Evangélikus Őrálló, 1911 (7. évfolyam)

1911-09-23 / 38. szám

350 EVANGELIKUS ŐRÁLLÓ 1911. gyeiméből talán 1912-ben szét lesz az 1911 évre adott káplání kongrua osztva, azonban ez is alig remélhető, mert utólag óhajtván azt kiadni. A bejelentett személyi változásoknál a kerület az elhunyt nagyjaink feletti részvétét fejezte ki, mig a meg­választott uj egyházvezéreket üdvözli. — Majd a püs­pöki jelentés azon pontját tárgyalta a közgyűlés, hogy a református testvér egyház a nagygeresdi egyezsegre támaszkodva, a nélkül, hogy egyházunk illetékes ható­ságának ezt bejelentenék, hiveinkkel erőszakoskodik és sok esetben ezeket megadóztatja, ellenök végrehajtást vezet oly helyeken is, a hol híveink kö:el anyaegyhá­zainkhoz laknak s lelkészeink látják el őket a lelkiekben. Ezen sajnálatos bejelentés folytán a közgyűlés határo­zatilag kimondta, hogy az egyetemes közgyűlést felkéri, hogy keresse meg a ref. egyetemes konventet az iránt, utasitaná az egyházkerületeket és ezek utján az egyház­megyék hatóságait és lelkészeit, hogy minden oly eset ben, a mikor a ref. egyház hivei a nagygeresdi egyezség alapján az evangelikus hívekkel valamely társulati vi­szonyba lépni óhajtanak, azt előzetesen az ág. h. ev. egyház illetékes hatóságának bejelenteni tartoznak, A püspöki titkári (irodavezetői) állás lemondás folytán megüresedett, Bezegh Samut, eddigi ll-od lel­készt választotta meg a kerület püspöki titkárul, helyébe pedig II od lelkészül Varsányi Mátyást, tályai lelkészt. Utóbbit bizonyára fájó szivvel bocsátja el gyülekezete, mely nem rég választotta meg lelkészül, a kerület pe­dig örömmel üdvözölheti a képzett s előzékeny mo­dorú ifjú papot. Megnyugtatólag hatott a kerületi közgyűlésre a már több év óta húzódó két fegyelmi űgy befejszésének a bejelentése. Az egyik Szeberényi L. Z^. békéscs tbai lelkész ellen folyt le sajtó utján elkövetelt tiszleleiie ­ség egyházi felsöbbségével szemben, a miért is feldesre és a költségek megfizetésére Ítélteiéit. A másik Kovácsi Kálmán rákospalotai lelkész fegyelmi ügye vult, ki a rákospalotai állami javitó intézet vezetősége által paro­chiális jogaiban lett megsértve s teljes elégtételt kapott. Második napon a gyíilés megkezdése előtt ment végbe azon Zsilinszky Mihálynál tett bucsu tisztelgés, a melyről vezérczikkünkben emlékeztünk meg, a mit a püspök a közgyűlésnek bejelentett. Az első érdemleges tárgy volt a tisztikar és a bizottságok megválás tása. A régi tisztikar nagyobb részt újból választatott meg; Sze berényi L (fóthi) főjegyző helyébe, mivel ő végleg le­mondott, kerületi egyházi főjegyzőül Veres József főes­peres lett nagy lelkesedéssel megválasztva. Uj törvény- , széki biró lett Raffay Sándor budapesti lelké:Z. Uj szám­vevőül pedig Dr. Pőze! István lett. tnegvála ztva Mind a hárman nyomban le is tették a hivatali esküt Dr. Szmik kerületi ügyész jelen ést tett a Mo'cry­féle alapítványi* jl, a mely szerint a tiszántúli ref. egy­házkerület nyilatkozatot adott ki, a melyben kijelenti e kerület, hogy az alapítvány ka eiése s az alapító levél kiállítása a bányai ev. egyházkerületre bi.zassék, mely körülményt a vk. minisztérium már tudomásul vett Az alapító levelet még nem lehetett kiállítani, mert a ha­gyaték ingó és ingatlan voha, annak rendezése ezt ed dig megakadalyozU, de a rendezés elég gyorsan halad, ugy hogy az alapitó levél kiállítása rövid időn belül meg fog történhetni. A keröleti elnökseg megbízatott arra, hogy az ingatlanok értékesítését az ügyészszel együtt vigye keresztül. Ezután az egyetemes közgyűlésre, mely nov. 8 ára lett összehiva, a kerület a m+ga kiküldötteit választotta meg. Igen érdekes tárgya volt a közgyűlésnek a Hor­vál-Szlavon egyházmegyében legújabban történt s elité­lésre méltó eset. Ugyanis egy névtelenül megjelent s né­met nyelven szerkesztett röpirat került a püspök kezébe, a melyben a névtelen szerző elég durva hangon támadja a kerületet, annak püspökét s egyetemes egyházunkat azért, mert — nem lévén arrp lehetségük — nem akarják megengedni, hogy nevezett egyházmegye külön püspökség vagyis kerület legyen. Abaffy esperes kije­lentése, a mely szerint e röpirat az ő tudta és belee­gyezése nélkül jelent meg, abba be nem folyt s magát azzal nem azonosítja, a közgyűlésre megnyugtatólag hatott. Az*orosházi egyház szabályrendeletei az egyház szervezetéről és tanítóiról s iskoláiról, melynek különös rendelkezése az hogy az orosházi egyház lelkészeit az országgyűlési képviselőség vállalásától eltiltja, továbbá az egyházközségi gyűlés elnöksegét eltiltja attól is, hogy a gyűlésén előforduló vitákban részt vegyen, s végül, hogy a lelkész, lia egyházközségéből hossz bb időre eltávozik, azt az egyház felügyelőjének jelentse be. E szabályren deletet az egyházmegye egyes szakaszaiban csak meg­változtatva hagyta jóvá, ezen változtatást az orosházi egy­ház megfelebbezte. Bikády, Zsigmondy, Sztehló Kornél, Szeberényi L Zsigmond, Sárkány Béla, Zolnay, az ügy előadója, Veres főesperes, és Wagner felszólalása után a kerületi közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata alapján elhatározta hogy ha az orosházi egyház a kifogásolt és törvénybe ütköző szakaszokat a kívánalomhoz képest megváltoztatja, ugy a „kerületi elnökség a kerület nevé­ben azt jóváhagyhatja. — A mezőberényi I. egyház sza­bályrendelete is vissza lett adva, mig a bácsi egyház­megye háztartási szabályzatát stiláris módozatokkal a kerület megerősítette. — A puszta-kardoskuti gyülekezet anyásitását a kerület elvben kimondja. A kerületi köz­gyűlés felhívja az egyházközségek figyelmét arra, hogy a természetben adott tandijjáruléknak a tandij jellegét kellőképen s alkalmas módon domborítsák ki tandij­megváltás kérése esetén. Hosszabb vitát provokált a d maegyházi egyház­h vek fellebbezése, kik Apostagon* ingatlanokkal birnak s a kik mert ott egyházi adót fizetnek, az apostagi egy­ház közgyűlésein személyesen gyakorlandó szavazati jo­got kérnek. Az egyházmegye az E. A. 40. szakasza szerint döntötte el az ügyet, a mely szerint csak kép­viseltethetik magokat Apostagon Wagner Géza, Föld­váry Elemér, Márgócsi Kálmán, Bakay Péter és Veres József felszólalása után az egyházmegyei határozat lett megerősítve. A közgyűlés harmadik és utolsó napján előfordult tárgyak közül felemlítjük még a következőket: Sárkány Bjla esperes a missziói bizottság jelen tését terjesztette elő, amelyben beszámolt arról, hogy a missziói pontokon a hívek pontos és lelkiismeretes gondozásban részesültek A kapcsolatos indítványokat elfogadták. A közgyűlés az alsósoproni egyházmeg ének javaslatára a lelkészi drágasági pótlékok ügyében az egyetemes gyűlés utján feliratot intéz a vallás- és köz­oktatásügyi miniszterhez. A jogügyi bizottság indítvá­nyára a gyűlés elvi jelentőségű határozatot hozott, amikor kimondotta, hogy az 1907. évi XXVII. t.-c. értelmében ott, ahol a tanitó természetbeni lakás helyett lakbért kap, az egyház köteles az egynegyed hold ker­tet, vagy annak ellené tékét, 20 koronát a tanítónak megadni Kaczián János főesperes többrendbeli előadása kö­vetkezett ezután. A ke ület elhatározta, hogy az Arne-

Next

/
Oldalképek
Tartalom