Evangélikus Őrálló, 1908 (4. évfolyam)

1908-06-11 / 24. szám

214 EVANGELIKUS ŐRÁLLÓ . i 9()ö Megjelent munkái: 1. Antritts-Predigt, gehalten am 14. April 1861. an der ev. deutschen Gemeinde in Schemnitz. 2. Pre­digt, gehalten am 6. März 1870. aus Veranlassung der Wiedererlangung des Glockengebranches an der ev. Gemeinde zu Béla. 3. Gast-Predigt vom 24. Juli 1881. in der ev. Kirche zu Oedenburg. 4. Toleranz­Jubel-Predigt, gehalten am 30. October 1881. 5. Ge­dächtniss-Rede, gehalten in Béla am 4. April 1894. aus Veranlassung der Trauer Feier des grossen Patri­oten Ludwig Kossuth. 6. A XVI. szepesi város az el­zálogosítás alatt 1412—1732. 7. Kindergebete für Schule und Haus. 8. Confirmandenbüchlein. 9. Christ­licher Religions-Unterricht für ev. Volksschulen. 10. Monographie der evangel. Gemeinde Béla mit Berück­sichtigung der Verhältnisse in Zipsen, Polen und Un­garn. 11. A. Szepes-Bélai cseppkőbarlang és környéke, illustrátiókkal és térképpel. 12. Geschichte der Stadt Szepes-Béla. 13. Podolin város történeie. 14. Beschrei­bung der Szepes-Bélaer Tropfstein-Höhle, mit Karte und Illustrationen. 15. Id. Bucholtz György és kora 1643—1724. 16. Zipzer Geschichts- und Zeitbilder, ein Beitrag zur vaterländischen Geschichte. 17. Erster Ge­ographischer uno Geschichts-Unterricht (Heimathskunde) für die II. und III. Klasse der Volksschule. 18. Gra­deczi Stansits Horváth Gergely és családja . . . 1896. 19. Szepesmegye története 1895. I. kötet. 20. Ge­schichte der Stadt Leibitz 1896. 21. Ehrenhalle berühmter Zipser. 1901. Temetése: A szepesi egyházmegye május 21-én délután 3 órakor fényes temetést rendezett elhunyt buzgó ve­zérének, melyen számos egyesület és küldöttség vett részt, koszorúkat helyezve ravatalára. A temetési szer­tartást Kühbecher Albert alesperes és Koch Ede strázsai lelkész végezték. Münnich Kálmán egyház­felügyelő sürgönyileg tudatta a halálesetet Zelenka Pál tiszakerületi püspökkel, aki szintén részt vett a végtisztességen. Iglóról, Lőcséről, Poprádról Szepes­váraljáról, Késmárkról számosan jelentek meg a te­metésen, melyen több búcsu-beszéd hangzott el. Áldás emlékére ! Sz. L. PÄLYÄZÄTOK. A liptói ág. h. ev. egyházmegyébe kebelezett, nyugdíjazás folytán megüresedett szmrecsáni egyház lelkészi állomására pályázatot hirdetünk. Az egyház istentiszteleti nyelve tót. A lelkészi állomás javadalma; Készpénzben 600 korona Szántóföld jövedelme 240 Munkamegváltásért. .- 52 Kertekből 20 Terményekben 350 48 m 3 puha tüzelő fa . , ... 240 Stólákban 280 Összesen körülbelül 1782 koroná Jelentkezési határidő f. évi június hó 30-ik napja.. Kellően felszerelt jelentkezések Hybbén alulírott esperesnél nyújtandók be. Kelt Hybbén és Liptó-Szt.-Miklóson 1908. má­jus 29-én. Simkovic János, esperes. 2-2 Ruziak János, esp. felügyel' 1. A tolna—baranya—somogyi ehmegyében levő köttsei ág. hitv. ev. gyülekezet újonnan szervezett 2-ik elemi tanítói állására a mult év őszén már hirdetett pályázatát megújítja. A megválasztottnak kötelessége lesz a három alsó osztályt tanítani és a másik tanitó akadályozta­tásának esetén a kántori teendőket is végezni; állását köteles f. évi szeptember 1-én elfoglalni. Fizetés 1000 kor., lakás és házi kert. A kik már pályáztak, azok részéről elég, ha pályázatok fenntartását levélben jelentik, de ezen je­lentkezés nélkül pályázóknak nem tekintetnek. Az újból pályázók kérvényeiket hozzám f. évi junius végéig küldjék be. Köttse, junius 1. 1908. Schleining Vilmos. ev. lelkész. Nevelőt keres Sajtoskál, sopron megyei földbirtokos 3 fia mellé Pro­testáns vallású, alapos képzettséggel s minden tekin­tetben jó ajánlatokkal rendelkező pályázónak, ki több évre hajlandó vállalni a gymnasiumi nevelést, megfe­lelő javadalmazással biztosítja jövőjét. Ajánlatot mi­előbb kér. KOK AI LAJOS protestáns irányú könyvkereskedése. BUDAPEST, í^T Alapítva 1873-ban. IV., KÁROLY-UTCA I. — 74—94. A győri, dunántúli és békéscsabai énekeskönyvek óriási választékban egyszerű és finom bekötésekben. Az összes forgalomban levő evang. imaköny­vek papi- és magánhasználatra, vallásos iratok, konfirmációi káték és megfelelő ajándék­könyvek, az összes megjelent Passiók, halotti éne­kesek, evang. hittankönyvek bármely szerzőtől, egyházi nyomtatványok, emléklapok, világfi tudományos, szépirodalmi míivek, stb. stb. ál­landóan nagy mennyiségben raktáron vannak. = TESSÉK JEGYZÉKEMET KÉRNI I — Nyomatott Nyíregyházán Piringer J, utóda (Borbély Béla) könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom