Evangélikus Őrálló, 1915 (11. évfolyam)

1915-06-05 / 23. szám

183 eVANGELIKUS ŐRÁLLÓ 226 után a közgyűlés azon meggyőződésben oszlott szét, hogy nagy Székácsunk e szép alkotása uj Jelvirágzás ösvényére lépett. íí soproni ev. gyülekezet egyik névtelen tagja az árvaházra 10.000, a diakonissza célokra pedig 10.000 koronát adományozott. A Minden­ható, ki tudja a jószivii adakozót, áldja meg és jutalmazza meg nemes szivéért! Sebesült katonák otthona. Adamis Gyula eu. hitoktató és Mitschinger Pál tanitó Pozsonyban a Theol. Akadémia termeiben a vá­rosban levő ev. sebesült katonák részére otthont rendeztek be, hol a legmesszebb menő gondos­kodással igyekeznek katonáink [üdülését meg­könnyiteni. A kegyelem Istene áldja meg a haza szent oltárára letett ezen áldozatot! Hadikölesön, A soproni ev. egyházköz­ség a második hadikölesönre egy neggedmillió koronát, a körmendi ev. gyülekezet pedig 12.000 koronát jegyzett. A minden jónak forrása tegye gyümölcsözővé áldozatkészségüket a haza dicső­ségére ! A Tabitlka jótékony Möegy let május hó 26­án budapesti városligeti iparcsarnokban a rokkant katonák felsegitésére tartott délutánja a legszebb erkölcsi sikere mellett 440 korona anyagi ered­ménnyel is járt. Alapítvány. Pap József és neje a lengyel­országi harctéren elesett gyermekük emlékére a gecsei ev. gyülekezet részére 200 koronás ala­pítványt tettek, flz Ur áldja meg gyermekük em­lékezetét és vigasztalja meg a szülők bánatos szivét! Kérelem. Kardos Béla a háború kezdete óta a mob Res. Spital 2 5-nek a tábori lelkésze, kéri a lelkésztestvérekeí, hogy a kezelése alatt álló evang. sebesült katonák részére mindhárom nyelvű vallásos olvasmányokat a 97 sz. tábori postán küldeni szíveskedjenek. Uj tábori lelkész. Horeezky Aladár ősa­gárdi lelkész katonai szolgálattételre bevonult. Kerületi közgyűlés, d dunáninneni eu. egyházkerület évi rendes közgyűlését f, évi aug. 26 és 27 napjára hiúja össze Pozsonyba. Az egy­házkerület a mult évben a háborús viszonyok miatt nem tartott közgyűlést. Kalálozás. Alexy János a poltári (Nógrád m.) euang. egyház 32 éuen át közszeretetben működött lelkésze, Nógráduármegye töruényha­tóságának uolt tagja, életének 75, nyugdíjaztatá­sának 14-ik éuében f. éui május hó 26-ik napján hosszas szenuedés után, Rimaszombatban hirte­len, csöndesen elhunyt. Május hó 28-án délután 4 órakor temették el az euangelikus templomból a rimaszombati sírkertben. Legyen síri álma csendes s emléke áldott. Alexy jános született 1841 május 3-án Loson­czon. Tekintélyes szülők gyermeke uolt. Iskoláit szülővárosában kezdte, mint III. oszt. gimnazista Késmárkon folytatta, majd Pozsonyba került, hol a theologiát is eluégezte. Két éuig Heuessy Bar­nabás gömörmegyei házánál neuelősködöit, onnét a jénai egyetemre került. Egyetemi tanul­mányai után a szülői háznál óhajtott röuidebb időt tölteni, hol még touább akarta magát ké­pezni. hogy a fizikai és Imatematikai szakból tanári okleuelet nyerjen. Ez időre esett az 1866. nagy kolera s mert mostoha bátyja megérkezése előtt 2 nappal ugyan ebben a kórban meghalt és édes annyja is halálosan ágyban fekuő beteg uolt: a sok baj e szándékától eltérítette és elfogadta irsai segédlelkészi és kisegítő uallástanitói állást, honnét 9 haui működése után a Nógrád megyebeli esperesség tekintélyes poltári lelkészi állást fog­lalta el. 1870-ben nőül uette Kellemesi Melczer Hermint, a rákoskeresztúri eu. lelkész leányát, kiuel 35 éuen át a legboldogabb családi életet élte át s öt gyermekök uolt. Lelkészi teuékenységének fényes tanújelét már 1871 — tehát működésének kezdetén adta meg, midőn a hiueket lelkesítő szauaiual reábirta, hogy 200 éues rozoga orgonáját az egyház uj, értékes orgonáual kicserélje. 1890-ben az anya­egyház templomát újította, tornyát pedig ueres­fenyő és ueresréz anyagokból saját terue után elkészíttette. 1896-ban Poltáron uj, második elemi iskolát létesített és építtetett, annak uj tanítói állást szer­zett s fizetését állami hozzájárulással biztosítot­ta. Az ipolyszelei fiókegyházban uj iskola épületet állíttatott; templomát nagyobb költséggel jauit­tatta. 1890-ben Sósligeten a hiuek nagy buzga­lommal fogtak hozzá az uj templom építéséhez, melynek költségeihez l. Ferenc József apostoli királytól nagyobb segély érkezett és köz­adakozásból is szerzett segítséget. Két éu mulua az utólagosan emelt toronyba uj két harangot öntetett. Mind ezen alkotásoknál egyházát nem ter­heltette meg, adósságot nem csinált. És minden­hez saját teruezését használta mindenkor. Tudott lelkesíteni. Hosszas betegsége 1882-ben kezdődött meg­hűlés köuetkeztében, gégebajban, izületcsuzban több éuen át szenuedett, míg uégre 1901 októbe­rében hüdés érte s ezzel munkaképtelen lett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom