Evangélikus Őrálló, 1914 (10. évfolyam)

1914-08-22 / 34. szám

1914 hogy ne várjunk mindent az államtól, hanem bi­zonyos fokig hiveinket is adóztassuk meg fize­téseink emelésére! — Mert mit jelentene, ha a javaslat ilyen alakban törvény lenne ? Azt, hogy a legtöbb gyülekezet egyházi pótadója, il­letőleg adó emelése még a Qyürky által java­solt 27,,-nál is jóval több lennel Mert egy 1000 lelken felüli, de esak 4—5000 kor. a. adót fizető gyülekezet — pedig ilyen gyülekezet nagyon sok van! — 4" ,,-os pótadót fizetne e eimen, nem is szólva azon gyülekezetekről, a melyeknek ál­lami adója még ennél is kisebb, a hol tehát e eimen az egyházi adó még 4°/o-nál is magasabb lenne! Ugy, hogy igen csodálom, hogy a jó urak, a kik a Gyürky-féle első és második javaslatot is épen a miatt szavazták le és vetették el, mi­vel az a lelkészfizetések rendezésének, fedeze­téül tervbe vette a hivek egyházi adójának 2, tlleíve 3%'OS emelését is, most ezt a gyülekeze­tek még sokkal magasabb adó emelést jelentő javaslatot is nagy többséggel megszavazták. Elfogadjuk mi lelkészek igenis az iroda át­alányt, vagy nevezzük inkább közigazgatási mun­kadíjnak, meg is szolgálunk érte becsülettel, de nem ugy, hogy azt direkte a gyülekezet adja, hanem vagy, mint azt a mult évi egyetemes gyű­lésén br. Prónay Dezső indítványozta, hogy t. i. a közigazgatási államsegélyből utaltassék az ki az egyes lelkészeknek, — vagy pedig ugy, hogy a hivek közalapi járuléka emeltessék fel akkora "/o-al, hogy a lelkészek iroda átalánya is kike­rüljön abból! Mert az egészen más ám mint a mit a bizottság jauasol 1 Mert javaslatom elfoga­dásával azok a szegényebb kevés állami adót fizető gyülekezetek nem lesznek agyon sújtva, kisegítvén őket a gazdagabb gyülekezetek, igy a többek közt az átalány rendszerrel dolgozó pesti gyülekezetek is; s nekünk papoknak sem kell szégyenkezve oda állani híveink elé, a ma­gunk számára mintegy alamizsnát kéregetve. — Mert igaz, ugyan, hogy az esetben is a hivek zsebjéből megy ki ez a pénz, de először méltá­nyosabb elosztással, másodszor pedig közalapi, tehát közadó — járulék címén, a közpénztárba, a mi óriási különbség! fl ki ismeri a falusi nép észjárását, annak ehhez nem kell több kom­mentár. re felvettek a felét adják oda a lelkészek iroda átalányának a fedezésére, — a másik fele bőven elég lesz ösztöndijakra még 30) koronájával is, igy legalább ezen iroda átalánynak kihuzzuk a méreg fogait ! Ellenkező esetben a zsinat végez­tével nemcsak a hivek, de mi lelkészek is el­mondhatjuk Madár Mátyás testvérrel: „Ments meg uram a zsinattól minket". * * * Végül, arra az esetre, ha a bizottság által javaslata fedezetéül felvesz 252,000 'kor., mely­nek forrásait nem ismerem, — nem volna azok­ból a forrásokból előteremthető, jelölök meg olyan forrásokat is, melyekből ez egy kis jóa­karattal és takarékossággal igen könnyen elő­teremthető. Ezek: 1. a hivek eddigi '/V'/o-os közalapi adó­jának nem '/s hanem l°/' 0-os föleme­léséből 86,000 k. 2. Közigazgatási államsegélyből 100.000 k. (a fél millióra rugó közigazgatási költségekből ennyit csak el lehet venni.) 3. Az egyetemes pénztárba a tanuló lelkész gyermekek segélyezésére beutalt államsegély fele 50,000 k. (másik fele meg maradhatna tanuló lelkész gyermekek segélyezésére). 4. fl lelkészek által nyugdíjigényük után fizetendő l°/ 0' 21,000 k, (700 tsg után á 3000 kor.) összesen 257,000 k. ugy hogy pár ezer korona még meg is marad­na, amelyből még tartalék alapot lehetne létesí­teni. Javaslatomat és a gyakorlati életből merített megjegyzéseimet (melyek megtételénél semmi­féle önző érdek nem vezet, mert ez anyagilag ad presonam meam határozott károsodást jelent, hanem tisztán és egyedül a kezdő lelkésztest­vérek és közegyházunk érdeke) azzal a latin közmondással ajánlom a bölcs zsinati atyák fi­gyelmébe és jóindulatába : „bis dat, qui cito dat" a minek értelmét egy népies magyar közmon­dással igy adhatjuk vissza : „jobb ma egy veréb, 'mint holnap egy túzok". Ha a zsinat pléniumában is a házon kivül tanuló gyermekeken segíteni akarók lennének többségben és sem az én fentebb részletezett javaslatom, sem pedig más, hasonló szellemű javaslat nem kapna többséget: ugy csak arra kérem a zsinatoló atyákat, hogy annak a 252,000 kor.-nak a mit a lelkészgyermekek segélyezésé­BEE, ÉL ET. Házasság. A galgagyörki le/késztestvérünk kellemesi Melczer Dezső mult napokban eskü­dött meg pálfalvai Hankus Idussal, flz Ur áldja meg frigyüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom