Evangélikus Őrálló, 1911 (7. évfolyam)

1911-01-05 / 1. szám

1911. 1911 EVANG ELI KUS ŐRÁLLÓ 11 Älapitväng. Özv. Vladár Emiiné úrasszony, férje illetve dr. Tomcsányi V. Pálné sz. Vladár Er­zsébet édes apja emlékére, a klazányí ág. h. ev. egy­háznál — melynek a megboldogult felügyelője volt, — ezer koronás alapítványt tett. Lelkészválasztások. Ä Trsztyénszky Ferenc halálával megüresedett pozsonyi magyar—tót nyelvű egyház lelkészévé — mint annak idején közöltük — Okályi G. Adolf, orosházi lelkésszel szemben báró Podmaniczky Pál, pozsonyi theol. akad. m. tanár lett megválasztva 2 szótöbbséggel. E választást a kisebb­ségben maradt párt megfelebbezte, minek következ­tében báró Podmaniczky Pál lemondott és teljesen visszalépett. Erre a december hó 18-án tartott egy­házi közgyűlés egyhangúlag Okályi G. Adolfot válasz­totta meg lelkésznek. A Nagykárolyba megválasztott Rédei Károly tá­vozásával megüresedett pusztaföldvári egyház lel­készi állására a meghirdetett pályázat alapján — mint annak idején hirül adtuk — nyolcan pályáztak. A nyolc jelentkező közül az egyház Honéczy Pál balas­sagyarmati, Fábián Imre czelldömölki és Törteli La­jos ceglédi segédlelkészeket jelölte, az elnökség pedig a maga részéről Kalmár Pál orosházi segédlelkészt, illetve kardoskuti rendes lelkészt. A lelkészválasztó közgyűlés december hó 28-án lett lett megtartva Ve­res József békési főesperes és — az egyházmegyei felügyelő megbízásából annak helyettese — Sulyok Ede pusztaföldvári egyházközségi felügyelő elnöklete mellett. Az 527 szavazatra jogosult egyháztag közül az elrendelt névszerinti szavazáskor csak 112-en ad­ták le szavazatukat. Ebből Honéczy Pál 82, Törteli Lajos 26 és Kalmár Pál 4 szavazatot kapott. így a tekintélyes pusztaföldvári egyház lelkészének Honéczy Pál balassagyarmati segédlelkész — hitoktató lett megválasztva 52 abszolút szótöbbséggel. A hódmezővásárhelyi központi egyházhoz tar­tozó u. n. kardoskuti pusztai egyház lelkészének: Plavecz Gyulának a központi egyházba történt távo­zásával megüresedett pusztai lelkészi állás csak most — évek múlva - lett betöltve. A kardoskuti pusztai egyház a mult hó folyamán egyhangúlag Kalmár Pál orosházi segédlelkészt hívta meg lelkészének. Istennek áldása kisérje a megválasztott lelkészek­nek drága evang. egyházunk javát céizó minden mun­kájukat ! Ä szarvasi evang. főgimnázium felügyelő bizottsága a gimnázium vallástanárává — az egyete­mes törvényszék által hivatalvesztésre itélt Melis Já­nos helyébe — Mendöl Lajos nagyszénási ev. lelkészt választotta meq egyhangúlag. Kisérje áldás az új munkamezőn fáradó lelkész működését. Felügyelő választás. Vladál Emil nagybirto- | kos s a klazányí ág. h. ev. egyház felügyelője elha- ' lálozása folytán megüresedett felügyelői székbe az egyházközség egyhangúlag ennek vejét, névszerint: dr. Tomczányi V. Pált ez idő szerint miniszteri s. titkárt emelte. Szívbőt üdvözöljük az új felügyelőt. Lengyel templom a fővárosban. A Buda­pesten élő lengyelek között mozgalom indult meg, hogy a fővárosban lengyel templomot építhessenek. A kormány Vaszary Kolos hercegprímás és Bilczevszky József lengyel érsek közbenjárására hozzájárult a templom építéséhez. Tizenötezer lengyel él közöttünk, nagyobbára szegény munkásemberek s így a Kőbá­nyán emelendő templomot saját erejükből nem tudják felépíteni. A kormány hozzájárulásával a lengjelek most a nagyközönséghez fordulnak és kérik, hogy vegye jóindulatába a nemes célt és támogassa azt adományaival. íme, egy újabb hadállása a klerikális­musnak. Vájjon mi tartunk-e lépést vele? Pap és a sajtó. Ily címen írja egy fővárosi napilap a következő épületes dolgokat. A klerikáliz­mus harcosai a katoiikus naggyülésen rohamot intéz­tek b magyar sajtó ellen, mert nekik terméssetesen az a nyomtatvány kedves, amely az ő ravasz szóla­maikat sodorja szét a nép között, a rövid látókörű sajtó, amelynek katolikus alapok kedvéért, papi pénze­kért kell hirdetni azt, hogy nincs szebb dolog a re­verenda hatalmánál. A klerikális vezérek naggyülésü­kön kedvük szerint kiszavalják magukat egy eszten­dőben egyszer, ez a sajtó elleni dü aztán tőlük a vidéki plébániák uraira is átragad. A katédra a szent igék hirdetésére való pedig és nem arra, hogy a tisz­telendő urék onnan kormányozzák világi dolgaikban is a nyájaikat, éppen elegendő, ha megteszik ezt a lelkeikkel. Most Nagyváradról irják, hogy Imrik S. Zoltán olaszi-i plébános nemrégen egyházi szónoklat keretében foglalkozott a sajtóval és megintette a hí­veit, hogy ne olvassanak olyan lapokat, a melyet a felvilágosodottság szellemében írnak, hanem buzgón sorakozzanak a katolikus sajtó köré. És meggondolta-e a tisztelendő ur, hogy ha a hívei megfogadnák a ta­nácsát, mi lenne ? Mi lenne, ha a klerikális sajtó ne­velné a közönséget ? Mi lenne ? Portugál jezsuiták Boszniában. A Bosnyák Hírlap irja : Ezelőtt hat héttel a portugál Jezsuiták egyik pátere időzött Szerajevóban, aki Stadler érsek és két odavaló pap kíséretében bejárta az egész or­szágot, hogy néhány, a jezsuiták részére megvásár­landó birtokot megnézzen. Hir szerint Travnik köze­lében, ahol már van jezsuita kolostor, továbbá Tuzla mellett két nagyobb birtokot vásároltak, melyeken leg­közelebb le fognak települni a Portugáliából kiűzött jezsuiták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom