Evangélikus Őrálló, 1914 (10. évfolyam)

1914-11-07 / 45. szám

1914 EVANGE LIK yS ORALLO 497 képével egy gyönyörű elmélkedéssel vezeti be irodalmi részét, s méltó záróköve a magyar ember imádsága a világháború idején. Uerseket irt Sántha K. „Templomban", „Légy csendes szívvel", „Leányka halálakor", „Ifjaink", „Légy hű", és „Csodás idők", majd Almási „Vallásoktatás", Petrouics „Családi öröm" Hozlayné „A multak álomképe", Albert j. „Erdőben" Gyarmathy „Hon­véd kesergése", Szalai „Jeruzsálem Jelé" és Lampérth „A diakonisza" eimmel. Épültünk mind­annyiokon. Gyönyörűek a „szemelvények" is „Luther irataiból" Folytatásukat várjuk és kér­jük a jövő V. évfolyamban is. Meg van örökítve képekben a trónörökös halála is. Hrónihás (hi­hetőleg Payr S. vagy a szerkesztő tollából) a zsinati emlékeket" eleveníti föl s közli Thurzó György és Szaniszló, Petrőezy István s Br Pró­nay L. és Péehy T. képeit, Ugyancsak Metuényi Karsay Sándorban „az utolsó superintendenst', méltatja melegen és Br. Prónay D. egyet, felü­gyelő és Bsitik Fr. püspök képével is illusztrálja. Az uj trónörököst Scholtz mutatja be. Kedves emlékezést ád képekkel és illusztrálva Gineuerné Győri Ilona nagyatyjáról Székácsról és atyjáról Győri Vilmosról. Két szép elbeszélést ád Csite „]ézus ölében" s „A dörgösi örökös biró" és Jeszenszkyné „Bizók uram tudománya" eimmel. Találó arcképes jellemzést olvashatunk Veres J. és Kossuth F. napy halottunkról is. Majd Het~ vényi pár találó vonással mutatja be Bognár Endre, eu. gyámint. elnökünk élet- és jellemké­pét. Képeiben is szép Payr S. történeti raiza „az evang. Nádasdyakról". fi Prot, szemlében is foglalkozik azokkal. Nagyon helyes, hogy egy Luthernaptárban Rosegger Péternek is hely ju­tott. „Alkalmi sorok néhány jelesünkről" eim alatt különböző szerzők tollából megemlékezik Ludmann G. és Szlávik M. eperjesi coll. íanár­rokról, Schmidt Gy. collég, felügyelőről, Steiger F. kassai polgárisk. igazgatóról, Hajdú ]. nyűg, sárosi esperesről, az ismert Brocskóról, és az oly korán elhunyt Jausz V. soproni theol. tanár­ról. Mindmegannyi jellegzetes élet- és jellemkép. „A mult év krónikáját" igen nagy gonddal Scholtz Ö. szerkesztő áilitotta össze. Méltán diszitik tűagner, Síettner és Ulicsny képei. Csakugyan hetekre szólló közleményekkel látja el a Luther­naptár a maga olvasóit. Kár, hogy a világháború miatt korábban meg nem jelenhetett, fiz „Ev. egyházi tiszti névtárban" föltűnt a „főesperes" és „esperes" gondatlan használata. Igy a bányai egyházkerületben esak Zólyomnak, a dunánin­neniben csak Hontnak, Nógrádnak és Pozsony­nak, a dunántuliben csak Felsóvasnak és Tolna­baranyának van főesperese, a többi mind esak esperes, fi tiszakerületben mindenki főesperes. Ideje volna már a világi közigazgatástól (főszbiró) kölcsönzött e hiu címzésekkel szakitanunk. — A legmelegebben ajánljuk e valóban tartalmas és élvezetes Luthernaptárí lelkészeink, felügyelőink, eklézsiáink és iskoláink szives figyelmébe. De­rék szerkesztői a háború nyomorát is szolgálják vele. Vivant sequentes i Gömöri. A dimámimeni ker. cgyámmfézet köss­gyűlése f. é. október hó 29-én volt Léván. Bándy Endre egyházi elnök buzgó imádsága után bejelenti lándori Dr. Kéler Zoltán világi el­nök elháríthatatlan akadály okozta távolmaradá­sát, a világi elnöki széket Medueezky Sándor lévai felügyelő foglalja el, aki szívélyesen üdvö­zölvén a megjelenteket a gyűlést megnyitja. Bán­dy Endre szerint a gyámintézet szeretet munká­ja a mai rendkiuüH viszonyok közt sem szüne­telhetvén, sőt ezek egyenesen megkívánván a háborús viszonyok miatt kétszeresen szenuedő, szűkölködő egyházak segítését, — az elnökség ezért határozta el a közgyűlésnek összehioását. A számvizsgáló bizottság jelentése szerint a gyámintézet bevétele és kiadása 525? K. 29 fillér. Az egyházi elnök évi jelentése kapcsán a köz­gyűlés néhai Ringbauer Gusztáv, Ulicsny ]ános és Kosztolányi Sándor emlékezetét hálás kegye­lettel megörökíti, a távozók munkásságát megkö­szöni, Bognár Endrét pedig az egyetemes gyá­mintézet elnöki székében melegen üdvözli vala­mint Bándy Endrének is köszönetét fejezi ki elő­re kinyomatott részletes jelentéséért. A kerületi tőke gyarapítására szánt 65. K. 12 fillérből a a közgyűlés 50 koronát szakit ki a balassa­gyarmati ev. egyesület részére, amelyet jánosy Lajos a közgyűlés színe előtt „Egy senki" ré­széről e célra felajánlott 50 koronával, 100 koro­nára egészít ki. A 800 K-ás kisszeretet adományt Ligetfalu kapja, a Borbély József féle alap 200 K-ás kamatja Szerednek jut. Fakóvezekény, Csabdi, Honíudvarnok és Felsőzsember 200—200 koronát kap. 1G0 koronás segélyben részesül Nemeskosztolány, Gyúró, Oroszvár, Láz, Erdő­szelestény, Berenesbukóc és a pozsonyi diako­nissza intézet, kisebb segélyre ajánltatnak Duna­szerdahely, Főrév, Szulyóváralja, Vérteskethely, Ipolyság, Csáesó, Modorkirályutca, Zsolna, Ipoly­vecze, Szécsény, Felsőzelle, és Pusztafödémes. A Palló féle segélyben Hering Lajosné, Szemián Mihályné. és Harcsek Frigyesné lelkészözvegyek részesülnek, fi Gusztáv Adolf egylethez dunán­innen sokkal többen jelentkezvén, mint amennyien segélyben részesülhetnek a közgyűlés szigorúan meghagyja az egyházmegyei gyámintézeteknek, hogy a jövőre jelöljék meg az alapszabályok ér­telmében kihagyandó gyülekezeteket. A tisztvise-

Next

/
Oldalképek
Tartalom