Evangélikus Őrálló, 1917 (13. évfolyam)

1917-12-08 / 49. szám

1917 EVANQELIKUS ORALLO 403 gyűlés határozata értelmében a Belmissziói to­vább is hiadjuk, annak szerkesztését is nekem kellett átvennem, fi Belmisszió dolgozótársait kérem, hogy az eddigi főtitkár által visszaküldött dolgozataikat eimemre megküldeni szíveskedje­nek s támogassák a Belmissziói a jövőben is. Nagybörzsöny (Hontm.) Szimonidesz Läjos lelkész, a Luther- Társaság főtitkára. Karácsonyi üzenet a hadbavonult diák­ságnak. fiz AKARAT, a Ker. Diákszövetség lapja, a decemberi számát a hadbavonult diákságnak szóló karácsonyi üzenetként adja ki és díjmen­tesen megküldi minden önkéntesnek, tartalékos és népfölkelő tisztnek, aki eimét megküldi a ki­adóhiuatalnak (Bpest, Vili. Üllői ut 16 b.) Mutat­ványszámot szívesen küld a kiadóhivatal. Az Igehirdető 1917. decemberi számának (ára 2 K) tartalma: Smid István: Hangok a múlt­ból a jelennek. — Aduenti. Soós Károly: fl Krisz­tus által szerzett üduösség. — Adventi, Janesó Sándor: Ma teljesedett be az irás. Aduenti. Far­kas Dezső: Az ezüst sip. — Aduenti. Kiss Samu Van-e okunk karáesoni örömre? —Háború ide­jén. Duszik Lajos: Ma született a Megtartó. — Karáesoni. Sziies József: Isten szeretet. — Kará­esoni. Dr. Tóth Lajos: Az ember mennyei ábrá­zatja. — Karáesoni. Dr. Tóth Lajos: Keresztyén társadalmi uilágnézet — Ó-éui. Mellékletek: Ge­duly Henrik: A Lélek beszéde. Haypál Benő: Újuljatok meg 1 Egyesült eröuel. Az eddig Pozsonyban lie. Szelényi Ödön theol. tanár szerkesztésében megjelent Theologiai Szaklap 1913. januárjától egyesül a Könyuujsággal, melyet a Seholtz Test­uérek eég adott ki Budapesten, fiz egyesült Ttheo­logiai Szaklap és Hönyvufség-ot lie. Dr. Szelényi Odö n pozsonyi theol. tanár és Szimonidesz Lajos nagybörzsönyi lelkész szerkesztik. A lap hauon­ként fog megjelenni. Közöl önáll) theol. tanulmá­nyokat, figyelemmel kiséri a hazai és külföldi tudományos munkát, állandóan regisztrálja a ha­zai és külföldi protestáns theologiai irodalom termékein kiuül a filozófiai, neueléstudományi és történeti müueket, a fontosabbakat behatóan és tárgyilagosan ismerteti. A Budapesten megjelenő lapot a Séholtz Testuérek eég adja ki. Pályázatok és hirdetések. Pályázat. fi pesti német egyházközség helyettes se~ gédlelhészt keres. Pályázók jelentkezzenek f. é. dee. 31-ig a lelkészi hiuatalnál (Budapest, IV. Deáktér 4, l.), hol a közelebbi feltételek is meg­tudhatók. 1—1 Karácsonyi uásár. A Lorántffy Zsuzsan­na Egyesület és a Kereszlyén Diákegyesület ké­rése lelkészeink és gyülekezeteinkhtz. A két egyesület, a melynek euangéliumi és jótékony munkája általánosan ismert, különböző munka­ágainak jauára (hadikórház, szegénygondozás, eselédügy és önkéntes-otthon, diákszoeiális munka) december hó 15-én karácsonyi uásárt rendez Budapesten. A uásár rendezősége óriás fárad­ság és nagy anyagi áldozatok árán állítja és adja össze a uásár anyagát, melynek befolyó fillérje nemzet és egyházépitő célokat szolgál, fizzál a kéréssel fordul a gyülekezetek lelkészeihez, hogy hiueik körében gyűjtsenek a uásár céljaira. Ma főleg a faluk népe uan abban a helyzetben, hogy egy ijyen akció sikerét biztosítsa, természetbeni adományaiual. A rendezőség sziuesen fogad bár­milyen fajta adományt bármily mennyiségben, különösen élelmiszereket feldolgozott uagy nyers állapotban, kézimunkát gqümölesöf stb. Az össze­gyűjtött adományok postán dr. Ssőts Farkasné cimére (Budapest, Ráday-u. 28.) küldendők dee. 12-ig. Pénzbeli adományok szinten erre a címre irányitandók. fl uilág uégét irja le János jelenéseinek a könyve, melyet a legújabb von Loden-féle kriti­kai szöveg alapján SZIMONIDESZ LAjOS magyarra fordította. A fordítás minden izében modern. Nemcsak nyelű, hanem külső forma tekintetében is telje­sen szakit minden sablonnal. A magyar szöueget fejezetekre és uersekre ualó beosztás nélkül adja, hogy a szöueg mint egész hat. Ara 1 K 60 f. Megjelent és kapható SCHOLTZ TESTVÉREK 1B-2I ahol Szimonidesz Lfjósnak köuetkező munkái is kaphatók: A mi hitünk. Elmélkedések és beszédek. Ara 120 Férfias hit. Beszéduázlatok, elmélkedések. Ára 2 K 60 f., kötue 4 K 60 f. Jatho beszédei. Ara 2 kor. A ]atho és Traub ügy. Ara 80 fillér. Hirdetés. Dr. Luther Márton mellszobra (25 em. magas) méltó em­lék a reformáció 400-dos jubileumára és igazi disz lutheránus házban. Darabja — postai és csomagolási költségek beszámításával — márványfé­nyezett alakban 19 K. bronzirozva 20 K. Megrendelhető P.éesett az ev. lelkészi hivatalnál. 3—3

Next

/
Oldalképek
Tartalom