Evangélikus Élet, 1951 (16. évfolyam, 1-51. szám)

1951-02-11 / 6. szám

4 Erangéiilsus Élet Kik voltak a farizeusok? a. A farizeus név különben elkülönül­te t jeleni Ila jó értelemben vesszük ezt a szót, akkor a farizeusokat Szen­teknek lehet nevezni, ha becsmérlőén alkalmazzuk, akkor sz paralislák és szektások. Három felé különítenék cl magukat: a pogány ok, a szamari­tánusok és a bűnösök felé. Izraelnek, a kiválasztott népnek, szerintük nem szabad más népekkel összekever' dn e. A törvény válaszíófala óvja meg Iz­raelt a felbomlástól. (Efezus 2-14— 15.) Érthető most már, hogy miért tettek szemrehányást Péter apostolnak a farizeusi gondolkodású keresztyé­nek, mikor a pogány Cornelius há­zába lépett (Csel. 11:2). Más alkalom­mal rávették Pétert, hogy Anlióchíá- ban szakítsa m g a pogány keresz­tyénekkel való asztalközösséget (Ga- Iata 2:12). Arra akarták kényszeríteni ;t Pál apostol által megtérített galá- ciniakal, hogy fogadják el a mózesi törvényeket, különösképpen a köriil- mctélkedést (Galata 5:2). Nemcsak a prgúnyoktól, hanem a szamaritániu- soktál is tartózkodtak a farizeusok. A törvény ugyan megkövetelte a fele- baráti szevetetet (III Mózes 19:18), a szamaritánusokat azonban nem te­kintették felebarátnak. így vetődő'I fel az a különös kérdés, amelyről Lukács 10:3C-han van szó: ..Ki a rablók kezében esett ember felebn- barátja 2“ Felelet: A szamaritánus is felebarátoddá lehet és megelőzheti a papot meg a lévitát, hogyha meg­ró, mti életedet, amíg a többiek írem törődnek veled A felebaráti szeretet ebben a felfogásban majdnem annyi, mint háládatosság. LegÜire'mélleneb- biil mégis a saját népük között élő bűnösök felé zárkóztak el a farizeu­sok (Lukács 15:2). Az eszközökben nem voltak válogatósak, társadalmi megvetéstől, gazdasági bojkottól sem tartózkodtak. Alapelvüknek tartotlák, hogy senkit se ítéljünk meg, mielőtt helyzetébe nem éltük bele magunkat. Mégis, ha bíráskodásra került sor, a farizeusok nemigen választották az enyhébb ítéletet. A vámszedők és a bűnös nők felé gyűlölettel és megve­téssel fordultak (Márk 2:16), Lukács 7:."9). Megvetésüket még a műveletlen és a törvényben járatlan egyszerű néppel is érczlctlék. Ha egy ilyen egyszerű ember farizeus házába lé­pett. akkor az neki először tiszta ru­hát adott már az ajtóban (v ö Máté 22:111). A farizeusok nem szívesen érintkeztek gyermekekkel és nem áll­tak szóba asszonyokkal (Márk 10:13, János 4:24). A betegektől is elfordul­tak, ha a betegségben a bűn bünteté­sét láttak (János 9:2). A farizeusok külső ismertetőjele a ruhájukra akasztott bojt és az ima­szíj volt (Máté 23:5). Ezek tulajdon­képpen varázseszközök is voltak, amelyek őket gonosz szellemek befo- lyásálól őrizték, de egyben a szigo’ú vallásos élet jelvényeiül is szolgállak. A bojtok kék gyapjúból készüllek és a kabát négy sarkán csüngtek. ÍV. Mózes 15:39 szerint Isién törvényére emlékez.teiíek. .Tézns is hordott ilyen bojtokat (Máté 9:20) A farizeusok hosszúnkat viselt-'k Ma (moráljukon hordanak bojtokat a zsidók. Imád­kozás alkalmával az ujjúkra csavar­ják Az imaszíjak bőrbő! készültek, két kis lók tartozik hozzájuk, ame­lyet a szíjakkal a kézre és a hom­lokra erősítenek fel, A tokocskákban kis pergament-lekercsek varnak, rái­llik a következő Ivbliai he'yek; IT. Mózes 13 1:10-ig és V. Mózes VI. 4:9 ..Kösd azokat a te kezedre je­gyül és legyenek homlokkö'oüT a te szemeid közölt.“ Ezt az Ószövetség természetesen képiesen értett"’ és szó­szerinti értelmezése jó pé!d"d mutat a farizeusok biblia-magyarázataira. Ezeknek az embereknek n betű imá­dnia és külsőleg's vallásossága erős befolyással volt az írástudók munká­iéra A farizeusok eszményképe az írástudó volt. Azt akarták megvalósí- lani, amit amazok tanították. Ugyan­akkor azonban arra kéiivszerí'ették őket, hogy az ő elgondolásaik sze­rint tanítsanak. Az fráslrdókmk úgy kellett fö’vénvt mogvarázniok. hogy azt a farizeusok beföllbos-rk ér, az emberek elölt tündökö1kess'’nek ÍMáté 9:5.) A farizeusok odaadó ti­nit ványai voltak az Iráslvdó’-nufc. de titokban ugyanakkor az ő mestereik is voltak. A következőkben felhozott Példák éles ’fényt vetnek a farizeusok írásmagyarázó módszerére. Pályázati Mráe*méfty A pestvármegyei felső egyházmegye el­nöksége Pályázatot hirdet az anyásodéit hévrigyörki evangélikus egyház (Pest vm.) lelkészi állására. A ‘’clkészi hivatallal járó illetmények: díjlevél alapián. 1. Lakás kerttel. (Egyelőre 2 szoba s konyhából álló bérlemény a lelkészlakás felépítéséig) 2. 12 kát. hold s 1327 n.-ől szánló (adó az egvh. közs. terhel. 3. Ilavi 700 (hétszáz1) forint készpénz. 4. Főünnepi (évi 3) templomi offertorium. 5. Stólák. (Esketés 15 F, temetés 15 F, konf. ill.) Szolgálati nyelv: magyar. A lelkészválasztási szab. rend. 28. §-bnn foglalt írásbeli pályázati kérvénv mellék­leteivel 1951. feb uár hó 26-ig Evang. Es- peresi Hivatal. Pécel (Pe$t vm.) címre küldendő. Mátyásföld ill. Pécel. 1951. febr. 5. Blatniczky Pá! s. k. Blázy Lajos s. k. egyhmi II felügyelő. esperes. ISTENTISZTELETEK BUDAPESTEN február hó 11-én: Deák-tér 4: d. e. 9 Takács József; d. e. 11 Dezséry László; d. e. 12 (úrv.) H. Gaudv László dr.; d. u. 6 H. Gaudy László dr. Fasor: d e. V*10 Muncz Frigyes; d. e. H Kemény Lajos; d. n. 6 Pásztor Pál. Dózsa Gy.-u. 7: d. e. VriO Pásztor Pál. üllői-út 24: d. e. V2IO (úrv.) Velő Béla; d. c. 11 Grünvalszky Károlyi d. u. 5 sze- reletvendégség. Rákóczi-út 57/b: d. e. 10 Sziládi Jenő dr.; d. e. -V.12 Vető Béla. Bécsikapu-tér: d. e. 9 (úrv.) Sréter Fe­renc: d e. 11 Galálh György; d. u. 6 evan­gélizáció. Toroezkő-tér: d. e. 8 Buttkay Elemér. Óbuda: d. e. 9 Krmjáthy Lajos; d. e. 10 Komjáthy Lajos: d. e. 11 (úrv.) Kom­játhy Lajos; d. 11. 5 Rőder Pál. Róma; fürdő: d. e 9 Brcbovszky Gyula. Budahegyvidék. XII.. Kiss J. nllb. u. *3: d. e. 9 (úrv.) Danhauser László; d. e. 11 (úrv.) Danhauser László; d. u. 6 evangéli- záció. XII., Márvány-u. 23: d. e. 10 Glatz József. Szabadsághegy, ózike-u. 5: d. e. 10 RuU­kav Elemér. Fóti-űt 22: d e. 0 Lehel László dr.; d. e. 11 ifi. Bimár Jenő; d. e. 12 (úrv.) id. Rimár Jenő; d. u. G id Rimár Jenő. Zugló: d. e. 11 (úrv.) Scholz László; d. u. 6 evangélizáció. Rákosfalva: d. e V2I2 Fodor Oltmár. Gyarmat u. 14: d. e 10 Ferenezv Zoltán. Thaly K.-11. 28: d. e. %10 Bőder Pál; d. e. 11 (úrv.) Halász Kálmán dr. Kőbánya: d. c. V* 10 Koron Emil; d. u. 4 Koron Emil. Sínior-u.: d e 11 Koren Emil. Kelenföld: d. e 8 (úrv.) Zay László; d. e. 11 (úrv.) Sz'ehló Gábor; d. u. 5 Rczessy Zoltán dr. Német völgy i-út 138: d. e. 9 Rezessy Zol­tán dr. Ftbé diakonisszaház: d. e. 10 Zulauf Hen­rik; d. e. 11 (úrv.) Csengőd** László. L 1! IE M, HALLÓI f. a átlátszé- vihar- és csorbái m ÍÍARTON ÉS szász V.. TE1 EK! PAL-UTCA HAKO\! i |í irgo ni _ építését, javítását vállalja f Kiegc*r ergonagyár Budapest. XIV'.. Füredi-ulca 41. Telefon: 297—023 Raktáron íavö^J m iK m fs«3 ^ jb mélyen leszállított árban fy-m uh löwv afódsiiá! eiaai v.' II. F5 utca 79. T : 150-573 BE HI, IT Z JSiYET VISKOE/S BUDAPEST, V., Vörösniarty-tér 2 Telefon: 181—012. Orosz, spanyol, angol, törők, francia, német nyelvtanfolyamok és magánórák Eifiiázzfiii taperseii! Luther Márton halálának évforduló­ján 1951. febr. 18-án, vasárnap d. 11. 5 órakor a Deák-lóri ev. templomban. MŰSOR: 1. Walther J G. 1684—1718. ..Vigyá7zalok. azl kiáltják .!" Korálelőiá’ék — Zalánfy Aladár. 2. Schütz H. 1585—1672. ..18. Zsoltár.“ Énekli: Pckker Zsuzsa, hangszer­kísérettel. 3. Bach J. S. ’685—1750. „Vigyázzatok, art kiállják .. .!“ 140. kantáta. ELŐADJÁK: A Lüfheránia ' ének- és zenekara; M. Molnár Éva; Mezőtúri László; Záhony János; Zalánfy Aladár. Vezényel; WELTLER JENŐ. Fűlött templomi Fáy András meséiből: A iGondviselés FITT LEÓ. SÁKDÖR orgona- es harmónnimépt.á mester Buda pest. XIV . Miskolc'.új 62.-67-es villamosnál ORGONÁK. TEMPLOMI ÉS ISKOLAI IlAlt MÓNIUMOK készítésé, javilása. — IIasz nállak eladása Villamos fúvóberendezések. Árjegyzék és köitspveiés díjmentes. soeciáüs nristopplé, m ütöm 8 Ö3;*t?ún l öbbszörösen kitüntetve ilíüuaII gtfillUdférfi, nőt szabómester BUDAPEST KJ)/« THOKÖIY ÜT «*•'« Telefon: 497—48? Leelökfletesebb mülömés kieyett. mnlyrástott szöveten ös ruhákon Vidékre postán utánvét Egy utas a másikat elakadt, ter­hes kocsijával vesződve találta. — Segíts, atyafit — így szólítá ez öt, megcsüggedt, kérő hangon — reg­gel óta hiába vesződöm e helyen. Bi­zony, megáld Isién. — Ha tudnám! — szól kétes mo­sollyal az utas. — De ím alkonyodik s eme sötét ború, viharos éjre mu­tat. Falum még jólova fekszik, fél­nem kell az c-ékesestül. Azonban megérlelődök mégis és se­gít« kiemelni társa szekerét. De maga elkésett, rásötéledett egy erdőben az éj s bár lakától már csak félórányija vala, az elérkezett zivatar, sűrű vil­lámlások, lecsapó mennykövek és szakadó zápor egy agg bükk olda­lába késztették öt menedéket keresni. Bosszús méreggel forgatá eszében a a másik utas „megáld Istenét“ s kár- hoztatá önlágyszívűségét. Tűnődése közben enyhült a vihar s szunnya­dásából kellemes hajnalra virradóit. Csakhamar eléré faluját s háza füs­tölgő üszjkeit. Rémülten tekint széjjel s borzadva látja, miként csapott házába a vil­lám s mint fogta volna az őt, ha honn találja, összezúzni. Majd laka megépítéséihez fog s egy főtfeszege- telt kő üregében rátalál ősei kin­csére, mii hajdani zavaros időkben rejlenek azok oda. Gazdag kamat­tal megtért kúrát feledve, áldá akkor azt a pii’anatot, melyben ügyefo- gyottan segite s bocsánatért kö- nyörge fel ahhoz, kinek áldó gond­viselésében egykor gyáván kételke­dett. A gyik és a krol odil — Jónapot, bátyai — így szólítja meg a gyík a Nílus partján verökező krokodilt. — Reményiem, csak elis­mersz rokonodnak! — MM? — szól méreggel vegyes, megvető pillanatot vetve a köszönőre a csoda vad. — Szerencséd, hogy csak négyszemközt esett megszólítá­sod. Tanuld mog, hogy ti, csekély ál­latok, csak akkor vagytok rokonink, mikor mi jónak látjuk azt elismerni, mi rendesen akkor történik, ha rá­tok szorulunk! A szerénység Egy kis forrás erecskéje lefolyt a tengerbe. — Istenem — így sóhajt a szerény — mit érnek a mérhetetlenségben az én néhány kis cseppjcim? — Bátorodjál, fiam! — felel az anyatenger. — Azok is segítik hor­dozni a kevély, árbocos hajókat. Csépi k&tötűk HÁZIIPARI KÖTŐGÉPEK KELEN, CSAKY-UTCA 14. TEL.: 12S-Í1«. LODEN, BALLON, viharkabát, spsrliüeiléiiyek Wi mpass ing csak Y#f SzüálIiMJ! 8 Behat az egészbe minden kör és munkásság, bármily csekélynek lát­szik is az, csak tűnődésünk annak csekélységén le ne bányásszon ben­nünket róla s annak teljes erőnkből megfelelni ne restelkedjünk! A galamb és a saskeselyű Egy pompás palola fedelezetén la­kozó galamb úrias finnyáskodással pillantott az erdőre, mellette ejtett repülése közben. — Ugyan, hogy akadhat oly durva" ízlésű madár — így kiálta társainak — mely e vadonban szerel lakozni, messze minden iíemesb társalgástól? — Ismerjük nemes érzelmeidet! •— kiált az erdőszélről, egy aggtölgy lombjai közt ülő saskeselyű. — Irtó­zol az erdőiül, mert kissé gyáva vagy s nincs bátorságod benne lakni, nincs ügyességed belőle élelmedet megsze­rezni és nincs erűd önkörmeidre szo­rulni. Higgyétek el: sok finnyás érzelgés és úrias érzelmek filogtafása nem egyéb, mint elpuhult gyávaság! A farkas és a róka A farkas irigyelette az oroszlán vi­téz hírét s alkalomra leseit megví- hatni vele. Talált s dühösen rohant reá, de annak körmei közöl vérben, fagyban, csak álig menekedheíetí meg. — Nő, miként viselő magát az oroszlán, bátya? — kérdi a róka gú­nyosan tőle. —- Jobban, mint véltem — felel a farkas — bizony derék legény, csak alig birbat'am vele. Bojtos sörénye nagy védelmére szolgála, de mégis megfojthalám volna, ha szerencséjére eszembe nem jut, hogy húsa nem ehető. Eleresztettem tehát és egy csi­kót vágtam le. Be sokba kerül megváltanunk azt, hogy más derekabb .nálunknál) RENDELETEK Az orvostudományt egyetemek szerveze­tének és működésének átmeneti szabályo­zása (jan. 28). A sokszorosítógépek bejelentéséről, hasz­nálatának engedélyhez kötéséről és forgal­mának szabályozásáról (ián 28). .' A magánfogyasztásra levágható sertések súlyának megállapítása (jan. 28). A Munka Törvénykönyvének végrehajtá­sáról (jan. 31). Állami állategészségügyi hivatalok léte­sítéséről (tebr. 1). A nyúl vadászati tilalmi idejének újabb megállapí'ásóról (íebr. 1). A közfogyasztásra levágott -értések után kötelező zslrbead4s szabályozása (febr. 1). Evangélikus Élet A magyarországi evangélikus egyeteme* egyház Sajióosztályának lapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. VIII.. Ü'lői-út 24. Telefon: 142-074 és 137-885. Szerkesztésért felel: Dezsérv László szerkesztő. Budapest. III. Dévai Biró Mátyás-tér 1. Telefon: :62—635. Főmunkatársak: Benczúr László Groó Gyula, Ar. Gv'nr^sev KArnlv. K'nrpn F.mil Várady Lajos és Veőreös Imro Felelős kiadó: Dr Goieji Dezső Előfizetési árak: Egy hóra . 3 60 Fi Félévre s 20— Ft Negyedévre 10.— Ft Egészévré . 40.— Ft Postai akarékpénztárl csekkszámla: 20 413 15671,51. — Független-nyomda. Budapest Eötvös-ulca 12. Felelős: Földi Vilmos. Soiiivi szics V., KdssuHi laios-nlca 13. Feledet! Telefon: 180—091. SZÖRMEBUNDÄK $ BÉLÉSEK ÁTSZABÁSOK 2050 — forintért garnitúra 5 darabból, kétszemélyes heverővei. kétszemélyes he­verő 1700-tól. Sezlonok, foleiágyak készítőnél, Wes- selényi-utca 36. Telefon: 227—192. !r »dngépet Jól és olcsón iaTi' Vass János Irányi-utca négy Telefon: 181—008 KÁRPITOSMUNKA bizalom dolga Forduljon munkájával, vagy kárpitos bútor beszerzésével 01.Ali­hoz. Rekamier és »'ölellek garnitúrák állandóan ké­szen kaphatók Javítást, át­húzást valamint megren­delési vállalok József­kor«! fifi Telefon: 13fr~102. Vogel csiÜárüzemtő! rész­let. javítás, felüvegezés Horváth Mihály-tér 1 (Ba- ross-utca sarok"). Zongora gyönyörű hangú kettőezerk!lenes*áz. Már kás zongorák, pianinók Lauberger. Wirth Rös'.ei stb feltűnő olcsón! Hitelre is! Rákóczi-úl ötven. zon gora'eremhen Harmonika, dobfelszcrclés. fúvós és pengetős hang szerek húrok, alkatrészek Stiglítztől. József-kbrút 28 Vétel, eladás csere! Vi­dékre utánvéttel, _____ Mf ívésT,-tán elemez. rád i ó ad^s-vétel-esere. IjZLET. Lenin-körút 64 Bejárat SKÓft^-ufeábdl. Te­lefon; 221—746. SZEMÜVEG Nagy Sándornál Fotócikkek Vili üllői út 46 SZEMÜVEG Lipl Józseftől (Knapecz utódától) IX.. Öllői-út 79 Grökimádás templom mel­__________leU_________• Sz ádavizes üveget 8 forin- fóri veszek 1- ° araho tért veszek.. 1—2 darabot és nagy lélelt is. üveg­üzlet. Aggteleki-uitca 4i. Rákóczi-úfról nyílik. Te­lefon: 137—613. Mindenfajta késeket, olló­kat. finom acélárukat bár­hova az országban szálfíl, kiíszörinésekel szakszerűen végez Léber Antal késmű­ves és mííköszörnsinester. Budapest. VI.. Nagymező- utca 45. szám. Láb és kézizzadást telje­sen tnegszünlet a Molnár- féle Sudoran. Ára 4.80 Ft. Nagy drogéria, VIII., Jó- zseí-körúl 19. Csináltassa nadrágjait spe ciális nadrágszabónál Női. valamint sí. bricseszi és áls obást garanciával, vál­lal Varga János nadrág specialista. Király-utca 56. 111. 7. Telefon. 421—482 Régi. márkás festménye­kéi. szervizt porcelánt, bú­tort, csipkét, fehérneműt, dísztárgyakat, egyéb lak- berendezési tárgyakat ve­szek. eladok. Kiss Lajosné. Szabadsajtó-út 2. Telefon: 184-374. Zongorája < rtékét meg­becsülöm, javítását, han­golásai jutányosán válla­lom, vidéken is. Vétel, csere. BGROSS. Dohány­ul™ Telefon: 422 *38. Helyet adok fölösleges bú« loramek műhelyem száraz raktárában. Kívánságára eladom javítását vállalom. Nádor-utca’ 5. Udvarban. Telefon: 180-517. Katonabakancs fejelve, a talp 5—G darabból össze­rakva. pa'LövaL párja nyolcvan forint. Utánvétté! is. Meleg e;pész Buda­pest. VIII.. Szigonv-u. 31. Nngyvirágú strucétoll és kaliforniai óriásfajta öszi- rózsarr.ag vegyes színben 10 grammonként 8 forin'ért kapható: Lovass Sándorné. Dévavónya, Szederkerti Is­kola. ISFiV Bundáját most olcsón át- alakítlathalja Lovas szűcs- mrsfernél. Rákóczi út 2. Telefon: 226—441. Orgonaharmónlum kér manuális 35 regiszteres 10 játékos, eladó Aggteíeky utca 5. I. Daróczy. Zongorát szakszerűen ia- vit hanuol elad. vesz. Kárpáti zortgorakeszítő- mester Lcpin-körúl tizen­négy Telefon: 422—740 Zongora javítás. hangoló» precíz kivitelben jótállás sál Szakszerű becslés Szávits mester. Baross-tér egy Telefon: 335—576 Márkás zongorák, pianinók 2030 tői. Hitelbe is! Rá kőczi-út hatvankáron., I. 11. Ilantken Telefon: 342—250. Harmónium, zongora, pia­nínó eladás, vétel, javítás és bérlel !«-£kedTezőbbca Uhíib zongorakészítőnél, Budapest, Rákóczi-út 82. Telefon: 221—138. Harmonium használt és új eladó Pokorny. Budapest IV (Újpest) Mónus Il!és-u 120 (azelőtt Lőrinc-u 55-ös villamossal .Árpád-kórház nál Javítások, hangolások garanciával. Árajánlat dii lalan Világmárkás zongorák. pianinók. harmóniumok 1890-loí. Sas vári nál. Lenin- Körút 21 Vétel, eladás. Csere, hangolás. GYORS-ÉS GÉPÜRÖ tanfolyamokra beiratkozhat naponta NAGY ALADÁR NÉ iskolájában Kossuth Lajos-utca *1. Telelőn: 384—438. SODRONY AGYBETÉT. összeesukós vaságyak vas- bútor. gyermekágy gyer­mekkocsi olcsón. PRO- HÁSZKÁTÓL. Zichy enő utca 46. Telefon: 313—318 Javítást vállal. Óriási árat fizetek használt rádióért Zsellér Szigony- utca 19. Telefon: 336—760 Svevniivefj MARTON OPTIKA V., Egyetem-utca 11. Harmónika és gomboshar- mónika iaví'ást. hangolást legolcsóbban vállalok Har­monikát veszek, egészen rosszat, is, Hámori Károly. Dernbinszkv-utca 52. I. 18. Vidékre osía* elintézés. Rémiünk ** vállalunk. — Kardigán, pullover legjobb kivilelben. Dukeszné. Kiss József-u 43—45. Telefon: 203—477. Koncertpianinó reklámár­ban. páncél szerkezetű rö­vidzongora háromezerhat- száz. Scala, Lenin-kőrút tizenöt. Generáljavíttassa rádióját. Évekre szóll Specialista: Vesztergomi. VIII.. Vajda­hun vad 33. ,Kőrútnál). Ér­deklődjön: 141—502. Harmóniumot vennék. Hörl. II.. Török-utca 8 Telefon: 151—965. Használt énekeskönyvek, kirojtosodott oldalú bibliák űjrakötését elvállalom. Fo­dor Enok könyvkötőmps- ter. Budapest. VIII., ör- utca 9. szám. Sürgősen vennék pianinót. esetleg zongorát harmó­niumot hegedűt Vidékről is. Majorosi Puskin-utca 17 (voll Fszterhazv-utca) Telefon: 137—684 KONYHÁK részletre %-rész kp havi részlet. Üliői-út Rádióért, hibásén is. lee többet fizetek Thőüöly-út 150 Rádióüzlet Telefon: 106—661 Érte jövők Zongorát, pianinót. tangó harmónikát készpénzért sür­gősen vennék Demeter. Klauzál-utca 3. T : 221-391. HARMONIKA, dobfelszerelés összes hang­szerek, gramofonlemezek. RADVÁNYI I.MRÉNÉ szak- üzletében. Uj cím: Buda­pest, Lenin-körút 82. Telefon: 313—052 _______ HA RMÓNIKÁT, • olcsón ad magas áron vesz Cser Károly Rákóczi-út 61 1 1 Ja vitás hangolás, csere Törpepapagájok eladók, csorélhetők Tenvészkalitka fémből keménvfáhól kan- haló Díszhalak aquário­mok. haleledel Törzsr tenyészet Múzeum körút 10 Postát szállítás Rádiókészülékek alkalmi áron Különféle rádiók lemezjátszó, csere, vétel. javítás. Komlós, Lenin kőrút 73. Sztálin-út- nál.) Figyelem! Ha nyugodtan akar aludni, motort éx szivattyút i ó t ó 11 á * s • 1 Diamnntnál, Budapest Váci-út 43- kell beszerezni Minden motor- és gépja­vítást jótállással vállal Bútorainkítás. javítás, fé­nyezés. Csákvári asztalos, Váei-utoa 41/B Telefon: 385—428. Használt bútort veszek faanyagnak Belvárosi varrónő házhoz megy Telefon: 334—114. Tollbuchin-krt. 10. Minoza. b mmmfßssKmstaaasssi Paradicsommag a legko­rábbi karónéíküli 10 gr 20 Ft. Gladiolus hagyma a legjobb vegyes darabja 50 fill. Szűcs Szilárd ker­tészele. Nagytétény. Veszek és eladok márkás porcelánt, étkészletet kris­tályt. csillárt, evőeszközt, szőnyeget, festményeket, ogyéb lakberendezési- és dísztárgyakat Domány, Nagymező-utca harminchat (ó-utca sarok.) Telefon: 122—078. Szcbenné Mérő Klára Barabásné Verő Lili GYORS ÉS GÉPÍRÓ ISKOLÁJA VERES PÁLNÉ-IJTCA 14. Kezdő és haladó tanfo­lyamok Angol. francia, német, gyorsírás tanítás. Rádiók egyes darabok rész­letfizetésre Lengyel Rádió, Lenin-kőrút 98. Jobb szemüveg I. mm i. Budapest. V. Pilvax köz Férfi- éi egyenruha készí­tési-javítást. rangozás! vál­lal vidékre is. Kriston János szabómester. Buda­pest . Baross-tér 1. _____ GYO RSÍRÓ-. GÉPÍRÓ- ISKOLA. RÓNÁL Lenin-kőrút 104. Jj Nyugati pályaudvarnál. I relefon: 121—18 4. Tan-1 folyamok kezdők, hala- ( dók részére. Markllnvasutat veszek. Tóth Lajos. Szabadsajtó-út 6. Telefon: 380 078. Radványinál Ehrbar zon­gora négyezerötszáz, ala­csony gyakorló pianínó háromezerháromszáz. Agg­teleki-utca 2. (Rákóczi-út- ról.) Vennék zongorát, pianinót, harmóniumot készpénzért, Lenin-kőrút 21 Telefon: 426—819. Gáloslalvy. Legtöbbet fizet használt rádióért, gram mo fon ért, grammofonmotorért. rádió- csőért, dr, Tusnádi. Rádió, Városház-utca 4. Telefon: 385—132 _________________ Qu arzlánipát veszek, el­adok, javítok Zsellér Szi- gony-u, 19 Tel fon 336-760 Harmóniumot Pokorny tói, Uipest. Mónus f!iés-u. 120. (Árpád-kórháznál.) MlTltFC 3 darab 124. forint. Készít Inéi. Len in-köi ú i 55. ..Meridor" kótőkeszütékkel megélhetését biztosítja Is­mertető díjtalan Múzeum- kőrút 10_________________ Zongorák harmóniumok, pianinók. legolcsóbban. Ja­vítás. hangolás. Tipold. Rákórzi-út 61 Telj tíl 360. Műszaki raLolást gvorsan, eredményesen tanítok. Zá- gony. Ráday-u. 14- Tele­fon: .386-211. ___ Mi ndennemű javítási: ab- lakredőny, zár. fregoJi slb jutányosrn vállal, Kiss* Telefon: 203—292.________ Az ..Evangélikus Élet**! apróhirdetését szavanként 60 fillérbe kerülnek A* első és minden vastagon szedett kétszeresen számít Kerete»- aprólrrde- tés m'm soronként 80 fillér.. Jeligés hirdetésnél felszá- mítiuk a postabélyeget Vi­dékről a hirdetés árt pos’abélyegben Is Kä küldhető

Next

/
Oldalképek
Tartalom