Evangélikus Őrálló, 1908 (4. évfolyam)

1908-06-11 / 24. szám

1908 EVANGELIKUS OR A LL U 213 mélyen gyászolják Dedinszky János dunagálosi és Ala­dár devicsei lelkészek, mint fiai és ifj. Dianovszky Jánosné, mint leánya, papné. Temették: Krupec István alesperes és Kramár Sámuel lissai ev. lelkész. A mé­lyen lesújtott gyászoló lelkészcsaládok iránt őszinte részvétünket fejezzük ki, — az elköltözőiteknek pedig szeretetben lefolyt élet után boldog jutalmat kívánunk az Úrtól. NECROLOG. Weber Samu f A Teremtő hirtelenül magához szóllította az ev. egyháznak egy buzgó fiát, a tudománynak egy nagy készültségü művelőjét, a közéletnek egy tevékeny mun­kását. Weber Samu neve a Szepességen fogalommá vált. A munkás élet fogalmát jelentette az Ő neve, mely ott szerepelt mindenütt, ahol munkálkodni kellett. Nem volt soha néző, de mindig tevékeny résztvevő a kultura terjesztésében, a Szepesség ősi történetének feltárásában és a modern előhaladás segítésében. — Az utóbbi tevékenységét kimerítette a Tátra fellendí­tése körűi kifejtett buzgalma, az előbbiek iránti nemes vonzódása számos munkájában, a történelmi társulat s a Szepesmegyei Tanító-egyesület körében jutott ér­vényre. A 73 éves életben nem találunk pihenést, nem találunk munkamegszakítást. Ha az egyik esztendőben történeti tudományát nem vitte bele újabb alkotásokba, nem gazdagítván irodalmunkat értékes dolgozattal, akkor bizonnyára kétszeres tevékenységgel láttuk mű­ködni a megye sajtóorganumaiban, ahol figyelemre méltó cikkei az olvasóközönségnek okulására szolgál­tak. A »Szepesi Lapok«, a »Szepesi Hirnök« és a »Karpathenpost« szorgalmas munkatársukat vesztették el Weber Samu elhunyta által, akinek speciális tör­ténelmi közleményeiből tanultuk megismerni Szepessé­günk dicsőséges múltját. írásaiban kerülte a cikornyás körűlírásokat, mindig arra törekedett, hogy ne a külső máz, de annak belső értéke bilincselje le olvasója figyelmét. Szepesbéla kimondhatatlanul sokat veszít Weber Samu elhúnyta által, mert ő volt ott mindennek moz­gató lelke, irányítója és vezetője. De a veszteség sú­lyát érezni fogja az ev. egyházmegye s számos me­gyei egyesület is, amelyekben az ő kiváló egyénisége szintén vezérszerepre praedestinálta. Mint ember maga volt a jóság, mint pap a sze­lídség, mint tudós a szerénység mintaképe. Akármi nagyott tett, cselekvésben egyszerű maradt és hival­kodás nélkül töltötte be fényes állásait. Ő ezeket úgy tekintette, mint munkakedvének fokozását célzó meg­tiszteltetéseket és ezért bennük csak kötelességeket is­mert, de díszüket észre nem vette. Tisztelet és szeretet környezte mindenfelől, úgy hogy hírtelen halála mély részvéttel találkozott. Rava­talát már elfödték a gyászkoszoruk, ő maga is immár a sírba szállt alá, de oly emléket hagyott itt vissza, amelyen nem lesz képes még az idő vasfoga sem rést vágni. Ez az emlék szüntelenül fog élni munkáiban és cselekedeteiben és élni fog mindazok szívében, akiknek alkalom adatott, hogy szeretetreméltó egyenisége meg­nyilatkozásainak részesei lehettek. — Áldás és béke lengjen porai felett! Életrajzi adatai: Született Poprádon 1835. március 26-ikán. Fele­ségül vette Steiner Máriát, a ki azonban már régeb­ben meghalt. Gyermekei: Weber Samu; Weber Mária férjezett Vértessy Mórné; Weber Mártha férjezett S^enczy Gáborné. Az érettségi vizsga után Eperjesen és a jénai egyetemen végezte a theologiát; természet­tudományi, történeti és paedagogíai tudományokkal is foglalkozott, különösen Fischer, Rückert, Schleiden, Haase és Stöe tanárok vezetése alatt. Lelkészi képe­sítésének elnyerése után 1860-ban mint káplán műkö­dött Szepesbélán Máday Károly püspök alatt. 1861-ben Selmecbányán volt magyar-német pap, ugyanebben az évben Szepesbélára jött vissza mint rendes lelkész, mely állásban bekövetkezett haláláig működött. Több tiszteletbeli állást töltött be. Tagja volt a történelmi társulatnak, a néprajzi intézetnek, a szepesi történelmi társulatnak, az Emkének, Szepesbélán elnöke volt a tűzoltó-egyesületnek, titkára a nőegyesületnek, a férfidalárda tagja és az ifjúsági egyesületnek, vala­mint a szinműtársúlatnak díszelnöke; a vadászati, ha­lászati és a lövészeti egyesületek tagja; megyei és városi képviselő ; a szepesbélai takarékpénztár, a vasúti társaság és a szeszfőzde felügyelő-bizottságának tagja, valamint a gazdasági kaszinónak már 30 év óta elnöke. Selmecbányái tartózkodása alatt Massányi tanárral felsőbb leányiskolát alapított és Szepesbélán 30 éven át kis gimnáziumot tartott a házánál, ahol fiukat nevelt és a gimnáziumi tárgyakban oktatott. Munkássága sok helyről részesült elismerésben, így báró Eötvös József képezdei tanárnak nevezte kí ; a Magyar-Osztrák monarchia című műben kifejtett műküdéseért legfelsőbb elismerésben részesült; a föld­mivelésügyi miniszterek évről-évre hálásan emlékeztek meg gazdasági tudósítói minőségben kifejtett buzgal­máról; 1901-ben a szepesbélai ev. egyházközség papi szolgálatának 40 éves jubileuma alkalmából örömünne­pet rendezett tiszteletére; ugyanezen évben a XIII. városi egyházmegye főesperesének választotta; a Sa­gorski és Schneider-féle botanikában a »Hieracium Weberianum« kinevezés a természettudományok terén való működésére vet fényt; a Szepesi Tanító-egye­sületnek megalapítása óta buzgó és tevékeny tagja volt és gyakran előadói tisztséget viselt; többször tartott előadásokat és próbaleckéket, úgy hogy érde­mei elismeréséül az egyesület 1907-ben tiszteletbeli tagjává választotta; élénk tevékenységet fajtett ki a Kárpátegyesület életében, valamint a megyei történelmi társulat fölvirágoztatásán; az egyházban és a közélet terén szerzett érdemei elismeréseül a király a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tűntette ki. Három évvel ezelőtt 70-ik születésnapja alkalmával kiváló ünnepel­tetésben részesült úgy Szepesbéla városa, mint az egész megyei társadalom részéről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom