Evangélikus Őrálló, 1912 (8. évfolyam)

1912-07-20 / 29. szám

1912 EVANGELIKUS ŐRÁLLÓ 233 lasztotta. Az uj esperesre a szavazatok f. évi szept. 30-ig adandók be. — A közebéd alatt körüljárt a Gusztáv Adolf serleg, mely a gyámintézetnek 44 K-t hozott be. K. A. Az arad-békési lelkészi értekezlet Frinth La­jos aradi lelkész ismertetése és határozati javaslata nyomán foglalkozott a .lelkészegyesület" alapszabály tervezetével. Ennek alapján a lelkészi értekezlet a kö­vetkező módosításokkal fogadja el a tervezetet: 1. A 3 ik §. a) pontjában foglalt „alkalmas" helyett „egyházi lapokban való közlése" szükséges. szerinti n egvita­tandó kérdéseket az elnök tűzze ki: 4 §. Rendes tagok legyenek a fegyházi lelkészek, theol. tapárok és vallás tanárok is. B 4 § b) és az 5 § c) pontja és a 9 §. törlendő. A tagsági dij 6 koronára szállítandó le, amely­ből 2 korona az esperességi 2, a kerületi, 2 korona az egyetemes egyesületet illesse. 7 §. b) A pénzbeli ado­mányok csak annyiban szolgáltatandók át az egyetemes egyesületnek, amennyiben nem volna kikötve pl. espe­rességi vagy kerületi egyesület számára a* adományozó által. 8 §. Törzsvagyonra 5%, sajtó alapra 5%- 13 §, Rendkívüli közgyűlés összehívására elegendő 30 tag kérése. Az esperességi egyesületi gyűlések alkalmából lelkészeknek az Ur ssent vacsorája kiosztandó. 2. Gálik Mátyás apatelki lelkész előadó az ifjúsági egyesületek szükségességet ismertette. Az értekezlet kimondotta az ifjúsági egyesületek helyi körülményekhez szabott fel­állításának szükségét s ezzel összefüggésben elhatározta, hogy a diakonok és különösen a diakonissza intézmény szervezését feliratilag ajánlja az egyetemes egyháznak. 3 Bárdy Ernő mezőberényi I. ker, lelkész szólott e kérdésről: milyen legyen eljárásunk más vallásúak iránt keresztelésnél, úrvacsora osztásnál, konfirmációnál, es­ketés kihirdetésnél? Báidy testvér a legmagasabb esz­ményi álláspontra helyezkedik, szeretetet hirdet ellen feleink iránt is. Szeretettel óhajt hitet ébreszteni. Csu­pán az Úrvacsora kiosztásánál ajánlja, hogy az mindig az ős evang. szertartás szerint történjék és ne étlap szerint — kinek kenyérrel, kinek ostyával. Jeszenszky Károly mezőberényi II. ker. lelkész felelt e kéidésie: Mi legyen álláspontunk harangjaink használatánál más vallásúak felkérésére ? Azok meghúzhatok, ha a más vallású lelkészek a viszonosság álláspontjára helyezked­nek s más téren is türelmesek. Szólott még a temeté­sekről is. A temetés helye a ház, temető, kivételesen a templom, de holttest oda soha be nem viendő. 12 éven aluli gyermeket ének, imával, beszédtarlás nélkül óhajt temetni. A temeiési beszédek bibliai textuson ala­puljanak, ne hízelegjenek, ne sértsenek. Vigasztalás és reménykeltés a fő. Egyházmegyei közgyűlés. A tolna bai anya so­mogyi ág. hitv. evang. egyházmegye f. évi julius 10 én tartotta meg évi rendes közgyűlését Gyünkön, Horváth Sándor főesperes és Meckwart Ernő ez alkalomra fel­kért helyettes felügyelő elnöklete alatt Julius 9-t'n az egyházmegyei lelkészi értekezlet ülésezett. Munkát ol­vasott Wagner Ádám rácko/.ári lelkész Aztán az egy­házm. területén levő lelkészi körök jegyzüköny vei vétet­tek tudomásul. Több igen életbevágó érdekes munka a kerületi evangeliumi egyesülethez terjesztetett fel. A közgyűlést megelőzőleg gyámintézeti istentisztelet, oífer­tóriummal egybekötve lőn megtartva, melyen Vértessy Zoltán magyarbolyi leikés/, mondott nagyhatású alkalmi egyházi beszédet Ennek végeztevei Horváth Sándor fő­esperes megnyitó beszédében sajnálatának adott ki­féjezést, hogy az esp. felügyelő betegsége miatt a gyü­ésen nem jelenhetett meg s felkélte Mc cl. wart Ernő egyházi felügyelőt a helyettesítésre. A nagy gonddal készített kimerítő főesperesi évi jelentés igen szépen festette le azt a képet, mely az esperesség állapotát szemlélhetővé teszi. Tomka Gusztáv alesperes az egy­házmegye tanügyét ismertette, amely magas színvona­lon áll, különösen az ismereti és magyar nyelvi köve­telmények szempontjából. Kerületi küldöttekül meg­választattak az egyháziak részéről: Schöll Lajos Haus­mann Károly, Szabó János, Gzipott Áron lelkészek, a világiak részéről pedig Mechwart Ernő, dr., Berzsenyi Jenő, dr. Kobilicz Elek és Kardos István. Az egyes bizottságok jelentéseinek meghallgatása és tudomásul vétele, valamint több fontos ügy elintézése után a fő­esperes imája zárta be a közgyűlést. R. Oy. A Vasárnapi Újság julius 14-iki száma gazdag tartatalommai jelent meg. A hét nagy eseményei, vers, novella, regény, irodalom, művészet, tudományos ismer­tetés, vegyes közlemények s képek teszik színessé és változatossá a lapot, melynek előfizetési ára negyedévre 5 K, a „Világkrónikáival együtt 6 K. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utca 4.). Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap*, a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 2 K 40 f. Pályázatok és hirdetések. Pályázat. A pozsonyi ág. hitv. evang. államilag segélyezett líceumnál a jövő 1912/13. iskolai évvel az állammal kötött szerződés értelmében egy állandó he­lyettes tanári állás töltendő be, mely a líceummal kapcsolatos internátusban rendszeresített almaefeclusi állással van egybekapcsolva. Mint helyettes tanár a megválasztott a líceumban heti 10—12 órát köteles adni, mint internátusi alpraefectus az internátusban levő liceumi tanulók felelt tanulmányi és fegyelmi te­kintetben az internátus íőpraefectusával egyetemben az összes felügyeletet tartozik gyakorolni, mely kötelessé­geit külön szabályzat állapítja meg. Javadalmazás 1600 K, havi részletekben előre fizetve és az internátusban teljes ellátás (bútorozott akás, (ütés, világítás, n ofás és a tanulókkal élelmezés). Pályázhatnak az állásra oly nőtlen ág. hitv. evang. tanárjelöltek, kiknek mennyiségtan és természettan a szakmájuk és legalább szakmájukat már letették és kik az internátusban való működéshez magukban ked­vet és képességet éreznek.. Ugyancsak a pozsonyi ág hitv. evang. liccumnál az 1912/13. évre (gy évi idöturiumra egy helyettes tanári állás töltendő be, melynek javadalmazása évi 1600 K, havi részletekben előre fi etve. Ezen állásra oly nőtlen ág. hitv. evang tanárjelöl­tek pályázhatnak, akik szintén legalább szakvizsgálatu­kat már letették, és kiknek magyar és német tiydv, vagy földrajz és történelem, esetleg ta n.észeti ajz a szak­májuk, de e mellett a német nyelvet is tökéletesen birják. Előnyben részeiül, aki az inteirátusLtn teljes ellátás fejében alpraefectusi állást is vállal. ' Mindkét állásra a kellően felszerelt és a pozsonyi ág hitv evang. egyházközség elöljáróságához címzett folyamodványok 1912. évi augusztus hó 4 ig a líceum igazgatóságánál nyújtandók be. A megválasztott állását f. évi augusztus hó végén tartozik elfoglalni. Pozsony, 1912 évi julius hó 7-én. Dr. Dohr ovi to' Mátyás, 2—2 kir. tan., egyh. és isk. felügyelő

Next

/
Oldalképek
Tartalom