédség, a velük való fog­lalkozás, az, hogy ne sajnálják a gyermekek a velük való be­szélgetésre az időt... még ak­kor sem, ha fáradtan jönnek haza a munkahelyről. Igen, a szeretet mint érzelem; sokszor ez hiányzik az édesanyáknak. Újuljunk hát meg a szeretet­ben. mint a szív legbe ..ső’ob érzelmében, a meleg szóban, a törődésben. TISZTELJÜK az édes­anyánkat, az édesanyákat. így rendelkezik Isten a 4. paran­csolatban: „Tiszteld atyádat és anyádat.” Luther e paran­csolat magyarázatában, a Nagy Kátéban azt fejtegeti, hogy a szülőket Isten a fele­baráttól megkülönbözteti, mert a felebarát iránt „csak” szere- tetet igényel, de a szülők iránt ezen túlmenően még tisztele­tet is. Mert őket „minden más halandó fölé emeli és önmaga mellé ülteti”. Sőt nemcsak ön­maga mellé ülteti, hanem ,.helyettesei”-vé is tette őket a földön. Ezért parancsolja Is­ten az édesanyák és édesapák iránt a tiszteletet. Igv össze­gezi ezt Luther: ..Mert a sze­retetnél több a tisztelet, mint amely nemcsak a szereletet foglalja magába, hanem azon kívül illedelmességet, aláza­tosságot és hódolatot, amivel mint valamely itt elrejtett fel­ségnek tartozunk”. Luther ál­láspontját fölényesen el lehet intézni azzal, hogy ez „kö­zépkori” felfogás, de ezzel ma­gát Istent is a középkorban, vagy éppen az ókorban akar­juk felejteni, hiszen nem is Luther, hanem Isten paran­csolja a szülők, az édesapák és édesanyák „tisztelet”-ét. Gyakorlatilag ez mit jelent? „őket, mint legnagyobb földi kincsünket, mindennél dicsőb- nek és drágábbnak tartsuk”. Ez a tisztelet tehát egv érté­kelés. De jelenti a szavaink megválogatását és hangsúlyát is. amikor velük beszélünk. Igen, jelenti az illedelmessé­get, akár 10 vagy 20, vagy ép­pen 50 éves a „gyermek”. „Rútul rájuk ne förmediünk” — mondja Luther. Ne förmed- jünk édesanyánkra! HÁLÁSAK legyünk az édes­anyánknak, az édesanyák­nak. Tudjuk, hogy akadnak olyan édesanyák is, akik meg­feledkeznek kötelességükről és nem lesznek gyermekeiknek „édes” anyjukká. De ezek ki­vételek. Velük szemben az édesanyák általánosságban és egyedeikben olyanok, akiknek a gyermekek egy egész életen keresztül sem tudják vissza­adni, vagy éppen letörleszteni azt a szeretetet és gondosko­dást, amit tőlük kicsi körüli­től fogva kaptak. Ennek látá­sa és ebből fakadó hála indí.- hatja a gyermeket a „törlesz- tés”-re. Sajnos, ahogyan elfe­ledkezünk arról, hogy Isten miként táplál, ápol. véd ben­nünket, éppúgy feledkezünk el sokszor édesanyánk, édes­apánk jótéteményeiről. Ha az előbb azt mondottuk, hogy a szeretetnek elsősorban mint „érzelem”-nek kell megnyil­vánulnia az édesanyák iránt, most azt hangsúlyozzuk, hogy a szeretet nem állhat meg az érzelemnél. A szeretet — ha valóban szeretet — arra indít, hogy minden javunkkal szol­gáljuk édesanyánkat, általá­ban szüleinket. Segítsük, gon­dozzuk őket betegségükben és öregségükben, tehetetlensé­gükben vagy anyagi szüksé­gükben. Luther szerint a „jó- cselekedeteket” elsősorban nem a felebarát, hanem a szü­lök. az édesanyánk és édes­apánk felé kell gyakorolnunk. Utánuk jönnek a felebarátok. Újuljunk meg az édesanyánk iránti gondoskodásban, külö­nösen is akkor, ha beteg, ha öreg, ha tehetetlen. De ne csak akkor, hanem mindig és mindenütt! Mi egy olyan társadalom­ban élünk, amely igen nagyra értékeli a családot, a szülői hi­vatást. „A házasságról, a csa­ládról és a gyámságról” szóló törvény — melyet az Ország- gyűlés 1974 tavaszán szavazott meg — 75. § 2. pontjában ezt olvashatjuk: „A gyermek kö­teles szülei iránt tisztelettel viseltetni, nekik engedelmes­kedni és fáradozásaik ered­ményességét tőle telhetöleg elősegíteni.” Ez a törvény ;s mutatja, hogy szocialista tár­sadalmunk milyen magas er- kölcsiságet képvisel a család­dal. az édesanyákkal és édes­apákkal kapcsolatban. Az is mindannyiunk előtt jól ismert, hogy társadalmunk anyagilag is milyen megbe­csülésben részesíti az édes- anvákat. amikor anyasági és terhessági-gvermekágyi segélyt biztosít. Mi is hálásak vagyunk ezért társadalmunknak. Szeressük, tiszteljük az édesanyákat és legyünk egy­re hálásabbak nekik. D. Káldy Zoltán József Attila: Mama Már egy hete csak a mamára gondolok mindig, meg-megállva. Nyikorgó kosárral ölében, ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagadt ruhát másra. Engem vigyen föl a padlásra. Csak ment és teregetett némán, nem szidott, nem is nézett énrám s a ruhák fényesen, suhogva, keringtek, szálltak a magosba. Nem nyafognék, de most már késő, most látom, milyen óriás ő — szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vizében. Egyháztörténeti naptár Május SZERVEZETI VÁLTOZTATÁSOKAT TERVEZ A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG * I. Háromszázötven évvel ezelőtt, 1625. május 1-én halt meg Lőcsén Thurzó Szaniszló, az utolsó evangélikus nádor (sz. 1576). 3. ötven éve, 1925. május 3-án halt meg Pápán Gyurátz Ferenc, a Dunántúli Egyház- kerület széles körben szeretett és tisztelt püspöke, Rába- szentandrás szülötte (sz. 1841). 5. Háromszáz éve. 1675. má­jus 5-én halt meg az itáliai Aversában. az eladásra hurcolt gályarabok között egv paraszt- szekrén a 70 éves Gócs Mihály evangélikus esperes, a nógrádi Kálnó (Kalinovo) lelkésze. 8. 1675. május 8-án adták el gályarabjainkat fejenként öt­ven aranyért a velencei gá­lyákra. 19. Négyszázötven éve, 1525. május 19-én. Rogate vasárnap­ján tartották Wittenbergben az első német nyelvű istentisz­teletet. 23. Száz évvel ezelőtt középen meghorpadt a pesti (ma Deák téri) evangélikus templom ko­sáríves fadongaboltozata a fe­délzet és a falazat gerendáira épített torony súlya alatt. Ezért a konvent 1875. május 23-án elrendelte a torony le­bontását, és a főhomlokzat végleges megoldását Benkó Károly építészre bízta. A to­rony óráját az újpesti, harang­jait pedig a szmrecséni (Liptó m.) gyülekezetnek ajándékoz­ta. 26. Kétszázhetvenöt éve. 1700. május 26-án született Drezdá­ban Zinzendorf Lajos Miklós énekköltő és gyülekezetszerve­ző. a hernhuti testvérközös­ség megalapítója (+1760). 27. Négyszázötven évvel eze­lőtt, 1525. május 27-én végez­ték ki Münzer Tamás zwickaui lelkészt, a német paraszthábo­rú egyik vezérét (sz. 1490). F. T. Március 17—21. között a Genf melletti Bossey ökume­nikus Intézete adott otthont a Lutheránus Világszövetség Információs Bizottságának és Rádiós Igazgatóságának, hogy megbeszéljék a hírközlés te­rületén tervezett szervezeti változtatásokat. A terv szerint az eddig külön-külön működő munkabizottságokat és osztá­lyokat egy egységes osztályba foglalják és a főtitkárság mel­lé rendelik. Így egy osztály keretében működne majd az idén augusztusban összeülő Végrehajtó Bizottság döntésé­től függően 1976. januárjától kezdve az információs szolgá­lat. a kiadó és fordító hivatal, a rádiós szolgálat, valamint a hírközléssel kapcsolatos tanul­mányi és kutatómunka. Az úi osztály munkáíánaK nagyság­rendjét mutatja, hogy a rá­diós szolgálat, amelyhez a genfi központon kívül az Ad­dis Abebában működő rádió- állomás és a különböző orszá­gokban működő stúdiók tar­toznak. az 1976. évre jóváha­gyott tervek szerint kereken 2 millió dolláros költségvetéssel rendelkezik (Iwi) DEL-AFRIKA Johannesburg anglikán es­peresévé a 44 éves színes bőrű Desmond Tutu lelkészt válasz­tották. aki eddig az Egyházak Világtanácsa Teológiai Nevelé­si Alapja munkatársa volt. ö az első színes bőrű lelkész eb­ben a vezető tisztségben. Meg­választása mutatja az anglikán egyháznak azt a törekvését, hogy a színes bőrűeket üldöző dél-afrikai rendszer elleni til­takozásul vezető egyházi tiszt­ségekbe nem-fehéreket válasz­tanak. íeps) i I SVÉDORSZÁG ben támogatnak egyházi prog­ramokat ez évben a világ 25 országában, (kicnytt) A Svéd Evangélikus Egyház segélyszervezete évi terve sze­rint 1.25 millió dollár érték-

Next

/
Oldalképek
Tartalom